Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II. NUMER POKOJU
324 - II piętro

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332 60 03.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
m.kolodziej@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1336).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
 1. Oryginał lub poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem zgodę właściciela na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli wniosek składany jest przez posiadacza nieruchomości lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody – jeżeli wniosek składany jest przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową.
 2. Tabelaryczne zestawienie drzew/krzewów ze wskazaniem obwodów pni drzew lub powierzchni zajmowanej przez krzewy, nr działki, miejscowości, jeśli ich ilość jest większa niż w tabeli w druku wniosku
 3. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 4. Projekt nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane - wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 6. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
 7. W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, pełnomocnictwo udzielone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta).


VIII. OPŁATA SKARBOWA
Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Szczegóły dotyczące opłaty skarbowej pod adresem
https://www.pyskowice.pl/urzad-miejski/oplata-skarbowa.html

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Brak

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKA SPRAWY

Zgodnie z art. 83 i 83a ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów nie jest wymagane m. in. w przypadku:
1) drzew i krzewów owocowych (np. gat. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita), z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
2) drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,
3) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
4) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty (po przeprowadzeniu oględzin przez właściwy organ),
5) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
6) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą ( wymagane zgłoszenie),
7) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
8) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Pełny zakres wyłączenia stosowania wymogu uzyskania zezwolenia zawiera art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

Kto składa wniosek?

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
- posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
- właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
     
Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
- spółdzielnię mieszkaniową;
- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Opłata za usunięcie drzew lub krzewów

Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z ust. 44 pkt 2 ppkt 6 części III załącznika do ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2142 z późn. zm.).

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.  j. Dz. U. 2022 poz. 916 z późn. zm.) opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
- posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
- nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1330 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 3. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.,
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 5. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 6. w przypadku drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  1. 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  2. b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
 7. w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o zamiarze budowy i zagospodarowania terenu.
 8. rosnących w skupiskach pokrywających grunt powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie     zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 9. w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni,
 10. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 11. w przypadku topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 12. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 13. z grobli stawów rybnych;
 14. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
 15. z terenów poligonów lub placów ćwiczeń służących obronności państwa.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Termin załatwienia sprawy – zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście lub pocztą.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Podawczym (pok. 101) lub w wydziale prowadzącym sprawę.
Plik pdf Wniosek do pobrania
08‑12‑2008 10:19:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Kołodziej
email: m.kolodziej@pyskowice.pl
, w dniu:  08‑12‑2008 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2024 09:53:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive