Plan jednostkowy dochodów i wydatków


PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK


Dział 801 śląskie Pyskowice

(województwo) (gmina - miasto - dzielnica)

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr 4

(nazwa i adres jednostki)

Poz.

Nazwa

Przewidywane wykonanie za 2010r.

Plan budżet. na 2011r.

Wskaźnik (4:3)

A

Plan gospodarczy

Liczba oddziałów

16

16

Liczba uczniów

347

355

Wskaźnik budżetowy

Etaty

Pracownicy pedagogiczni

28,40

28,40

Pracownicy administracji i obsługi

8,5

8,5

Ilość godzin zatrudnienia

44.943

Norma budżetowa

B

Rozdział 80101

Wydatki bieżące - ogółem

1.925.825,00

2.100.204,00

1,10

Paragraf

Wydatki objęte normą

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.318.023,00

1.483.480,00

1,13

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

97.936,00

104.695,00

1,07

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników

224.650,00

237.090,00

1,06

4120

Składki na Fundusz Pracy

35.060,00

38.215,00

1,09

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1.000,00

1.000,00

1,003020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odzież BHP

7.310,00

3.500,00

0,48

4140

Składki PFRON

1.000,00

-----

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.500,00

18.000,00

0,97

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14.978,00

2.000,00

0,13

4260

Zakup energii

84.200,00

84.200,00

1,00

4270

Zakup usług remontowych

5.681,00

3.000,00

0,53

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.700,00

1.700,00

1,00

4300

Zakup usług pozostałych

12.000,00

13.000,00

1,08

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500,00

400,00

0,80

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.

3.000,00

2.500,00

0,83

4410

Podróże służbowe

1.400,00

1.320,00

0,94

4430

Opłaty i składki

2.000,00

2.000,00

1,00

4480

Podatek od nieruchomości

300,00

300,00

1,00

4700

Szkolenia pracowników

200,00

200,00

1,00

3240

Stypendia dla uczniów

4.000,00

4.000,00

1,00

4440

Odpis na ZFŚS

92.387,00

99.604,00

1,08

Wydatki nie objęte normą

Rozdział 80101

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

--------

--------

C

Rozdział 80101

Dochody - ogółem

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki


4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

1.472.480,00


4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

115.695,00


4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników

237.090,00


4120 - składki na Fundusz Pracy

38.215,00


4170 - wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00


3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży i obuwia ochronnego, proszki, itp.)

3.500,00


4140 - składki na P.F.R.O.N

-----


4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

- materiały na remont i konserwację wyposażenia 3000,00

- środki do utrzymania czystości, opał, węgiel, itp. 4500,00

- materiały biurowe, druki, prasa i inne 7000,00

- leki 300,00

- wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni, gabinetów 1200,00

- zakup akcesoriów komputerowych, programów 2000,00

18.000,00


4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

2.000,00


4260 - zakup energii:

-energia elektryczna 20000,00

- energia cieplna 61000,00

- gaz 1000,00

-woda 2200,00

84.200,00


4270 - zakup usług remontowych:

- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn

3.000,00


4280 - zakup usług zdrowotnych:

- badania okresowe pracowników

1.700,00


4300 - zakup usług pozostałych:

- opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, opłaty za radio i TV 600,00

- wywóz śmieci, usługi kominiarskie, transportowe 7000,00

- doradztwo BHP, ogłoszenia prasowe 3000,00

- usługi w zakresie oświaty i wychowania 1000,00

- przeglądy c.o., instalacji elektrycznej, itp. 1400,00

13.000,00


4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet:

- abonament za dostęp do internetu w pracowni multimedialnej oraz w sekretariacie i kancelarii szkoły

400,00


4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej

2.500,00


4410 - podróże służbowe

1.320,00


4430 - opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego)

2.000,00


4480 - podatek od nieruchomości

300,00


4700 - szkolenia pracowników

200,00


3240 - stypendia dla uczniów

4.000,00


4440 - odpis na ZFŚS

99.604,00II Dochody


E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ................... zł ..............................

Pokrycie kosztów zł ..............................

  1. z budżetu zł ..............................
  2. z innych źródeł

a) ............................ zł ..............................

b) ............................ zł ..............................

c) ............................ zł ..............................

Poz.

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych

Termin wykonania od - do (podać m-ce ...........r.)

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem

gospodarczym

zleconym

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ogółem

w tym:

robocizna .................

materiały .................

x

x

x

x

x

x

x

x

Pyskowice, 2010-12-17

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział 801 zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział 80101) w kwocie 2.100.204,00 słownie: dwa miliony sto tysięcy dwieście cztery złotych

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział ............) w kwocie..............

słownie: ...........................................................................................................................

c) dochody (rozdział 80101) w kwocie .................... słownie: ..................................


Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 17.12.2010r. pozytywnie zaopiniowała plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na 2011r.

Pyskowice, 2010-12-17 .......................................................

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Informacja wytworzona przez:
Anna Woźniak , w dniu:  08‑04‑2011 14:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Woźniak
email: annazpys@gmail.com tel.:32/233-20-10
, w dniu:  08‑04‑2011 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2011 10:42:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie