Odpady komunalne


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II. NUMER POKOJU
311, 312 - II piętro

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-13

32 332-60-18

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
gmpyskowice@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Należy złożyć wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z Załącznikiem D - Dane o nieruchomościach niezamieszkałych.

VIII. OPŁATA SKARBOWA
Brak

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Pyskowice.
Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty określa rada gminy w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.
W Pyskowicach przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości.

Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona do Burmistrza Miasta Pyskowice w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, na podstawie których ustalana jest wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami

Na osobie zobowiązanej do złożenia deklaracji spoczywa obowiązek samoobliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wnoszenie opłaty bez wezwania.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Nie dotyczy.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Jak  załatwić sprawę?

1. Wypełnić formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wymaganymi załącznikami. W razie potrzeby można zweryfikować poprawność złożonego druku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 311 lub 312.

2. Oryginał deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami należy złożyć:

  • w Biurze Obsługi Interesanta pok.101,
  • listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski  Pyskowice. ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

3. Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  co kwartał, w  terminach do:

  • 31 marca danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca,
  • 30 czerwca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,
  • 30 września danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września,
  • 15 grudnia danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia.

 
Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez gminę lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 201.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
830KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
668KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Dymek , w dniu:  23‑03‑2023 13:39:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  23‑03‑2023 13:39:49
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2023 14:22:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie