Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń w pasie drogowym


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Referat Dróg Komunalnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II. NUMER POKOJU
322

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-56

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
a.zukiewicz@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7:30 - 17:30

Piątek 7:30 - 13:30


VI. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pada drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

 1. Szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego - 2 egzemplarze do zajęcia pasa drogowego oraz 2 egzemplarze do umieszczenia urządzeń;
 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
 4. Dokumentacja budowlana  obiektu umieszczanego w pasie drogowym, o ile jest wymagana;
 5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót o ile jest wymagana;
 6. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika), ciąg pełnomocnictw prokura oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej (17,00zł) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto na konto Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
 7. Oświadczenie o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


VIII. OPŁATA ZA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wnioskodawca na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 z dnia 25.10.2021 r. wraz z późn. zm. ) jest zwolniony z opłaty skarbowej związanej z wydaniem niniejszej decyzji.


IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.10.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śla. 2020r., poz. 7447) na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice.

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Równocześnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do 30 dni.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
 • Osobiście lub pocztą
XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pyskowice. Decyzja staje się prawomocna po upływie tego terminu.
 

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Brak

 

Druki do pobrania

22‑07‑2022 11:07:17
Dokumenty:
Plik docx OŚWIADCZENIE o zabezpieczeniu prowadzonych robót.docx
22‑07‑2022 11:07:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf GKRD F3.1 wniosek zajęcie pasa drogowego.pdf
28‑03‑2024 14:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
820KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf GKRD F4.1 wniosek umieszczenie w pasie drogowym.pdf
28‑03‑2024 14:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
818KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Żukiewicz , w dniu:  22‑07‑2022 10:44:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  22‑07‑2022 10:44:17
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2024 14:57:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie