Zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym/ studium


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

II. NUMER POKOJU
111, 361

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-48,
32 332-60-58.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
ppi@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z poźn. zm.).


VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w formie pisma (wniosku) skierowanego do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub do Burmistrza Miasta.

Wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu), a także podpis osoby składającej wniosek lub osoby reprezentującej firmę, a w przypadku działania przez pełnomocnika – dane i podpis pełnomocnika  (patrz punkt 2 opisu usługi). Ponadto, z treści wniosku musi wynikać jednoznaczne określenie terenu, będącego przedmiotem wniosku (z podaniem numeru działki, obrębu i adresu nieruchomości) oraz zakres proponowanej zmiany w planie miejscowym. Wskazane jest dołączenie załącznika graficznego z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek.

Załącznik graficzny do wniosku można wygenerować w Systemie Informacji Przestrzennej gminy –> https://mpyskowice.e-mapa.net/ lub przez portal mapowy → https://gliwicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy korzystając z narzędzia do tworzenia załączników mapowych.

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
  • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.00, w piątek 7.30 - 13.00,
  • w ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa czynna jest od 7.30 do 13.00, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa czynna jest od 7.30 do 15.00, a jeżeli przypada w piątek pracuje od 7.30 do 11.00.

Na konto Urzędu
 

PKO Bank Polski S.A.
62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3
Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 101, parter oraz pok. 334, II piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego – tel. 32 332-60-48, 32 332-60-58.

 

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Termin sporządzenia planu miejscowego lub studium nie jest możliwy do określenia.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI

Należy we własnym zakresie śledzić informacje i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia nowego planu/studium dla danego terenu, a następnie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej, zapoznać się z projektem planu/studium w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek został uwzględniony - czekać na uchwalenie i wejście w życie planu. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie został uwzględniony - złożyć ewentualnie uwagę dotyczącą kwestionowanych rozwiązań przyjętych w projekcie planu/studium.


XIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Plik pdf Wniosek do pobrania
08‑04‑2022 08:56:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
346KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Kloska
email: a.kloska@pyskowice.pl
, w dniu:  08‑04‑2022 08:42:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑04‑2022 08:42:31
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2023 09:23:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie