Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKATORA PUBLICZNEGO

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1641

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Otwarte dane są to informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, bezwarunkowo lub z uwzględnieniem warunków, o których mowa w rozdziale 3 ww. ustawy, kompletne, aktualne, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika.  Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba  prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego lub wykorzystuje dane prywatne.
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.


Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
    1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
    2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.


Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Podmioty ponownie wykorzystujące informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach zobowiązane są poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji oraz o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło. Udostępnić innym użytkownikom informację w pierwotnie pozyskanej formie.
Urząd Miejski w Pyskowicach ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosuje się również do informacji sektora publicznego udostępnionych przez Urząd Miejski w Pyskowicach na stronach internetowych przez niego administrowanych, w mediach społecznościowych jak również poprzez umieszczenie informacji w materiałach informacyjnych lub promocyjnych.

W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd Miejski w Pyskowicach ustala warunki udostępniania ww. informacji odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Informacja sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania udostępniana jest bezpłatnie. Urząd Miejski w Pyskowicach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazywanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy naliczaniu opłaty uwzględniane będą koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w sposób i formie wskazanej we wniosku oraz inne czynniki mające wpływ na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące osobie która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także ofertę zawierającą wysokość opłat może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw do Burmistrza Miasta Pyskowice z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w ww. terminie jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta Pyskowice rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania bądź o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie.
  2. W zakresie nieregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

    • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
    • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kusz , w dniu:  24‑05‑2012 17:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Tamowicz
email: m.tamowicz@pyskowice.pl tel.:32 332-60-17 fax: 32 332-60-02
, w dniu:  24‑05‑2012 17:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2022 12:40:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie