Zgłoszenie usunięcia drzewa lub krzewu


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II. NUMER POKOJU
324 - II piętro

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332 60 03.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
m.kolodziej@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1336).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew(a) na nieruchomości.
W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej.


VIII. OPŁATA SKARBOWA
Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Szczegóły dotyczące opłaty skarbowej pod adresem
https://www.pyskowice.pl/urzad-miejski/oplata-skarbowa.html

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Zgłoszenia dokonuje się w przypadku zamiaru usunięcia drzew, rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli obwody pni drzew mierzone na wysokości 5 cm przekraczają:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli obwody pni drzew nie przekraczają ww. wartości nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia ani dokonania zgłoszenia ich usunięcia.
Jeżeli obwody pni drzew przekraczają ww. wartości a nieruchomość nie stanowi własności osób fizycznych lub wycinka związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej należy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew.
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu przez organ oraz uprawnia do usunięcia drzew. Aby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową i potwierdzenie zapłaty dołączyć do wniosku.
W przypadku nie usunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa, usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nałożony zostanie obowiązek uiszczenia naliczonej opłaty za usunięcie drzew.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
- posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
- nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1330 z późn. zm.)

Kto składa wniosek?

Właściciel nieruchomości, na której rosną zgłoszone do usunięcia drzewa lub upoważniona przez niego osoba.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Termin załatwienia sprawy – zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście lub pocztą.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Podawczym (pok. 101) lub w wydziale prowadzącym sprawę.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Kołodziej
email: m.kolodziej@pyskowice.pl
, w dniu:  10‑02‑2023 10:08:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Kołodziej
email: m.kolodziej@pyskowice.pl
, w dniu:  10‑02‑2023 10:08:19
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2024 09:55:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie