Regulamin Funduszu Socjalnego


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

1. Podstawa prawna opracowania Regulaminu.

1.1.Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Ø Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Ø Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późn. zm.).

Ø Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 Nr 56, poz. 357 z późn. zm.).

Ø Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS (Dz. U. Nr 43 poz. 168).

Ø Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134/98 poz. 876)

Ø Ustawa z dnia 18 lutego 2000r o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

2. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2.1. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się zgodnie z postanowieniami art. 53 Ustawy Karta Nauczyciela

2.2. Środki Funduszu zwiększa się o:

Ø odsetki od środków Funduszu

Ø wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe

Ø darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych

Ø inne środki określone w odrębnych przepisach

2.3. Obsługę księgowo - finansową zapewnia Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

2.4. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły oraz powołany przez niego pełnomocnik.

2.5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przekazanie na rachunek bankowy Funduszu naliczonych kwot następuje do 30 września każdego roku, w tym do 31 maja - 75% naliczonego obligatoryjnego Funduszu. Rachunek bankowy Funduszu jest oprocentowany - odsetki zwiększają środki finansowe Funduszu.

2.6. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podatkowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w tym:

Ø z odpisu podstawowego na 1 zatrudnionego w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Ø dla nauczycieli tworzy się ZFŚS w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe.

Ø dla nauczycieli będących emerytami i rencistami tworzy się ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Ø sposób tworzenia Funduszu nie może mieć wpływu na sposób jego podziału.

3. Przeznaczenie środków Funduszu.
3.1. Środki Funduszu przeznaczone są na:

1. Pomoc rzeczową lub finansową przyznaje się w przypadku: choroby, leczenia szpitalnego i rekonwalescencji trwającej ponad 4 tygodnie, leczenia sanatoryjnego, zakupu aparatów leczniczych, trudnej sytuacji materialnej, leczenia w czasie długotrwałej choroby.

2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego - 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

3. Dofinansowanie różnych form wypoczynku na terenie kraju uprawnionych osób pracowników administracji i obsługi i ich rodzin oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodzin.

Ø wczasy krajowe

Ø wczasy profilaktyczno - lecznicze organizowane lub zakupione

indywidualnie przez osobę uprawnioną

4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży:

Ø krajowy wypoczynek zorganizowany

Ø wyjazdy klimatyczne tzw. "Zielone Szkoły" lub "Zielone Przedszkole"

5. Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej i sportowo - rekreacyjnej.

6. Wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany w formie turystyki grupowej.

7. Zakup paczek z okazji Mikołajek dla dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia.

8. Udzielanie świadczeń na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w regulaminie i na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą.

9. Udzielenie pomocy materialnej dla pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników, w formie paczek żywnościowych lub bonów towarowych.

10. Udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

4. Osoby uprawnione do korzystania z FŚS:

Ø pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 4 zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu

Ø pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych

Ø emeryci i renciści - byli pracownicy placówki

Ø członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów

Ø członkowie rodzin po zmarłych, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej

Do uprawnionych członków rodzin zalicza się:

Ø dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej

Ø dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

Dzieci, które kontynuują naukę mają prawo do świadczeń z Funduszu do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

Na rodzinach spoczywa obowiązek dostarczenia zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki

Ø współmałżonkowie pracownika pozostający na wyłącznym utrzymaniu uprawnionego

Ø byli pracownicy placówek, którzy wybrali korzystniejszą emerytuję lub rentę w zakładzie współmałżonka tracą uprawnienia do korzystania z FŚS

Ø pozostali wymienieni w Regulaminie otrzymują dofinansowanie w wysokości 30% przyznanych świadczeń

5. Zasady korzystania ze środków Funduszu.


5.1. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłaty wówczas gdy się o nią ubiegały, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.


5.2. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pełnomocnika odmawiająca dopłaty jest ostateczna.


5.3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu lub przedłożyła sfałszowany dokument traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne dwa lata działalności socjalnej zakładu pracy.


5.4. Przyznanie ulg i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.


5.5 Przyznanie ulg i świadczeń socjalnych odbywa się w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. Powołany jest zespół doradczy liczący 3 osoby.


5.6. Wielkość środków przeznaczonych na działalność socjalną określoną w pkt. 3 ustala się corocznie w planie rzeczowo - finansowym wydatków (zał. Nr 1 do Regulaminu).


5.7. Podstawą do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika.

5.8. Zakład pracy ustala maksymalną kwotę dopłat do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w zależności od wielkości posiadanych środków. Osoby spełniające kryteria socjalne uzyskują w zakresie różnych form działalności dofinansowanie określone w tabeli odpłatności (zał. Nr 2 Regulaminu). Tabela odpłatności zawiera zróżnicowaną wysokość dofinansowania uzależnioną od kryteriów socjalnych.

6. Szczegółowe zasady przyznania świadczeń socjalnych.


6.1. Pomoc pieniężna i rzeczowa przyznawana pracownikom oraz emerytom i rencistom uprawnionym do korzystania z Funduszu będzie:

Ø w udokumentowanych wypadkach losowych, do wysokości 2-krotnego najniższego wynagrodzenia (wypis ze szpitala, opinia lekarza specjalisty, zaświadczenie policji, straży pożarnej, itp.)

Ø w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, do wysokości 1-krotnego najniższego wynagrodzenia

6.2. W wypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją materialną, rodzinną i życiową osoby uprawnionej pełnomocnik może podwyższyć przyznaną zapomogę od 20% do 50%.

6.3. W zakresie wypoczynku:

Ø pracownik nie pedagogiczny, emeryt lub rencista może raz w roku otrzymać dofinansowanie do wypoczynku krajowego zorganizowanego we własnym zakresie, wg tabeli dopłat (Zał. Nr 3 do Regulaminu)

Ø na uprawnione dziecko można uzyskać dofinansowanie raz w roku, oraz dodatkowo do "Zielonej Szkoły"

Ø wnioski na dofinansowanie wypoczynku należy składać w macierzystym zakładzie pracy do:

Ø akcja letnia - 15 września

Ø akcja zimowa - 15 marca

Ø warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożony wniosek i oświadczenie pracownika o dochodach. Wysokość dofinansowania do danej formy wypoczynku będzie corocznie uzgadniana w formie aneksu do regulaminu i podawana do wiadomości pracownikom

Ø średni miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie wszystkich dochodów członków rodziny (wraz z dziećmi) za okres kwartału poprzedzającego korzystanie z wybranej usługi Funduszu

6.4. W zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej:

Ø dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, opery, na występy estradowe, imprezy sportowe itp. w wysokości do 50% ceny biletów

Ø dopłaty do jednodniowych wycieczek rekreacyjnych w wysokości do 50% kosztów wycieczki dla pracowników i 25% dla członka rodziny uprawnionego

6.5. Imprezy okolicznościowe:

Ø zakup paczek z okazji Mikołajek dla dzieci do 15 roku życia

Ø dofinansowanie imprez kulturalno oświatowych i sportowo rekreacyjnych


6.6. Pomoc rzeczowa, wypłacana na podstawie oświadczeń o wysokościach dochodu rodziny.


6.7. Fundusz dofinansowań nie stanowi dodatkowego wynagrodzenia i nie może być w takiej formie wypłacany. Nie wykorzystana kwota funduszu w danym roku przechodzi na następny rok.

7. Fundusz Mieszkaniowy.

7.1. W ramach pomocy przyznawanej na cele mieszkaniowe środki funduszu mieszkaniowego przeznacza się na:

1. pomoc finansową w uzyskaniu i użytkowaniu mieszkań, a w szczególności pożyczki na:

Ø uzupełnienie wkładu na mieszkanie - przekazywane na konto spółdzielni mieszkaniowej lub innej instytucji zajmującej się zarządzaniem i administracją mieszkań

Ø uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Ø remonty i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych lub lokali stanowiących odrębną nieruchomość


7.2. Maksymalne kwoty pożyczek przyznawanych na cele określone w pkt. 7.1. ustala się corocznie w preliminarzu.


7.3. Wnioski o przyznanie pożyczki będą rozpatrywane według kolejności wpływu i w ramach posiadanych środków.

7.4. Rozpatrywane będą dwa razy w roku:

Ø do końca marca: termin składania do 15.03.

Ø do końca października: termin składania do 15.10.


7.5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dany wniosek może być rozpatrywany poza kolejnością np.: pożar, awaria, otrzymanie mieszkania itp.


7.6. Emeryt, rencista (uprawniony do korzystania z Funduszu) może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że przynajmniej jeden żyrant jest osobą pracującą.


7.7. Pomoc finansowa, udzielana w formie pożyczki podlega oprocentowaniu. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 3%, czas spłaty pożyczki 3 lata.


Zawieszenie spłaty pożyczki lub przedłużenie okresu jej spłaty powoduje konieczność zapłaty odsetek (w wysokości ustalonego oprocentowania pożyczki) za okres zawieszenia lub przedłużenia. Wyjątek stanowi zawieszenie spłaty pożyczki (bez odsetek) dla pracowników powołanych do wypełnienia obowiązku wojskowego.


7.8. Pomoc finansowa udzielana w formie pożyczek może być przyznana po uprzednim spłaceniu wcześniej pobranej pożyczki.


7.9. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest poręczeniem dla pożyczkobiorcy przez dwie osoby będące pracownikami szkoły.


7.10. Poręczycielem może być pracownik, jeżeli nie udzielał on więcej niż dwóch poręczeń.


7.11. Każdy poręczyciel składa oświadczenie, że w przypadku nieterminowego regulowania rat spłaty pożyczki wraz z odsetkami przez pożyczkobiorcę, przejmuje on nie zależnie od innych poręczycieli odpowiedzialność za spłatę całkowitego zadłużenia pożyczkobiorcy.


7.12. Udzielenie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczki następuje na podstawie umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, a pracodawcą lub jego Pełnomocnikiem z FŚS.


7.13. Wszystkie świadczenia mieszkaniowe są przyznawane w oparciu o wniosek stanowiący zał. Nr 4 do Regulaminu.


Wzór umowy zawieranej pomiędzy pożyczkobiorcą, a pracodawcą lub jego Pełnomocnikiem stanowi zał. Nr 5 do Regulaminu.


7.14. Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości. Spłata pożyczki rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu jej udzielenia z tym, że w pierwszej kolejności spłacie podlegają naliczone w umowie odsetki.


7.15. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, nie spłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości, za wyjątkiem pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę albo pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy.


7.16. Pracownicy będący w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki lub zawieszenie spłaty bez konieczności zapłaty odsetek albo przedłużenie okresu spłaty pożyczki, maksymalnie do 5-ciu lat.


7.17. W razie śmierci pracownika spłata rat zostaje umorzona.


7.18. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe odbywa się w macierzystym zakładzie pracy.
8. Zasady gospodarowania Funduszem.


8.1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi opracowany corocznie "Preliminarz Wydatków z Funduszu Świadczeń Socjalnych" (zał. Nr 1 do Regulaminu).


8.2. Preliminarz, opracowuje pracodawca i jego Pełnomocnik po uzgodnieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych.


8.3. Wszelkie zmiany w preliminarzu mogą być dokonywane wyłącznie w tym samym trybie, w jakim nastąpiło jego zatwierdzenie.


8.4. Wydatkowanie środków z funduszu sprawdza pod względem rachunkowym - służba Głównego Księgowego ZOPO.


8.5. Wypłaconych świadczeń socjalnych nie wlicza się do dochodu pracownika, branego pod uwagę przy naliczaniu odpłatności za korzystanie ze świadczeń socjalnych.


8.6. Świadczenia socjalne (z wyjątkiem pożyczek zwrotnych przyznawanych na cele mieszkaniowe) rejestruje się na kartotekach świadczeń socjalnych.

9. Postanowienia końcowe.


9.1. Regulamin opracowano w uzgodnieniu z organizacjami Związków Zawodowych.

9.2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadza się w trybie wymaganym dla zatwierdzenia Regulaminu.


9.3. Z postanowieniami niniejszego Regulaminu winni być zapoznani wszyscy pracownicy oraz emeryci i renciści. Obowiązek ten ciąży na Dyrektorze Szkoły.


9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia z mocą obowiązującą od 16 marca 2004r.

9.5. Regulamin uzgodniono ze Związkami Zawodowymi


Informacja wytworzona przez:
Anna Woźniak , w dniu:  08‑04‑2011 15:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Woźniak
email: annazpys@gmail.com tel.:32/233-20-10
, w dniu:  08‑04‑2011 15:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2011 15:57:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie