Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - ślub cywilny


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

 
 • w przypadku gdy jedna osoba jest cudzoziemcem:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, lub postanowienie sądu rejonowego zwalnijącego od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
  • do wglądu:
   • dowód tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu, ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce),
 
 • w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 :
  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 9.00 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

PKO Bank Polski S.A.
nr konta 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Udzielenie ślubu poza urzędem - 1000 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym USC. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby zamierzające je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Brak

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia osoby zainteresowane na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Związek małżeński może być zawarty po upływie miesiąca od dnia złożenia Kierownikowi USC zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych powodów Kierownik USC może wydać decyzję o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 14:00:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive