Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - ślub cywilny z dnia 13.02.2007I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA USŁUGĘ

Urząd Stanu Cywilnego

II. NUMER POKOJU
109

III. TELEFON KONTAKTOWY
32 332-60-08,
32 332-60-09.

IV. ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
usc@pyskowice.pl

V. GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 13.30


VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688);
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)

VII. DO DRUKU WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
Wymagane dokumenty:

 • w przypadku panny i kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • w przypadku osób rozwiedzonych:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • w przypadku wdowców:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób urodzonych poza Pyskowicami),
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
  • dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • w przypadku gdy jedna osoba jest cudzoziemcem:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, lub postanowienie sądu rejonowego zwalnijącego od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
  • do wglądu:
   • dowód tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu, ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce),

 • w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 :
  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.

VIII. OPŁATA SKARBOWA

W kasie Urzędu
 • kasa czynna od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartek 9.00 - 17.30, w piątek 7.30 - 13.30,
 • w ostatnim roboczym dniu miesiąca do godz. 13.00,
 • w ostatnim roboczym dniu roku do godz. 11.00

Na konto Urzędu

Bank Spółdzielczy w Gliwicach oddział Pyskowice
nr konta 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

IX. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

X. DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPECYFIKĄ SPRAWY

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym USC. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby zamierzające je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Odpisy skrócone aktu nowożeńcy otrzymują w dniu zawarcia małżeństwa.

XI. CZAS REALIZACJI USŁUGI

Brak

XII. FORMA ODBIORU USŁUGI
Brak

XIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia osoby zainteresowane na piśmie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE
Związek małżeński może być zawarty po upływie miesiąca od dnia złożenia Kierownikowi USC zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych powodów Kierownik USC może wydać decyzję o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rębisz
email: bip@pyskowice.pl tel.:32/332-60-17 fax: 32/332-60-02
, w dniu:  08‑12‑2008 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑12‑2008 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2009 21:48:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie