Statut Przedszkola Nr 4


Załącznik do Uchwały nr 6/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Pyskowicach z dnia 27 listopada 2017 r.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 4 W PYSKOWICACH

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przedszkole nr 4, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole nr 4

3. Siedzibą przedszkola jest: Pyskowice ul. Dąbrowskiego 3

4. Organem prowadzącym przedszkole jest: Gmina Pyskowice

5. Ustalona w pełnym brzmieniu nazwa używana przez przedszkole: Przedszkole nr 4, ul. Dąbrowskiego 3, Pyskowice

6. Przedszkole posługuje się pieczątką: Przedszkole nr 4 44-120 Pyskowice, ul. Dąbrowskiego 3 tel. 32/ 233-22-15 NIP 969-06-82-699 Regon 271503573

§ 2. Cele przedszkola

1. Celem przedszkola jest ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

2. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, umożliwiające dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

§ 3. Zadania przedszkola

1. Zapewnienie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2. Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;

3. Rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, dzięki którym będzie kształtowało swoją osobowość, realizowało dziecięce marzenia

4. Zachęcanie do aktywności poznawczej oraz wyrażania swoich myśli, uczuć i refleksji;

5. Tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie przez dziecko „gotowości szkolnej”;

6. Umożliwianie dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

7. Wspomaganie i współdziałanie z rodziną w wychowaniu i opiece nad dzieckiem;

8. Wspieranie i pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

9. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczenia się, w formie zajęć specjalistycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach;

10. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom w formie spotkań, konsultacji i porad;

11. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne;

12. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, racjonalnego żywienia i dbałości o sprawność fizyczną.

§ 4. Sposób realizacji zadań przedszkola

1. Prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący;

2. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego podczas wszystkich zabaw i zajęć w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;

3. Realizowanie rocznego planu pracy przedszkola;

4. Obserwację i poznawanie dziecka oraz jego środowiska rodzinnego.

§ 5. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem;

2. Obowiązkiem pracowników obsługi jest codzienna kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń oraz pomieszczeń przedszkola i ogrodu przedszkolnego. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenia, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola, który podejmie stosowne decyzje;

3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola;

4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;

5. Podczas zabaw i zajęć dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu;

6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzona przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie;

7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych lub odpłatnych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci;

8. Do wspomagania nauczyciela w pracy z dziećmi w grupach 3 -latków oraz 3-4 latków przedszkole zatrudnia pomoc nauczyciela;

9. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielami, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

1) Informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, alergiach i innych niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;

2) Okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka;

3) Współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

10. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola;

11. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw oraz nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe, o czym powiadamia rodziców.

§ 6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni, przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie oddać pod opiekę osoby dyżurującej (nauczycielowi lub pracownikowi przedszkola upoważnionemu przez dyrektora). Od momentu przekazania dziecka osobie dyżurującej odpowiedzialność za dziecko ponosi przedszkole;

3. Rodzice odbierający dziecko zgłaszają odbiór dziecka osobie dyżurującej w szatni (nauczycielowi lub pracownikowi przedszkola upoważnionemu przez dyrektora). Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazane rodzicowi. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice lub upoważniona przez nich osoba;

4. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodzicowi dziecka;

5. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać nazwisko i imię, stopień pokrewieństwa i numer telefonu osoby wskazanej przez rodziców;

6. Osoby odbierające dziecko z przedszkola, na prośbę pracownika przedszkola sprawującego dyżur w szatni, zobowiązane są okazać dowód tożsamości;

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę;

8. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub rodzica, bądź osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę;

9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi;

10. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola od godziny 6.00 do 8.30 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym. Zgłoszenie, innego niż ustalono, czasu przyprowadzenia dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków;

11. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia, obowiązująca w przedszkolu procedura przyprowadzania i odbierania dziecka.

§ 7. Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;

2. W przedszkolu prowadzi się różne formy kontaktów rodziców z nauczycielami, w szczególności poprzez:

1) Zebrania ogólne z rodzicami organizowane na początku roku szkolnego oraz po pierwszym semestrze;

2) Spotkania i zebrania grupowe organizowane zgodnie z potrzebami rodziców i nauczycieli;

3) Rozmowy podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

4) Rozmowy podczas dyżurów nauczycielskich;

5) Zajęcia otwarte dla rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych;

6) Informacje w „Kąciku dla rodziców” oraz na stronie internetowej przedszkola;

7) Udział rodziców w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz poza przedszkolem;

8) Udział spotkaniach i warsztatach organizowanych dla rodziców;

9) Zebrania rady rodziców.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) Zapoznania się z realizowaną w przedszkolu podstawa programową, planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego rozwoju i postępów swojego dziecka;

3) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb dziecka;

4) Uzyskiwania wskazówek i porad od nauczycieli w rozpoznawaniu trudności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy;

5) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi opinii i wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

4. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) Respektowanie statutu przedszkola;

2) Przestrzeganie postanowień zawartych w umowie dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu;

3) Respektowanie regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu oraz innych obowiązków wynikających z wewnętrznych uregulowań przedszkola;

4) Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców oraz zarządzeń dyrektora;

5) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby dorosłej, zapewniającej dziecku bezpieczeństwo,

6) Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka przedszkolu;

7) Przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego

8) Niezwłoczne zawiadamianie o chorobach zakaźnych i innych niedyspozycjach zdrowotnych dziecka, a także o wystąpieniu u dziecka wszawicy lub pasożytów;

9) Informowanie (osobiście lub telefonicznie) o nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 1 tydzień;

10) Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dziecka sześcioletniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

11) W przypadku dłuższej choroby dziecka sześcioletniego, realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, potwierdzenie jego nieobecności zaświadczeniem lekarskim;

12) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

13) Śledzenie na bieżąco informacji zawartych na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

5. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zakazu przynoszenia przez dzieci do przedszkola wszelkiego sprzętu elektronicznego (np.: telefonów komórkowych, tabletów itp.), a także innych wartościowych przedmiotów oraz pieniędzy.

§ 8. Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów miedzy tymi organami

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor

2) rada pedagogiczna

3) rada rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

1) Organizuje pracę placówki i reprezentuje ja na zewnątrz;

2) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar;

3) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;

4) Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców;

6) Współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań, zaleceń i wniosków na podstawie określonych przepisów prawa;

7) Współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

8) Sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

9) Tworzy warunki do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

10) Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z nauczycielami, rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, wspieranie jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestniczenia dziecka w przedszkolu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dyrektor organizuje na podstawie odrębnych przepisów.

11) Tworzy zespoły pracowników w zależności od potrzeb przedszkola wynikających z jego zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań w jakich funkcjonuje przedszkole.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończenie pierwszego semestru, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na wniosek organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian;

2) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej przedszkola i jego zmian;

3) ustalenie sposobu wykorzystania wyników prowadzonego nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola;

4) zatwierdzanie planów pracy placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych i innowacji prowadzonych w przedszkolu;

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

7) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola.

9. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

10. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w wyborach na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

11. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę rady i jej tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

12. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

13. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

14. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł. Zasady wydawania zgromadzonych przez radę rodziców funduszy określone są w regulaminie rady rodziców i nadzorowane przez dyrektora przedszkola.

15. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami przedszkola zapewnia dyrektor placówki poprzez: zebrania, narady, zarządzenia wewnętrzne, tablicę ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjna dla nauczycieli, korespondencję, stronę internetową lub inną ustaloną formę.

16. Zasady rozwiązywania sporów miedzy organami przedszkola:

1) Organem właściwym do rozwiązywania sporów miedzy organami przedszkola jest dyrektor przedszkola;

2) Do rozwiązywania sporów miedzy organami przedszkola dyrektor może powołać zespół mediacyjny;

3) Spory kompetencyjne miedzy organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji, zgodnie z przepisami prawa.

§ 9. Organizacja pracy przedszkola

1. Szczegółowe zasady organizacji wychowania, opieki i nauczania w przedszkolu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Zasady i sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

3. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

4. Ramowy rozkład dnia uwzględnia taką organizację zabawy, nauki i wypoczynku, która oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając zdrowy rozwój.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia przedszkola nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania.

6. Przedszkole nr 4 w Pyskowicach jest przedszkolem wielooddziałowym.

7. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i potrzeb.

8. Liczna dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

9. Dyrektor może zalecić prowadzenie zajęć opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

10. Grupy międzyoddziałowe tworzone są w ciągu roku szkolnego w godzinach od 6.00 do 8.15 oraz od 14.00 do 16.00 z uwzględnieniem struktury organizacyjnej przedszkola, na podstawie ustaleń rady pedagogicznej.

11. W okresie niskiej frekwencji (ferie, wakacje, okresy przedświąteczne, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie – maksymalnie 25 dzieci.

12. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych działań.

13. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

14. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

15. Czas trwania zajęć z dziećmi powinien być dostosowany do ich rozwojowych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

16. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i programy wychowania przedszkolnego dopuszczone przez dyrektora do użytku w danym roku szkolnym.

17. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie.

18. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia z religii oraz inne zajęcia dodatkowe.

19. Organizację zajęć z religii i prowadzenie ich przez nauczyciela katechezy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

20. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

21. Zasady i sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

22. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w celu osiągnięcia gotowości szkolnej ich dziecka.

§ 10. Czas pracy przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. W czasie wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola rodzice mogą skorzystać z usług przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny, zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości rodziców harmonogramem pracy przedszkoli.

3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.00.

4. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin.

§ 11. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący

1. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

2. Zasady opłaty za korzystanie z opieki przedszkola poza godzinami bezpłatnymi, ustala Rada Miasta Pyskowice dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pyskowice.

3. Opłaty za opiekę nie ponoszą dzieci przebywające w przedszkolu od godziny 8.00 do 13.00 oraz wszystkie dzieci 6 -letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zapoznają się z zasadami związanymi z pobytem dziecka w przedszkolu, w tym z wnoszeniem opłat z tytułu korzystania z opieki i wyżywienia w przedszkolu.

7. Opłatę za korzystanie przez dziecko z opieki i wyżywienia rodzic zobowiązany jest wpłacić na konto przedszkola do 10 dnia miesiąca, za który wystawiony jest rachunek.

8. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia potrącany z odpłatności w następnym miesiącu.

9. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

§ 12. Zakres działania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

2. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego i dopuszczonymi przez dyrektora programami oraz planem pracy przedszkola;

2) Rzetelne i sumienne organizowanie podstawowych zadań przedszkola;

3) Kształcenie i wychowywanie dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla siebie i drugiego człowieka;

4) Wychowywanie i kształcenie dziecka w poczuciu miłości do ojczyzny, jej kultury i języka;

5) Organizowanie zajęć, zabaw zgodnie z zasadami bhp i potrzebami psycho-fizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna);

6) Ustalanie z dziećmi zasad i norm obowiązujących w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, podczas posiłków, na spacerach i wycieczkach);

7) Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystanie uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy z wychowankiem prowadzącej do analizy i określenia jego gotowości szkolnej (diagnoza przedszkolna);

8) Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;

9) Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;

10) Współdziałanie z rodzicami sprawach nauczania i wychowania dzieci z wykorzystaniem następujących formy współpracy: a) organizowanie zebrań i spotkań grupowych w zależności od potrzeb, b) organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, c) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i rozmowy na tematy dydaktyczno-wychowawcze, d) uczestniczenie i pomoc rodziców w przygotowywaniu imprez i uroczystości w przedszkolu i poza przedszkolem, e) informowanie rodziców na temat bieżącej działalności oddziału i przedszkola, f) systematycznego eksponowania prac dzieci;

11) Współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie, ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą;

12) Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy, a przede wszystkim odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszystkich działań nauczyciela;

13) Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy służbowej, dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną oraz dbanie o dobre imię przedszkola.

4. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci;

2) Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowanie jej zaburzeń;

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) Wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

5) Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

1) Wspieranie i pomoc nauczycielowi w czynnościach opiekuńczych i wychowawczych;

2) Pomoc w przygotowywaniu materiałów i pomocy do zajęć;

3) Pomoc w przygotowywaniu dzieci do imprez i uroczystości przedszkolnych;

4) Udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych;

5) Pomoc w przygotowywaniu wystroju i dekoracji pomieszczeń przedszkola.

6. Do zadań pracowników administracji (kierownik gospodarczy, intendent) należy w szczególności:

1) Tworzenie bezpiecznych, higienicznych i zdrowych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem placówki:

a) organizacja pracy, wyposażenia i zaopatrzenia przedszkola,

b) prowadzenie dokumentacji przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) dbałość o ekonomiczną gospodarkę energią cieplną i elektryczną, gazem i wodą oraz materiałami niezbędnymi do bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania przedszkola,

d) realizowanie zakupów wyposażenia materialnego przedszkola zgodnie z decyzjami dyrektora,

e) prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f) inwentaryzowanie zasobów materialnych przedszkola, kasacji zużytego sprzętu oraz sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania,

g) współpraca w tworzeniu budżetu przedszkola, w szczególności wydatków administracyjno-gospodarczych i materiałowych,

h) prowadzenie spraw kadrowych i ewidencji czasu pracy pracowników,

i) przygotowywanie sprawozdań do GUS i innych, prowadzenie SIO,

j) przygotowywanie rozliczeń dla rodziców i pracowników przedszkola,

k) nadzorowanie pracy podległych im pracowników,

l) prowadzenie i dokumentowanie prawidłowej gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z zasadami rzetelności, gospodarności i uczciwości

m) zabezpieczenia danych i dokumentów związanych z wykonywanymi przez nich obowiązkami.

7. Do zadań pracowników kuchni należy w szczególności:

1) Przyrządzanie smacznych posiłków zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci;

2) Współpraca z intendentem w przygotowywaniu jadłospisu,

3) Wydawanie posiłków w ustalonych ilościach i wydawanie ich o ustalonych godzinach;

4) Pobieranie i przechowywanie próbek żywieniowych zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

5) Prawidłowe oznakowanie (zgodnie z wymogami sanepidu), utrzymywanie w czystości i stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i naczyń;

6) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i ich wyposażenia.

8. Do zadań woźnych oddziałowych należy w szczególności:

1) Utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń przedszkola i ich wyposażenia;

2) Racjonalnie wykorzystanie i dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia;

3) Bezpieczne przechowywanie używanego sprzętu i środków czystości;

4) Przygotowywanie i roznoszenie odpowiedniej ilości naczyń i sztućców;

5) Nakrywanie i sprzątanie stołów po posiłkach;

6) Wspomaganie nauczycieli (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece i pracy z dziećmi w sali, łazience, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerze, wycieczce i innych sytuacjach związanych z działalnością przedszkola;

7) Pełnienie dyżurów w szatni w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci, sprawdzanie i legitymowanie osób upoważnionych do odbioru dzieci.

9. Do zadań konserwatora należy w szczególności:

1) Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

2) Konserwacja sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach przedszkolnych i ogrodzie przedszkolnym;

3) Dokonywanie, w miarę możliwości, napraw sprzętu, przedmiotów i zabawek znajdujących się w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym;

4) Wykonywanie, w miarę możliwości, prac malarskich pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym;

5) Utrzymywanie porządku w wyznaczonych pomieszczeniach przedszkolnych;

6) Utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa przed budynkiem przedszkolnym i na terenie ogrodu przedszkolnego (grabienie liści, odgarnianie śniegu, posypywanie piaskiem chodnika i schodów przed wejściem do przedszkola).

10. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są, na podstawie odrębnych przepisów, do przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych w zakresie pełnionych przez nich obowiązków służbowych.

§ 13. Prawa o obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku;

3. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

1) Dziecko wykazuje się gotowością do uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym, przez co rozumie się, między innymi, takie umiejętności jak: sygnalizowanie potrzeb (szczególnie fizjologicznych), umiejętność korzystania z toalety, umiejętność samodzielnego spożywania posiłków, umiejętność komunikowania się i rozumienia poleceń nauczyciela;

2) Wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice pracują, bądź uczą się w systemie dziennym;

3) Wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka z rodziny niepełnej, w której rodzic pracuje, bądź uczy się w systemie dziennym;

4) Wniosek dotyczy przyjęcie dziecka z rodziny wielodzietnej rodziców pracujących;

5) Wniosek dotyczy dziecka, którego starsze rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola.

4. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r., w szczególności do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo –dydaktycznego;

2) Przebywania w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, bezpieczeństwa oraz potrzebami dziecka i możliwościami placówki;

3) Organizacji dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia i zdrowe żywienia;

4) Właściwie zorganizowanego wypoczynku i bezpiecznego zażywania ruchu;

5) Uczestniczenia w proponowanych zajęciach i zabawach w ciągu całego dnia; godnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

6) Indywidualnego tempa rozwoju;

7) Zaspakajania potrzeb poznawczych, ruchowych, społecznych i emocjonalnych

8) Rozumienia i zaspakajania indywidualnych potrzeb;

9) Doskonalenia i rozwijania zdolności i zainteresowań;

10) Szacunku i poszanowania godności osobistej;

11) Poszanowania własności;

12) Swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów;

13) Tolerancji i akceptacji.

5. Dziecko w wieku lat sześciu ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat;

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

7. Dzieci w przedszkolu mają w szczególności obowiązek do :

1) Przestrzegania ustalonych w przedszkolu i w grupie zasad i reguł postępowania;

2) Przestrzegania ustalonych w przedszkolu zasad dotyczących bezpieczeństwa,

3) Przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej;

4) Samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych;

5) Samodzielnego ubierania i rozbierania się, wiązania sznurowadeł (młodsze dzieci z pomocą osoby dorosłej);

6) Samodzielnego spożywania posiłków (młodsze dzieci z pomocą osoby dorosłej);

7) Szanowania cudzej własności i wytworów innych dzieci;

8) Godnego reprezentowania przedszkola w kontaktach ze środowiskiem.

8. Dyrektor przedszkola w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka uczęszczającego do przedszkola (nie dotyczy dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne), w następujących przypadkach:

1) Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (po pisemnym powiadomieniu i wezwaniu rodziców do zapłaty);

2) Nieobecności dziecka w przedszkolu (powyżej miesiąca) i niezgłoszenie tego faktu w przedszkolu;

3) Utajenie przy wypełnianiu wniosku przyjęcia do przedszkola choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;

4) Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

9. Decyzję wraz z uzasadnieniem skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola rodzice otrzymują na piśmie.

10. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

§ 14. Zasady przyjęć do przedszkola

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności, w oparciu o przepisy zawarte w ustawie Prawo oświatowe.

§ 15. Dokumentacja przedszkola

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Statut Przedszkola nr 4 w Pyskowicach dostępny jest:

1) w kancelarii przedszkola;

2) na stronie bip Urzędu Miasta Pyskowice;

3) na stronie internetowej przedszkola.

2. Statut w równym stopniu obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

3. Statut uchwalono Uchwałą nr 6/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Pyskowicach z dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

§ 1. W Statucie Przedszkola nr 4 w Pyskowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 ust. 10 usuwa się zapis "...oraz od 14.00 do 16.00..." , w miejsce którego wprowadza się zapis "... oraz od 14.30 do 16.30..."

1. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.30.."

 

 

 

§ 1. W Statucie Przedszkola nr 4 w Pyskowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 12 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

"Nauczyciel wychowawca powinien opiekować się grupą oraz prowadzić pracę wychowawczą. Do obowiązków wychowawcy należy:

1) Tworzenie warunków do rozwoju dziecka;

2) Przygotowanie dziecka do współdziałania w zespole, grupie, rodzinie i społeczeństwie;

3) Rozwiązywanie konfliktów w zespole, grupie i społeczności przedszkolnej;

4) Koordynowanie działań Wychowawczych z nauczycielami przedszkola;

5) Koordynowanie działań wychowawczych z rodzicami;

6) Organizowanie indywidualnej opieki i wsparcia dla wychowanka przejawiającego problemy w zachowaniu i nauce;

7) Współpraca z innymi nauczycielami i instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich  wychowanków;

8) Współpraca z rodzicami w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;

9) Informowanie rodziców o sukcesach i problemach dziecka oraz zasadach oceny rozwoju wychowanka;

10) Włączanie rodziców do współdziałania w organizowanie życia grupy i społeczności przedszkolnej;

11) Informowanie rodziców o zasadach współpracy w zakresie działalności grupy u placówki (imprezy i uroczystości, zajęcia otwarte, zebrania, spotkania, warsztaty, konsultacje, itd.);

12) Informowanie rodziców o sposobie kontaktów i przekazywania informacji;

13) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji związanej z grupą oraz wychowankiem;

14) Prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z rodzicami, instytucjami i innej, zgodnie z ustaleniami rady pedagogicznej.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Danuta Adamska
email: d-adamska@o2.pl tel.:32/233-24-38
, w dniu:  28‑11‑2008 00:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2019 12:31:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive