Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej z dnia 13.02.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688;
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.);
art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską (Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

 • w przypadku panny i kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • w przypadku osób rozwiedzonych:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencję wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • w przypadku wdowców:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu (w przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu),

 • w przypadku gdy jedna osoba jest cudzoziemcem:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub postanowienie sądu rejonowego zwalnijące od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  • do wglądu:
   • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego -ważna wiza lub inny dokument uprawniający do do pobytu w Polsce w przypadku wyjazdu na zasadach bezwizowych),

 • w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 :
  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,

 • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 9.00 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

Bank Spółdzielczy w Gliwicach oddział Pyskowice
nr konta 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Zaświadczenia do ślubu wyznaniowego wydaje się w miejscu pobytu stałego jednej ze stron.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia osoby zainteresowane na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przedstawione prze kiuerownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 12:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2009 21:49:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive