Zarządzenie Nr 7/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej W Pyskowicach Z Dnia 19.09.2007r. W Sprawie: Procedury Wewnętrznej Kontroli Finansowej W Ośrodku Pomocy Społecznej W Pyskowicach


Zarządzenie Nr 7/2007
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach
z dnia 19.09.2007r.

w sprawie: procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach

Na podstawie art.47 ust.3, w związku z art.44 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z póżn.zm.) oraz § 11 ust.6 pkt.c Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach z dnia 01 lutego 2006r., zarządzam stosowanie niżej podanych procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach :
§1
Wewnętrzna kontrola finansowa obejmuje procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, zwane dalej operacjami gospodarczymi,
to jest:

 • przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
 • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym :
a/ pobierania i gromadzenia środków publicznych
b/ zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych
c/ udzielania zamówień publicznych.
§

2
Przedmiotem kontroli jest ocena stanu faktycznego na podstawie następujących kryteriów :
- legalności operacji gospodarczej polegającej na jej zgodności z przepisami prawa

 • celowości oznaczającej występowanie bezpośredniego związku pomiędzy spodziewanym efektem operacji gospodarczej i realizacją zadań przypisywanych jednostce
 • gospodarności oznaczającej najkorzystniejszy bilans nakładu związanego z daną operacją gospodarczą a spodziewanym efektem.
§

3
Ze względu na okres wykonywania kontrola może być realizowana jako :

 • kontrola wstępna obejmująca analizę czynności lub operacji zamierzonych w celu zapobieżenia powstawaniu zjawisk odbiegających od przyjętych norm
 • kontrola bieżąca polegająca na badaniu określonych czynności ( zadań) oraz operacji finansowo-gospodarczych w trakcie ich wykonywania
 • kontrola następna ( końcowa ) obejmująca badanie stanu faktycznego odzwierciedlającego fakty i procesy operacyjne dokonane.
§

4
Podjęcie decyzji polegającej na zaciągnięciu zobowiązania finansowego i dokonania wydatku ze środków publicznych poprzedzone są wstępną oceną celowości.
Wstępna ocena celowości dokonywana jest przez pracownika sekcji merytorycznie odpowiedzialnego za realizację danego rodzaju zadania finansowego ze środków publicznych i polega na ustaleniu :

 • związku pomiędzy zaciągnięciem zobowiązania i dokonaniem wydatku a realizacją przypisanych zadań
 • adekwatności zamierzonego wydatku do spodziewanego efektu.
W rozumieniu niniejszego zarządzenia wydatek celowy to wydatek niezbędny do wykonania zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
§

5
1.Zobowiązania finansowe zaciąga się z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art.36 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
2.Wydatki jednostki dokonywane są z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art.35 ustawy o finansach publicznych.
§6
Wstępna ocena celowości bieżących wydatków związana z kosztami funkcjonowania Ośrodka dokonywana jest przez właściwego pracownika, w porozumieniu z Głównym Księgowym Ośrodka. Przy opracowywaniu projektu planu finansowego uwzględniane są dane dotyczące rzeczowych wydatków. Informacje te przedkładane są przez właściwych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, w celu dokonania weryfikacji przez Kierownika Ośrodka i Głównego Księgowego Ośrodka.
Projekt planu finansowego wraz z objaśnieniami przedkładany jest właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego.
§7
Wstępna ocena celowości wydatków płacowych i płacopochodnych dokonywana jest okresowo przez Kierownika Ośrodka lub osobę upoważnioną przez Kierownika Ośrodka do wykonania takiej oceny i polega na ustaleniu adekwatności zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych do ilości i złożoności czynności służbowych.
§8
Negatywna ocena celowości jest przesłanką do odstąpienia od zamiaru podjęcia realizacji zadania lub dokonania wydatku.
§9
Przeprowadzenie kontroli operacji związanych z gromadzeniem środków przez Ośrodek ma na celu zapewnienie zgodnego z planem pobierania należnych środków w wysokości oraz terminach zgodnych z przepisami prawa i stanem faktycznym.

§10
Analizy oraz zatwierdzenia dokumentów pod względem zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dokonuje Główny Księgowy Ośrodka. Zatwierdzenie polega na złożeniu przez Głównego Księgowego Ośrodka podpisu obok podpisu pracownika przygotowującego i prowadzącego zadanie.
§11
Wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności materiałów przeprowadza Główny Księgowy Ośrodka.
Dowodem dokonania przez Głównego Księgowego wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów jest jego podpis złożony na dokumencie obok podpisu właściwego rzeczowo pracownika, odpowiedzialnego za zatwierdzenie związanych z operacją gospodarczą dokumentów. Podpis ten oznacza, że nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, do kompletności i formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, a ewentualne zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym , a jednostka posiada środki na ich pokrycie.
§12
Realizacja decyzji o podjęciu operacji gospodarczych podlega bieżącej kontroli funkcjonalnej, realizowanej na poszczególnych stanowiskach pracy w postaci :

 • kontroli merytorycznej
 • kontroli rachunkowej
 • formalnej
 • kontroli osób uprawnionych do zatwierdzania realizacji operacji gospodarczych.

Komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy zobowiązane do kontroli dokumentów dotyczących poszczególnych rodzajów operacji gospodarczej określono w "Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach" z dnia 20 września 2001 r.
1.Kontrola merytoryczna polega na ustaleniu, rzetelności danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych
2.Kontrola formalna polega na ustaleniu, czy dokumenty dotyczące określonej operacji gospodarczej wystawione zostały przez właściwe jednostki lub osoby w sposób technicznie prawidłowy oraz zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu.
3.Kontrola rachunkowa polega na ustaleniu czy dane liczbowe operacji gospodarczych nie zawierają błędów arytmetycznych.
4.Podpisy osób uprawnionych do zatwierdzenia operacji gospodarczych do realizacji oznaczają, że :

 • uznano, że dana operacja gospodarcza poddana została procedurom kontrolnym zgodnie z postanowieniami niniejszego Zarządzenia

 • polecają właściwym pracownikom wykonać dyspozycje wynikające z treści operacji gospodarczych.
§

13
Ujawnione w toku kontroli bieżącej nieprawidłowości dotyczące legalności, celowości i gospodarności decyzji gospodarczej skutkują wstrzymaniem jej realizacji, poprzez odmowę podpisu upoważnionej osoby na kwestionowanym dokumencie. O odmowie podpisu osoba ta informuje Kierownika Ośrodka lub Głównego Księgowego Ośrodka, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania.
§14
Kontrola bieżąca ma charakter kontroli dokumentalnej i wykonywana jest na stanowisku Głównego Księgowego Ośrodka , w szczególności pod względem przejrzystości i jawności.
Przez przejrzystość rozumie się stosowanie powtarzalnych i jednolitych zasad oznaczania dokumentów, prowadzenie ich zbioru, w tym jego przechowywanie i zabezpieczenie oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi zasadami.
Jawność oznacza zabezpieczenie potrzeb w zakresie sporządzania sprawozdawczości oraz ogłaszania i udostępniania zgodnej z prawdą materialną informacji publicznej.
§15
Elementem kontroli bieżącej jest przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, w tym inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 4/2001
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach z dnia 20.IX.2001r.
§16
Zaciąganie zobowiązań w drodze umów poprzedzone jest procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 19 z 2004r., poz.177, z późn.zm.).
Postępowanie przeprowadza się zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta w Pyskowicach oraz miejskie jednostki organizacyjne z dnia 19 czerwca 2007r.
§17
Kontrola następna przeprowadzana jest w poszczególnych komórkach organizacyjnych przez pracowników określonych Zarządzeniem Kierownika Ośrodka , w którym upoważnia pracowników do przeprowadzenia kontroli oraz określa się przedmiot kontroli oraz czas jej trwania.
Na okoliczność przeprowadzenia kontroli sporządzany jest protokół kontroli podpisywany przez kontrolującego. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontrolujący przedstawia Kierownikowi Ośrodka wnioski pokontrolne zmierzające do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich ponownego występowania. Wnioski te w części zatwierdzonej przez Kierownika Ośrodka przedkłada się do realizacji w kontrolowanej komórce organizacyjnej. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości mających charakter naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykroczenia czy podejrzewania o popełnienie przestępstwa Główny Księgowy Ośrodka zabezpiecza dokumenty i przedstawia Kierownikowi Ośrodka propozycje dalszego postępowania.§18
Kontrole następne przeprowadza się na podstawie rocznego planu. Projekt planu kontroli opracowuje w oparciu o ustalone obszary ryzyka upoważniony pracownik i przedkłada do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka.
Na wniosek Głównego Księgowego Ośrodka, Kierownik Ośrodka może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej tzn. nie przewidzianej w planie kontroli.

§19
Niniejsze Zarządzenie stosuje się uwzględniając standardy kontroli finansowej zgodnie z powszechnie uznanymi standardami określonymi i ogłoszonymi przez Ministra Finansów.
§20
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§21
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Delikat
email: opspysko@oho.com.pl tel.:32/233-23-55
, w dniu:  27‑11‑2008 22:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2011 21:33:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive