Przetargi


PRZETARGI

Informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach www.bip.pyskowice.pl
 

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - DOMOFON - PYSKOLANDIA

19‑02‑2020 22:19:25
Dokumenty:
Plik jpg 004.jpg
19‑02‑2020 22:19:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 005.jpg
19‑02‑2020 22:19:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - NAGŁOŚNIENIE - PYSKOLANDIA

19‑02‑2020 22:18:13
Dokumenty:
Plik jpg 002.jpg
19‑02‑2020 22:18:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
344KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 003.jpg
19‑02‑2020 22:18:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - DOMOFON - PYSKOLANDIA

13‑02‑2020 22:22:50
Dokumenty:
Plik jpg 007.jpg
19‑02‑2020 22:23:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 006.jpg
19‑02‑2020 22:23:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
361KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - POŚCIEL - PYSKOLANDIA

13‑02‑2020 20:02:51
Dokumenty:
Plik jpg 001.jpg
13‑02‑2020 20:03:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 002.jpg
13‑02‑2020 20:03:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - NAGŁOŚNIENIE - PYSKOLANDIA

13‑02‑2020 20:01:58
Dokumenty:
Plik jpg 003.jpg
13‑02‑2020 20:02:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
349KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 004.jpg
13‑02‑2020 20:02:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
177KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - TALERZE - PYSKOLANDIA

13‑02‑2020 20:00:51
Dokumenty:
Plik jpg 005.jpg
13‑02‑2020 20:01:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 006.jpg
13‑02‑2020 20:01:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - TIK - PYSKOLANDIA

11‑02‑2020 17:45:00
Dokumenty:
Plik jpg 001.jpg
11‑02‑2020 17:46:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
372KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 002.jpg
11‑02‑2020 17:46:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - POMOCE DYDAKTYCZNE - PYSKOLANDIA

11‑02‑2020 17:46:57
Dokumenty:
Plik jpg 003.jpg
11‑02‑2020 17:47:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 004.jpg
11‑02‑2020 17:47:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI - MEBLE - PYSKOLANDIA

11‑02‑2020 17:48:10
Dokumenty:
Plik jpg 005.jpg
11‑02‑2020 17:48:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
347KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 006.jpg
11‑02‑2020 17:48:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PYSKOLANDIA POMOCE DYDAKTYCZNE

29‑01‑2020 15:34:03

Oznaczenie sprawy:SP5/02/2020

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

Nazwa nadana zapytaniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych do edukacji przedszkolnej w ramach projektu: „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

telefon/fax: 32 233 32 48

mail: sp5pyskowice@wp.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.sp5pyskowice.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych do edukacji przedszkolnej. Zamówienie
 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części i stanowi jedną całość.
 3. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.
 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy stanowi załącznik - Formularz cenowy – Załącznik 1 do niniejszego zapytania o cenę. Jeżeli w szczegółowym wykazie wskazano, że do realizacji niniejszego zamówienia  należy dostarczyć produkty konkretnych producentów lub podano nazwę własną produktu, Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry.
 5. Zamawiający informuje, że zamawiane pomoce muszą być uniwersalne, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez wszystkie dzieci przedszkolne i pracowników, w tym w szczególności przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane pomoce będą posiadały parametry nie gorsze (posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji użytkowych czy zakres tematyczny i merytoryczny) niż te, które przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu – Załączniku 1 dołączonym do zapytania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego pomoce spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne (np. szczegółowe opisy, katalogi, zdjęcia - bezzwrotne) wykazujące ich parametry. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie pomoce są równoważne w stosunku do przedstawionych w zestawieniu. Wykaz pozycji równoważnych Wykonawca przedkłada z wykorzystaniemZałącznika Nr 3.
 8. Dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
 9. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres oferowany przez producenta nie krótszy jednak niż minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.
 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 12. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 13. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 14. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wymagany maksymalny termin dostarczenia zamówienia: 25 dni, licząc od dnia poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru Formularza cenowego – Załącznik nr 1. Wraz z Formularzem cenowym należy przesłać Załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być określona w PLN, podana w Formularzu cenowym jako cena brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy, czyli do siedziby Zamawiającego.
 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
 5. Oferty należy przesłać za pomocą korespondencji elektronicznej (mailem) lub przesłać pocztą/posłańcem lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.
 6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia  07 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

2. Dla ofert przesyłanych pocztą/posłańcem liczy się data  i godzina dostarczenia do siedziby zamawiającego.

3.W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2020 r. o godz. 12:30

Miejsce otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

 (sekretariat szkoły)

5. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Jacek Klimala,  telefon/fax: 32 233 32 48   mail: sp5pyskowice@wp.pl

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, co oznacza, ze zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

 

7. WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz cenowy
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych                                                          
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - oferta równoważna

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Jacek Klimala

Dokumenty:
Plik doc ZAŁACZNIK NR 1 do sprawy SP5_02_2020.doc
29‑01‑2020 15:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
921KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZAŁACZNIK nr 2 do sprawy SP5_02_2020.doc
29‑01‑2020 15:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc ZAŁĄCZNIK NR 3 do sprawy SP5_02_2020.doc
29‑01‑2020 15:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Włóczyk
email: l.wluczyk.sp5pyskowice@gmail.com
, w dniu:  12‑04‑2011 10:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grażyna Szczerba
email: grkm@poczta.onet.pl tel.:32/333-18-24
, w dniu:  12‑04‑2011 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2020 22:25:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie