Statut Szkoły Podstawowej Nr 5


STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ W PYSKOWICACH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5ROZDZIAŁ I- POSTANOWIENIA OGÓLNE................................

ROZDZIAŁ II- CELE I ZADANIA SZKOŁY..................................

ROZDZIAŁ III- ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE...............

ROZDZIAŁ IV- ORGANIZACJA SZKOŁY.....................................

ROZDZIAŁ V- NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.........

ROZDZIAŁ VI- UCZNIOWIE.....................................................

ROZDZIAŁ VII- RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)....................

ROZDZIAŁ VIII- WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA........

ROZDZIAŁ IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE..............................


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach w Zespole Szkół w Pyskowicach z siedzibą w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Pyskowicach, zwana dalej szkołą, jest szkołą publiczną.

§ 2.

Organem prowadzącym Szkołę jest gmina Pyskowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

§ 3.

1. Szkoła działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., poz.329 z poź. zm.), uchwały nr VIII/90/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23.04.2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej. Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu (art. 60 ustawy przywołanej w ust.1).


§ 4.

1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno- wychowawcze w toku dwuetapowego cyklu nauczania.

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.


§ 5.

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

2. Szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

3. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności:
1. prowadzenie zajęć lekcyjnych
2. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (w zakresie uwarunkowanym możliwościami finansowymi szkoły) ukierunkowanych zarówno na rozwój zainteresowań jak też pomoc pedagogiczną
3. organizację nauczania indywidualnego stosownie do orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną
4. umożliwienie korzystania ze sprzętu i pomocy dydaktycznych pozostających w dyspozycji szkoły
5. umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej
6. indywidualizację nauczania
7. umożliwienie tworzenia i działania organizacji uczniowskich
8. prowadzenie świetlicy szkolnej
9. zatrudnianie pedagoga i psychologa szkolnego
10. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
11. współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
12. współpracę z pielęgniarką szkolną

§ 7.
1.

Zajęcia dydaktyczne w formie zajęć obowiązkowych wynikających z planu nauczania oraz zajęć nadobowiązkowych realizuje się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników.
2. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręczniki spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
2a. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.
2b. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania i podręczników ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,
2) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
2c. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
2d. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Zestawy te umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
2e. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
2f. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
3. Dyrektor szkoły umożliwia obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 8.
Zadania wychowawcze i opiekuńcze

1. Cele i zadania wychowawcze określa program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.

2. Zadania SP nr 5 wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki:

a) poszanowanie praw dziecka,
b) dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia,
c) integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
d) tworzenie warunków dla twórczej i innowacyjnej pracy ucznia i nauczyciela,
e) wychowanie w poszanowaniu symboli i tradycji narodowych oraz europejskich,
f) propagowanie higieny oraz zdrowego trybu życia,
g) kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego, ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej.

3. Program wychowawczy uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

4. Program wychowawczy opracowuje się na okres co najmniej jednego etapu edukacyjnego tj. trzech kolejnych lat szkolnych.

5. Realizacja programu wychowawczego jest na bieżąco monitorowana i podlega okresowej ewaluacji.

§ 9.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Wychowawca klasy opracowuje na podstawie programu wychowawczego szkoły plan pracy wychowawczej na każdy rok szkolny.

3. Termin opracowania planu, o którym mowa w pkt. 2, upływa 20 września.

4. Termin zapoznania uczniów i rodziców z planem pracy wychowawczej jak również z wymaganiami i kryteriami oceniania upływa 25 września.

§ 10.
1. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
2. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy:
a) pełnienie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zasadami,
b) sprawdzanie uczniów kl. 1-3 do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia oraz przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy,
c) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych w planie zajęć,
d) sprawdzanie listy uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie tego w dziennikach zajęć,
e) organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami,
f) przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek.
3. Do zadań pracowników obsługi i administracji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy:
a) informowanie nauczycieli lub dyrektora szkoły o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
b) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom,
c) udzielanie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
4. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów samowolnie oddalających się poza teren szkoły.
5. Szkoła zapewniając uczniom korzystanie z dostępu do Internetu zabezpiecza za pomocą programów blokujących dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów.
§ 11.
Zasady współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną

1. Współpracą w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozwiązywania problemów wychowawczych zajmuje się pedagog i psycholog szkolny, który:

a) prowadzi rozpoznanie potrzeb na terenie szkoły,

b) kieruje uczniów z dysfunkcjami do poradni psychologiczno-pedagogicznej po uzyskaniu zgody rodziców,

c) realizuje zadania związane z profilaktyką uzależnień,

d) koordynuje pracę nauczycieli w zakresie przeciwdziałania patologii.

2. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek stosować się do wskazań i zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 12.

Świetlica szkolna

1. Rekrutację uczniów do świetlicy prowadzi się na podstawie pisemnej deklaracji rodziców złożonej do dyrektora szkoły.

2. Czas pracy świetlicy dostosowuje się do potrzeb jej wychowanków.

3. W świetlicy tworzy się grupy, w których zajęcia prowadzą wychowawcy.

4. Organizacja świetlicy:

a) zajęcia odbywają się w pomieszczeniu jednoizbowym,
b) godziny pracy świetlicy ustala się z dyrektorem szkoły,
c) zajęcia dostosowuje się do indywidualnych potrzeb dzieci.

Zadania Zespołów Nauczycielskich

§ 13.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

a) ustalenie zestawów programów nauczania,

b) modyfikowanie programów nauczania w miarę potrzeb,

c) tworzenie ścieżek międzyprzedmiotowych,

d) wspomaganie rozwoju ucznia.

2. Dyrektor szkoły powołuje zespoły wychowawcze i przedmiotowe.

3. W szkole istnieją 4 zespoły przedmiotowe:

a)zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego,

b) zespół humanistyczny,

c) zespół matematyczno - przyrodniczy,

d) zespół nauczycieli wychowania fizycznego, których celem jest współpraca i samokształcenie nauczycieli.

4. Praca wychowawcza realizowana jest w dwóch zespołach wychowawczych, w których skupieni są nauczyciele I-III, IV-VI. Zadaniem zespołu jest realizacja zadań wychowawczych szkoły.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 14.
1. Organami szkoły są:

a) dyrektor Zespołu Szkół,

b) rada pedagogiczna, w której skład wchodzą nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum,

c) samorząd uczniowski szkoły podstawowej,

d) rada rodziców, w skład której wchodzą rodzice szkoły podstawowej i gimnazjum

2. Szkołą zarządza dyrektor Zespołu Szkół, który kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

3. Obowiązki i zadania dyrektora określone są w statucie Zespołu Szkół.

§ 15.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania, tworzą ją wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół.

§ 16.

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
a) przygotowywanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

c) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,

d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

e) prawo do zapoznania się z programem nauczania,

f) prawo proponowania kandydata na opiekuna samorządu,

g) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

h) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

i) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

j) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły

4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 17.

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. zasady funkcjonowania rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół.
3. Skład rady i jej kompetencje określa Statut Zespołu Szkół.
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 19.

1. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny.
2. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.

§ 20.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, natomiast zajęcia z języków obcych oraz informatyki w grupach do 24 osób.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
5. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, szkoła zapewnia opiekę w świetlicy.
6. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 21.

Dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (kwalifikujące do nauczania indywidualnego) organizuje się nauczanie indywidualne.

§ 22.

1. W szkole działa biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy.
2. Organizację pracy biblioteki określa statut Zespołu Szkół.
3.

Szczegółowe zadania biblioteki określa jej regulamin.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 23.

Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 24.


Obowiązki nauczycieli określa statut Zespołu Szkół.

§ 25.
1. Obowiązki wychowawcy określa statut Zespołu Szkół.

§ 26.

1. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego określa statut Zespołu Szkół.
§ 27.
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE

§ 28.

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psyche fizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
5.

Listy klas pierwszych tworzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, biorąc pod uwagę:
a) do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat,
b) miejsce zamieszkania uczniów- aby nie rozpraszać grupy dzieci mieszkających w pobliżu do różnych oddziałów,
c) równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,
d) równą liczbę dziewcząt i chłopców, w każdym oddziale ze względu na stosowanie podziałów na grupy w klasach starszych szkoły.
6. Na pisemny wniosek grupy rodziców dzieci przychodzących do klasy pierwszej szkoły podstawowej dopuszcza się możliwość zorganizowania oddziału poza ustalonym w Statucie trybem.
7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje do szkoły podstawowej ucznia spoza obwodu uwzględniając:
a) możliwości lokalowe szkoły,
b) równą liczbę dziewcząt i chłopców w oddziałach,
c) miejsce zamieszkania (zamieszkanie w pobliżu szkoły),
d) osiągnięcia w nauce i zachowaniu.
8. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez niego obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie orzeczenia lekarskiego i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

§ 29.
1. Prawa ucznia określa statut Zespołu Szkół.
§ 30.
2. Obowiązki ucznia określa statut Zespołu Szkół.
§ 31.
1. Zasady nagradzania uczniów określa statut Zespołu Szkół.
§ 32.
1. System kar za łamanie postanowień statutu oraz ogólnie przyjętych norm postępowania określa statut Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VII
RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

§ 33.

1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Prawa i obowiązki rodziców określa Statut Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szkoły Podstawowej nr 5

w Zespole Szkół w Pyskowicach


Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 46.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 47.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 56 ust. 2 i § 57 ust. 3;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 48.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1)

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 49.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 50.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1,
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 51.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 52.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 53.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 54.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 56 ust. 4 i § 57 ust. 5.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.
4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 56 ust. 4 i § 57 ust. 5.
5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 56 ust. 2 i § 57 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 56 ust. 4 i § 57 ust. 5.
7. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej: wpis do dziennika lekcyjnego, zeszytu korespondencji lub w formie listu poleconego.

8. O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodzica miesiąc przed zakończeniem semestru.
8 a) Informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej powinna być przekazana rodzicom w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez szkołę. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają przyjęcie do wiadomości tej informacji własnoręcznym podpisem. Dopuszcza się możliwość umieszczenia takiej informacji w dzienniku lekcyjnym z potwierdzającym podpisem rodzica.
8 b) W sytuacji braku kontaktu z rodzicami ucznia szkoła informację o zagrożeniu oceną niedostateczną przekazuje listem poleconym.

§ 55.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 56.

1. Ocenianie bieżące ustala się według następującej skali:
Stopień Skrót literowy Wartość liczbowa
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1
2. Oceny bieżące klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania:
Stopień Stopień
wyrażony słownie
ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący
(cel)
Zakres i jakość wiadomości:Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

Rozumienie materiału naukowego:Zgodne z nauką rozumienia uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

Kultura przekazywania wiadomości:Poprawny język,styl,swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5

bardzo
dobry
(bdb)
Zakres i jakość wiadomości:Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru);wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ

Rozumienie materiału naukowego:Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i w praktyce bez ingerencji nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:Poprawny język, styl,, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania

4

dobry
(db)
Zakres i jakość wiadomości:Opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

3

dostateczny
(dst)
Zakres i jakość wiadomości:Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

2

dopuszczający
(dop)
Zakres i jakość wiadomości:Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego;
wiadomości luźno zestawione

Rozumienie materiału naukowego:Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

1

niedostateczny
(ndst)
Zakres i jakość wiadomości:Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami
Rozumienie materiału naukowego:Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy
Kultura przekazywania wiadomości:Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim
3. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego. Dopuszcza się stosowanie plusów za aktywność uczniów na lekcji i kropek jako znaku nieprzygotowania do lekcji.
4. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych- obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
6. Ustala się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy, umiejętności i aktywności uczniów na poszczególnych przedmiotach:
1) na ocenę cząstkową składa się ocena:
a) stopnia opanowania umiejętności wynikających z złożeń podstawy programowej,
b) wiadomości (wiedza) uczniów,
c) aktywności (postawa) uczniów;
2) przewiduje się następujące źródła informacji, na podstawie których ustala się ocenę bieżącą:
a) odpowiedzi ustne,
b) sprawdziany pisemne,
c) prace domowe,
d) projekty edukacyjne,
e) aktywność uczniów na lekcji,
f) działalność pozalekcyjna ucznia.
7. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
- stopień celujący- 6;
- stopień bardzo dobry- 5;
- stopień dobry- 4;
- stopień dostateczny- 3;
- stopień dopuszczający- 2;
- stopień niedostateczny- 1;
z zastrzeżeniem ust. 4.
8. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu semestru oraz po uwzględnieniu:
a) udziału uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych,
b) pracy nad projektami edukacyjnymi,
c) innych aktywności w klasie i na forum społeczności szkolnej.
9. Aby uzyskać wyższą (o jeden stopień) niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń powinien napisać sprawdzian zaliczeniowy potwierdzający spełnianie przez niego wszystkich kryteriów przewidzianych przez przedmiotowy system oceniania na oczekiwaną ocenę.
10. Uczeń starający się uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę musi spełniać następujące warunki:
a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
b) korzystanie z możliwości poprawy ocen cząstkowych (w większości z pozytywnym skutkiem),
c) systematyczne odrabianie pracy domowej.
11. W klasach I-III szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
11. a) W czasie semestru rodzice i prawni opiekunowie dzieci są informowani o wynikach w nauce swoich dzieci w następujący sposób:
W 1 półroczu klasy I nauczyciel zapisuje w zeszytach przedmiotowych tzw. "słoneczka", w 2 półroczu klasy I oraz w kl. 2 i 3 zapisuje: Wspaniale, Bardzo ładnie, Ładnie, Poprawnie, Musisz pracować. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel stosuje skrót literowy w/w ocen: W, BŁ, Ł, P, MP.
10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 57.
Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.
2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki- zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia.
3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:
a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;
b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;
c) na życzenie rodziców, za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje odpłatną kserokopię sprawdzianu i udostępnia ją rodzicom na stałe, odnotowując na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I-III szkoły podstawowej:1) Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.
2) Sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
3) Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów w kolorze czerwonym i naniesieniu poprawnej formy wraz z komentarzem nauczyciela.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach od IV wzwyż:1) Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
2) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel- na wniosek ucznia- ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu.
3) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.
4) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.
5) Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia- jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów.
6) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.
7) Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).
7. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:
bardzo dobry 91-100 % maks. liczby punktów
dobry 75- 100 % maks. liczby punktów
dostateczny 50- 74 % maks. liczby punktów
dopuszczający 30- 49 % maks. liczby punktów
niedostateczny 0-39 % maks. liczby punktów

Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91 % punktów przewidzianych w sprawdzianie.
8. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.
9. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.
10. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

§ 58.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
- stosunek do obowiązków szkolnych, - wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej ,- dbałość o honor i tradycje szkoły,
- dbałość o piękno mowy ojczystej,
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
- okazywanie szacunku innym osobom,
- kultura osobista,
- aktywność ucznia w szkole i środowisku lokalnym.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określone w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne,
z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjna zachowania.
7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
§ 59.
1. Uczeń, który, na koniec 1 semestru, otrzymał ocenę niedostateczną lub był nieklasyfikowany zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości i uzyskania pozytywnej oceny z tego materiału do 2 miesięcy po rozpoczęciu 2 semestru. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do obniżenia oceny rocznej.
2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 1, stwarza się warunki do uzupełnienia braków i poprawy oceny poprzez:
a) udział w zajęciach wyrównawczych,
b) korzystanie z pomocy koleżeńskiej,
c) konsultacje indywidualne u nauczyciela,
d) pomoc pedagoga lub psychologa szkolnego,
e) możliwość zaliczania materiału w częściach w wyznaczonych przez nauczyciela terminach.
§ 60.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji,
- termin egzaminu klasyfikacyjnego,
- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 61.

1.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 61.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 63 ust. 1 i § 61.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61.

§ 62.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 63 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 63.

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7.
2.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 3 ust. 9.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 63 ust. 9.
7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
8. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 64.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


§ 65.
1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 62 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3,
b) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 65, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 69 i 80 ust. 3.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Wewnątrzszkolny system oceniania - zachowanie

§ 66.

1. Ocena zachowania jest opisem postawy ucznia.
2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy stosując pełną skalę ocen, uwzględniając opinię wszystkich pracowników szkoły oraz zespołu klasowego i organizacji uczniowskich.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
4. Oceny z zachowania są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców (prawnych opiekunów)

.
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wychowawca ustalający ocenę z zachowania powinien ją uzasadnić.

§ 67.

1. Ocenę zachowania semestralną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne.
2. W klasach I-III szkoły, ocena zachowania jest oceną opisową.

§ 68.

1.

Uczeń zostaje poinformowany o ocenie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
2. Oceny z zachowania zatwierdzane są na konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:- oceny z zajęć edukacyjnych,- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
4. Ocena z zachowania ustalana przez wychowawcę jest ostateczna (Rozp. MEN & 15 pkt. 3)

§ 69.
Kryteria stosowane przy wystawianiu ocen z zachowania:
a) stosunek do obowiązków szkolnych;
b) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej;
d) dbałość o honor i tradycje szkoły;
e) dbałość o piękno mowy ojczystej;
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
g) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
h) okazywanie szacunku innym osobom.
i) kultura osobista;
j) aktywność ucznia w szkole i środowisku lokalnym
2. Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra

§ 70.

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a)

jest taktowny ( umie prosić o to, czego chce, ale nie wymaga tego);
b) jest koleżeński, chętnie pomaga innym;
c) ma serdeczny i opiekuńczy stosunek do kolegów i koleżanek;
d) jest godny zaufania;
e) jest punktualny i rzetelny;
f) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły (reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach);
g) dba o zdrowie swoje i kolegów; wystrzega się wszelkich nałogów i pomaga innym w ich zwalczaniu;
h) reaguje na niewłaściwe zachowanie się innych (przeciwdziała wszelkim przejawom brutalności, zarozumialstwu, plotkarstwu, lizusostwu);
i) na miarę swoich możliwości wzorowo wypełnia swoje obowiązki;
j) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;
k) dba o honor szkoły i jej dobre imię, wzbogaca jej tradycje;
l) dba o piękno mowy ojczystej ( nie przeklina, nie używa wulgaryzmów);
m) okazuje szacunek innym osobom;
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą;
b) dodatkowo spełnia minimum 6 wybranych wymagań spośród tych na ocenę wzorową;
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) sporadycznie spóźnia się na lekcje;
b) nie przekroczył 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
c) jest miły i uprzejmy;
d) nie używa wulgarnych słów;
e) umie współżyć w grupie;
f) nie narusza godności osobistej kolegów i innych osób;
g) jest uczynny;
h) nie jest agresywny;
i) jest tolerancyjny;
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) stara się wypełniać obowiązki szkolne;
b) szanuje mienie społeczne;
c) nie przekroczył limitu 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
d) stara się być miłym i uprzejmym;
e) tylko sporadycznie popada w konflikty z kolegami;
f) dba o swój wygląd i higienę osobistą;
g) stara się wyrażać poprawnie;
h) pozytywnie reaguje na zwracanie uwagi;
5.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) spóźnia się na lekcje;
b) przekroczył limit 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
c) często używa wulgaryzmów;
d) oszukuje;
e) nie szanuje mienia społecznego i prywatnego;
f) niszczy dekoracje szkolne i klasowe;
g) nie okazuje szacunku innym osobom;
h) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
i) nie reaguje na zwracanie uwagi;
j) przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
k) notorycznie nie nosi obuwia zmiennego;
6. Ocenę naganną otrzymuje uczę, który:
a) notorycznie spóźnia się na lekcje;
b) ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
c) kradnie lub wyłudza pieniądze od kolegów;
d) jest wulgarny;
e) oszukuje;
f) jest agresywny;
h) lekceważąco odnosi się do nauczycieli lub innych osób;
i) jest arogancki;
j) wywiera zły wpływ na kolegów;
k) ulega nałogom (np. pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków)
l) nie szanuje mienia społecznego oraz prywatnego i celowo je dewastuje;
ł) pluje na korytarzu lub w klasie;
m) samowolnie opuszcza klasę oraz teren szkoły podczas lekcji;
n) samowolnie odłącza się od grupy w czasie zajęć w terenie oraz wycieczek;
o) gwiżdże w szkole;

§ 71.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli nie zgadzają się z roczną oceną klasyfikacyjną zachowania w terminie do 7 dni od poinformowania ucznia o ocenie.
2. Aby uzyskać ocenę wzorową z zachowania uczeń powinien zgłosić inicjatywę i wykonać zadanie na rzecz szkoły lub społeczności szkolnej, w przypadku pozostałych ocen, aby uzyskać wyższą (o jeden stopień) niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń powinien wykonać zadanie zlecone przez wychowawcę.
3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,
b) wychowawcy klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców,
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniejszej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- skład komisji,
- termin posiedzenia komisji,
- wynik głosowania,
- ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 72.
1. Na wniosek wychowawcy za złe zachowanie uczeń może być przeniesiony do klasy równoległej nawet w trakcie roku szkolnego.
2. Na wniosek wychowawcy uczeń może mieć obniżoną ocenę z zachowania z powodu uporczywego braku dbałości o swój schludny i estetyczny wygląd.
3. W uzasadnionych przypadkach po konferencji klasyfikacyjnej a przed ostatnim dniem zajęć na wniosek wychowawcy a po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną można uczniowi zmienić ocenę z zachowania na niższą w przypadku rażącego naruszenia regulaminu uczniowskiego lub zasad współżycia szkolnego.
§ 73.

Uczeń nie może bez wyraźnego pozwolenia nauczyciela lub zgody rodziców opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć dydaktycznych poza terenem szkoły, przerw objętych planem lekcji oraz wycieczek szkolnych. Za samowolne opuszczenie grozi uczniowi obniżenie oceny z zachowania.

§ 74.

Wewnątrzszkolny System oceniania podlega ewaluacji i monitoringowi przy pomocy ankiet, wywiadów, rozmów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - rodzicami, nauczycielami, uczniami oraz pracownikami obsługi szkoły.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 75.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
5. Zmian w statucie dokonuje komisja statutowa powołana przez dyrektora szkoły (przewodniczący grup wiekowych, zespołów przedmiotowych, przedstawiciele związków zawodowych, pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego).

6.
Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie zgodnie art. 43 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.
7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Niniejszy Statut obowiązuje od 8.12.2008 r. (uchwała nr 7/2008/2009 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół)
Informacja wytworzona przez:
Grażyna Szczerba
email: grkm@poczta.onet.pl tel.:32/333-18-24
, w dniu:  29‑11‑2008 10:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  29‑11‑2008 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2013 11:59:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie