Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą z dnia 13.02.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

art. 7 ustawa z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późn. zm);
art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską (Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318),
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.);

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

 • w przypadku panny i kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • w przypadku osób rozwiedzonych:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencję wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • w przypadku wdowców:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu (w przypadku paszportu - potwierdzenie zameldowania),

 • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 9.00 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

Bank Spółdzielczy w Gliwicach oddział Pyskowice
nr konta 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Wydanie zaświadczenia - 38 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Zaświadczenia do ślubu wyznaniowego wydaje się w miejscu pobytu stałego jednej ze stron.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenie wydaje Kierownik USC miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce lub wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia - zaświadczenie wydaje polski konsul.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 12:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2009 21:46:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive