OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYSKOWICACH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administrator danych (ADO) - osoba lub podmiot, która decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Pyskowicach jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
tel. 32 332-60-00, e-mail:info@pyskowice.pl skrytka ePUAP.gov.pl: /UMPysk/skrytka

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) - czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na podany wyżej adres Urzędu lub korespondencją e-mail: iod@pyskowice.pl

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

- realizacja zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

- zawarcie i wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

- realizacja zadań, w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pyskowice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem (lub współadministratorem) jest Burmistrz Miasta Pyskowice.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.

Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z uprawnień określonych w art. 15-19 RODO, w szczególności:

- Wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

- W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

- Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.

- Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Dawid Ślusarek , w dniu:  21‑05‑2018 11:43:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  21‑05‑2018 11:43:02
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2023 12:48:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie