Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II. NUMER POKOJU

104 - parter

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332 60 14.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
k.wochniak@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

1. Do wniosku zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. "o.o.ś" należy obowiązkowo dołączyć:
1.1. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy zdanie drugie; zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy, w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie;
1.2. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a ustawy zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, októrej mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
1.3. W zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.): kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, podpisane przez autora/kierującego zespołem autorów (wraz z podaniem imienia i nazwiska) i datą sporządzenia KIP/raportu;
• kartę informacyjną przedsięwzięcia (przygotowaną zgodnie z art. 62a ustawy) – 4 (lub 5) egz. + 4 (lub 5) egz. CD -w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ww. rozporządzenia);
KIP zgodnie z art. 62a ustawy powinna zawierać w szczególności dane o:
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
15) z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów;
• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przygotowany zgodnie z art. 66 ww. ustawy) – 4 (lub 5) egz + 4 (lub 5) egz. CD, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ww. rozporządzenia); raport musi spełniać wymagania art. 74a ustawy;
1.4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6) w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy; zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy - jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, jednak organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10,
1.5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile są przewidziane do realizacji;
1.6. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.);
1.7. Oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
1.8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie, banku lub wydrukowany z Internetu).


VIII. OPŁATA SKARBOWA

za wydanie decyzji 205,00 zł (na podstawie zał. część I pkt 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
za pełnomocnictwo 17,00 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa – na podstawie części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać przed złożeniem wniosku np. przelewem na rachunek bankowy PKO BP
nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953 lub w kasie w budynku Urzędu przy ul. Strzelców Bytomskich 3. Pozostałe informacje o opłacie skarbowej dostępne pod adresem https://bip.pyskowice.pl.


IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

X. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

XI. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście lub pocztą.

XII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Interesanta (parter, pok. 101) lub w wydziale prowadzącym sprawę.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wochniak-Jedynak , w dniu:  08‑12‑2008 10:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2024 10:05:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive