GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI


Protokoły z konsultacji społecznych dot. Komitetu Rewitalizacji

29‑02‑2024 13:47:39
Dokumenty:
Plik pdf 1. Podsumowanie formularza konsultacyjnego zasady Komitetu Rewitalizacji Pyskowice.pdf
29‑02‑2024 13:48:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
518KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Podsumowanie spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji zasady Komitetu Rewitalizacji Pyskowice.pdf
29‑02‑2024 13:48:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Podsumowanie telefonicznych dyżurów zasady Komitetu Rewitalizacji Pyskowice.pdf
29‑02‑2024 13:48:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne zasady Komitetu Rewitalizacji Woźniki.pdf
29‑02‑2024 13:48:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
664KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

22‑01‑2024 07:51:10

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji na formularzu konsultacyjnym.

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Pyskowice.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych (w tym podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą , bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji, do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 22 stycznia 2024 r. do dnia
23 lutego 2024 r.

 

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,

  2. drogą korespondencyjną do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,

  3. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta
    w pokoju 101, w godzinach pracy urzędu.

 

Ponadto, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zapisów proponowanego regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

  • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.

 

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

 

Dokumenty:
Plik pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Pyskowice_1194912.pdf
22‑01‑2024 07:55:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz konsultacyjny projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania komitetu rewitalizacji do powieszenia na stronie Pyskowice.docx
22‑01‑2024 07:54:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu GPR

29‑05‑2023 11:18:00
Dokumenty:
Plik pdf 1. Podsumowanie formularza konsultacyjnego GPR Pyskowice.pdf
29‑05‑2023 11:18:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
426KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Podsumowanie spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji GPR Pyskowice.pdf
29‑05‑2023 11:18:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Podsumowanie telefonicznych dyżurów GPR Pyskowice.pdf
29‑05‑2023 11:18:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne GPR Pyskowice.pdf
29‑05‑2023 11:18:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
580KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

25‑04‑2023 09:05:17
OGŁOSZENIE NR RO.0050.030.2023 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE
z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców miasta, w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2030
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 oraz art. 30, ust. 2, pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40),
zapraszam
na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta, w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2030, które odbędzie się w dniu 22.05.2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali 232 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3.
Na spotkaniu przedstawiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2030, w tym zaproponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W czasie spotkania zapewniona zostanie możliwość składania uwag.
Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.pyskowice.pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne > Gminny Program Rewitalizacji.
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o spotkaniu.pdf
15‑05‑2023 13:29:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt GPR Pyskowice do konsultacji.pdf
25‑04‑2023 09:05:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz konsultacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do powieszenia na stronie.pdf
25‑04‑2023 09:05:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 1 obszar OR1A.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 2 obszar OR1B.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 3 obszar OR4.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 4 obszar OR5.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 5 obszar OR9.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 6 obszar OR12.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 7 obszar OR13.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik do GPR nr 8 obszar OR14.pdf
27‑04‑2023 15:06:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
193KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Opracowanie GPR

15‑03‑2023 08:18:18
Dokumenty:
Plik pdf Karta projektu rewitalizacyjnego.pdf
15‑03‑2023 08:19:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PPI2 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PROCEDOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.pdf
15‑03‑2023 08:19:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 014_2023.pdf
15‑03‑2023 11:20:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała nr XLVIII/452/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Pyskowice

30‑01‑2023 13:27:50
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała nr XLVIII.452.2022.pdf
30‑01‑2023 13:29:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XLVIII.452.2022.pdf
30‑01‑2023 13:29:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Kloska
email: a.kloska@pyskowice.pl
, w dniu:  30‑01‑2023 13:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Kloska
email: a.kloska@pyskowice.pl
, w dniu:  30‑01‑2023 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2024 13:48:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie