Informacje o jawności posiedzeń (RODO)


 

Informacja

dotycząca jawności posiedzeń, transmisji i utrwalania obrad

Rady Miejskiej oraz ochrony danych osób uczestniczących w obradach Rady

 

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

Protokoły z posiedzeń komisji oraz protokoły z sesji Rady Miejskiej są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

Są również dostępne w Biurze Rady Miejskiej.

 

Klauzula informacyjna

dla osób uczestniczących w utrwalanych  i transmitowanych

sesjach Rady Miejskiej w Pyskowicach

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Burmistrz Miasta Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowicach;

  1. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim jest Pan Dawid Ślusarek, adres e  -mail: iod@pyskowice.pl, nr tel.: 32 332-61-03;
  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  na podstawie: RODO -  art. 6 ust. 1 lit „c” - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -  wynikającego z:

- art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z powyższym nie jest wymagana Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
  2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pyskowice oraz na stronie internetowej jednostki.
  3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  4. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, przy czym podstawą ograniczenia jawności obrad sesji może być tylko przepis rangi ustawowej, stąd osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią głosu.
  5. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne (np. obecność i zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej nie ma wpływu na realizację przez Panią/Pana praw związanych z uczestnictwem w sesji Rady Miejskiej (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie).
  7. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

Informacja wytworzona przez:
Bożena Rutkowska
email: b.rutkowska@pyskowice.pl tel.:32/332-60-61
, w dniu:  09‑01‑2019 11:37:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Rutkowska
email: b.rutkowska@pyskowice.pl tel.:32/332-60-61
, w dniu:  09‑01‑2019 11:37:30
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2019 11:43:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie