Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji

II. NUMER POKOJU
111

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-48

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
ppi@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z poźn. zm.).


VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał decyzji o warunkach zabudowy Nr .......... z dnia ........ , wraz z załącznikiem Nr 1 – graficznym (mapa) i załącznikiem Nr 2 – opisowym (wyniki analizy).  
  • Zgoda strony (osoby), na rzecz której została wydana decyzja na jej przeniesienie, wyrażona w formie pisemnej.
  • Oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma zostać przeniesiona, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji, wyrażona w formie pisemnej.
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana).
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji  o warunkach zabudowy.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

 

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu

  • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.00, w piątek 7.30 - 13.00,
  • w ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa czynna jest od 7.30 do 13.00, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa czynna jest od 7.30 do 15.00, a jeżeli przypada w piątek pracuje od 7.30 do 11.00.

Na konto Urzędu
 

PKO Bank Polski S.A.
62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 56 zł (część I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2019 r. o opłacie skarbowej).
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.


X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3
Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 111, parter) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego – tel. 32 332-60-48.

 

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Do jednego miesiąca.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI

Odbiór osobisty (w Wydziale Planowania Przestrzennego) lub przesłanie pocztą decyzji wraz z załącznikami.


XIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pyskowice.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

 

Plik pdf Wniosek do pobrania
08‑04‑2022 08:40:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
220KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Kurpierz , w dniu:  08‑04‑2022 08:25:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑04‑2022 08:25:40
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2023 09:23:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive