Udostępnianie informacji publicznej - forma tradycyjna


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - FORMA TRADYCYJNA

 

 1. Udostępnianie informacji publicznej realizowane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 3. Wniosek może być zgłoszony w formie:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub pod numerem telefonu (032) 332-60-00,
  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (parter, pok. 101), za pomocą faksu pod numer telefonu (032) 332-60-02, pocztą tradycyjną na adres siedziby tut. Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres gmpyskowice@pyskowice.pl.
  • Wniosek może być również zgłoszony za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP.
 4. W przypadku ustnego lub telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli na pytanie nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.
 5. Dane osobowe wnioskodawcy nie są wymagane we wniosku chyba że dotyczą korespondencji zwrotnej. W takim przypadku konieczne będzie podanie adresu pocztowego, adresu e-mail lub innych danych kontaktowych do wnioskodawcy.
 6. Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się zainteresowanego w ww. terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 7. Jeżeli organ w terminie nie udostępni informacji publicznej to wnioskodawca może wnieść skargę na bezczynność organu za jego pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Organ przekazuje akta i odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów.
 8. Upoważnieni do udzielania informacji o sprawach publicznych oraz do udostępniania dokumentów urzędowych są:
  • Sekretarz, Skarbnik Miasta - w zakresie realizowanych zadań,
  • Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i ich zastępcy oraz pracownicy, którym powierzono koordynowanie pracy komórek organizacyjnych - w zakresie działania komórki, z wyjątkiem informacji dla środków masowego przekazu,
  • Rzecznik prasowy - w zakresie realizowanych zadań.
 9. Wgląd do dokumentów odbywa się w komórce organizacyjnej, w której są przechowywane, w obecności upoważnionego pracownika, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 10. Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów w siedzibie organu jest bezpłatne.
 11. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji, podmiot właściwy do udzielenia informacji może pobrać opłatę odpowiadającą poniesionym kosztom rzeczywistym.
 12. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie:
  • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • dokumentów w zakresie objętym ochroną danych osobowych,
  • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.
 13. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu, naruszałoby ograniczenia jawności wynikające z ustaw, dokument udostępnia się w części jawnej, poprzez umożliwienie osobie zainteresowanej zapoznania się z wyciągiem.
 14. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej ze wskazaniem przepisu ustawy, z którego wynika ograniczenie jawności.
 15. Od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej odebrania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 16. Jeżeli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie podał danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania będzie proszony o ich uzupełnienie.
 17. Nadzór i koordynację w zakresie udostępniania informacji publicznej pełni Sekretarz Miasta Pyskowice.

 UWAGA:
Poniższy wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej ma charakter poglądowy i korzystanie z niego w celu uzyskania informacji publicznej jest nieobowiązkowe.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kusz , w dniu:  04‑12‑2008 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 11:29:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive