Regulamin szkoły


REGULAMIN SZKOŁY


Postanowienia ogólne :
1. Każdy członek szkolnej społeczności: uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzice - jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole, ma prawo do: poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia.
2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
a. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
b. przestrzegania zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
c. dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną oraz sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.
3. Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada ( proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji, funkcji) za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.
4. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości lub siły fizycznej czy ekonomicznej, do naruszania godności i praw innego człowieka.


Sprawy organizacyjne.

1. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas tzw. trójki Klasowe, na walnym zgromadzeniu (zebraniu) powołują:
a. Radę Młodzieżową Samorządu Szkolnego
b. Sąd Koleżeński

2. Rozstrzyganie sporów i konfliktów na terenie szkoły powinno przebiegać w następujących etapach:
a. uczeń - nauczyciel
b. uczeń - samorząd klasowy - wychowawca klasy
c. wychowawca klasy - dyrekcja szkoły
d. dyrekcja szkoły - rada pedagogiczna

3. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego mają prawo uczestniczenia, w ciągu roku szkolnego, w dwóch posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczących spraw młodzieży, z prawem głosu.

4. Ucznia obowiązuje schludny ubiór szkolny, obuwie zmienne ustalone dla określonego charakteru zajęć.

5. Z okazji uroczystości uczeń obowiązany jest do posiadania odświętnego ubioru szkolnego.

6. Dyżurni szkolni zobowiązani są do noszenia identyfikatorów.

7. Uczniowie mogą korzystać w czasie wolnym od zajęć z pomieszczeń szkolnych za zgodą i wiedzą nauczyciela wychowawcy i dyrekcji szkoły pod opieką kompetentnej osoby dorosłej


I. Zajęcia edukacyjne.
Lekcja jest główną formą nauczania i wychowania ( zg. ze statutem szkoły par. 6)

UCZNIOWIE :
Mają prawo do :
- znajomość tematu zajęć,
- jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,
- zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności
Mają obowiązek :
- brać aktywny udział w lekcji
- ściśle przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
- uzupełniać braki wynikające z absencji ( zg. z regulaminem ucznia i wewnątrzszkolnym systemem oceniania, par. 16)
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni
- przygotowywać się do zajęć wychowania fizycznego dopiero po dzwonku na lekcje.

NAUCZYCIELE
Mają prawo do:
- wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania,
- wyboru form i metod pracy lekcyjnej
Mają obowiązek :
- jasno i precyzyjnie przedstawić temat lekcji i aktywizować uczniów do pracy
- wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,
- przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie

WŁADZE SZKOŁY
Mają obowiązek:
- zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne,
- pełnić nadzór pedagogiczny poprzez hospitacje nad pracą nauczyciela podczas lekcji


II. Praca klasowa - sprawdzian - kartkówka.

UCZNIOWIE :
Mają prawo do :
- znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań,
- najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie,
- ustalenia terminu sprawdzianu z nauczycielem przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
- korzystania z pomocy dydaktycznej w uzupełnianiu braków wynikłych z uzasadnionej absencji

Szczegółowe kryteria określa wewnątrzszkolny system oceniania.


Mają obowiązek :
- przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału,
- przynieść materiały wymagane na sprawdzianie przez nauczyciela ( zeszyt prac klasowych, przybory geometryczne, itp.)

NAUCZYCIELE
Mają prawo do:
- wyboru formy krótkiego sprawdzianu, kartkówki, pracy klasowej
- nieprecyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli postępów poprzez ucieczki, absencję
Mają obowiązek:
- przestrzegać zasad ilościowego obciążenia ucznia sprawdzianami
- zapowiadać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem
- podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu
- rzetelnie sprawdzać prace uczniów, w terminie do 2 tygodni, napisać recenzję lub podać punktację
- omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy

RODZICE
Mają prawo:
- zapoznania się z pracami swoich dzieci i oceną
Mają obowiązek:
- podpisać ocenę z pracy klasowej
- sprawdzić, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela

WŁADZE SZKOLNE
Mają obowiązek:
- nadzorować zasady ilościowego obciążania uczniów pracami klasowymi


III. Frekwencja

UCZNIOWIE
Mają obowiązek:
- punktualnie przychodzić na zajęcia
- usprawiedliwiać nieobecność w szkole do 2 dni po zakończeniu absencji
- zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy klas informację o złym samopoczuciu w danym dniu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji
Nie mogą:
- samowolnie, bez wiedzy nauczyciela opuszczać szkoły

NAUCZYCIELE
Mają obowiązek:
- punktualnego rozpoczynania zajęć
-usprawiedliwiania własnej nieobecności w szkole
- zawiadamiania dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem przez nich zajęć
- usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami
- sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie
- w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia, skontaktować się z jego rodzicami

RODZICE
Mają obowiązek:
- w przypadku choroby zapewnić dziecku opiekę w domu
- usprawiedliwiania nieobecności ucznia poprzez wpis w dzienniczku
- zwalniania ucznia z lekcji z usprawiedliwionych powodów przez informację w dzienniczku w dniu, w którym ma nastąpić zwolnienie
- w przypadku dłuższego zwolnienia złożyć podanie u dyrektora szkoły z podpisem rodziców i wychowawcy klasy
- poinformować wychowawcę o uczestniczeniu przez dziecko w różnych zajęciach pozaszkolnych - zajęcia te nie powinny kolidować z obowiązkiem szkolnym.

WŁADZE SZKOLNE
Mają obowiązek:
- zapewnienia uczniom zastępstwa wobec nieobecności nauczyciela


IV. Zdrowie i bezpieczeństwo

UCZNIOWIE
Mają prawo do:
- ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa
- uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

Mają obowiązek:
- przebywać podczas przerw na korytarzu piętra I i II, na którym odbywać się będą następne zajęcia
- podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły
- wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela
- po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie się ubrać i opuścić szkołę
- respektować regulamin pracowni przedmiotowych
- o złym samopoczuciu powiadomić wychowawcę, innego nauczyciela lub higienistkę szkolną

Nie mogą:
- zapraszać osób obcych do szkoły
- nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (np. długich kolczyków)
- przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu

NAUCZYCIELE
Mają prawo:
- do ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole
- do korzystania z pomocy szkolnej służby zdrowia w razie wypadku lub złego samopoczucia
- w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia godności osobistej innej osoby oraz posiadanie, niebezpiecznych dla zdrowia i życia innych, przedmiotów powiadomić odpowiednie organa władzy


Mają obowiązek:
- zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw
- zamykać sale lekcyjne na okres przerw i po zakończonych zajęciach
- bezzwłocznia zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zauważonych zagrożeniach lub zaniechać zajęć lekcyjnych, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi
- rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa ma terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami
- zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole

RODZICE
Mają obowiązek:
- przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka
- na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia

WŁADZE SZKOŁE
- niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszonych przez rodziców, uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły
- w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać lekcje
- dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa
- utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym
- zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo


V. Inne sprawy ważne dla społeczności szkolnej.

1. Rodzice uczniów, pochodzących ze środowisk najuboższych, mają prawo ubiegać się o zasiłek socjalny w ramach przyznawanych szkole przez MEN środków.


2. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do korespondencji z rodzicami.


Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 31 października 2000 roku.
Regulamin uzgodniono z Radą Rodziców oraz Samorządem Szkolnym.

Informacja wytworzona przez:
Anna Woźniak , w dniu:  29‑11‑2008 08:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  29‑11‑2008 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2011 14:52:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie