Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sprawozdawczość


Realizacja zadań w ramach środków z budżetu gminy na zadania własne oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH W 2005 ROKU

SEKCJA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

 1. Przeprowadzono łącznie 1807 wywiadów środowiskowych na potrzeby Ośrodka w Pyskowicach oraz innych organów, co średnio miesięcznie w przeliczeniu na 1 pracownika daje 25 wywiadów.
 2. Udzielono następującej liczbie gospodarstw pomocy w formie:

- zasiłek stały 56

- zasiłek okresowy 408

- posiłek (dorośli i dzieci) 305

- zasiłek celowy 484

- usługi opiekuńcze 10

- sprawienie pogrzebu 3

- praca socjalna, poradnictwo, interwencja kryzysowa 585

Ponadto udzielono pomocy w formie - zasiłek celowy "posiłek dla potrzebujących" 512 osób.
 1. W ramach współpracy z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych realizowano program rządowy "Wyprawka szkolna" dla uczniów z najuboższych rodzin rozpoczynających naukę w I klasie w roku szkolnym 2005/2006. Wytypowano 38 dzieci.
 2. W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach zapewniono letni wypoczynek dla 11 dzieci z najuboższych rodzin.
 3. Współdziałając ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich partycypowano w kosztach wyżywienia dla 3 rodzin, które brały udział w 10-dniowym turnusie terapeutycznym.
 4. Skierowano 4 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.
 5. 6 osobom udzielono pomocy w kompletowaniu dokumentacji i umieszczeniu w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
 6. W 2 przypadkach wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich o wydanie stosownych zarządzeń opiekuńczych wobec dzieci, których rodzice rażąco zaniedbali obowiązki opiekuńczo-wychowawcze.
 7. Udzielono 213 pisemnych informacji dotyczących spraw klientów OPS innym organom (Urząd Miasta Pyskowicach, Policja, komornicy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, zakład ubezpieczeń społecznych, sądy).

SEKCJA REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I USŁUG

 1. Wydano 2915 decyzji ogółem na różne formy pomocy, w tym:

- zasiłek stały 77

- umorzenia, decyzje wstrzymujące 8

- postanowienia 4

- zasiłki okresowe 1337

- zasiłek celowy 537

- zasiłek celowy (program rządowy) 547

- pomoc rzeczowa 77

- obiady szkolne 258

-obiady dorośli 51

- usługi opiekuńcze 16

- odmowy 3

REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


1. Referat działał w strukturze OPS od 1 lipca 2005r. W okresie sprawozdawczym przyjęto 1271 wniosków i wydano 1305 decyzji administracyjnych.

2. Od dnia 1 września 2005r. Ośrodek Pomocy Społecznej został realizatorem zadań w zakresie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

3. Od września przejęto także realizację świadczeń rodzinnych m.in. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mniejszych pracodawców.

31 SIERPNIA 2005R. Rada Miejska w Pyskowicach przyjęła do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pyskowice na lata 2005-2010. Opracowanie tego dokumentu było koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

FUNKCJONOWANIE OPS W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2005 R.


WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2005R.

Zmiana na stanowisku kierownika OPS - działania podjęte przez nowego kierownika:
 1. Zapoznano się z dokumentacją regulującą działalność OPS, strukturę zatrudnienia, kwalifikacje kadry, współpracę ze związkami zawodowymi etc. ( Statut, regulaminy: Organizacyjny, Pracy, Premiowania, teczki osobowe, zakresy czynności, protokoły pokontrolne, dokumentacja księgowa).
 1. Zapoznano się z procedurami postępowania w sprawach finansowych, organizacyjno-administracyjnych i merytorycznych - polecono opracowanie przebiegu procesów w związku z audytem wewnętrznym, wyniki dostarczono terminowo do Audytora Urzędu.
 1. Sprawdzono stan, ilość i jakość wyposażenia Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi pracy - telefonia i sprzęt komputerowy pod kątem sprawności, legalności, kompatybilności stanowisk i sposobu ich wykorzystania w usprawnieniu pracy. Ze względu na poważne braki w tym zakresie podjęto działania polegające na doposażeniu w formie zakupu nowego oprogramowania, sprzętu komputerowego, pozyskanie go w ramach darowizny oraz poszukiwanie sponsorów gotowych sfinansować zakupy usprawniające pracę OPS.
 1. Zapoznano się z aktualnym stanem finansowym OPS, środkami wykorzystanymi na poszczególne wydatki oraz środkami pozostałymi w planie ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wynagrodzeń, premii i zasad premiowania pracowników oraz funduszem nagród jako sferą pozostającą w gestii zarządzającego, do wykorzystania w procesie motywowania pracowników. Poinformowano pracowników o systemie motywowania, kryteriach przyznawania nagród uwzględniających wykształcenie, zaangażowanie, gotowość do podnoszenia kwalifikacji i poszerzania kompetencji, umiejętność wykorzystania własnych zasobów w praktyce, jakość świadczonej pracy i wszelkich działań wynikających z realizacji zadań OPS, ponieważ dotychczasowy system był demotywujący zarówno dla pracowników wyróżniających się, jak i niezaangażowanych. Wszyscy otrzymywali nagrody w jednakowej wysokości. Zróżnicowano wysokości nagród przypadających na drugie półrocze br.
 1. Nawiązano nowe umowy na dożywianie dzieci na korzystnych warunkach.
 1. Nawiązano kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Pyskowicach celem usprawnienia pracy w księgowości OPS poprzez dokonywanie przelewów za pośrednictwem Internetu. W związku z tym, aby obniżyć koszty, założono łącze internetowe u lokalnego operatora sieci kablowej (dotychczas OPS korzystał z modemu TP S.A., co było bardziej kosztowne). Wynegocjowano promocyjną cenę przyłącza, tj. 1 zł (normalnie wynosi 90 zł). Abonament miesięczny wynosi 30 zł netto.
 1. Sprawdzono dyscyplinę pracy i uregulowano kwestię pracy w godzinach "nadliczbowych", tj. skrupulatne notowanie i kontrolowanie wyjść, wprowadzenie procedury opisywania skuteczności wyjść w teren w odniesieniu do czasu pracy w terenie, sprawdzanie pracowników w terenie. Z uwagi na fakt, że pracownicy socjalni zgłaszali sytuacje, gdy zachodzi konieczność przeprowadzania wywiadów w godzinach popołudniowych, wprowadzono zmianę czasu pracy OPS poprzez ustalenie dyżurów zarówno w siedzibie OPS, jak i pracy w terenie. Kontrola posiadania identyfikatorów wypadła niepomyślnie, pracowników zdyscyplinowano.
 1. Rozeznano sprawy dotyczące bezpieczeństwa (droga ewakuacyjna, jej drożność, oznakowanie). Ze względu na niezadowalający stan kontroli podjęto decyzję o zmianie zagospodarowania przestrzeni, tj. uporządkowanie magazynu, udrożnienie drogi ewakuacyjnej (aktualnie wyjście awaryjne jest zastawione szafą) i stosowne jej oznakowanie. Ponadto planuje się oświetlenie głównego wejścia do budynku i zabezpieczenie zamków w drzwiach wejściowych przed zniszczeniem, np. poprzez założenie okratowania (zamki często były niszczone poza godzinami pracy OPS, a nieustanna ich naprawa bądź wymian jest droższa od zabezpieczenia). Dodatkowo podjęto działania ubezpieczające, tj. OC dla pracodawcy oraz polisa NW dla pracowników pracujących w terenie, co nieznacznie podniosło koszt ogólnego ubezpieczenia mienia OPS, a jednocześnie było wydatkiem uzasadnionym specyfiką pracy pracowników socjalnych.
 1. Wprowadzono zasadę regularnych spotkań z pracownikami celem umożliwienia wymiany opinii, przedstawiania pomysłów i inicjatyw, ewentualnych problemów, a jednocześnie umożliwiono zespołowi bieżące dyskusje i twórcze rozwiązywanie kwestii spornych lub opracowywanie szczegółów przedsięwzięć.
 1. Szczegółowe zapoznano się z zakresami czynności pracowników socjalnych, ich rejonami działania, specyfiką pracy i grup klientów poszczególnych rejonach, także ilością środowisk czynnych.
 1. Polecono pracownikom socjalnym opracowanie wykazu klientów pozostających w ciągłym kontakcie z OPS dłużej niż 1 rok, a następnie weryfikację dotychczasowej pracy z tymi klientami pod kątem schematyczności postępowania pracownika socjalnego, ewentualnego wzmacniania u klienta skłonności do wyuczania bezradności i własnego "uzależnienia" pracownika od danego klienta. Celem było rozpoznanie skuteczności świadczonej pomocy, ewentualna modyfikacja działań, zmiana strategii oraz działania superwizyjne wewnątrz OPS.
 1. Polecono opracowanie przez wszystkich pracowników ścieżek rozwoju zawodowego zawierających konkretne zobowiązania dotyczące podwyższania kwalifikacji. Celem było uzyskanie obrazu przedstawiającego gotowość kadr do szkoleń, kształcenia i samokształcenia, zbadanie ich zasobów oraz ograniczeń, poziomu zainteresowania pracą i identyfikacji z firmą oraz celami jej działania. Ponieważ jedynie znikoma część pracowników jest gotowa do poszerzania swoich kompetencji, a pozostali wolą korzystać wyłącznie z samokształcenia, podjęto działania obligujące do precyzyjnego opracowania harmonogramów samokształcenia uwzględniających literaturę przedmiotu, terminy opanowania konkretnej wiedzy i sposób jej weryfikacji. Kolejnym celem jest wdrożenie pracowników socjalnych do działań zmierzających do wyboru specjalizacji w zakresie pracy socjalnej w konkretną grupą klientów. Jednocześnie szersza wiedza danego pracownika w określonej tematyce pozwoli na konsultowanie planów i działań innych pracowników socjalnych, którzy nie radzą sobie z danym problemem. Wstępnie wszyscy pracownicy socjalni obrali specjalizację, aktualnie są na etapie uszczegóławiania, doboru literatury, określania terminów opanowania materiału, a następnie ich wiedza będzie podlegać weryfikacji.
 1. Usprawniono obieg dokumentacji między referatem Świadczeń Rodzinnych a Sekcją Pracowników Socjalnych, ponieważ dotychczasowy styl był nadmiernie biurokratyczny, tzn. klienci korzystający ze świadczeń rodzinnych i innych form pomocy jednocześnie byli zmuszani przez pracowników socjalnych do przedstawiania zaświadczenia z Referatu Świadczeń Rodzinnych o wysokości pobranych zasiłków. Jest to absolutnie niedopuszczalne, aby w ten sposób traktować klienta tej samej instytucji, a więc polecono usprawnienie komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji bez angażowania klienta. Jednocześnie pozwoliło to na oszczędności materiałów biurowych i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy przez pracowników obu sekcji.
 1. Usprawniono pracę pracowników socjalnych poprzez wydanie polecenia rezygnacji ze zbędnego dublowania spisu załączników do wywiadu. Procedura formalna przewiduje wykazanie załączników w protokole przyjęcia wniosku, a pracownicy socjalni dodatkowo tworzyli dokument wymieniający wszystkie załączniki na osobnej kartce papieru, co wydłużało czas pracy biurowej na niekorzyść pracy socjalnej.
 1. Utworzono system kontroli wewnętrznej w zakresie działalności merytorycznej, poprzez przydzielenie 2 pracownikom socjalnym obowiązku weryfikacji wywiadów sporządzonych przez pozostałych pracowników. Weryfikacja dotyczy kwestii formalnych, tj. kompletności dokumentów, terminowości itp. oraz merytorycznych, czyli uzasadnienia form i wysokości proponowanej pomocy pod kątem skuteczności, celowości i efektywności prowadzonej pracy socjalnej.
 1. Zapoznano się ze strategią rozwiązywania problemów społecznych, omówiono jej treści na zebraniu z pracownikami. Powołano zarządzeniem wewnętrznym Zespół do spraw opracowania diagnozy społecznej.
 1. Podjęto działania zmierzające do opracowania procedury okresowej oceny działań pracowników, a także ich postaw i zachowań pod kątem etyki zawodowej. W związku z tym pracownicy otrzymali polecenie opracowania ankiety dla klientów Ośrodka, która byłaby pomocna w podnoszeniu jakości pracy poszczególnych pracowników. Ankieta została opracowana, była i jest dostępna dla klientów OPS, którzy korzystają z możliwości wnoszenia uwag i wyrażania opinii. Ponadto wprowadzono superwizowanie działań pracowników socjalnych - realizacja na bieżąco.
 1. Opracowano ulotkę informacyjną dla klientów, a rozpowszechniana była ona poprzez pracowników terenie, dostępna w siedzibie Ośrodka oraz przy wsparciu praktykantów i wolontariuszy rekrutujących się spośród studentów uczelni pedagogicznych.
 1. Wydano zarządzenie wewnętrzne dotyczące czasu pracy Referatu Świadczeń Rodzinnych, a celem było usprawnienie jego pracy poprzez zachowanie zarówno dostępności dla klientów, jak i efektywną pracę administracyjną związaną z kompletowaniem dokumentów wydawaniem decyzji.
 1. Wydano pracownikom socjalnym polecenie udziału w bezpłatnych lub tanich szkoleniach dotyczących nowości w pomocy społecznej celem podniesienia jakości pracy, osiągania celów pomocy społecznej, rozsądnego planowania pomocy i wydatkowania środków na pomoc materialną. Istotną zmianą było wprowadzenie kontraktu socjalnego, oczekiwanym efektem szkoleń w tym zakresie jest zmiana postaw klientów, samych pracowników socjalnych (poprzez zwiększenie ich poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania i decyzje), a w konsekwencji dążenie do zmniejszenia liczby klientów roszczeniowych uzależnionych od "opieki" pracownika socjalnego, która była demotywująca dla klienta.
 1. Zlikwidowano w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników socjalnych lady oddzielające ich od klientów. Lady wykorzystano jako regały na dokumenty, a przestrzeń zagospodarowano w taki sposób, aby zwiększyć u klienta poczucie bezpieczeństwa, prywatności i lepszego kontaktu z pracownikiem. Ten bezpośredni kontakt sprzyja specyfice pracy socjalnej, która nie ma nic wspólnego z pracą administracyjną, a do takiej została sprowadzona w OPS. Dotychczas klient mógł czuć się skrępowany, zdominowany, a wręcz upokarzany, ponieważ musiał stać przed pracownikiem socjalnym, oddzielony dystansem lady i przynajmniej 2 metrów przestrzeni. Ponadto uczulono pracowników na zbyt głośne mówienie, słyszalne na korytarzu przez innych klientów, ponieważ takie praktyki były stosowane w OPS, a to w żadnym stopniu nie gwarantowało klientowi atmosfery zaufania i intymności. W konsekwencji sprowadzało go do roli petenta, a pracownika socjalnego do roli kasjera. Zwrócono także pracownikom uwagę na przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej.
 1. Wydano pracownikom socjalnym polecenie merytorycznego uzasadniania decyzji administracyjnych. Dotychczas decyzje opracowywała sekcja realizacji świadczeń i usług ze sporadyczną pomocą pracowników socjalnych, co wpływało na jakość merytoryczną wydawanych decyzji, ponieważ pracownicy sekcji nie mają wymaganych kwalifikacji i kompetencji w tym zakresie.
 1. Wydano pracownikom socjalnym polecenie opracowania arkusza ewaluacyjnego, który będzie służyć jako narzędzie badania jakości i efektywności działań w ramach pracy socjalnej.
 1. Zaproponowano pracownikom stworzenie biuletynu informacyjnego OPS, w którym zamieszczać mogliby wszelkiego rodzaju informacje, nowinki, a także inne opracowania dotyczące zarówno organizacji, jak i merytorycznej działalności Ośrodka bądź przedstawianie takich informacji przełożonemu celem opublikowania w prasie lokalnej (Przegląd Pyskowicki).
 1. Udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dotyczącym zarządzania i superwizji, a obejmującym trening komunikacji, motywowanie pracowników wypalenie zawodowe (kierownik).
 1. Zakupiono nową kserokopiarkę na potrzeby OPS.
 1. Dokonano zmiany rejonów pracowników socjalnych celem równomiernego rozłożenia pracy i po uwzględnieniu zarówno ilości, jak i jakości środowisk. Dotychczas rejony były tak zróżnicowane, że np. na jednego pracownika przypadał teren najbardziej odległy, z dużą ilością klientów i największą ilością zjawisk patologii społecznych.
 1. Poinformowano pracowników socjalnych o konieczności takiego zorganizowania czasu pracy, aby uwzględniał on w najbliższym czasie zwiększenie ilości przeprowadzanych wywiadów (pojawiła się konieczność przeprowadzania pełnych wywiadów dłużników alimentacyjnych). Sporządzono listę dłużników alimentacyjnych, sprawdzenia ich sytuacji dokonano pracowników 50%.
 1. Zobowiązano pracowników socjalnych do opracowania wykazu osób, które umieszczano dotychczas domach pomocy społecznej, rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, zakładach poprawczych. Dane te posłużyły zarówno do planowania budżetu, jak i do przygotowania się do ewentualnego powrotu do macierzystych środowisk, zwłaszcza dzieci i młodzieży opuszczających placówki oraz do tworzenia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
 1. Opracowano i przygotowano treść uchwały Rady Miasta w sprawie sprawienia pochówku, a w związku z tym kierownik OPS brał udział w spotkaniach Komisji Radnych. Przedstawiono projekt wraz z uzasadnieniem. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta 26.X.2005r.
 1. Odbywały się spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, które planuje się wykorzystać do realizacji celów zawartych w ofercie konkursowej na stanowisko kierownika OPS w drodze negocjacji. Ponadto planuje się podjęcie działań obligujących Związki do realizacji statutowych zadań, tj. wsparcie dla członków np. w formie szkoleń z uwzględnieniem potrzeb OPS. Dotychczas kontakty z przedstawicielami Związków dotyczyły głównie kwestii wynagrodzeń pracowników-członków i nie obejmowały żadnej oferty z ich strony. Podjęto negocjacje w tym zakresie.
 1. Wprowadzono zmiany organizacyjne w związku z przejściem jednego pracownika na emeryturę z dniem 1 grudnia. Wolny etat został zagospodarowany przy równoczesnej zmianie obszarów działania poszczególnych pracowników sekcji oraz referatu. Celem było równomierne rozłożenie pracy, pełne wykorzystanie zasobów w Sekcji Realizacji Świadczeń i Usług, odciążenie Referatu Świadczeń Rodzinnych oraz wykorzystanie kwalifikacji już zatrudnionych pracowników.

LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2005 R.
 1. Wprowadzono rejestr rozmów telefonicznych wraz z koniecznością opisywania ewentualnych rozmów prywatnych celem weryfikacji wysokości kosztów ponoszonych w tym zakresie przez OPS.
 1. Zintensyfikowano działania pracowników zmierzających do zachęcania klientów do wypełniania ankiety dotyczącej działalności OPS, poziomu zadowolenia klientów celem pozyskania informacji o ich oczekiwaniach i ewentualnej konieczności wprowadzania zmian.
 1. Prowadzono bieżące konsultacje z Zespołem ds. Diagnozy Społecznej.
 1. Udział pracowników w szkoleniach z zakresu kontraktu socjalnego, pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań pomocy społecznej, zarządzania projektami, rozliczania projektów realizowanych ze środków EFS. Pracownicy Ośrodka wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach dotyczących realizowanych działań oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych środków (projekty unijne) - łącznie 6 osób.
 1. Kierownik Ośrodka stosownie do potrzeb brał udział w pracach komisji powołanej na potrzeby ogłaszania, procedowania i rozstrzygania konkursów na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe ze szczególnym uwzględnieniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych..
 1. Uregulowano sprawy związane ze współpracą z Bankiem Śląskim (aneks do umowy, zamówienie większej ilości kart socjalnych dla klientów).
 1. Przygotowano uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zaproszono gości, napisano artykuł do Przeglądu Pyskowickiego.
 1. Przygotowano się do realizacji zadania w zakresie prac społecznie użytecznych (opracowanie kandydatur klientów i kryteriów selekcji).
 1. Przeprowadzono procedurę rekrutacyjną w związku ze zwolnieniem stanowiska urzędniczego (przejście pracownika na emeryturę).
 1. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielkami Zespołów Parafialnych Caritas w związku z realizacja programu dożywiania PAED celem ustalenia ewentualnych trudności w dystrybucji artykułów żywnościowych, adekwatności ich ilości do potrzeb społecznych oraz propozycji zmian w tym zakresie. Z uwagi na niedoskonały sposób rozprowadzania żywności (zbyt duże ilości w dużych odstępach czasu powodujące marnotrawienie środków) wystosowano pismo do dyrekcji Caritas z prośbą o rozważenie możliwości zmiany sposobu dystrybucji (częściej w mniejszych ilościach), co pozwoli na dokonanie rzetelnej oceny stopnia zaspokojenia potrzeb w tym zakresie i racjonalne wykorzystanie pomocy.
 1. Podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia dożywiania dla klientów Jadłodajni na czas jej remontu, podpisano umowę w tym zakresie ze Szpitalem.
 1. Udzielono wsparcia dla ZOPO w zakresie zachęcania klientów OPS do korzystania ze środków przeznaczonych na stypendia poprzez dodatkowe wizyty pracowników socjalnych w środowisku celem wyłonienia dodatkowych chętnych.
 1. Przygotowano wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2006r. zmian organizacyjnych w OPS, tj. zmiana siedziby Referatu Świadczeń Rodzinnych przez przeniesienie na ul. Cichą 1 do głównej siedziby OPS, przygotowanie pomieszczeń, informacji i ogłoszeń dla klientów.
 1. Przyjęto i rozprowadzono wśród najbardziej potrzebujących (przyjęcie jednolitych kryteriów przyznawania pomocy na dodatkowym zebraniu z pracownikami)darowizny z firmy Schenker oraz wystosowano podziękowania do darczyńcy.
 1. Dokonano zmian w treści ulotki informacyjnej, powielono ją w ramach własnych możliwości OPS i rozprowadzano w różnych instytucjach i placówkach w mieście. Rozpowszechnianiem zajmowali się studenci przyjęci na praktyki do Ośrodka (5 osób).
 1. Zakończono prace nad diagnozą społeczną, podjęto przygotowania do przedstawienia jej wyników Zarządowi Miasta oraz na Komisjach Radnych.
 1. Opracowano koncepcję dalszych zmian organizacyjnych w OPS celem wdrożenia ich na początku 2006 roku, tj. opracowano projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego, projekt zmian w Regulaminie Pracy oraz planuje się przedstawienie ich Związkom Zawodowym do negocjacji, opracowano projekty nowych zakresów czynności wszystkich pracowników OPS, plan połączenia komórek zajmujących się czynnościami administracyjnymi w realizacji świadczeń w jedną sekcję, ujednolicenia rejestrów spraw, wzmocnienia pracowników socjalnych zajmujących się akceptacją i weryfikacją działań, planów i propozycji pozostałych pracowników merytorycznych, zobligowano pracowników socjalnych do poddawania się superwizji przez starszego stopniem pracownika, opracowano plan zmian zakresów upoważnień do podejmowania działań w określonych obszarach.
 1. Przyjęto strategię działania wobec dłużników alimentacyjnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz współpracę z sądami i komornikami w tym zakresie.
 1. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na dwa stanowiska oraz "osieciowano" cały Ośrodek celem ujednolicenia systemu i umożliwienia pracy w sieci lokalnej. Pouczono pracowników o zakazie korzystania z "zewnętrznych" nośników informacji do czasu zakupienia stosownych zabezpieczeń antywirusowych.
 1. Zakupiono licencję na oprogramowanie dotyczące świadczeń rodzinnych w szerszym zakresie, bo na 3 do 5 stanowisk, co pozwoli w 2006r. na wdrażanie wszystkich pracowników nowo utworzonej Sekcji w realizację zadania związanego z ogromnym obciążeniem dotychczasowego Referatu.
 2. Pozyskano darowiznę z Miejskiego Domu Kultury w Katowicach w ramach akcji "Mój Anioł Stróż" w postaci zabawek i gier dla dzieci młodszych i starszych oraz przekazano ich część świetlicy socjoterapeutycznej, a także rozprowadzano wśród najmłodszych klientów OPS.
 1. Opracowano projekt budżetu na 2006r., udział w posiedzeniach Komisji Radnych oraz w sesjach Rady Miasta.
 1. Wprowadzono zmiany w czasie pracy OPS poprzez pełnienie dyżurów we czwartki do godz. 17.00. Dyżury pełni 2 pracowników - jeden pracownik socjalny i drugi pracownik administracji. W ten sposób Ośrodek pracuje we czwartki od 7.30 do 17.00, a w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.
 1. Wprowadzano kontrakt socjalny w coraz szerszym zakresie, zwłaszcza wobec klientów roszczeniowych, a mających możliwości zmiany swojej sytuacji we własnym zakresie. Kontynuowano wprowadzony system jakościowej kontroli wewnętrznej obejmujący działania pracowników socjalnych. Czynności te polegały na prowadzonej przez wyznaczonych pracowników socjalnych weryfikacji i superwizowaniu działań podejmowanych wobec klientów.
 1. Prowadzono sprawozdawczość miesięczną, kwartalną i roczną z działalności (wykorzystanie dotacji) oraz rozliczanie wypłaconych zasiłków, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych po upływie kwartału (zmiana wysokości świadczenia na podstawie zaświadczenia komornika sądowego).
 1. W ramach współpracy w środowisku lokalnym oraz promocji działalności pomocy społecznej Ośrodek nawiązano kontakty z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisją Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wypracowano nowy system współdziałania), Policją, Strażą Miejską, Caritas, Szpitalem Powiatowym, Żłobkiem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami i świetlicami środowiskowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach i Tarnowskich Górach, Związkiem Kombatantów O/Pyskowice, sąsiednimi ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem działalności OPS, a także przyjęto w omawianym okresie praktykantów - słuchaczy szkół pracowników socjalnych i uczelni pedagogicznych, którzy zapoznawali się ze specyfiką pracy oraz rozpowszechniali w mieście ulotkę informacyjną OPS.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Delikat
email: opspysko@oho.com.pl tel.:32/233-23-55
, w dniu:  27‑11‑2008 21:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2011 14:57:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive