Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Pyskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.pyskowice.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zapisy wideo, w tym z sesji Rady Mejskiej w Pyskowicach opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • zapisy audio z sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
  • umieszczone w serwisie filmy nie mją dołaczonych napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-23

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

 

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa umożliwia korzystanie ze standardowych skrótów klawiszowych. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kowalski p.kowalski@pyskowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 32 332 60 47 lub 32  332 60 49 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej podmiotu

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności: Koordynator ds. dostępności

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: budynek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

Osoba niepełnosprawna ruchowo chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach może dostać się do budynku poprzez wejście usytuowane od strony parkingu, przy zachodnim skrzydle. Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzięki specjalnie do tego dostosowanemu podjazdowi. Z udogodnienia mogą również korzystać opiekunowie z dziećmi w wózku.
W zachodnim skrzydle budynku działa winda, łącząca parter z dwoma górnymi kondygnacjami. Urządzenie dostosowane jest do osób o szczególnych potrzebach – kabina posiada drzwi w szerokości umożliwiającej wjazd wózków, zewnętrzny i wewnętrzny panel sterujący na obniżonej wysokości wraz z przyciskami o wypukłych opisach i cyfrach w alfabecie Braille’a, system informacji głosowej.

Korytarz oraz pomieszczenia na paterze w strefie obsługi interesanta zostały dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, m.in. poprzez dostosowanie szerokości otworów drzwiowych do gabarytów wózków inwalidzkich.

Pod kątem dostępności urzędu dla osób niedowidzących i niewidzących wprowadzono narzędzia orientacji w budynku w postaci planów tyflograficznych, czyli przestrzennych, trójwymiarowych modeli rozkładu pomieszczeń w urzędzie, z zaznaczeniem dróg ewakuacyjnych.
Mapy o podobnej funkcjonalności wykorzystano do informowania o planie pomieszczenia w przypadku dwóch toalet na paterze z dostosowaniami dla osób o szczególnych potrzebach. Temu samemu celowi służy oznaczenie pokoi numerami (lub innymi informacjami) w alfabecie Braille’a, łącznie z drzwiami toalet czy w rejonie windy.

W budynku urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami powinna zgłosić się do usytuowanego na parterze Biura Obsługi Interesanta, pokój 101, gdzie przedstawia charakter i rodzaj załatwianej sprawy. Pracownik BOI wzywa właściwego do jej załatwienia pracownika urzędu i osoba taka zostaje w pełni i stosownie obsłużona.
W Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
W Biurze Obsługi Interesanta, Urzędzie Stanu Cywilnego (m.in. załatwianie spraw meldunkowych), w Wydziale Gospodarki Lokalami (obsługa najemców), w kasie oraz sekretariacie  dostępna jest pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023. 20 t.j.) obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100 t.j. z późn. zm.).
Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (32 332 60 00), faxem (32 332 60 02), e-mailem na adres: info@pyskowice.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach nie musi być wcześniej uzgadniana.

Niezależnie od rodzaju załatwianej sprawy każdy pracownik urzędu jest zobowiązany do okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez udzielenie wyczerpujących informacji.

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2024 12:27:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie