Statut


Uchwała w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

Śląsk.2021.3204 z dnia 2021.05.06

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 6 maja 2021r.


 

Wejście w życie:

21 maja 2021 r.


 

UCHWAŁA Nr XXX/300/2021

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§  1. Ustala Statut Miejskiego Żłobka w Pyskowicach, w brzmieniu określonym w załączniku, stanowiącym integralną część uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§  3. Traci moc uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach z późniejszą zmianą z dnia 27 lutego 2013 r. - uchwała nr XXVIII/222/2013.

§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

ZAŁĄCZNIK

Statut Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

 

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. Jednostka organizacyjna o nazwie Miejski Żłobek w Pyskowicach, zwany dalej "Żłobkiem", funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Pyskowice.

§  2. Żłobek ma siedzibę przy ul. Paderewskiego 5 w Pyskowicach.

§  3. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Pyskowice.

§  4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z miesięczną przerwą wakacyjną.

§  5. Ilekroć w Statucie mowa jest o rodzicach, rozumie się przez to także prawnych opiekunów dziecka.

 

Rozdział  2.

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§  6. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Pyskowice w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat lub do 4 lat, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

§  7. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki w poszczególnych grupach wiekowych, w warunkach akceptacji i empatii;

2) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) zapewnienie dzieciom warunków do wypoczynku i zabawy z elementami edukacji uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

4) stymulowanie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym:

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

b) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej potrzebnej do radzenia sobie w nowych sytuacjach;

c) wypracowywanie u dzieci umiejętności życia w grupie;

d) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie nawyków higieny osobistej;

5) zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami;

6) organizowanie dziennego odpoczynku, wynikającego z indywidualnych potrzeb dziecka;

7) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

§  8. Realizacja zadań odbywa się poprzez:

1) zapewnienie bezpiecznych warunków w przyjaznych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci;

2) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń żłobkowych do wieku i potrzeb dzieci;

3) organizowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych (edukacyjnych, ruchowych oraz wspólnych zabaw) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, zdolności, możliwości, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

4) stosowanie różnych form i metod pracy z dziećmi, z uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego oraz indywidualnych możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - rodzaju niepełnosprawności;

5) ustalenie rozkładu dnia zapewniającego odpowiednie rozłożenie czasu na aktywność i odpoczynek dzieci;

6) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do wieku;

7) naukę kształtowania samodzielnego życia codziennego;

8) opracowanie rocznego planu zajęć z dziećmi;

9) edukację do współdziałania w zespole;

10) wykorzystanie własnej inicjatywy dziecka;

11) monitorowanie etapów rozwojowych dziecka;

12) współpracę z rodzicami obejmującą informowanie ich o zachowaniach, osiągnięciach i trudnościach dzieci oraz wspomaganie w wychowaniu dziecka;

13) umożliwienie dzieciom przebywania na świeżym powietrzu.

 

Rozdział  3.

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§  9. 

1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok na podstawie złożenia Karty Zgłoszenia Dziecka.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Pyskowicach.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) pochodzące z rodziny wielodzietnej, posiadającej co najmniej troje małoletnich dzieci, zamieszkującej wspólnie;

2) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

3) obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

4) pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym rodziców samotnie wychowujących dzieci.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 są równoważne.

5. W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających kryteria, o których mowa w ust. 3, przekracza liczbę wolnych miejsc przyjmuje się je według kolejności złożenia Karty Zgłoszenia Dziecka.

6. Jeśli po przyjęciu dzieci spełniających kryteria, o których mowa w ust. 3, Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami przyjmuje się dzieci według kolejności złożonych Kart Zgłoszenia Dziecka.

7. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

8. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

9. W przypadku długotrwałej (trwającej dłużej niż jeden miesiąc) nieobecności dziecka w Żłobku, określonej i potwierdzonej pisemnie przez rodzica, Dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności pierwsze lub kolejne dziecko z listy oczekujących na miejsce w Żłobku, którego rodzice wyrażą wolę zawarcia umowy na okresowe korzystanie ze Żłobka.

10. W przypadku wolnych miejsc i braku chętnych z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka mogą być przyjęte dzieci nie spełniające kryterium określonego w ust. 2.

 

Rozdział  4.

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§  10. 

1. Należności z tytułu pobytu dziecka w Żłobku ustalane są przy zastosowaniu opłaty za godzinę pobytu, przyjętej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach i czasu pobytu dziecka w Żłobku, określonego w umowie zawartej z rodzicami.

2. W przypadku nieobecności dziecka:

1) opłata za pobyt podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni nieobecności dziecka w danym miesiącu kalendarzowym, liczby godzin dziennej opieki określonej umową i opłaty za godzinę pobytu;

2) opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w danym miesiącu kalendarzowym, począwszy od drugiego dnia nieobecności, a od pierwszego dnia nieobecności, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności.

 

Rozdział  5.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§  11. 

1. Rodzice dziecka uczęszczającego do Żłobka mogą uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Żłobek.

2. Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku jest stosowanie się do zaleceń Dyrektora Żłobka oraz opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie spotkań oraz przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Dyrektor organizując spotkanie z udziałem rodziców bierze pod uwagę bezpieczeństwo dzieci oraz komfort psychiczny i emocjonalny dzieci.

4. Udział rodziców w spotkaniach, o których mowa w ust. 1, nie może zakłócać przyjętego porządku dnia w Żłobku, jak również nie może kolidować z przepisami sanitarnymi, przeciwpożarowymi.

 

Rozdział  6.

Postanowienia końcowe

§  12. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Pliki do pobrania
13‑04‑2022 07:57:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Świętojańska , w dniu:  27‑11‑2008 20:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑04‑2022 08:16:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive