Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej


I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.);
art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską (Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

dokument stwierdzający tożsamość

 • w przypadku gdy jedna osoba jest cudzoziemcem:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub postanowienie sądu rejonowego zwalnijące od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  • do wglądu:
   • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego -ważna wiza lub inny dokument uprawniający do do pobytu w Polsce w przypadku wyjazdu na zasadach bezwizowych),
 
 • w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 :
  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 
 • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 9.00 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

PKO Bank Polski S.A.
nr konta 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Zaświadczenia do ślubu wyznaniowego wydaje się w dowolnym USC.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Niezwłocznie

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Osobiście

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia osoby zainteresowane na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przedstawione prze kiuerownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć miesięcy.
 

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 12:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 14:06:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie