Zarządzenia


Zarządzenie nr 15/2013/2014

dyrektora Przedszkola nr 4 w Pyskowicach

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 4 w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 0 zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Pyskowice, zarządza się co następuje:

§ 1

Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1

Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie, osoba sprawująca pieczę zastępczą) pracują, uczą się w trybie dziennym.

10

2

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w tym przedszkolu

8

3

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni, osoba sprawująca pieczę zastępczą) pobierają świadczenia rodzinne

6

4

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni, osoba sprawująca pieczę zastępczą) deklarują jego pobyt w przedszkolu co najmniej przez 7 godzin dziennie i korzystanie z trzech posiłków

4

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 4 w Pyskowicach oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

--------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 16/2013/2014

dyrektora Przedszkola nr 4 w Pyskowicach

z dnia 28 lutego 2014 r

w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 4 w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Pyskowice, zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola nr 4 w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 10 do 28. 03. 2014 r.

od 26. 05 do 30. 05. 2014 r

2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8. 04. 2014 r. do godz. 15.00

do 25. 06. 2014 r. do godz. 15.00

3

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 09. 04 do 15.04. 2014 r.

do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23. 04. 2014 r.

do godz. 15.00

30. 06. 2014 r.

do godz. 15.00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 4 w Pyskowicach oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja wytworzona przez:
Anna Bera-Robak tel.:32/233-24-38 , w dniu:  03‑03‑2014 13:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Bera-Robak tel.:32/233-24-38 , w dniu:  03‑03‑2014 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2014 13:31:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie