Statut


STATUT

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach, zwany w dalszej części "Zespołem" jest jednostką organizacyjną Gminy Pyskowice o statusie jednostki budżetowej.

2.Zespół działa w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności :

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn.z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.),

2/ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.jedn. z 2004 r. Dz.U.Nr 256, poz.2572, z późn.zm.),

3/ ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.jedn. z 2006 r.Dz.U. Nr 97, poz.674, z późn.zm.),

4/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.),

5/ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694, z późn.zm.),

6/ innych właściwych aktów prawnych,

7/ niniejszego statutu.

§ 2

Obszarem działania Zespołu jest Miasto Pyskowice.

§ 3

Siedziba Zespołu mieści się w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

§ 4

Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice.

§ 5

Zespół może używać skrótu - ZOPO.

Rozdział II

Cele oraz zakres działania i zadania Zespołu

§ 6

1. Zespół prowadzi obsługę ekonomiczną, finansowo - księgową, administracyjną, prawną następujących jednostek budżetowych :

- przedszkoli

- szkół podstawowych ze świetlicami

- gimnazjów ze świetlicami

- Ogniska Pracy Pozaszkolnej

- Miejskiego Żłobka Integracyjnego

2. Zespół prowadzi obsługę finansowo - księgową :

1/ środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w zakresie oświaty,

2/ środków przyznanych na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami w zakresie oświaty,

3/ Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,

4/ zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.


§ 7

Zespół realizuje zadania własne gminy w zakresie oświaty, zgodnie z zapisami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez gminę, w tym w szczególności :

- przygotowuje projekty właściwych dokumentów służących organom gminy w zakresie dotyczącym oświaty w gminie,

- opracowuje analizy , prowadzi prace statystyczne i sprawozdawcze z zakresu realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.

- stale współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

- wykonuje inne zadania zlecone przez organy Gminy,

- prowadzi sprawy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- prowadzi sprawy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.


§ 8

Zespół realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek budżetowych wymienionych w § 6 ust.1.


§ 9

Do zadań Zespołu w szczególności należy :

1.w zakresie spraw dotyczących polityki oświatowej:

1/ przygotowanie materiałów dotyczących między innymi :

- ustalenia sieci przedszkoli i szkół oraz granic obwodów szkół,

- zakładania, prowadzenia oraz likwidacji szkół, przedszkoli,

- ustalenia odpłatności za usługi świadczone w przedszkolach,

- sprawdzanie projektów organizacji placówek oświatowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia

2.w zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej :

1/ przygotowywanie konkursów dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, wraz z ich techniczną obsługą,

2/ przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz obsługę techniczną komisji egzaminacyjnych,

3/ prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

4/ prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej dyrektorów placówek oświatowych,

5/ prowadzenie archiwum byłych pracowników oświaty oraz archiwum zakładowego.

3. w zakresie obsługi finansowo - księgowej :

1/ prowadzenie rachunkowości jednostek budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/ prowadzenie rachunków bankowych dla każdej jednostki,

3/ kontrola i księgowanie całej dokumentacji związanej z realizacją budżetu poszczególnych jednostek,

4/ naliczanie i wypłata wynagrodzeń w oparciu o dyspozycje dyrektorów jednostek oraz prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej wszystkich pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach,

5/ wykonywanie zadań płatnika składek od wynagrodzeń,

6/ prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,

7/ ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

8/ kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz realizacji planów finansowych,

9/ wyrywkowa kontrola przeprowadzanych inwentaryzacji w jednostkach,

10/ opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu.


Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 10

1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych działa jako jednostka budżetowa samodzielnie bilansująca, nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

3. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetu Gminy oraz części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział IV

Organizacja i Zarządzanie

§ 11

1. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

3. Dyrektor działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

4. DyrektorZespołu :

- jest przełożonym służbowym pracowników Zespołu,

- zapewnia właściwą organizację pracy Zespołu,

- odpowiada za całokształt działalności Zespołu,

5. Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.


§ 12

Zespół posiada strukturę bezwydziałową, a organizację Zespołu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

Zmiana postanowień Statutu dokonywana jest w trybie analogicznym jak jego uchwalenie.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Baron-Herman
email: d.herman@pyskowice.pl tel.:32/332-60-40
, w dniu:  29‑11‑2008 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  29‑11‑2008 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2009 09:13:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie