Umiejscowienie aktu zagranicznego z dnia 04.01.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU

109

III. TELEFON KONTAKTOWY

32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU

usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.30

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dowody osobiste osób wnoszących podanie,
 • odpis aktu zagranicznego (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez zagraniczny USC, który akt sporządzał),
 • tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

 • w sprawie umiejscowienia aktu urodzenia:
 • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców (jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim: odpis skrócony aktu urodzenia matki - jeżeli matka jest panną; odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie - jeżeli małżeństwo matki dziecka zostało rozwiązane przez rozwód; odpis skrócony aktu zgonu męża matki - jeżeli matka dziecka jest wdową),
 • jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa rodziców - odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie (jeżeli małżeństwo matki zostało rozwiązane przez rozwód) lub odpis skrócony aktu zgonu męża (jeżeli matka dziecka jest wdową),

 • w sprawie umiejscowienia aktu małżeństwa:
 • odpisy skrócone aktów urodzeń małżonków,

 • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 7.30 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

Bank Spółdzielczy w Gliwicach oddział Pyskowice
nr konta 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE

Decyzja - 50 zł

Pełnomocnictwo - 17 zł (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu).

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Umiejscowienie aktu zagranicznegoi dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Dezyzję wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia podania wraz z wymaganymi dokumentami.

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI

Osobiście lub za pośrednictwem poczty.

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

BrakInformacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 08:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2009 11:42:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive