Wewnątrzszkolny system oceniania


SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PYSKOWICACH
§ 1
1. Szkoła Podstawowa nr 4 wprowadza od pierwszego semestru roku szkolnego 1999/2000 wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, który staje się integralną częścią statutu szkoły. 2. Podstawa prawna: a) Art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze do ustawy.
§ 2
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: - zimowy, trwający od 1.IX do ferii zimowych zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, a) może on jednak ulec skróceniu lub wydłużeniu z związku z koniecznością dostosowania długości semestrów - letni, rozpoczynający się w zależności od zakończenia zimowego i trwający do ostatniego dnia roku szkolnego 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej f) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.
§ 3
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). Informacja o standardach wymagań będzie podawana rodzicom na pierwszych w danym roku szkolnym zebraniach oraz umieszczona na tablicach informacyjnych w klasach lekcyjnych. 2. Stosowanie punktowych kryteriów oceniania zachowania. 3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali: a) oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe ustala się w stopniach wg skali zgodnej z Rozporządzeniem b) oceny bieżące (cząstkowe) ustala się wg następującej skali: stopień: skrót literowy: wartość liczbowa: celujący cel. 6 bardzo dobry bdb. 5 dobry db. 4 dostateczny dst. 3 dopuszczający dop. 2 niedostateczny ndst. 1 zero z. 0 4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 5. Ustalenie rocznych, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i semestralnej oceny zachowania, według skali zgodnej z Rozporządzenie o ocenianiu 6. Rodzice (prawni opiekunowie) będą informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce na bieżąco wpisem do zeszytu korespondencji, podczas comiesięcznych dyżurów nauczycieli oraz na spotkaniach odbywających się co najmniej 3 razy w roku szkolnym.
§4.
1. Wychowawca klasy na pierwszym w roku szkolnym zebraniu informacyjnym zapoznaje rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Wymagania edukacyjne zawierają również informację o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 2. Nauczyciel obowiązany jest zapoznać uczniów z wymaganiami edukacyjnymi dla nauczanego przedmiotu oraz ze sposobem sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. W każdej klasie winny być zamieszczone informacje o wymaganiach edukacyjnych. 3. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) Przewidywane oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych mają być wystawione tydzień przed terminem konferencji klasyfikacyjnej. Ostateczne oceny winny być wystawione na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną. b) Każdy z nauczycieli obowiązany jest do poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie z przedmiotu wpisem w zeszycie do korespondencji, bądź za pomocą wzoru informacji ustalonym przez szkołę. c) Uczeń ma prawo uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zajęć edukacyjnych w przypadku gdy: - nieprzerwany, spowodowany chorobą udokumentowany okres jego nieobecności w szkole wynosi 4 i więcej tygodni - łączny okres choroby udokumentowany przez zwolnienie lekarskie, w ciągu jednego semestru trwał od 40% do 50% nieobecności (jeżeli okres choroby trwa co najmniej 2 tygodnie) - w wyjątkowych sytuacjach losowych po zaopiniowaniu przez wychowawcę klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego. d) Uczeń, który spełnia jeden z wyżej wymienionych warunków ustala z nauczycielem uczącym danego przedmiotu termin i sposób podwyższenia przewidywanej oceny e) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia czy uczeń spełnia jeden z trzech warunków i po konsultacji z wychowawcą wyznacza uczniowi termin i sposób podwyższenia oceny. f) Podczas sprawdzania stanu wiedzy i umiejętności ucznia, któremu dano szansę na podwyższenie przewidywanej oceny z danego przedmiotu obecny jest wychowawca klasy bądź inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. a) w związku z zastosowaniem punktowej oceny z zachowania uczeń ma na bieżąco możliwość podwyższenia oceny b) dopuszcza się możliwość podwyższenia oceny z zachowania na warunkach i trybie określonym jak dla ocen z zajęć edukacyjnych c) komisję stanowi wychowawca ucznia i pedagog szkolny d) wychowawca klasy ma obowiązek raz na miesiąc informowania uczniów o uzyskanej ilości punktów z zachowania 5. Ocena uzyskana na warunkach i trybie powyżej określonym jest ostateczna z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia jej na egzaminie poprawkowym. 6. Niedopuszcza się możliwości uzyskania wyższej oceny niż o jeden stopień.
§5.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)
§6
Ustala się następujące ogólne kryteria ocen/stopni szkolnych: - ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedze i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. - ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji wiedzy z danego przedmiotu nauczania, - poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. - ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, - rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. - ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - w ograniczonym zakresie opanował wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, - rozwiązuje- często przy pomocy nauczyciela- zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności. - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. - ocenę ,,zero" otrzymuje uczeń, który: - oddaje ,,pustą" kartkę na sprawdzianie lub celowo nie przyszedł na sprawdzian, - nie odrobił zadanej wcześnie pracy ustnej (recytacja, materiał do lekcji powtórzeniowej). - Znakiem ,,-" oznacza się nieodrobienie pracy domowej, zaś trzykrotne otrzymanie ,,-" jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, - uczeń, który przed rozpoczęciem lekcji nie usprawiedliwi braku zadania, otrzymuje ocenę niedostateczną. a) przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków ,,+" i ,,-" zapisywanych przed stopniem z wyjątkiem ocen 0 i 6. Znak ,,-" nie stosuje się do oceny niedostatecznej. b) w klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Szkoła stosuje przyjęty przez siebie system oceniania: Wymagania edukacyjne dla klasy I EDUKACJA POLONISTYCZNA M Ó W I E N I E I S Ł U C H A N I E SŁABO Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, najczęściej na zadawane pytania. Często nie udziela odpowiedzi lub odpowiada tak lub nie. Opisuje przedmiot tylko z pomocą nauczyciela. Opowiada treść obrazka lub historyjki wymieniając jedynie elementy. Wymaga dodatkowych powtórzeń i wyjaśnień nauczyciela. PRZECIĘTNIE Wypowiada się pełnym zdaniem. Na zadawane pytania udziela odpowiedzi w formie wyrazu. Opisując przedmioty wylicza charakterystyczne cechy. Opowiadając treść obrazka lub historyjki udziela tylko odpowiedzi na pytania. Nie zawsze wykonuje i rozumie polecenia nauczyciela. BARDZO DOBRZE Swoje myśli wypowiada prostymi zdaniami. Na każde zadane pytanie udziela jasnej, prawidłowej odpowiedzi pełnym zdaniem. Formułuje proste pytania związane z tematem zajęć. Przedmioty z otoczenia opisuje precyzyjnie uwzględniając najistotniejsze elementy. Opowiada treść obrazka lub historyjki obrazkowej w formie zdań, uwzględniając kolejność wydarzeń. Zawsze rozumie i wykonuje ustne polecenia nauczyciela. Stosuje zwroty grzecznościowe. Prowadzi rozmowy w parach. DOSKONALE Głośno i starannie wypowiada swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi, stosując bogate słownictwo i prawidłowy akcent. Na zadawane pytania odpowiada chętnie i wyczerpująco. Potrafi samodzielnie formułować pytania dotyczące tekstu lub konkretnej sytuacji. Opisuje przedmioty z otoczenia w formie zdań tworząc logiczną całość i urozmaicone słownictwo. Patrząc na ilustrację lub historyjkę obrazkową opisuje jej fabułę, wysuwa wnioski. Rozumie wszystkie polecenia wykonując je szybko i sprawnie, wykazując często własną inwencję. Tworzy proste dialogi do konkretnej sytuacji. C Z Y T A N I E SŁABO: Czyta tekst głoskując. Przekręca wyrazy. Podejmuje próby czytania na role z pomocą nauczyciela. Rozumie czytany tekst czytając go głośno krótkimi partiami i udzielając odpowiedzi na pytania .Dokonuje analizy i syntezy tylko krótkich wyrazów nie uwzględniając dwuznaków, często myli samogłoski i spółgłoski. PRZECIĘTNIE: Wyuczony tekst czyta wyrazami lub sylabami. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem, nauczyciela. Nie zawsze rozumie cicho czytaną treść. Dokonuje analizy i syntezy tylko prostych wyrazów. BARDZO DOBRZE: Wyuczony tekst czyta płynnie, uwzględniając znaki przestankowe. Potrafi czytać tekst z podziałem na role. Rozumie czytaną treść. Potrafi wymienić bohaterów i opisuje najważniejsze wydarzenia. Dokonuje analizy i syntezy podstawowych wyrazów, wyróżniając samogłoski i spółgłoski. DOSKONALE: Każdy nawet nowy tekst czyta biegle uwzględniając intonację głosu i znaki przestankowe. Doskonale rozumie cicho przeczytaną treść. Bardzo dobrze czyta z podziałem na role. Potrafi wymienić i opisać oraz ocenić postawę i wydarzenie występujące w utworze. Dokonuje analizy i syntezy każdego nawet wielogłoskowego wyrazu. P I S A N I E SŁABO: Nie odzwierciedla prawidłowego kształtu liter i wyrazów. Pisze nie zachowując odpowiedniej liniatury, nie potrafi prawidłowo rozmieszczać tekstu na stronie. Ma problemy lub nie potrafi pisać wyrazów i zdań z pamięci. Nie umie samodzielnie przepisać tekstu drukowanego pismem pisanym, często pisze drukiem oraz lustrzanym odbiciem. PRZECIĘTNIE: Prawidłowo kreśli znaki literopodobne, litery, cyfry, wyrazy, jednak nie zawsze stosuje odpowiednie połączenia i kształty. Myli linie, popełnia pomyłki przy rozmieszczaniu tekstu na stronie. Podczas przepisywania wyrazów, zdań lub tekstów gubi i zniekształca litery lub wyrazy. Pisząc z pamięci popełnia podobne pomyłki jak wyżej. Zbiorowo redaguje i adresuje list oraz pisze proste życzenia. BARDZO DOBRZE: Prawidłowo kreśli znaki literopodobne, litery, cyfry i wyrazy z zachowaniem prawidłowych połączeń i właściwych kształtów. Pisze zachowując odpowiednią liniaturę, poprawnie rozmieszcza tekst na stronie, właściwie przepisuje wyrazy, zdania i krótkie teksty, odwzorowując tekst pisany i drukowany. Pisze krótkie zdania z pamięci i wyrazy ze słuch w II semestrze. Podpisuje obrazek pełnym zdaniem. Dokonuje próby pisania listów i życzeń. Samodzielnie adresuje list. Potrafi napisać kilka zdań na określony temat. DOSKONALE: Pisze płynnie pismem czytelnym zachowując odpowiednią liniaturę. Pismo jest kształtne i estetyczne. Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania. Podpisuje obrazek kilkoma zdaniami. Samodzielnie redaguje i adresuje list. Pisze bogate w treść życzenia. Tworzy swobodne teksty .Układa i zapisuje kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat. G R A M A T Y K A I O R T O G R A F I A SŁABO: Słabo rozpoznaje samogłoski i spółgłoski. Myli dwuznaki, trudność sprawiają mu znaki diakrytyczne. Nie potrafi alfabetycznie porządkować wyrazów. Rozpoznaje nazwy rzeczy i czynności tylko przy pomocy nauczyciela. Nie odróżnia liczby mnogiej i pojedynczej. Rozpoczyna pisanie zdań małą literą, nazwy własne także pisze małą literą. Popełnia wiele błędów w pisowni wyrazów z :ó, ż, rz, i h" . Często w ogóle nie potrafi napisać wyrazu. PRZECIĘTNIE: Dokonuje analizy i syntezy wyrazów, ,rozróżnia samogłoski i spółgłoski, dwuznaki i spółgłoski miękkie. Wymienia litery w alfabecie, ale słabo porządkuje wyrazy alfabetycznie. Nie zawsze prawidłowo rozpoznaje nazwy rzeczy , czynności i nie odróżnia liczby mnogiej i pojedynczej. Zapomina pisać wielką literą początek zdania i nazwy własne. Nie stosuje przecinka przy wyliczaniu. Popełnia błędy w pisowni nawet prostych wyrazów z "ó, ż, rz i h". BARDZO DOBRZE: Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Zapisuje głoski z użyciem dwuznaków i znaków diakrytycznych. Wymienia kolejne litery w alfabecie. Wskazuje nazwy rzeczy i czynności. Odróżnia liczbę mnogą i pojedynczą. Porządkuje alfabetycznie wyrazy. Rozpoczyna zdania wielką literą. Bardzo dobrze buduje i rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe. Stosuje wielką literę w nazwach własnych i przecinki przy wyliczaniu. Pisze poprawnie częściej spotykane wyrazy z "ó, ż, rz". Bezbłędnie pisze proste wyrazy z "h". Potrafi wyjaśnić pisownię wyrazów wymiennych. DOSKONALE: Dokonuje podziału na samogłoski i spółgłoski każdego wyrazu. Świetnie posługuje się dwuznakami i znakami diakrytycznymi. Znakomicie porządkuje alfabetycznie wyrazy. Wskazuje i rozpoznaje nazwy rzeczy i czynności posługując się określeniem rzeczownik i czasownik. Nie popełnia błędów ortograficznych. Zawsze rozpoczyna zdanie i pisze wielką literą nazwy własne. Potrafi wyjaśnić pisownię trudnych wyrazów z "ó, ż, rz, h". EDUKACJA PRZYRODNICZA Ś R O D O W I S K O S P O Ł E C Z N E I P R Z Y R O D N I C Z E SŁABO: Słabo orientuje się w środowisku społeczno-przyrodniczym. Zna niewiele nazw roślin i zwierząt. Wymienia tylko niektóre części ich ciała. Nie zna zasad poruszania się po drogach. Nie zna swojego adresu, nazwy kraju lub miejscowości, w której mieszka. Nie wypowiada się w ogóle na tematy przyrodnicze. Zna zaledwie kilka nazw zawodów, nie potrafi wymienić zawodów swoich rodziców. PRZECIĘTNIE: Nie zawsze wnikliwie obserwuje otaczające środowisko społeczne i przyrodnicze. Potrafi wymienić członków swojej rodziny, zna ich imiona. Na ogół umie wyszczególnić części ciała zwierząt hodowanych w domu. Zna zawody swoich rodziców. Zna zasady przechodzenia przez ulicę. Ma problemy ze wskazaniem swojego adresu. Wymienia symbole narodowe, zna nazwę stolicy i swojej miejscowości. Wymienia nazwy niektórych roślin i zwierząt. Wyróżnia cechy poszczególnych pór roku. Niezbyt chętnie wypowiada się na tematy przyrodnicze i społeczne. BARDZO DOBRZE: Czasem potrafi wyciągnąć wniosków z obserwacji zjawisk społecznych i przyrodniczych. Zna strukturę rodziny, jej tradycje i uroczystości. Potrafi opiekować się zwierzętami hodowanymi w domu, zna ich budowę. Rozumie zasadę działania urządzeń elektrycznych. Zna nazwy niektórych zawodów, zwłaszcza popularnych w otaczającym środowisku. Zna i stosuje zasady ruchu drogowego. Dba o higienę osobistą. Zna swój adres zamieszkania oraz symbole narodowe. Jest dobrym obserwatorem przyrody. Zna nazwy wielu drzew i krzewów oraz nazwy roślin i zwierząt żyjących w lesie. Zna nazwy największych miast i rzek Polski oraz ważne zabytki. DOSKONALE: Wysuwa trafne wnioski z obserwacji zjawisk społecznych i przyrodniczych. Zna strukturę rodziny, jej tradycje i święta. Zna budowę i życie zwierząt hodowanych w domu, opiekuje się nimi. Rozumie zjawisko żyworodności. Bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych i gazowych. Zna nazwy i cechy charakterystyczne wielu zawodów. Wzorowo wywiązuje się z funkcji dyżurnego, dba o czystość otoczenia i higienę osobistą. Zna i stosuje zasady poruszania się po drogach oraz przepisy ruchu drogowego. Dokładnie zna swój adres zamieszkania oraz położenie kraju i swojej miejscowości na mapie Polski. Zna symbole narodowe, ważne wydarzenia historyczne, rocznice, święta państwowe i międzynarodowe. Zna największe rzeki i miasta Polski i legendy z nimi związane oraz znane zabytki i ciekawe zakątki. Jest doskonałym obserwatorem przyrody, zna charakterystyczne cechy różnych pór roku. Potrafi rozpoznawać po kształcie liści nazwy drzew iglastych i liściastych. Zna rośliny i zwierzęta będące pod ochroną. Zna zasady zdrowego odżywiania oraz wartości odżywcze warzyw i owoców. Stosuje zasady właściwego zachowania się przy stole i w miejscach publicznych. Zna i stosuje aktywne formy spędzania wolnego czasu. Rozwija swoje zainteresowania poszukując samodzielnie wiadomości. EDUKACJA MATEMATYCZNA CO D Z I E N N E P R O B L E M Y M A T E M A T Y C Z N E SŁABO: Nie rozumie i niewłaściwie określa stosunki przestrzenne. Na ogół wyodrębnia zbiór i podzbiór, ale nie zaznacza części wspólnej. Nie potrafi posługiwać się linijką. Niezbyt dobrze zna się na pieniądzach i słabo dokonuje obliczeń z nimi związanych. PRZECIĘTNIE: Nie zawsze dobrze rozumie i używa nazw dotyczących stosunków przestrzennych. Potrafi wyodrębnić zbiór i podzbiór, ale ma problemy z częścią wspólną zbiorów. Mierzy linijką długość przedmiotów, ale niezbyt precyzyjnie i dokładnie. Rozpoznaje monety i banknoty, ale niezbyt sprawnie dokonuje obliczeń pieniężnych. BARDZO DOBRZE: Określa położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie. Potrafi wyodrębnić zbiór, podzbiór i część wspólną zbioru. Potrafi zmierzyć długość przedmiotu za pomocą linijki. Posługuje się wagą i jednostką masy-1kg i dkg oraz jednostką pojemności -1l Rozpoznaje monety i banknoty. Wykonuje proste obliczenia pieniężne. DOSKONALE: Używa określeń wyrażających stosunki przestrzenne. Wyodrębnia zbiór o danych cechach. Odczytuje wskazania zegara. Bezbłędnie dokonuje pomiaru długości i podaje wynik w m, cm, mm i km. Posługuje się wagą, szacuje ciężar przedmiotów. Wykonuje wszystkie obliczenia pieniężne. Posługuje się jednostką masy-1kg, dkg, g oraz jednostką pojemności- 1l, hektolitr. G E O M E T R I A SŁABO: Raczej nie potrafi nazywać i rozpoznawać w otoczeniu figur geometrycznych. Potrafi odwzorować proste ornamenty. PRZECIĘTNIE: Czasem myli figury geometryczne, nie zawsze potrafi samodzielnie ułożyć z nich ornament, dobrze odwzorowuje. Najczęściej dobrze porównuje przedmioty pod względem kształtu i wielkości. BARDZO DOBRZE: Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne i samodzielnie układa z nich proste ornamenty. Porównuje przedmioty pod względem wielkości i kształtu. DOSKONALE: Rozpoznaje i nazywa wiele figur geometrycznych. Porównuje przedmioty pod względem wielu cech. Tworzy samodzielnie ciekawe ornamenty z figur geometrycznych. D Z I A Ł A N I A NA L I C Z B A C H N A T U R A L N Y C H SŁABO: Niezbyt dobrze radzi sobie z zapisywaniem liczb naturalnych w zakresie 100, a nawet 20. Ma problemy z pamięciowym dodawaniem i odejmowaniem liczb w zakresie 20. Liczy tylko na konkretach. Nie dostrzega zależności między dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem. Słabo porządkuje liczby na osi liczbowej. Samodzielnie nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych. Nie potrafi ułożyć treści zadania do przedstawionej sytuacji. PRZECIĘTNIE: Dobrze zapisuje i odczytuje liczby naturalne w zakresie 100. Dopełnia do 10 i do 20, ale czasem szuka pomocy. Wyróżnia w wąskim zakresie liczby parzyste i nieparzyste. Na ogół prawidłowo umieszcza liczby na osi liczbowej. Dobrze dodaje, odejmuje mnoży i dzieli w zakresie 20. Liczy pełnymi dziesiątkami w zakresie 100. Wykonuje proste obliczenia w pamięci oraz na konkretach. Rozwiązuje proste zadania, stosując symulację. Układa proste zadania do ilustracji. BARDZO DOBRZE: Bardzo dobrze zapisuje, odczytuje liczby naturalne od 0 do 100. Sprawnie dodaje i odejmuje z rozpisywaniem w zakresie 100. Wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste. Prawidłowo umieszcza liczb na osi liczbowej. Dopełnia do 10 i do 20. Zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 20. Bardzo dobrze rozwiązuje, układa i przekształca treść w zadaniach tekstowych. DOSKONALE: Doskonale zapisuje, odczytuje liczby naturalne od 0 do 100. Biegle liczy pamięciowo i z rozpisywaniem w zakresie 100. Świetnie wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste. Sprawnie porządkuje i umieszcza kolejne liczby na osi liczbowej. Znakomicie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Bardzo dobrze mnoży i dzieli w zakresie 20. Z łatwością stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia. Doskonale rozwiązuje, układa i przekształca zadania tekstowe. Podaje ciekawe sposoby ich rozwiązań. Dostrzega zależność między dodawaniem a odejmowaniem, mnożeniem a dzieleniem. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA D Z I E C K O A S Z T U K A, T E C H N I K A I M U Z Y K A SŁABO: Niechętnie podejmuje prace plastyczno-techniczne. Często jest do nich nieprzygotowany. Przeważnie nigdy nie kończy prac. Nie dba o estetykę pracy oraz o ład i porządek na swoim stanowisku. Nie uczy się tekstów piosenek oraz nie chętnie podejmuje jakiekolwiek działania muzyczne, lub artystyczne. Nie nosi stroju gimnastycznego. Nie podporządkowuje się dyscyplinie. Sam z własnego wyboru nie akceptuje tych zajęć. PRZECIĘTNIE: Chętnie, ale niesystematycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne, często ich nie kończy. Nie szuka ciekawych rozwiązań. Podczas wykonywania wielu prac nie zawsze zachowuje porządek i ład, czasem też nieostrożnie posługuje się narzędziami. Podejmuje próby śpiewania piosenek, ale nie zawsze umie tekst na pamięć. Rozpoznaje tylko łatwo wpadające w ucho utwory. Podejmuje nie zawsze udane próby gry na instrumentach. Reaguje na sygnały słuchowe i ruchowe. Dobrze wykonuje różne ćwiczenia gimnastyczne. Niesystematycznie przynosi strój gimnastyczny. BARDZO DOBRZE: Rozróżnia i nazywa barwy podstawowe. Ładnie i estetycznie wykonuje prace malarskie na różne tematy. Posługuje się wieloma technikami. Rozpoznaje różne materiały. Zna i stosuje zasady BHP podczas wykonywania prac. Bezpiecznie posługuje się wieloma narzędziami. Dba o porządek na swoim stanowisku pracy. Swoją pracę zawsze doprowadza do końca. Zna wartości rytmiczne nut. Opanował tekst i melodię poznawanych piosenek. Chętnie bierze udział w zajęciach muzycznych. Rozpoznaje niektóre utwory. Podejmuje prób grania na flecie lub instrumentach perkusyjnych. Do zajęć gimnastycznych jest zawsze przygotowany. Jest sprawny i chętnie wykonuje ćwiczenia. DOSKONALE: Rozróżnia i nazywa barwy podstawowe i pochodne. Wymienia kolejne barwy tęczy. Maluje kredkami świecowymi i farbami zachowując perspektywę, estetykę i oryginalność. Używa linii jako elementu dzieła plastycznego. Posługuje się dowolnymi często oryginalnymi i ciekawymi technikami. Opisuje czynności malarza, rzeźbiarza, architekta itp. Śmiało posługuje się barwną plamą w tworzeniu dzieła. Rozpoznaje różne materiały, określa ich właściwości. Bezpiecznie i sprawnie posługuje się potrzebnymi narzędziami. Organizuje swoją pracę, doprowadza ją do końca, utrzymuje porządek, oszczędza materiały. Potrafi łączyć ze sobą różne materiały. Doskonale interpretuje ruchem wartości nut i pauz. Poprawnie i melodyjnie śpiewa piosenki. Akompaniuje za pomocą naturalnych efektów. Odróżnia dźwięki. Wystukuje na bębenku wartości nut. Rozpoznaje metrum. Zapisuje rytm do wypowiadanych słów. Rozpoznaje niektóre utwory muzyczne. Gra na flecie i na instrumentach perkusyjnych. Wykazuje szczególną sprawność fizyczną. Do zajęć gimnastycznych jest zawsze wzorowo przygotowany. (UWAGA! Jeżeli dziecko nie wykona jakiegoś zadania edukacyjnego lub popełni wiele błędów tak, że trudno jego pracę ocenić powyższymi znaczkami należy dokonać oceny opisowej ze wskazaniami do dalszej pracy.) Wymagania edukacyjne dla klasy II EDUKACJA POLONISTYCZNA Mówienie i słuchanie 1 punkt: Na określone tematy wypowiada się wyrazami. Nie potrafi jednak połączyć ich w zdanie. 2 punkty: Na określone tematy wypowiada się wyrazami. Z pomocą nauczyciela podejmuje próby połączenia ich w zdanie. 3 punkty: Wypowiada się zdaniami na określone tematy z pomocą nauczyciela. Stawia pytania i udziela na nie odpowiedzi. Przy pomocy nauczyciela opowiada treść obrazka lub treść opowiadania. 4 punkty: Wypowiada się kilkoma spójnymi zdaniami na określony temat. Stosuje poprawne formy gramatyczne. Tworzy proste dialogi do konkretnych sytuacji. 5 punktów: Samodzielnie układa opowiadania na konkretne tematy z życia codziennego, lektur, przedstawień, wypowiada życzenia. Buduje zdania opisujące przedmioty. Jasno, wyraźnie i starannie wypowiada się, stosując poprawne formy gramatyczne. Wypowiedzi ustne zachowują pewien ciąg logiczny. Uzasadnia własne poglądy. Stosuje w rozmowie zwroty grzecznościowe. Z uwagą słucha wypowiedzi innych. Tworzy dialogi do konkretnych sytuacji. Samodzielnie formułuje pytania do postawionego problemu. Wypowiada swoje zadnie o przeczytanej książce. 6 punktów: Treści jak za 5 punktów oraz posiada bogaty zasób słów, które potrafi stosować w życiu codziennym. Ma talent oratorski. Swoje myśli i przeżycia wypowiada w rozwiniętej, uporządkowanej, wielozdaniowej formie. Czytanie 1 punkt: Czyta głoskując, zniekształca wyrazy. 2 punkty: Czyta sylabizując nie stosuje znaków interpunkcyjnych i odpowiedniej siły głosu. Rozumie cicho czytany tekst tylko małymi partiami odpowiadając na pytania nauczyciela. 3 punkty: Czyta wyrazami, nie stosuje znaków przestankowych i odpowiedniej intonacji. Ma problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu, zawsze oczekuje na dodatkowe wyjaśnienia zwłaszcza czytając instrukcje, przepisy itp. Nie czyta z podziałem na role. 4 punkty: Czyta zdaniami. Uwzględnia znaki przestankowe. Czyta ze zrozumieniem, nie zawsze jednak rozumie instrukcje, oczekuje dodatkowych wyjaśnień. Odróżnia tekst narracji od partii dialogowych, ale nie zawsze potrafi włączyć się do czytania w odpowiednim momencie. 5 punktów: Czyta głośno, płynnie z uwzględnieniem znaków przestankowych. Odróżnia tekst narracji od partii dialogowych. Czyta tekst z podziałem na role. Po wcześniejszym ukierunkowaniu czyta teksty po cichu ze zrozumieniem. Wyszukuje bez problemu w tekście wskazane fragmenty. Odczytuje i rozumie instrukcje, polecenia, przepisy. 6 punktów: Każdy tekst czyta głośno, płynnie, wyraziście, z uwzględnieniem znaków przestankowych. Stosuje zmiany siły głosu, modulując nim przeżycia bohaterów. Odróżnia tekst narracji od partii dialogowych i czyta z podziałem na role w sposób "aktorski". Czyta cicho ze zrozumieniem nawet trudny tekst. Ortografia 1 punkt: 1 punkt przyznaje się uczniowi, który osiągnął nawet drobny sukces w pisaniu. 2 punkty: Popełnia 6 do 8 błędów podczas pisania z pamięci lub ze słuchu. 3 punkty: Podczas pisania z pamięci lub ze słuchu popełnia większą ilość błędów np. 4 do 5. 4 punkty: Podczas pisania z pamięci lub ze słuchu popełnia niewielką ilość błędów np. 2 do 3. 5 punktów: Prawie nigdy nie popełnia błędów ortograficznych. Potrafi udokumentować pisownię wyrazów objętych programem kl. I - II powołując się na poznane reguły ortograficzne (poprawnie pisze wyrazy z: "rz", "ó", "ch", "ż", "u", "h" wymiennym i niewymiennym , spółgłoski miękkie w różnych pozycjach, wielka litera w imionach, nazwiskach, nazwach miast ,ulic, rzek, w tytułach, korespondencji, pisać wyrazy z ą, ę w różnych pozycjach, rz po spółgłoskach i zakończeniach "arz", "erz".) Stosuje znane, opracowane na lekcjach skróty. 6 punktów: Pisze zawsze bezbłędnie nawet trudne wyrazy spoza programu danej klasy. (Punktacja powinna zależeć od stopnia trudności dyktanda i możliwości psychomotorycznych ucznia) Pisanie 1 punkt: Mieści się w liniaturach. Potrafi ułożyć przynajmniej jedno zdanie na dany temat, korzystając z wyrazów pomocniczych. 2 punkty: Poprawnie pisze i łączy litery. Prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie. Potrafi ułożyć kilka zdań na dany temat, tylko na bazie zgromadzonego słownictwa. 3 punkty: Pod kierunkiem nauczyciela pisze krótkie wypowiedzi na omówiony i swobodny temat. Na ogół poprawnie pisze z pamięci. Potrafi wyodrębnić główne cechy przedmiotów i krótko je opisze. Poprawnie odwzorowuje tekst pisany i drukowany. Sam nie zawsze potrafi zaadresować listu. 4 punkty: Pisze dobrze ze słuchu, na ogół uwzględniając podstawowe zasady pisowni. Po uprzednim przygotowaniu samodzielnie pisze krótkie opowiadania. Poprawnie przepisuje tekst drukowany i pisany, zachowując odpowiedni kształt liter i właściwe połączenia. Dokonuje próby pisania życzeń i listów oraz adresowania listu. 5 punktów: Pisze czytelnie i estetycznie z zachowaniem połączeń, odpowiedniego kształtu liter i odległości między wyrazami stosując poznane reguły ortograficzne. Poprawnie stosuje zasady pisania listów i życzeń. Samodzielnie, w formie rozbudowanej, pisze opowiadania, opisy i plany wydarzeń, listy i życzenia. Samodzielnie adresuje listy wg ustalonych norm. 6 punktów: Pisze czytelnie, płynnie i estetycznie w szybkim tempie z zachowaniem poznanych reguł ortograficznych. Wszystkie treści jak za 5 punków. Praca z tekstem 1 punkt: Zna postacie główne i zdarzenia w utworze. Opowiada tylko niektóre fragmenty tekstu. 2 punkty: Wymienia imiona głównych bohaterów. Bierze udział w zbiorowej ocenie postępowania bohaterów. Niezbyt składnie i chaotycznie opowiada wybrane fragmenty tekstu. 3 punkty: Opowiada wydarzenia zgodnie z ustaloną wcześniej ich kolejnością. Zna postacie główne i niektóre drugoplanowe. Wskazuje cechy pozytywne i negatywne bohaterów. 4 punkty: Wskazuje najważniejsze postacie w utworze. Odpowiada na pytania dotyczące jego treści. Potrafi określić nastrój utworu i ocenić postępowanie bohaterów. Bierze udział w zbiorowym układaniu planu wydarzeń. Przedstawia role wyodrębnionych w utworze postaci tylko pod kierunkiem nauczyciela. 5 punktów: Wyodrębnia w utworze wydarzenia zgodnie z chronologią. Wskazuje i ocenia wszystkie postacie używając odpowiednich argumentów. Odtwarza treść utworu po samodzielnym jego przeczytaniu. Wyszukuje fragmenty opisów, dialogów i opowiadań. Wypowiada swoje zdanie o przeczytanej książce. Odgrywa scenki związane z treścią utworu. Dyskutuje na temat postępowania bohaterów. Rozróżnia nastrój utworu jako humorystyczny, żartobliwy lub poważny. 6 punktów: Czyta cicho i głośno utwory poetyckie. Wyodrębnia w utworze wydarzenia zgodnie z ich chronologią. Czyta samodzielnie książki i czasopisma o różnej tematyce. Inscenizuje tekst w połączeniu z odczytaniem lub recytacją kwestii dialogowych. Przedstawia przeżycia bohaterów, ruchem, gestem - etiudy pantomimiczne. Dokonuje prezentacji ulubionych książek. Gramatyka 1 punkt: Jeden punkt przyznaje się uczniowi, jeżeli przyswoił wiadomości z gramatyki w sposób wybiórczy. 2 punkty: Pod kierunkiem nauczyciela: rozpoznaje głoski, litery, samogłoski, spółgłoski, dzieli wyrazy na sylaby, rozpoznaje podstawowe części mowy, rozróżnia liczbę rzeczowników i czasowników, wskazuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, rozwija zdania, powie alfabet, rozpoznaje podstawowe znaki interpunkcyjne. 3 punkty: Rozpoznaje głoski, litery, samogłoski, spółgłoski i sylaby popełniając drobne błędy ( 2 do 3). Nie zawsze poprawnie wskazuje poznane części mowy w zdaniu, liczbę rzeczowników i czasowników. Zna rodzaje zdań, ale nie zawsze poprawnie je nazywa. 4 punkty: Rozpoznaje głoski, litery, samogłoski, spółgłoski. Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Na ogół dobrze rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki w zdaniu. Rozróżnia liczbę rzeczowników i czasowników. Wskazuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Potrafi rozwijać proste zdania. Zna alfabet - porządkuje wyrazy według pierwszej litery. Zna i rozpoznaje podstawowe znaki interpunkcyjne. 5 punktów: Bezbłędnie rozróżnia głoski, litery, samogłoski, spółgłoski. Bezbłędnie dzieli wyrazy na sylaby. Wskazuje i nazywa rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki w zdaniu. Rozróżnia liczbę i rodzaj rzeczowników i czasowników. Wskazuje przymiotnik jako określenie rzeczowników. Przekształca zdania pojedyncze w zdania złożone. Rozpoznaje i używa zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących w wypowiedziach. Potrafi rozwijać zdania w formie rozbudowanej. Zna alfabet i stosuje go w praktyce - porządkuje wyrazy według pierwszej litery. Zna i rozpoznaje znaki interpunkcyjne. 6 punktów: Treści jak za 5 punktów, dodatkowo wiadomości wykraczające poza program. EDUKACJA MATEMATYCZNA Problemy matematyczne z życia codziennego 1 punkt: Jeden punkt przyznajemy uczniowi za nawet niewielkie umiejętności i wiadomości. 2 punkty: Pod kierunkiem nauczyciela: zna dni tygodni i miesiące, potrafi przyporządkować liczbie arabskiej odpowiedni znak rzymski od I do XII, odczytuje pełne godziny na zegarze, zna podstawowe jednostki długości, objętości i masy, zna wartość nominałów. 3 punkty: Zna dni tygodni i miesiące, potrafi przyporządkować liczbie arabskiej odpowiedni znak rzymski od I do XII, odczytuje pełne godziny na zegarze, zna podstawowe jednostki długości, objętości i masy, zna wartość nominałów. 4 punkty: Poprawnie zapisuje daty i wymienia nazwy miesięcy, wykonuje podstawowe obliczenia zegarowe, odczytuje wskazania zegara posługując się godzinami i minutami, wymienia podstawowe jednostki masy, mierzy długość z wykorzystaniem centymetrów, dokonuje potrzebnych obliczeń pieniężnych, odczytuje wskazania termometru, zapisuje znakami rzymskimi miesiące w datach. 5 punktów: Bezbłędnie zapisuje daty i wymienia nazwy miesięcy. Wykonuje, objęte programem, obliczenia zegarowe i kalendarzowe. Dokładnie odczytuje wskazania zegara, posługując się godzinami, minutami i sekundami, swobodnie posługuje się jednostkami: 1 kg, 1 dag, 1 zł, 1 gr, 1l dokonując ich zamiany. Dodaje i odejmuje równoważniki, które równoważą dany ciężar, mierzy długość z wykorzystaniem różnych jednostek (m, cm), dokonuje potrzebnych obliczeń pieniężnych, odczytuje i zapisuje wskazania termometru, swobodnie posługuje się pojęciami: pół litra, ćwierć litra, rozpoznaje, odczytuje i zapisuje liczbę zapisaną w rzymskim systemie zapisu (od I do XII ). 6 punktów: Treści jak za 5 punktów plus odczytywanie i zapisywanie liczb w rzymskim systemie. Geometria 1, 2, 3 punkty: 3, 2 i 1 punkt przyznaje nauczyciel według własnych kryteriów uwzględniając jednak umiejętności konieczne i podstawowe objęte programem, jakie musi opanować uczeń w dziedzinie geometrii, na poziomie klasy II. 4 punkty: Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, rozpoznaje linie równoległe i prostopadłe, rysuje odcinki o danej długości z uwzględnieniem centymetrów, zna wyrażenia dwumianowane i wykonuje na nich proste obliczenia. 5 punktów: Bezbłędnie wskazuje i nazywa wszystkie poznane figury geometryczne użyte w zabawie i otoczeniu, rozpoznaje i rysuje linie równoległe i prostopadłe na ilustracjach i w otoczeniu, samodzielnie rysuje figury na geoplanie, potrafi rysować odcinki z uwzględnieniem centymetrów i milimetrów, zna i dodaje wyrażenia dwumianowane. Zna własności prostokąta i kwadratu. 6 punktów: Wskazuje i nazywa poznane i wykraczające poza program klasy II nazwy figur geometrycznych, rysuje linie równoległe i prostopadłe z użyciem przyrządów. Zna własności różnych figur. Działania na liczbach naturalnych 1, 2, 3 punkty: 3,2,1 punkt przyznaje nauczyciel, jeśli uczeń słabo opanował wymagane umiejętności matematyczne w danym zakresie, dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli za pomocą konkretów lub tylko z pomocą nauczyciela. Jeżeli dziecko w ogóle nie umie dokonywać działań na liczbach naturalnych należy oceniać go opisowo dając wskazówki do dalszej pracy. 4 punkty: Dobrze porównuje i porządkuje liczby dwucyfrowe. Zapisuje liczby słowami i liczbami w zakresie 100 popełniając czasami drobne błędy. Liczy po kolei, po kilka dziesiątkami, setkami i tysiącami. Dobrze zaznacza liczby dwucyfrowe na osi liczbowej. Zna ale nie zawsze potrafi stosować poznane prawa i własności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w konkretnych sytuacjach. Ma problemy z zapamiętaniem tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie30. W pamięci dobrze liczy tylko w zakresie 20, do 100 popełnia pomyłki. 5 punktów: Zapisuje liczby słowami i cyframi w zakresie 1000. Dodaje, odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu. Liczy po kolei, po kilka, dziesiątkami, setkami i tysiącami. Prawidłowo zaznacza liczby dwucyfrowe na osi liczbowej. Porządkuje i porównuje liczby dwucyfrowe. Zawsze potrafi wskazać liczby mniejsze i większe od danej. Zna i stosuje w obliczeniach poznane prawa i własności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (przemienność, łączność, rozdzielność). Doskonale mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 30. Bardzo dobrze rozwiązuje równania. Zawsze rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste. 6 punktów: Zapisuje liczby słowami i cyframi w każdym zakresie liczbowym. Stosuje ciekawe i nietypowe sposoby rozwiązań działań w zakresie liczbowym przekraczającym poziom klasy II. Świetnie wykonuje obliczenia za pomocą kalkulatora. Zna tabliczkę mnożenia i dzielenia do100, wykonuje dzielenie z resztą. Zadania tekstowe 1, 2, 3 punkty: 3,2,1 punkt otrzymuje uczeń jeśli dokona analizy zadania, wypisze dane, da rozwiązanie, ale nie napisze odpowiedzi, zapisze rozwiązanie, ale źle obliczy, ułoży tylko pytanie do zadania, układa zadania i dokonuje przekształceń tylko z pomocą nauczyciela. 4 punkty: Rozwiązuje proste zadania związane z codziennymi sytuacjami, podaje ich rozwiązanie w kilku działaniach. Układa prostą treść zadania do danej formuły matematycznej. Nie zawsze dobrze przekształca zadania. Ma drobne problemy z rozwiązywaniem zadań na porównywanie ilorazowe i różnicowe. Rozwiązuje zadania tylko za pomocą schematów, grafów. 5 punktów: Bardzo dobrze rozwiązuje zadania tekstowe ujmując rozwiązanie w jednym zapisie. Układa ciekawą treść do podanej formuły matematycznej, przekształca zadania. Zapisuje rozwiązanie zadania różnymi sposobami w tym za pomocą równań. Uzupełnia treść zadania o brakujące dane. Doskonale rozwiązuje zadania związane z pomiarami np. temperatury, czasu. 6 punktów: Rozwiązuje zadania wielodziałaniowe, często za pomocą równań o większym stopniu trudności. Rozbudowuje zadania i tworzy zadania złożone. Poszukuje ciekawych rozwiązań. Rozwiązuje zadania problemowe związane z pomiarami, wyrażeniami dwumianowanymi, na porównywanie różnicowe i ilorazowe. EDUKACJA PRZYRODNICZA Środowisko społeczno-przyrodnicze. 1, 2, 3 punkty: 3,2,1 punkt otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania w klasie II o środowisku społecznym, lokalnym i przyrodniczym. Zna członków swej rodziny oraz niektóre jej tradycje. Wymienia krajobrazy Polski, ale pobieżnie opisuje charakterystyczne cechy klimatu i krajobrazu swojej miejscowości. Nawet z pomocą nauczyciela ma problemy ze wskazaniem na mapie stolicy Polski i swojej miejscowości. Myli zasadę przechodzenia przez ulicę. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje ważne znaki drogowe. Nazywa opady atmosferyczne, z pomocą nauczyciela określa zmiany zachodzące w różnych porach roku w sadzie i w ogrodzie. Słabo zna budowę warzyw, drzew i krzewów owocowych. 4 punkty: Zna tradycje swojej najbliższej rodziny oraz zawody swoich rodziców. Szanuje kulturę narodową, ale wymienia jej wytwory w sposób wybiórczy. Czasem bierze udział w życiu klasy i szkoły. Potrafi omówić cechy charakterystyczne dla krajobrazu swojej okolicy. Z pomocą nauczyciela wskaże na mapie większe miasta i rzeki Polski. Zna i stosuje zasady przechodzenia przez ulicę. Rozpoznaje znaki dla pieszych. Potrafi wskazać podobieństwa miast i wsi. Rozpoznaje najważniejsze opady atmosferyczne. Obserwuje zmiany w przyrodzie zachodzące w sadzie i w ogrodzie. Nie zawsze poprawnie opisuje budowę roślin, drzew i krzewów owocowych. Zna nazwy produktów spożywczych. 5 punktów: Wyodrębnia funkcje domu, zna dzieje oraz tradycje bliskiej rodziny. Zna różnorodne zawody w społeczeństwie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Zna najważniejsze cechy danego krajobrazu Polski. Wskaże na mapie główne miasta i rzeki Polski. Zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Zna podstawowe znaki drogowe i rodzaje dróg. Rozróżnia cechy charakterystyczne dla miast i wsi. Rozpoznaje i nazywa rodzaje opadów atmosferycznych. Potrafi zmierzyć temperaturę powietrza, prowadzi kalendarz pogody. Doskonale określa zmiany w sadzie i ogrodzie w zależności od pór roku. Bardzo dobrze zna budowę rośliny warzywnej, drzew i krzewów owocowych. Zna zwierzęta żyjące w sadzie. Wie jak postępować, aby uchronić się przed chorobą. Zna zasady odpowiedniego odżywiania się. Zna i rozpoznaje substancje trujące i niebezpieczne w otoczeniu. 6 punktów: Wykazuje ogromne zainteresowanie i wiedzę o otaczającym środowisku społecznym. Zna historię i rodowód swojej rodziny. Opiekuje się młodszym rodzeństwem. Interesuje się kulturą narodową i folklorem regionu. Zna historię i legendy o swojej miejscowości. Zna wiele instytucji, nazwy ulic w swojej miejscowości. Zna nazwę swojego powiatu i województw Polski. Aktywnie działa na terenie klasy i szkoły. Zna i opisuje krajobrazy Polski. Potrafi wskazać na mapie Polskę, kilka jej większych miejscowości i rzek. Zna wszystkie znaki drogowe. Rozumie i opowiada rozwój rośliny "Od nasienia do nasienia". EDUKACJA ARTYSTYCZNA 1, 2, 3, 4 punkty: Nauczyciel przyznaje obniżoną ilość punktów nie za brak zdolności ucznia, lecz za : - brak materiałów i przyborów, - brak estetyki pracy, - niedokończenie pracy, - niesamodzielne wykonanie pracy, - świadome posługiwanie się narzędziami w sposób niebezpieczny, - systematyczny brak stroju gimnastycznego, - nieprzestrzeganie dyscypliny na lekcjach wych. fizycznego, - nieuczenie się tekstów piosenek, niechętne śpiewanie i tańczenie. 6 punktów: Umiejętności oceniane za 5 punktów uczeń wykonuje w sposób oryginalny i zawsze estetyczny. Wykazuje się umiejętnością twórczego konstruowania i koncepcyjnego myślenia technicznego. Potrafi grać na różnych instrumentach. Bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Plastyka 5 punktów: Rysuje linie proste, faliste, owalne. Samodzielnie tworzy i nazywa barwy pochodne. Posługuje się plamą i barwą, tworzy różne kompozycje. Projektuje przedmioty użytkowe, stemple z ziemniaka. Wykonuje rzeźby w mydle. Projektuje i rysuje reklamy. Różnicuje dzieła malarskie: portret, krajobraz. Opisuje cechy charakterystyczne sztuki ludowej swojego regionu. Technika 5 punktów: Rozróżnia i nazywa materiały po ich własnościach. Porównuje materiały podobne: włóknicze i papiernicze Planuje i wykonuje pracę techniczną. Bezpiecznie posługuje się narzędziami. Posługuje się prostymi narzędziami technicznymi. Odczytuje i wyjaśnia instrukcję obsługi wielu urządzeń Dba o estetykę prac. Muzyka 5 punktów: Chętnie wykonuje inscenizacje piosenek i zabaw przy muzyce, z zaangażowaniem śpiewa i uczy się tekstu piosenek poznawanych na lekcjach. Śpiewa nazwami solmizacyjnymi. Nazywa i rozpoznaje 4 głosy ludzkie. Zapisuje nuty na pięciolinii. Rozróżnia i nazywa poznane instrumenty muzyczne (strunowe i perkusyjne). Określa nastrój w muzyce. Chętnie podejmuje próby tańców regionalnych (krakowiak). Gry i zabawy ruchowe 5 punktów: Sprawnie wykonuje zbiórki we wskazanym miejscu. Rozróżnia i nazywa ustawienia: rząd, szereg, pary - dwurząd. Nazywa i przyjmuje pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Rozróżnia i poprawnie nazywa przybory do ćwiczeń. Chętnie rywalizuje w celu osiągania coraz lepszych wyników. Dostosowuje do własnych możliwości wykonywanie różnych ćwiczeń gimnastycznych, również z przyborami. Współdziała w grach zespołowych. Zna zasady aktywnego i zdrowego trybu życia. Wychowawca zlicza uczniom punkty za każdy miesiąc celem wyłonienia lidera. Wyróżniony uczeń otrzymuje tytuł tzw. "Lidera miesiąca" . Wymagania edukacyjne dla klasy III EDUKACJA POLONISTYCZNA Mówienie i słuchanie 1 punkt: Na określone tematy wypowiada się wyrazami. Nie potrafi jednak połączyć ich w zdanie. 2 punkty: Na określone tematy wypowiada się wyrazami. Z pomocą nauczyciela podejmuje próby połączenia ich w zdanie. 3 punkty: Wypowiada się zdaniami na określone tematy z pomocą nauczyciela. Stawia pytania i udziela na nie odpowiedzi. Przy pomocy nauczyciela opowiada treść obrazka lub treść opowiadania. 4 punkty: Wypowiada się kilkoma spójnymi zdaniami na określony temat. Stosuje poprawne formy gramatyczne. Tworzy proste dialogi do konkretnych sytuacji. 5 punktów: Samodzielnie układa: opowiadania na konkretne tematy, opisy, sprawozdania, życzenia, zaproszenia. Potrafi jasno, wyraźnie i starannie wypowiadać się, stosując poprawne formy gramatyczne. Wypowiedzi ustne zachowują pewien ciąg logiczny. Uzasadnia własne poglądy. Stosuje w rozmowie zwroty grzecznościowe. Z uwagą słucha wypowiedzi innych. Tworzy rozbudowane dialogi do konkretnych sytuacji. Samodzielnie formułuje pytania do postawionego problemu. Wypowiada swoje zadnie o przeczytanej książce lub artykule w formie rozbudowanej. 6 punktów: Treści jak za 5 punktów oraz posiada bogaty zasób słów, które potrafi stosować w życiu codziennym. Ma talent oratorski. Swoje myśli i przeżycia wypowiada w rozwiniętej, uporządkowanej, wielozdaniowej formie. Wypowiada własne recenzje na temat przeczytanej lektury, artykułu. Potrafi dyskutować z kolegami. Czytanie 1 punkt: Czyta głoskując, zniekształca wyrazy. 2 punkty: Czyta sylabizując nie stosuje znaków interpunkcyjnych i odpowiedniej siły głosu. Rozumie cicho czytany tekst tylko małymi partiami, odpowiadając na pytania nauczyciela. 3 punkty: Czyta wyrazami, nie stosuje znaków przestankowych i odpowiedniej intonacji. Ma problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu, zawsze oczekuje na dodatkowe wyjaśnienia zwłaszcza czytając instrukcje, przepisy itp. Nie czyta z podziałem na role. 4 punkty: Czyta zdaniami. Uwzględnia znaki przestankowe. Czyta ze zrozumieniem, nie zawsze jednak rozumie instrukcje, oczekuje dodatkowych wyjaśnień. Odróżnia tekst narracji od partii dialogowych, ale nie zawsze potrafi włączyć się do czytania w odpowiednim momencie. 5 punktów: Czyta głośno, płynnie z uwzględnieniem znaków przestankowych, stara się modulować głosem przeżycia bohaterów. Odróżnia tekst narracji od partii dialogowych. Czyta cicho ze zrozumieniem instrukcje, polecenia, przepisy, reklamy itp. Wyszukuje bez problemu w tekście wskazane fragmenty. Odczytuje i rozumie instrukcje, polecenia przepisy, reklamy itp. 6 punktów: Każdy tekst czyta głośno, płynnie, wyraziście, z uwzględnieniem znaków przestankowych. Stosuje zmiany siły głosu, modulując nim przeżycia bohaterów. Odróżnia tekst narracji od partii dialogowych i czyta z podziałem na role w sposób "aktorski". Czyta cicho ze zrozumieniem nawet trudny tekst. Ortografia 1 punkt: 1 punkt przyznaje się uczniowi, który osiągnął nawet drobny sukces w pisaniu. 2 punkty: Popełnia 6 do 8 błędów podczas pisania z pamięci lub ze słuchu. 3 punkty: Podczas pisania z pamięci lub ze słuchu popełnia większą ilość błędów np. 4 do 5. 4 punkty: Podczas pisania z pamięci lub ze słuchu popełnia niewielką ilość błędów np. 2 do 3 5 punktów: Prawie nigdy nie popełnia błędów ortograficznych. Potrafi udokumentować pisownię wyrazów objętych programem kl. I - III powołując się na poznane reguły ortograficzne (poprawnie pisze wyrazy z "rz", "ó", "ch", "ż", "u", "h" wymiennym i niewymiennym. Stosuje zasadę pisania "nie" z czasownikiem, przymiotnikiem. Stosuje znane, opracowane na lekcjach skróty). 6 punktów: Pisze zawsze bezbłędnie nawet trudne wyrazy spoza programu danej klasy. Indywidualnie redaguje tekst dyktand twórczych na określoną trudność. (Punktacja powinna zależeć od stopnia trudności dyktanda i możliwości psycho-motorycznych ucznia.) Pisanie 1 punkt: Mieści się w liniaturach. Potrafi ułożyć przynajmniej jedno zdanie na dany temat, korzystając z wyrazów pomocniczych. 2 punkty: Poprawnie pisze i łączy litery. Prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie. Potrafi ułożyć kilka zdań na dany temat, tylko na bazie zgromadzonego słownictwa. 3 punkty: Pod kierunkiem nauczyciela pisze krótkie wypowiedzi na omówiony i swobodny temat. Na ogół poprawnie pisze z pamięci. Potrafi wyodrębnić główne cechy przedmiotów i krótko je opisze. Poprawnie odwzorowuje tekst pisany i drukowany. Sam nie zawsze potrafi zaadresować listu. 4 punkty: Pisze dobrze ze słuchu, na ogół uwzględniając podstawowe zasady pisowni. Po uprzednim przygotowaniu samodzielnie pisze krótkie opowiadania. Poprawnie przepisuje tekst drukowany i pisany, zachowując odpowiedni kształt liter i właściwe połączenia. Samodzielnie adresuje kopertę, dokonuje próby pisania życzeń i listów. 5 punktów: Pisze czytelnie, płynnie i estetycznie w szybkim tempie z zachowaniem poznanych reguł ortograficznych. Poprawnie stosuje zasady pisania listów i życzeń. Samodzielnie, w formie rozbudowanej, pisze opowiadania, opisy, sprawozdania i plany wydarzeń.. Bezbłędnie przepisuje tekst, zachowując właściwe połączenia, odpowiedni kształt liter i odległości między wyrazami. Pisze kształtnie na jednej linii (drugie półrocze). 6 punktów: Pisze starannie pismem zindywidualizowanym. Pisze twórcze opowiadania nie popełniając żadnych błędów. Z własnej inicjatywy prowadzi kronikę klasową. Wszystko treści jak za 5 punków. Gramatyka 1 punkt: Jeden punkt przyznaje się uczniowi, jeżeli przyswoił wiadomości z gramatyki w sposób wybiórczy. 2 punkty: Pod kierunkiem nauczyciela: rozpoznaje głoski, litery, samogłoski, spółgłoski, dzieli wyrazy na sylaby, rozpoznaje podstawowe części mowy, rozróżnia liczbę rzeczowników i czasowników, wskazuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, rozwija zdania, zna alfabet, rozpoznaje podstawowe znaki interpunkcyjne, dokona stopniowania przymiotnika, odmieni czasownik przez osoby, liczby i czas. 3 punkty: Rozpoznaje głoski, litery samogłoski, spółgłoski i sylaby popełniając drobne błędy ( 2 do 3). Nie zawsze poprawnie wskazuje poznane części mowy w zdaniu, liczbę rzeczowników i czasowników. Zna rodzaje zdań, ale nie zawsze poprawnie je nazywa. Ma problemy z odmianą czasowników przez liczby, osoby i czasy. 4 punkty: Rozpoznaje głoski, litery, samogłoski, spółgłoski. Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Na ogół dobrze rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki w zdaniu. Rozróżnia liczbę rzeczowników i czasowników. Myli czasy czasowników i niezbyt dobrze odmienia je przez osoby. Wskazuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Przekształca zdania pojedyncze w zdania złożone. Zna alfabet - porządkuje wyrazy według pierwszej litery. Zna i rozpoznaje podstawowe znaki interpunkcyjne. 5 punktów: Bezbłędnie rozróżnia głoski, litery, samogłoski, spółgłoski. Bezbłędnie dzieli wyrazy na sylaby. Wskazuje i nazywa rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki w zdaniu. Rozróżnia liczbę i rodzaj rzeczowników i czasowników. Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy. Wskazuje przymiotnik jako określenie rzeczowników. Stopniuje przymiotniki. Używa we właściwej, wzajemnej zależności form rzeczownika, czasownika, przymiotnika i przysłówka. Rozpoznaje i używa zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących w wypowiedziach. Potrafi układać zdania w formie rozbudowanej. Zna alfabet i stosuje go w praktyce - porządkuje wyrazy według pierwszej i drugiej litery. Zna i rozpoznaje znaki interpunkcyjne. 6 punktów: Treści jak za 5 punktów, dodatkowo wiadomości wykraczające poza program. Praca z tekstem 1 punkt: Zna postacie główne i zdarzenia w utworze. Opowiada tylko niektóre fragmenty tekstu. 2 punkty: Wymienia imiona głównych bohaterów. Bierze udział w zbiorowej ocenie postępowania bohaterów. Niezbyt składnie i chaotycznie opowiada wybrane fragmenty tekstu. 3 punkty: Opowiada wydarzenia zgodnie z ustaloną wcześniej ich kolejnością. Zna postacie główne i niektóre drugoplanowe. Wskazuje cechy pozytywne i negatywne bohaterów. 4 punkty: Wskazuje najważniejsze postacie w utworze. Odpowiada na pytania dotyczące jego treści. Potrafi określić nastrój utworu i ocenić postępowanie bohaterów. Bierze udział w zbiorowym układaniu planu wydarzeń. Przedstawia role wyodrębnionych w utworze postaci tylko pod kierunkiem nauczyciela. 5 punktów: Wyodrębnia w utworze wydarzenia zgodnie z chronologią. Wskazuje i ocenia wszystkie postacie używając odpowiednich argumentów. Odtwarza treść utworu po samodzielnym jego przeczytaniu. Wyszukuje fragmenty opisów, dialogów i opowiadań. Wypowiada swoje zdanie o przeczytanej książce. Odgrywa scenki związane z treścią utworu. Dyskutuje na temat postępowania bohaterów. 6 punktów: Czyta cicho i głośno utwory poetyckie. Wyodrębnia w utworze wydarzenia zgodnie z ich chronologią. Czyta samodzielnie i z przyjemnością książki, artykuły i czasopisma dokonując ich ocen i recenzji. Inscenizuje tekst w połączeniu z odczytaniem lub recytacją kwestii dialogowych. Prowadzi wywiady i konferencje prasowe z bohaterami. Przedstawia przeżycia bohaterów, ruchem, gestem - etiudy pantomimiczne. EDUKACJA MATEMATYCZNA Problemy matematyczne z życia codziennego 1 punkt: Jeden punkt przyznajemy uczniowi za nawet niewielkie umiejętności i wiadomości 2 punkty: Pod kierunkiem nauczyciela: zna dni tygodni i miesiące, potrafi przyporządkować liczbie arabskiej odpowiedni znak rzymski od I do XX, odczytuje pełne godziny na zegarze, zna podstawowe jednostki długości, objętości i masy, zna wartość nominałów. 3 punkty: Zna dni tygodni i miesiące, potrafi przyporządkować liczbie arabskiej odpowiedni znak rzymski od I do XX, odczytuje pełne godziny na zegarze, zna podstawowe jednostki długości, objętości i masy, zna wartość nominałów. 4 punkty: Poprawnie zapisuje daty i wymienia nazwy miesięcy, wykonuje podstawowe obliczenia zegarowe i kalendarzowe, odczytuje wskazania zegara posługując się godzinami i minutami, wymienia podstawowe jednostki masy, mierzy długość z wykorzystaniem centymetrów, dokonuje potrzebnych obliczeń pieniężnych, odczytuje wskazania termometru, zapisuje znakami rzymskimi miesiące w datach. Stosuje w życiu codziennym umiejętności matematyczne. 5 punktów: Bezbłędnie zapisuje daty i wymienia nazwy miesięcy, wykonuje, objęte programem, obliczenia zegarowe i kalendarzowe, dokładnie odczytuje wskazania zegara, posługując się godzinami, minutami i sekundami, swobodnie posługuje się jednostkami: 1 kg, 1 dag, 1 t, dodaje i odejmuje równoważniki, które równoważą dany ciężar, mierzy długość z wykorzystaniem różnych jednostek (m, cm, mm), dokonuje obliczeń pieniężnych, odczytuje i zapisuje wskazania termometru, swobodnie posługuje się pojęciami: pół litra, ćwierć litra, rozpoznaje, odczytuje i zapisuje liczbę zapisaną w rzymskim systemie zapisu (od I do XX ) Rozwiązuje zadania dotyczące ceny, ilości, wartości. 6 punktów: Treści jak za 5 punktów plus odczytywanie i zapisywanie liczb w rzymskim systemie zapisu od I do M. Geometria 1, 2, 3 punkty: 3, 2 i 1 punkt przyznaje nauczyciel według własnych kryteriów uwzględniając jednak umiejętności konieczne i podstawowe objęte programem, jakie musi opanować uczeń w dziedzinie geometrii, na poziomie klasy III. 4 punkty: Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, rozpoznaje linie równoległe i prostopadłe, rysuje odcinki o danej długości z uwzględnieniem centymetrów, zna wyrażenia dwumianowane i wykonuje na nich proste obliczenia, zna pojęcie obwodu figur geometrycznych i z pomocą nauczyciela potrafi obliczyć obwód danej figury. 5 punktów: Bezbłędnie wskazuje i nazywa wszystkie poznane figury geometryczne użyte w zabawie i otoczeniu, rozpoznaje i rysuje linie równoległe i prostopadłe, samodzielnie rysuje figury na geoplanie, potrafi rysować odcinki z uwzględnieniem centymetrów i milimetrów, potrafi nazwać rodzaje kątów, zna i dokonuje obliczeń na wyrażeniach dwumianowanych, potrafi obliczyć obwód prostokąta, kwadratu i trójkąta. 6 punktów: Wskazuje i nazywa poznane i wykraczające poza program nazwy figur geometrycznych, potrafi obliczyć obwody figur stosując wzory matematyczne, rysuje linie równoległe i prostopadłe z użyciem przyrządów, odczytuje stopnie kątów. Zadania tekstowe 1, 2, 3 punkty: 3, 2, 1 punkt otrzymuje uczeń jeśli dokona analizy zadania, wypisze dane, da rozwiązanie, ale nie napisze odpowiedzi, zapisze rozwiązanie, ale źle obliczy, ułoży tylko pytanie do zadania, układa zadania i dokonuje przekształceń tylko z pomocą nauczyciela . 4 punkty: Rozwiązuje proste zadania, podaje ich rozwiązanie w kilku działaniach. Układa prostą treść zadania do danej formuły matematycznej. Nie zawsze dobrze przekształca zadania. Ma drobne problemy z rozwiązywaniem zadań na porównywanie ilorazowe i różnicowe. 5 punktów: Bardzo dobrze rozwiązuje zadania tekstowe ujmując rozwiązanie w jednym zapisie. Układa ciekawą treść do podanej formuły matematycznej, przekształca zadania. Zapisuje rozwiązanie zadania różnymi sposobami w tym za pomocą równań. Znakomicie rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie obwodów figur geometrycznych. 6 punktów: Rozwiązuje zadania wielodziałaniowe, często za pomocą równań o większym stopniu trudności. Rozbudowuje zadania i tworzy zadania złożone. Poszukuje ciekawych rozwiązań. Rozwiązuje zadania problemowe związane z pomiarami, wyrażeniami dwumianowanymi, na porównywanie różnicowe i ilorazowe. Działania na liczbach naturalnych 1, 2, 3 punkty: 3,2,1 punkt przyznaje nauczyciel, jeśli uczeń słabo opanował wymagane umiejętności matematyczne w danym zakresie, dodaje, odejmuje mnoży i dzieli za pomocą konkretów lub tylko z pomocą nauczyciela. Jeżeli dziecko w ogóle nie umie dokonywać działań na liczbach naturalnych należy oceniać go opisowo dając wskazówki do dalszej pracy. 4 punkty: Dobrze porównuje i porządkuje liczby wielocyfrowe. Zapisuje liczby słowami i liczbami w zakresie 1000 popełniając drobne błędy. Liczy setkami i tysiącami. Dobrze zaznacza liczby wielocyfrowe na osi liczbowej. Zna ale nie zawsze potrafi stosować poznane prawa i własności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Ma drobne problemy z zapamiętaniem tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie100. W pamięci dobrze liczy tylko w zakresie 100, choć czasem robi pomyłki. Poprawnie wykonuje dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym. Mnożenie, dzielenie i dzielenie z resztą przysparza mu niewielką trudność. 5 punktów: Zapisuje liczby słowami i cyframi w każdym zakresie liczbowym. Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli różnymi sposobami w tym sposobem pisemnym w zakresie 1000. Prawidłowo zaznacza liczby wielocyfrowe na osi liczbowej. Porządkuje i porównuje liczby wielocyfrowe. Zawsze potrafi wskazać liczby mniejsze i większe od danej. Zna i stosuje w obliczeniach poznane prawa i własności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (przemienność, łączność, rozdzielność). Doskonale mnoży, dzieli, dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100. Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza jego poprawność. Bardzo dobrze rozwiązuje równania. Potrafi biegle liczyć setkami i tysiącami. 6 punktów: Stosuje ciekawe i nietypowe sposoby rozwiązań działań w zakresie liczbowym przekraczającym poziom klasy III. Świetnie wykonuje obliczenia za pomocą kalkulatora. Matematyka jest jego mocną stroną i dostarcza mu wiele radości. EDUKACJA PRZYRODNICZA Środowisko społeczno - przyrodnicze 1,2 ,3 punkty: 3,2,1 punkt otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania w klasie III o środowisku społecznym, lokalnym i przyrodniczym. Zna członków swej rodziny oraz niektóre jej tradycje. Wymienia krajobrazy Polski, ale pobieżnie opisuje ich charakterystyczne cechy. Zna nazwy niektórych parków narodowych. Posiada podstawowe wiadomości o lesie i życiu w wodzie. 4 punkty: Zna tradycje swojej najbliższej rodziny oraz zawody swoich rodziców. Szanuje kulturę narodową, ale wymienia jej wytwory w sposób wybiórczy. Czasem bierze udział w życiu klasy i szkoły. Potrafi omówić cechy charakterystyczne dla krajobrazów Polski. Opisuje cechy chociaż jednego parku narodowego, wymienia nazwy niektórych rezerwatów. Z pomocą nauczyciela wskaże na mapie większe miasta i rzeki Polski. Wymienia nazwy niektórych zwierząt i roślin zarówno leśnych jak i wodnych. 5 punktów: Wyodrębnia funkcje domu, zna dzieje oraz tradycje bliskiej rodziny. Zna władze lokalne oraz różnorodne zawody w społeczeństwie. Zna najważniejsze wytwory kultury narodowej. Zna sylwetki niektórych sławnych Polaków. Bierze udział w życiu klasy i szkoły. Zna najważniejsze cechy danego krajobrazu Polski. Wskaże na mapie główne miasta i rzeki Polski. Charakteryzuje wybrane parki i rezerwaty narodowe. Omawia warunki życia w lesie i w wodzie. Zna warstwową budowę lasu, rodzaje lasów, nazwy wielu roślin i zwierząt. Rozumie rolę i znaczenie lasu w życiu człowieka. Planuje i realizuje zdrowy tryb życia. Wymienia nazwy niektórych organów wewnętrznych organizmu ludzkiego. 6 punktów: Wykazuje ogromne zainteresowanie i wiedzę o otaczającym środowisku społecznym. Zna historię i rodowód swojej rodziny. Rozróżnia domy z różnych stron świata. Rozumie pojęcie dom ekologiczny. Zna władze terenowe RP, powiaty, województwa i ich stolice. Interesuje się kulturą narodową. Zna sylwetki wielu sławnych Polaków. Aktywnie działa na terenie klasy i szkoły. Zna i szczegółowo opisuje krajobrazy Polski. Potrafi czytać z mapy i posługiwać się nią w terenie. Zna i potrafi wymieniać pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Zna nazwy wszystkich parków narodowych i rezerwatów w Polsce. Zna i opisuje historię najstarszych miast Polski. Posiada ciekawe i dodatkowe wiadomości o życiu w lesie i w wodzie. Zna pracę niektórych organów wewnętrznych organizmu ludzkiego. EDUKACJA ARTYSTYCZNA 1, 2, 3, 4 punkty: Nauczyciel przyznaje obniżoną ilość punktów nie za brak zdolności ucznia, lecz za : - brak materiałów i przyborów, - brak estetyki pracy, - niedokończenie pracy, - niesamodzielne wykonanie pracy, - świadomie posługuje się narzędziami w sposób niebezpieczny, - systematyczny brak stroju gimnastycznego, - nieprzestrzeganie dyscypliny na lekcjach wych. fizycznego, - nie uczy się tekstów piosenek, - niechętnie śpiewa i tańczy. 6 punktów: Umiejętności oceniane za 5 punktów uczeń wykonuje w sposób oryginalny i zawsze estetyczny. Potrafi grać na różnych instrumentach. Udział w konkursach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Plastyka 5 punktów: Tworzy dowolne układy abstrakcyjne za pomocą linii i różnych figur. Samodzielnie tworzy kombinację barw. Wyróżnia w obrazach plamy i wskazuje ich rolę w obrazie. Projektuje przedmioty użytkowe, wzory tkanin, tapety, stemple z korka. Wykonuje rzeźby w gipsie, glinie, masie solnej lub plastelinie. Projektuje i maluje plakaty. Wykonuje prace graficzne. Technika 5 punktów: Rozróżnia i nazywa materiały po ich własnościach. Konstruuje przedmioty z prostych materiałów. Planuje i wykonuje zgodnie z planem pracę techniczną. Bezpiecznie posługuje się narzędziami. Posługuje się prostymi narzędziami elektrycznymi. Odczytuje i wyjaśnia instrukcję obsługi wielu urządzeń . Dba o estetykę prac. Muzyka 5 punktów: Chętnie wykonuje inscenizacje piosenek i zabaw przy muzyce, z zaangażowaniem śpiewa i uczy się tekstu piosenek poznawanych na lekcjach. Zapisuje nuty na pięciolinii. Rozróżnia i nazywa poznane w klasach I - III instrumenty muzyczne. Określa nastrój w muzyce. Chętnie podejmuje próby tańców regionalnych - oberek, kujawiak . Gry i zabawy ruchowe 5 punktów: Sprawnie wykonuje zbiórki we wskazanym miejscu. Chętnie rywalizuje w celu osiągania coraz lepszych wyników. Dostosowuje do własnych możliwości wykonywanie różnych ćwiczeń gimnastycznych, również z przyborami. Współdziała w grach zespołowych. Podczas mini gier zespołowych stosuje i przestrzega reguł i poznanych zasad. Zna zasady aktywnego i zdrowego trybu życia. (Nauczyciel zlicza punkty uczniom za każdy miesiąc celem wyłonienia tzw. "Lidera miesiąca". Wyróżniony uczeń otrzymuje dyplom.) Nauczyciel na koniec danego miesiąca dokonuje podsumowania punktów i wyłania ,, lidera miesiąca '' Wyróżniony uczeń otrzymuje dyplom.
§7.
Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości, umiejętności i postawę ucznia wynikające z programów nauczania opartych na podstawach programowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ustalonych jako priorytetowe w programie szkoły opracowanym przez zespół nauczycielski Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach. Umiejętności te to: 1. Wiedza i umiejętności niezbędne do zaliczenia i przyswojenia: a) sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności po klasie VI szkoły podstawowej. 2. Umiejętności komunikacyjne: a) komunikacja werbalna - w języku polskim - w językach obcych b) umiejętność poszukiwania i analizowania informacji c) umiejętność posługiwania się komputerem 3. Umiejętności społeczne: a) umiejętność współpracy - w grupie - w klasie b) odpowiedzialność - branie na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań - umiejętność ponoszenia konsekwencji swych czynów c) komunikacja interpersonalna - asertywność- wyrażanie opinii, obrona swego stanowiska - umiejętność rozwiązywania konfliktów drogą kompromisów d) tolerancja 4. Umiejętności i dyspozycje psychologiczne: a) poczucie własnej wartości b) samodyscyplina c) motywacja d) elastyczność- dawanie sobie rady w sytuacjach trudnych, problemowych, nietypowych
§8.
1. Ocenianie polega na: a) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce b) określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości oraz wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania c) formułowaniu oceny i zapisywaniu jej w dokumentacji 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła zapewnia w miarę możliwości uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§9.
1. Ocenianie odbywa się: a) w stopniach szkolnych określonych w Rozporządzeniu oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania b) przy pomocy tabel zawierających kryteria oceny rocznej (semestralnej) z poszczególnych przedmiotów oraz innych narzędzi stosowanych w ujednolicony sposób przez wszystkich nauczycieli c) w formie informacji zwrotnych udzielanych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) według uchwalonego i zatwierdzonego przez radę Pedagogiczną formularza. 2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w paragrafie 4 ust.1 (rozporządzenia), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.2 i 3 rozporządzenia o ocenianiu.
§10.
Ustalanie wymagań edukacyjnych musi być zgodne z podstawą programową oraz ze standardami wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Przedmiotowe standardy wymagań nauczyciele ustalają i informują o nich rodziców na początku roku szkolnego.
§11.
Określa się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy, umiejętności i aktywności (postawy) uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów: 1. Ze względu na specyfikę przedmiotu, przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (muzyki, plastyki), bierze się pod uwagę prace ucznia oraz wysiłek wkładany przez niego w wykonanie prac i ćwiczeń. 2. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe kryteria przedstawione w formie arkuszy oceniania. 3. Za sporządzenie szczegółowych kryteriów ocen odpowiadają nauczyciele danych przedmiotów. 4. Kryteria te powinny zostać przedstawione zespołowi nauczycielskiemu, a po wydaniu jego opinii, zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki. 6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony".
§12.
1. Śródroczne, i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Opinię te zamieszcza się w zeszycie do punktacji z zachowania. 2. Ocena końcowa (semestralna) uwzględnia oceny cząstkowe wystawiane uczniom w ciągu semestru, a także oceny za: a) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe) b) inne aktywności w klasie, w ramach pracy domowej i na forum społeczności szkolnej. 3. Ocena końcowa (semestralna i roczna) nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych otrzymanych ze wszystkich obszarów aktywności ucznia.
§13.
Przyjmuje się następujące zasady oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów: 1. Sprawdzian pisemny obejmujący więcej niż 2 zagadnienia dotyczące treści programowej przedmiotu, musi być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 2. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności z zakresu do 3 lekcji ( kartkówka ) dotyczących treści programowej, może odbywać się pisemnie lub ustnie bez wcześniejszej zapowiedzi. 3. Przed każdym pisemnym sprawdzianem wiadomości, nauczyciel podaje kryteria ocen i wymagania potrzebne do uzyskania każdej oceny (np. ilość punktów). 4. Sprawdziany i kartkówki powinny zostać ocenione przez nauczyciela i oddane uczniom w ciągu 2 tygodni po ich złożeniu przez uczniów. 5. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 6. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien zgłosić gotowość do jego napisania w terminie 2 tygodni od ustania w/w przyczyn. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin napisania sprawdzianu. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje postawienie oceny niedostatecznej. 7. Poprawa oceny niedostatecznej jest dobrowolna. Uczeń może ją poprawić poza swoimi lekcjami- w ciągu 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz. Kryteria przy poprawianiu pracy są takie same jak przy pracy pierwotnej i otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 8. Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do następnych poprawek. 9. Kartkówek uczeń nie poprawia. 10. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 20 minut. 11. Najwyżej 3 sprawdziany w ciągu tygodnia, przy tym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie. 12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z wypowiedzi ustnej, uczeń musi uzgodnić z nauczycielem sposób nadrobienia zaległości i w terminie do 2 tygodni zgłosić się do odpowiedzi. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić podstawę do obniżenia oceny semestralnej lub rocznej z danego przedmiotu. 13. Uczeń ma prawo do poprawienia jednej odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej w każdym semestrze. 14. Dopuszcza się promocje z jedną oceną niedostateczną w klasach 4-6, jeżeli uczący i Rada Pedagogiczna wyrażą na to zgodę. Zaległy materiał musi być uzupełniony i zaliczony w formie egzaminu sprawdzającego do końca września następnego roku szkolnego- jest to tzw. promocja warunkowa.
§14.
1. Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne, jeżeli uczeń spełnia warunki określone w paragrafie 6 punkt 1 Rozporządzenia. 2. Nauczyciel powinien uwzględniać różne okoliczności osobowe i rodzinne swych uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z obowiązków lub z pracy domowej.
§15.
1. Ustala się dzień 13 każdego miesiąca jako ,,dzień bez sprawdzianów, kartkówek i odpytywania". 2. Takim samym ,,dniem bez pytania, klasówek i sprawdzianów" ustala się: - pierwszy dzień nauki po feriach świątecznych - pierwszy dzień nauki po feriach zimowych - pierwszy dzień nauki po wycieczce klasowej całodniowej - pierwszy dzień nauki po zwolnieniu lekarskim (dziecko powinno zgłosić) 3. Uczniowie mają prawo do weekendów i ferii bez pracy domowej, tzn. nie zadaje się zadań domowych w piątek na poniedziałek (nie dotyczy to przygotowania się do lekcji, tylko prac wymagających przyswojenia sobie lub powtórzenia większej liczby zagadnień).
§16.
Ustala się minimalną ilość ocen cząstkowych, jaką uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru jak niżej: - 3 oceny z przedmiotu realizowanego w wymiarze 1 godzina tygodniowo - 5 ocen z przedmiotu realizowanego w wymiarze powyżej 1 godzina tygodniowo.
§17.
1. Nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (semestralnej i końcowej) w następujących terminach: a) o zagrożeniu oceną niedostateczną- na miesiąc przed zakończeniem zajęć w danym semestrze, b) o pozostałych ocenach- na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 2. Informacja o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej powinna mieć formę: a) wpisu do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego, może być podana także ustnie- z wyjątkiem oceny niedostatecznej, b) zawiadomienia pisemnego na specjalnym formularzu z pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy klasy w wypadku zagrożenia oceną niedostateczną. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia potwierdzają tę informację własnoręcznym podpisem na tym formularzu. Zawiadomienie to przechowuje się w arkuszach ocen ucznia. c) W szczególnych sytuacjach (np. przy braku kontaktu z rodzicami) szkoła informuje rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną, listem poleconym. 3. Oceny muszą być wystawione (wpisane do dziennika) najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
§18.
1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w paragrafie 15 Rozporządzenia o ocenianiu, przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, ni późnij jednak niż w ostatnim dniu zajęć w danym semestrze (roku szkolnym). 2. Podanie z prośbą o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzice do dyrektora szkoły do dnia poprzedzającego dzień posiedzenia Rady Pedagogicznej. 3. Zakres materiału objętego egzaminem wyznacza nauczyciel uczący danego przedmiotu, przedstawia do akceptacji dyrektorowi szkoły i podaje do wiadomości ucznia i jego rodziców nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 4. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej lub może mieć formę ćwiczeń praktycznych, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu. 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Rozporządzenia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 7. Wynik egzaminu ustala komisja większością 2/3 głosów. Ocena ustalona w ten sposób jest ostateczna. 8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia. 9. Protokół wraz z pracą pisemną oraz inne dokumenty z egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia. 10. Otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego równoznaczne jest z nieotrzymaniem promocji do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem § 16 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia. 11. Nauczyciel egzaminator może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub na własną prośbę zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim wypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w tej lub innej szkole za zgodą jej dyrektora).
§19.
Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I semestru lub był niesklasyfikowany w I semestrze w danym roku szkolnym, obowiązany jest do uzupełnienia zaległości i uzyskania pozytywnej oceny z tego materiału w terminie do 2 miesięcy po rozpoczęciu II semestru. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić podstawę do wystawienia końcoworocznej oceny niedostatecznej.
§20.
1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w formie pisemnej do dyrektora szkoły. 2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i semestralna lub roczna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian na zasadach i trybie ustalonym w § 17 Rozporządzenia o ocenianiu. 3. Termin sprawdzianu ustala się z rodzicami ucznia. 4. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz semestralna lub roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześnie oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 Rozporządzenia. 5. Z prac komisji sporządza się protokół do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 6. Przepisy §17 ust. 1-9 Rozporządzenia stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 21
1. Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego na podstawie pisemnej prośby rodzica oraz za zgodą rady Pedagogicznej 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na zasadach określonych w Rozporządzeniu o ocenianiu. 3. uczeń zdający egzamin poprawkowy, przed egzaminem otrzymuje zestaw zadań do samodzielnego opracowania, którego realizację przedstawia Komisji Egzaminacyjnej.
Traci moc Dokument Statutowy nr 1 z dnia 28 stycznia 2002 roku. Niniejszy Dokument Statutowy obowiązuje od dnia 15 października 2004 roku. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców w dniu 12 października 2004 roku oraz zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13 października 2004 r.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - ZACHOWANIE
1. Ocena zachowania jest opisem postawy ucznia. Ocena ta powinna uwzględniać w szczególności: - funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, - respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy stosując pełną skalę ocen uwzględniając opinię wszystkich pracowników szkoły oraz zespołu klasowego, a także organizacji uczniowskich.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
4. Oceny z zachowania są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wychowawca ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Ocenę zachowania śródroczną i końcową, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
7. W klasach I - III szkoły ocena zachowania jest oceną opisową. W klasach II i III istnieje system oceniania zwany bilansem zysków i strat. REGULANIN WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS II i III
WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA obejmuje uczniów klas II i III szkoły podstawowej nr 4 w Pyskowicach.
a) Zostały ustalone kategorie zachowań ucznia klasy II i III b) Kategorie zostały rozdzielone na kategorię Zysków i Strat c) Każda kategoria posiada swój symbol. d) Uczeń otrzymuje listę zawierającą maksymalną liczbę punktów za każdą kategorię Zysków i Strat e) Lista zostaje umieszczony w zeszycie korespondencji ucznia. f) Każdy uczeń otrzymuje tabelę, w której zapisywać będzie datę, symbol, ilość punktów zyskanych lub straconych. g) Rodzice składają podpis w tabeli i w ten sposób zostają poinformowani o pozytywnym i negatywnym zachowaniu dziecka h) W sali lekcyjnej danej klasy zostaje umieszczona na gazetce ściennej, dostępnej dla każdego uczącego nauczyciela, tabela Zysków i Strat i) Na początku każdego miesiąca uczeń otrzymuje nową tabelę z pulą punktów, którą powinien pomnożyć, zyskać więcej. j) Nowa tabela zostaje doklejona do poprzedniej tworząc kolejna stronę dzienniczka Zysków i Strat k) Pula punktów dla ucznia klasy II wynosi 100 pt. l) Pula punktów dla ucznia klasy III wynosi 1000 pt. ł) Ostatniego dnia miesiąca uczeń samodzielnie lub z niewielką pomocą rodziców sumuje zdobyte punkty, o wyniku informuje nauczyciela - wychowawcę. m) Nauczyciel - wychowawca nadaje, uczniowi o zdobytej największej liczbie punktów tytuł wzorowego ucznia miesiąca , wręcza dyplom .
KLASA II
ZYSKI
Symbol Kategoria Punkty
Z1 Przygotowanie dodatkowych informacji do lekcji 8 Z2 Wzorowe zachowanie podczas zajęć 6 Z3 Aktywność podczas zajęć (lekcji) 5 Z4 Staranne prowadzenie zeszytów. 6 Z5 Wzorowe spełnianie obowiązków dyżurnego. 9 Z6 Dbałość o czystość i porządek na terenie klasy i szkoły. 8 Z7 Organizacja imprez klasowych i szkolnych. 11 Z8 Pomoc koleżeńska 8 Z9 Częste korzystanie ze zbiorów biblioteki 7 Z10 Udział w konkursach 12 Z11 Własne inicjatywy. 8 Z12 Kultura osobista- stosowanie form grzecznościowych 8 Z13 Punkty do dyspozycji nauczyciela - wychowawcy 4
STRATY
S1 Prowadzenie rozmów z koleżankami lub kolegami podczas lekcji. 7 S2 Zabieranie głosu bez pozwolenie 4 S3 Lekceważenie poleceń nauczyciela. 8 S4 Zabawa różnymi przedmiotami podczas lekcji. 4 S5 Spóźnianie się na zajęcia (na pierwszą lekcję, po przerwie na kolejną lekcję) 4 S6 Jedzenie podczas lekcji. 4 S7 Brak zadań domowych. 5 S8 Używanie wulgaryzmów. 7 S9 Agresywne zachowanie w stosunku do koleżanek i kolegów. 12 S10 Niszczenie mienia szkolnego. 6 S11 Skarga innej osoby (nauczyciela, p. szatniarki, itp.) 6 S12 Bieganie i inne niewłaściwe zachowanie podczas przerw. 6 S13 Brak obuwia zmiennego ,sportowego. 5 S14 Brak stroju sportowego. 3 S15 Nieprzestrzeganie zasad poruszania się podczas wyjść klasowych (pary , prawa strona chodnika) 3 S16 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów klasowych i wycieczek pieszych oraz zajęć ruchowych. 6 S17 Brak przygotowania do lekcji 4 S18 Punkty do dyspozycji nauczyciela - wychowawcy 6
8. Oceny z zachowania zatwierdzone są na konferencji Rady Pedagogicznej.
9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: - oceny z zajęć edukacyjnych, - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
10. Kryteria stosowane przy wystawianiu ocen z zachowania, obejmują: - Wywiązywanie się z obowiązków ucznia - Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej - Dbałość o honor i tradycje szkoły - Dbałość o piękno mowy ojczystej - Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób - Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią - Okazywanie szacunku innym osobom
11. Na wniosek wychowawcy, za złe zachowanie, uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy nawet w czasie roku szkolnego.
12. Na wniosek wychowawcy klasy uczeń może mieć obniżoną ocenę z zachowania z powodu uporczywego braku dbałości o swój schludny i estetyczny wygląd. Nie toleruje się w szkole: - zbyt ekstrawaganckich fryzur i kolorów na włosach, - bluzek odsłaniających pępek i zbyt wydekoltowanych, - wyzywającego makijażu twarzy i paznokci, - tatuażów w widocznych miejscach.
13. W uzasadnionych przypadkach po konferencji klasyfikacyjnej, a przed ostatnim dniem zajęć wychowawca po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną może zmienić ocenę z zachowania na niższą w przypadku rażącego naruszenia regulaminu uczniowskiego i zasad współżycia szkolnego.
14. Obowiązuje ocena punktowa z zachowania
Ocena punktowa ze sprawowania - za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego, jest on równoważny ocenie poprawnej ze sprawowania. Od ucznia zależy ocena końcowa, ma on szansę na podwyższenie oceny, nawet w sytuacji kilku tzw. "wpadek". Można więc bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole zachowując prawo do błędu.
Wzorowa 300 pkt i wzwyż
Bardzo dobra 250 - 299 pkt
Dobra 200 - 249 pkt
Poprawna 120 - 199 pkt
Nieodpowiednia 0 - 119 pkt
Naganna poniżej 0 pkt
PUNKTY NA "+"
1. Konkurs szkolny + 10 pkt
2. Konkurs przedmiotowy, zawody sportowe i inne konkursy pozaszkolne - Konkursy wieloetapowe: + 15 pkt za każdy etap - Konkursy jednoetapowe:+ 15 pkt za udział + 20 pkt za osiągnięte wyniki, wyróżnienie, laureat konkursu
3. Funkcje w szkole (aktywność w Samorządzie Szkolnym lub w innych organizacjach szkolnych) - wypełnianie funkcji + 10 - 20 pkt, - organizowanie i udział w imprezie Samorządu Szkolnego + 20 pkt, - dyżurowanie podczas przerw + 0 - 5 pkt (za każdy tydzień) - ocenia Opiekun Dyżurujących.
4. Funkcje w klasie (dotyczy trójki klasowej i sekcji): - wypełnianie powierzonych funkcji + 0 - 5 - 10 pkt.
5. Pomoc podczas klasowej i szkolnej imprezy + 5 - 10 - 20 pkt (za każdą).
6. Praca na rzecz klasy, szkoły (gazetki, pomoce dydaktyczne itp.) + 0 - 5 - 10 pkt (każdorazowo)
7. Praca w organizacjach, kołach + 10 pkt (za każdą organizację).
8. Udział w imprezach na rzecz środowiska, akcjach charytatywnych + 20 pkt (każdorazowo).
9. Dbałość o honor i tradycję szkoły ( udział w akademiach miejskich, sławienie dobrego imienia szkoły ) + 20 pkt
10. Pomoc koleżeńska w nauce: - jednorazowa + 5 pkt, - ciągła + 10 - 20 pkt (+20 pkt w przypadku bardzo dużego zaangażowania).
11. Punktualność: uczeń ani razu nie spóźnił się na lekcję w semestrze + 10 pkt
12. Kultura osobista: - schludny wygląd + 10 pkt - formy grzecznościowe + 10 pkt - stosunek do innych (tolerancja, życzliwość, uprzejmość, koleżeństwo) + 20 pkt.
13. Punkty do dyspozycji wychowawcy od + 0 pkt do + 20 pkt - dba o kulturę języka - jest uczynny dla innych - zaangażowany w sprawy klasowe
PUNKTY NA "-"
1. Przeszkadzanie na lekcjach: każda uwaga - 10 -20 pkt
2. Agresja w zachowaniu: - zaczepki słowne i ubliżanie, złośliwości, szkodliwe żarty - 30 pkt - zaczepki fizyczne (szarpanie, przepychanie) od - 40 do - 70 pkt, - bójki od - 70 do - 100 pkt. - aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły (pyskowanie, wyśmiewanie, przedrzeźnianie, wulgaryzmy) - 30 - 50 pkt
3. Używanie wulgarnego słownictwa - 20 pkt ( + dodatkowo praca ze słownikiem j. polskiego)
4. Niszczenie mienia szkolnego i cudzego: - usterki drobne (naprawialne, np. pisanie na ławkach) -20 pkt oraz naprawienie szkody - ciężki wandalizm (wybicie szyby, zniszczenie ubikacji, łamanie stołów) - 70-100 pkt oraz odpowiedzialność materialna
5. Oszukanie nauczyciela - 30 pkt
6. Niewykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły - 20 pkt
7. Zaśmiecanie otoczenia ( rzucanie słonecznikiem, plasteliną, papierkami itp.) - 10 pkt (za każdą uwagę)
8. Spóźnianie się na lekcje (1 spóźnienie - kredyt), od 2 spóźnień - 2 pkt (za każde).
9. Godziny nieusprawiedliwione -5 pkt (za każdą)
10. Ucieczka z lekcji ( każda )-20 pkt
11. Wyłudzanie pieniędzy lub kradzież -70-100 pkt
12. Przynoszenie do szkoły ( - 20 pkt ) i używanie niebezpiecznych przedmiotów (np., laser, pistolet na kulki, nóż) - 50 pkt
13. Używki szkodliwe dla zdrowia: - środki zmieniające świadomość - 100 pkt - palenie papierosów na terenie szkoły lub poza terenem, podczas przerw lub imprez szkolnych - 20 pkt (każdorazowo).
14. Niewłaściwy stosunek do obowiązku szkolnego - nie przynoszenie pomocy, zeszytów, ćwiczeń, podręczników - 5 pkt (każdorazowo).
- brak zadania domowego - 5 pkt (pod warunkiem, że uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej z danego przedmiotu)
- nieprzychodzenie na zespół wyrównawczy - 5 pkt za każdą nieobecność
15. Nie przynoszenie obuwia zmiennego ( każdorazowo ) - 5 pkt
16. Fałszowanie dokumentów (zaświadczeń, podpisów od rodziców) - 100 pkt
17. Zbyt ekstrawaganckie fryzury i kolor włosów; wyzywający ubiór i biżuteria, makijaż, ( każdorazowo ) - 10 pkt
Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał:
- 30 pkt punktów karnych w przypadku oceny wzorowej
- 70 punktów karnych w przypadku oceny bardzo dobrej,
- uzyskał punkty karne za kradzież, pobicie, używanie środków psychoaktywnych
W sytuacjach wyjątkowych, wykraczających poza WSO, dotyczących zachowania wychowawca klasy (po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim ) może odjąć dowolną ilość punktów z zachowania .
Stosowanie powyższej punktacji obowiązuje na terenie całej szkoły, boisku szkolnym oraz podczas wyjść zbiorowych i wycieczek szkolnych.

Informacja wytworzona przez:
Anna Woźniak , w dniu:  29‑11‑2008 08:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  29‑11‑2008 08:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2011 14:50:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie