Koncepcja Pracy Przedszkola


Koncepcja pracy Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach

19‑11‑2015 12:23:39

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W PYSKOWICACH

 

 

I. Krótka charakterystyka przedszkola.

Przedszkole Nr 2 w Pyskowicach jest przedszkolem wielooddziałowym o profilu artystycznym. Czynne w godzinach 5.30 – 16.00 zgodnie z potrzebami środowiska. Większość rodziców to osoby pracujące czynnie zawodowo.

Kadra pedagogiczna: 9 nauczycielek w tym dyrektor

1 katechetka 2/22 etatu

nauczyciel jezyka angielskiego 4/22

Pracownicy administracji: 2,5 etatu

Pracownicy obsługi: 8,25 etatu

Ilość dzieci: 100

 

II. Diagnoza pracy placówki.

Przedszkole posiada swoją wizję i misję oraz wytyczoną postawę naszego absolwenta.

Misja przedszkola nr 2

 • Przedszkole przygotowuje dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności

 • Przedszkole umożliwia kontakt z rówieśnikami, a przez to nabywanie przez dzieci pewności siebie, zaradności, pomaga wykreować pozytywny obraz samego siebie

 • Przedszkole zapewnia warunki dla rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka

 • Przedszkole powinno być dostępne dla wszystkich potrzebujących dzieci również i dzieci niepełnosprawnych

 • Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

 • Przedszkole prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną przy użyciu nowoczesnych form i metod pracy z dziećmi

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • Przedszkole, w miarę posiadanych środków finansowych, stara się wyposażyć sale zajęć w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

 • Przedszkole powinno czynnie uczestniczyć w działaniach kulturalno-oświatowych na terenie miasta Pyskowice

 • W pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 

Wizja przedszkola:

 1. Pragniemy, by w naszym przedszkolu każde dziecko czuło się radosne i bezpieczne.

 2. Chcemy rozwijać wszelkie zdolności dziecka, dzięki którym będzie kształtowało ono swoją osobowość, a tym samym zwiększy szanse swojego powodzenia w szkole i w życiu.

 3. Pragniemy, aby w przyszłości każde dziecko z własnej inicjatywy szukało kontaktu ze sztuką.

 4. Dążymy do rozwijania poczucia własnej wartości i wiary we własną skuteczność umożliwiającą swobodne porozumiewanie się z rówieśnikami i dorosłymi.

 5. Rozwijając inteligencję twórczą i kreatywność naszych wychowanków chcemy poszerzać granicę ich wyobraźni, otwierając tym samym nieograniczone możliwości ich rozwoju.

 

Absolwent naszego przedszkola

 • Na miarę swoich możliwości jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności

 • Cechuje się samodzielnością, stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w życiu codziennym

 • Potrafi współżyć w grupie, przestrzega zasad odpowiedniego zachowania

 • Jest komunikatywny

 • Stosuje nawyki higieniczne, zdrowy i bezpieczny styl życia

 • Posiada podstawową wiedzę na temat Unii europejskiej

 • Twórczo rozwiązuje problemy

 • Nie boi się wyzwań i chętnie podejmuje się nowych zadań

 

Koncepcja pracy placówki jest spójna z naszą misją i wizją oraz dostosowana do dążeń nauczycielek, potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

 

Wszystkie nasze starania i dążenia mają na celu sprawić, by:

 • w naszym przedszkolu każde dziecko czuło się radosne i bezpieczne

 • możliwe było rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, kształtujące jego osobowość i tym samym zwiększające szansę jego powodzenia w szkole i w życiu

 • w przyszłości każde dziecko z własnej inicjatywy szukało kontaktu ze sztuką

 • rozwijało się u dziecka poczucie własnej wartości i wiara we własną skuteczność w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

 • rozbudzona została tolerancja, szacunek i współodczuwanie w stosunku do innych ludzi i otaczającej przyrody

 • rozwijała się inteligencja twórcza i aktywność naszych wychowanków w celu poszerzenia ich wyobraźni i możliwości rozwoju

 • rozbudzona została wiedza proekologiczna oraz potrzeba zdrowego trybu życia i uprawiania sportu

 

Zadaniami priorytetowymi placówki są i będą:

 • nauczanie ogólnej kultury

 • wdrażanie do uczenia się przez zabawę

 • łamanie barier i nietolerancji

 • rozwijanie poczucia patriotyzmu

 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności

 • budzenie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

 • poczucia współistnienia z otaczającą przyrodą

 

Zadania te zdobyły pełne poparcie rodziców (ankiety). Praca i organizacja placówki została przez nich bardzo wysoko oceniona. Nauczycielki pracują z poświęceniem, zgodnie z kwalifikacjami, które systematycznie podnoszą uczestnicząc w licznych kursach, studiach podyplomowych, warsztatach metodycznych i szkoleniach. Wszystkie nauczycielki posiadają wymagane kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Sale są jasne, bezpieczne i wyposażone w nowe mebelki. Sprzęt ogrodowy posiada atest i co roku podlega kontroli. Wszystkie przeglądy techniczne są przeprowadzane na bieżąco, a usterki likwidowane niezwłocznie.

 

 

III. Kierunki rozwoju placówki.

 

1. Działalność wychowawczo – opiekuńcza.

Przedszkole, to placówka obejmująca swoją opieką dzieci od 2,5 do 5 roku życia. Wymaga więc szczególnej troski o zachowanie bezpieczeństwa i pełnej opieki nad swymi wychowankami, jak również stałego monitorowania sytuacji, eliminowania zagrożeń, wcześniejszego zapobiegania przemocy. Jest miejscem, w którym dziecko uczy się tolerancji, kultury życia, współżycia z rówieśnikami, zawiera pierwsze przyjaźnie i sympatie.

Dlatego kontynuujemy i rozwijamy współpracę z:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – organizowanie badań na terenie placówki, organizowanie spotkań i warsztatów dla rodziców z pedagogiem i psychologiem

 • Logopedą – zwiększenie ilości godzin nauczyciela logopedy, organizacja spotkań z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców

 • Policją – spotkania z policjantem w ramach akcji „Bezpieczeństwo na drogach i podczas zabaw”, wizyta w komisariacie, spotkanie z policjantem na skrzyżowaniu

 • Strażą Pożarną – spotkanie w ramach akcji „Sami w domu”, wizyta dzieci w straży pożarnej i pogadanka na temat zagrożeń

 • Żłobkiem Miejskim – rozszerzenie kontaktów – występy, wspólne zabawy, odwiedziny – rozwijanie empatii, tolerancji i wzajemnej pomocy

 • Klubem Emerytów i Rencistów – wystawianie Jasełek i innych inscenizacji na terenie klubu

 • Ośrodkiem Opieki Społecznej – akcje charytatywne

 

Placówka kładzie szczególny nacisk na zachowanie tradycji i kultury naszego regionu, na zacieśnianie więzów rodzinnych. Ogromne znaczenie ma również nawiązywanie emocjonalnej więzi i zaufania pomiędzy dzieckiem, nauczycielem i rodzicem.

Pragnie również podnosić standard i estetykę otoczenia rozwijając u dzieci poczucie estetyki, ogólną kulturę bycia oraz wrażliwość na piękno.

 

2. Działalność dydaktyczna

Nauczycielki pracujące w placówce posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje. Odnalazły w sobie różne talenty i pasje.. Nauczycielki wykazują się dużą inicjatywą, odpowiedzialnością w pracy i fachowością. Uczestniczą w licznych warsztatach i kursach podwyższających ich kwalifikacje zawodowe. Chętnie uczestniczą wraz z dziećmi w akcjach charytatywnych, imprezach organizowanych na terenie miasta, spotykają się z ciekawymi ludźmi, jeżdżą na spektakle teatralne, odwiedzają wystawy.

Na szczególną uwagę zasługuje szeroki i bezpośredni kontakt ze środowiskiem i sztuką, z którą być może część naszych wychowanków nigdy by się nie zetknęła w swoim codziennym życiu

 

Zgodnie z charakterem placówki artystycznej oraz w ramach budzenia świadomości ekologicznej dzieci uczestniczą w:

 • Wycieczkach – do placówek kulturalnych na spektakle i wystawy, miejsc zapoznających je ze środowiskiem przyrodniczym oraz środowiskiem lokalnym

 • Spektaklach na terenie placówki i poza miastem – teatry kukiełkowe, spektakle teatralne i muzyczne, pokaz czarnej – magii, występy zespołów muzycznych, uroczystościach organizowanych dla rodziców i środowiska lokalnego

 • Konkursach – coroczny przegląd artystyczny przedszkoli w MOK-u, festiwalach piosenki, różnorodnych konkursach plastycznych, tanecznych, międzyprzedszkolnym konkursie literackim „Polacy nie gęsi i swój język mają” organizowanym przez nasze przedszkole, wewnętrznych konkursach rodzinnych

 • Działaniach wspólnych z Biblioteką Miejską – wypożyczanie przez dzieci książek, uczestniczenie w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, konkursach plastycznych

 • Akcjach ogólnopolskich: „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy konie”, „Turniej miast” itp.

 • Działaniach wspólnych z Urzędem Miasta, innymi placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, Zespół Szkół, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, itp.) - przygotowanie i uczestnictwo w imprezach, konkursach, spartakiadzie sportowej

 

Przedszkole kładzie nacisk na:

 • Rozbudzenie poczucie przynależności do regionu – poprzez poszerzenie zajęć o tematykę Śląska oraz corocznej Biesiady Śląskiej na terenie placówki

 • Poznawanie innych regionów naszego kraju z ich tradycją, ekosystemem i charakterystyką

 • Doposażenie i wzbogacenie księgozbioru i biblioteki przedszkolnej w nowe pozycje

 • Wzbogacenie wiedzy o Unii Europejskiej i świecie.

 • Edukację proekologiczną – udział w akcjach dobroczynnych, segregacji odpadów, sprzątaniu świata, działaniach proekologicznych , poszanowaniu przyrody i środowiska, świadomej potrzeby zdrowego trybu życia

 • Umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, muzeach, wystawach i w środowisku naturalnym.

 

3. Współpraca ze środowiskiem

Współpraca naszego przedszkola ze środowiskiem jest bardzo szeroka. W wielu wypadkach nieoceniona jest pomoc rodziców, sponsorów, Urzędu Miasta, MOK-u oraz wielkie zaangażowanie nauczycielek. Współpracę ze środowiskiem można by podzielić na współpracę z rodzicami, innymi placówkami oświatowymi i innymi instytucjami

 

Formy współpracy z rodzicami to:

 • Zebrania ogólne i grupowe

 • Spotkania rodziców ze specjalistami(logopeda, psycholog)

 • Uroczystości przedszkolne – akademie, wieczory andrzejkowe, komersy dla dzieci odchodzących, bale, kiermasze

 • Festyny rodzinne (pomoc rodziców w organizacji)

 • Zajęcia otwarte dla rodziców

 • Dni otwarte przedszkola

 

Współpraca z innymi placówkami oświatowymi:

 • Integracja z dziećmi ze Żłobka Miejskiego

 • Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6 i 4 w Pyskowicach

 • Współpraca ze wszystkimi przedszkolami pyskowickimi

 

Współpraca z Urzędem Miasta, MOKiS-em i innymi instytucjami:

 • Organizacja i coroczne uczestnictwo w Spartakiadzie Sportowej Przedszkoli

 • Udział w corocznym Przeglądzie Artystycznym Przedszkoli

 • Coroczny udział w Dożynkach Miejskich

 • Coroczny udział w Dniach Rodziny

 • Coroczny udział w konkursie pastorałek i piosenki radosnej

 • Stała współpraca z Biblioteką Miejską , Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Opieką Społeczną, Policją, Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Klubem Emerytów i Rencistów

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Kwaśniok
email: ania.kwasniok@wp.pl tel.:32/233-27-51
, w dniu:  08‑04‑2011 21:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Kwaśniok
email: ania.kwasniok@wp.pl tel.:32/233-27-51
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2015 10:53:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive