StatutSTATUT SZKOŁY

Uchwalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 624 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Nazwa szkoły:

1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach,  


2. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu, może być również używany skrót nazwy.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pyskowice.

4. Organem nadzorującym szkołę jest Kurator Oświaty w Katowicach.

5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat

6. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący szkołę

§ 2

Cele i zadania szkoły

1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie
nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

2. Szkoła zapewnia wychowanie dziecka świadomego dokonywania wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego.

3. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:

a)   wprowadzenie dziecka w system szkolny,

b)   naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania oraz liczenia,

c)   możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz kontynuowania nauki.

d)   dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

e)  rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,

f)   traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, siebie i innych ludzi,

g)  poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h)  wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, regionalnej dziecka,

i)   uczenie wytrwałości, systematyczności, zaradności i odpowiedzialności.

4. Szkoła w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym zapewnia uczniom:

a) opiekę pedagoga i psychologa szkolnego

b) udział w programach profilaktycznych zapobiegającym patologiom społecznym

c) uzyskanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia poprzez organizację imprez, konkursów, pogadanek, projekcji filmów o charakterze prozdrowotnym

5. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

a) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

b) skutecznego porozumienia się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c)  rozwijania ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej,

d) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

f) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

g) posługiwania się współczesnymi zdobyczami techniki,

h) wyboru właściwych form spędzania wolnego czasu.

6. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców nauczyciele zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialności za innych, wolności własnej z wolnością innych,

e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych i odrębności regionalnej,

g) rozbudzali w sobie motywacje do działań prozdrowotnych w trosce o zdrowie własne i innych,

h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole tworząc wspólnotę nauczycieli i uczniów

i) kształtowali umiejętności rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron,

j)  potrafili przeciwstawiać się zagrożeniom i patologiom społecznym

7. W szkole odbywa się:

a) kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

b) kształcenie w blokach przedmiotowych w klasach IV-VI

c) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez organizowanie:

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

-  nauczania domowego,

- współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

-  oraz inne formy pomocy w miarę możliwości,

d) indywidualny tok lub program nauczania dla uczniów zdolnych,

8. Nauczyciele w szkole mogą tworzyć zespoły nauczycielskie, których zadania wymienione są w § 11.

9. Szkoła stosuje ujednolicony wewnątrzszkolny system oceniania zapisany w dokumencie statutowym nr 1.

10. W szkole może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna w/g obowiązujących przepisów.

11. Szkoła zapewnia uczniom organizację zajęć dodatkowych (w miarę posiadanych środków), zajęcia odbywają się po skończonych lekcjach w szkole.

12. W celu poprawy stanu zdrowia prowadzi się na terenie szkoły zajęcia gimnastyki korekcyjnej zajęcia sportowo-rekreacyjne, turystyczne oraz szerzy oświatę zdrowotną wśród uczniów i rodziców.

13. Szkoła instaluje i aktualizuje w pracowni komputerowej i czytelni multimedialnej oprogramowanie zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego ich rozwoju psychicznego i moralnego, a w szczególności treści pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe oraz propagujących nienawiść i dyskryminację.

14. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe i potrzeby środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

15. Opiekę nad uczniami sprawują i odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci:

a)  w czasie lekcji - nauczyciel uczący,

b) w czasie przerwy - nauczyciel dyżurujący,

c)  w czasie zajęć pozalekcyjnych prowadzący zajęcia,

d)  w świetlicy - wychowawca świetlicy,

16. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas wycieczek przez nauczyciela organizującego wycieczkę, kierownika wycieczki lub opiekunów:

a)  liczbę opiekunów nad uczestnikami wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa regulują odrębne przepisy,

b)  kierownik wycieczki zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi, nie później niż na 2 dni przed realizacją wycieczki, kartę wycieczki z listą uczestników i opiekunów,

c)  wszystkie wycieczki poza teren szkoły muszą być zgodne z harmonogramem wycieczek na dany rok szkolny lub odbywają się za zgodą dyrektora szkoły,

d)  na udział dziecka w wycieczce lub imprezie rodzice (opiekunowie) ucznia muszą wyrazić zgodę,

16. Szkoła współpracuje z opieką społeczną i innymi instytucjami organizując pomoc uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych jest ona potrzebna,

17. Szkoła może organizować wsparcie finansowe, stałą lub doraźną pomoc materialna w miarę możliwości finansowych,

18. Szkoła współdziała z rodzicami (opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w następujący sposób:

a)  dyrektor szkoły powierza pedagogowi szkolnemu, psychologowi i nauczycielom opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad uczniami,

b)  opieką taką mogą być objęci uczniowie mający trudności z wdrożeniem do trybu szkolnego, z zaburzeniami rozwoju, z rodzin patologicznych lub inni uczniowie potrzebujący takiej opieki,

c)  nauczyciele zobowiązani są w trybie pilnym informować rodziców o występujących trudnościach wychowawczych,

d)  nauczyciele udzielają informacji po lekcjach, na spotkaniach z rodzicami odbywającymi się co najmniej trzy razy w roku szkolnym oraz w czasie comiesięcznych konsultacji.

19.Szkoła zapewnia uczniom maksymalne bezpieczeństwo poprzez:

a) monitorowanie wejść osób niebędących uczniami i pracownikami szkoły na teren budynku, zamykanie drzwi szkoły w trakcie trwania zajęć,

b) dyżury pielęgniarki szkolnej,

c) dyżury świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i po ich zakończeniu,

d) współpracę z wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i profilaktyką społeczną, min. policją, strażą miejską i in.
20.Szkoła przeciwdziała agresji i przemocy m.in. poprzez:
a) diagnozę poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej,

b) sukcesywną eliminację niepożądanych zjawisk występujących w szkole.
21.Szkoła przeciwdziała demoralizacji i innym przejawom patologii społecznej poprzez:
a) przestrzeganie procedur postępowania nauczycieli w określonych przypadkach, m.in. procedur współpracy z policją, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami,

b) organizowanie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i - w miarę zapotrzebowania - ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz organizację kampanii antyuzależnieniowych

c) realizację "Szkolnego Programu Wychowawczego" oraz "Szkolnego Programu Profilaktyki".

23.Szkoła realizuje własny Program Profilaktyki

§ 3

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

1. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą otrzymać pomoc materialną w postaci stypendium lub zasiłku - zgodnie z zasadami ustalonymi w stosownych przepisach prawa oświatowego.

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku.

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Miasta Pyskowice.

§ 4
Organy szkoły

1. Organami szkoły są:

a)   dyrektor szkoły,

b)   rada pedagogiczna,

c)   rada rodziców,

d)   samorząd uczniowski,

2. Szkołą kieruje dyrektor wybierany w drodze konkursu, którego zasady regulują odrębne przepisy. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Do głównych zadań dyrektora szkoły należy:

a)   kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

b)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)   tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych,

d)   współpracowanie z pozostałymi organami szkoły,

e)   realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samorządu uczniowskiego podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

f)   kontrolowanie realizacji obowiązku: rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

g)   uzupełnianie i zabezpieczanie majątku szkoły,

h)  dysponowanie i prawidłowe wykorzystywanie środków określonych w planie finansowym szkoły,

i)   sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

j)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


h) dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

3. Do szczególnych kompetencji dyrektora należy:

a)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)  powierzanie funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwoływanie z tej funkcji,

c)  przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

d)  występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

e)  rozstrzyganie konfliktów między organami szkoły,

f)  w uzasadnionym przypadku uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony do innej szkoły przez kuratora oświaty,

g)  dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

h)  nadawanie nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego

4. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

5. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole; w zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

9. Rada pedagogiczna opiniuje:

a)  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)  projekt planu finansowego szkoły,

c)   wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)  kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ nadzorujący oraz prowadzący, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności prawnych. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców i samorządowi szkolnemu.

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole.

13. Tryb podejmowania uchwał rady pedagogicznej określa regulamin tej rady.

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ich członków.

16. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

17. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z pozostałymi organami szkoły i koordynującym działalność rad klasowych rodziców.

18. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

b) współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły,

c) współudział w organizacji imprez szkolnych i wycieczek,

d) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

e) deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

f)  wydawanie opinii o pracy nauczyciela za okres odbywanego przez niego stażu.

19. Tryb powoływania rady rodziców oraz szczegółowe formy działalności określa regulamin tej rady.

20. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania funduszy rady określa jej regulamin.

21. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

22. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

23. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

24. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

25. Rada Rodziców uchwala Program Profilaktyki obowiązujący w szkole

26. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.

27. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin. Samorząd w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera swój Zarząd. samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

28. Samorząd może przedstawić każdemu z organów szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)   prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)   prawo do redagowania gazetki szkolnej,

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

g)   prawo wyrażania opinii o pracy nauczyciela w trybie regulaminowym.

29. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkolnym.

30. W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły, głos decydujący w jej rozwiązaniu należy do dyrektora szkoły.

31. W celu wspomagania dyrektora w kierowaniu szkołą, utworzono stanowiska wicedyrektora i kierownika świetlicy.

32. Do zakresu działania Wicedyrektora należy:

a)   udział w tworzeniu warunków sprzyjających realizacji podstawowych funkcji Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami społecznymi;

b)   udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i opiekuńczych Szkoły, udzielanie fachowej i merytorycznej pomocy i inspirowanie do twórczej i innowacyjnej działalności, wymianę doświadczeń, wdrażanie skutecznych rozwiązań służących realizacji przyjętych zadań;

c)   współuczestniczenie w organizowaniu mierzenia jakości pracy Szkoły oraz przeprowadzenie mierzenia jakości pracy Szkoły;

d)   inspirowanie i koordynowanie współpracy między nauczycielami;

e)   kontrola i analiza podstawowej dokumentacji nauczycieli (szczególnie dzienniki lekcyjne);

f)    opracowanie, wspólnie z Dyrektorem, tygodniowego podziału godzin w danym roku szkolnym;

g)   opracowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw;

h)  organizowanie zastępstw doraźnych za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach szkoleniowych itp.;

i)    rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczycieli;

j)   inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w planowaniu własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;

k)   czuwanie nad prawidłową realizacją przyjętych zadań zawartych w Statucie Szkoły;

l)   prowadzenie dokumentacji Wicedyrektora;

m) w sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

33. Do zakresu działania Kierownika Świetlicy należy:

a)   organizowanie i koordynowanie pracy świetlicy i stołówki szkolnej;

b)   czuwanie nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem wychowanków


c)   oraz wykonywanie innych zadań określonych w przydziale obowiązków
§ 4
Organizacja szkoły

1.   Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

2.   Podstawową jednostką szkoły jest oddział.

3.   Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.


4.   Oddziały na poziomie nauczania zintegrowanego będą się uczyły w systemie zmianowym.
§ 5
Podział oddziałów na grupy

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 6
Jednostka lekcyjna

1.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.   Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1

3.   Organizacja zajęć dodatkowych:

a)   zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;

b)   zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych;

c)   liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MENiS.
§ 7
Świetlica szkolna

1.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej. Pracą świetlicy szkolnej kieruje kierownik świetlicy.

2.   W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3.   Szkoła umożliwia uczniom spożywanie obiadów w stołówce szkolnej prowadzonej przez świetlicę szkolną.

4.   Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

5.   organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej;

6.   organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu troskę o prawidłowy rozwój fizyczny;

7.   ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;8. organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego;

8.    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;

9.    współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy;

10.    zapewnienie dzieciom właściwej opieki w czasie spożywania posiłku.

11.   Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.

12. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin.
§ 8
Stołówka szkolna
1. W ramach świetlicy szkolnej działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek (obiad) dziennie.
2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.
3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
4. Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy szkolnej oraz organem prowadzącym szkołę - odrębnie dla uczniów i dla pracowników szkoły
5. Do opłat wnoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłku w stołówce nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
6. Organ prowadzący szkołę -lub upoważniony przez ten organ dyrektor szkoły - może zwolnić ucznia z całości lub części opłat za posiłki:

a) w przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny, w którym to przypadku opłatę za posiłki uiszcza Ośrodek Pomocy Społecznej,
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 9

Biblioteka szkolna


1.   Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2.   Z biblioteki mogą korzystać:

a)   uczniowie,

b)   nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

c)   rodzice,

d)   inne osoby - za zgodą Dyrektora.

3.   Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

4.   Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

5.   Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

a)   udostępnianie zbiorów - zgodnie z regulaminem biblioteki;

b)   prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;

c)   prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

d)   udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej - zgodnie z obowiązującymi w Szkole programami i planem nauczania, poprzez prowadzenie godzin przysposobienia czytelniczego;

e)   udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły (poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami poza szkolnymi.

f)  praca organizacyjno-techniczna zgodnie z obowiązującymi normami i zakresami czynności.

6.  Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, według harmonogramu wywieszonego na drzwiach.,

7.  Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.
§ 10
Pedagog i psycholog szkolny

1.   Zakres działania Pedagoga i Psychologa szkolnego określają odrębne przepisy.

2.   Pedagog i Psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.   Pod koniec roku szkolnego Pedagog i Psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.

4.   Pedagog i Psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.   W ramach realizacji swoich zadań Pedagog i Psycholog szkolny, w szczególności:

a)    może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

b)   może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

c)   współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb innymi podmiotami.

§ 11
Organizacja nauczania

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego-ramowego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.   W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

a)   liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

b)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

a)   życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

b)   uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

c)   nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

d)   nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

e)   nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

f)    nauczyciel ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

g)   nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

h)  nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

i)    ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

j)    ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

k)   ocena z religii jest wystawiona wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę, w klasach I-III ocena wyrażona jest stopniem;

l)    nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodność z programem, prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 12
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

6. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

a) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów,

c) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

d) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

e) prawidłowa realizacji programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,

f) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni,

g) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy zespołowej i indywidualnej,

h) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

i) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

j) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,

k) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

l) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów

m) znajomość aktualnego prawa oświatowego

§ 13

Zespoły nauczycielskie

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb oraz stworzenie jednolitych wymagań edukacyjnych w ramach tego samego przedmiotu.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zespół przedmiotów matematyczno - informatycznych, zespół przedmiotów artystycznych, zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego, zespół problemowo - zadaniowy, zespól do spraw oceny z zachowania

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący.

4. Zespoły nauczycielskie opracowują plan pracy i składają dwa razy do roku dyrektorowi szkoły sprawozdania ze swojej pracy .

5. Wykonują inne zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły, zgodne ze statutem szkoły.


§ 14

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 15
Uczniowie szkoły

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie z ustalonego rejonu

a) warunki przyjęcia do szkoły ucznia z poza obwodu ustala specjalna komisja powołana przez dyrektora szkoły

2. Uczeń szkoły ma prawo do:

a) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, oraz respektowania przez dorosłych postanowień zawartych w Konwencji Praw Dziecka.

b) aktywnego uczestnictwa w działaniach Samorządu Szkolnego i zrzeszaniu się w organizacjach szkolnych,

c) korzystania z organizowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych i imprez,

d) pomocy w przypadku trudności w nauce,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,,

d) uczeń ma obowiązek przychodzenia do szkoły w mundurku szkolnym (tzn. kamizelce w kolorze granatowo - niebieskim . Zwalnia się ucznia z noszenia stroju jednolitego podczas uroczystości szkolnych, w które to dni obowiązuje uczniów strój galowy, tj. biała bluzka, granatowe lub czarne: spódniczka lub spodnie), oraz zajęć pozalekcyjnych.

e) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

f) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,

g) podporządkowania się dyscyplinie,

h) uczeń nie może posiadać w szkole telefonu komórkowego, wyłączając przypadki wyjątkowe takie jak zły stan zdrowia, uczeń może zdeponować telefon komórkowy w sekretariacie szkoły i skorzystać z niego podczas przerwy. Telefon do depozytu oddaje się wyłączony

i) w klasie programowo najwyższej przystąpić do sprawdzianu kompetencji.

4. Uczeń jest nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorowe postępowanie i wybitne osiągnięcia w nauce i pracy.

5. Nagrody:

a) list pochwalny do rodziców,

b) nagrody książkowe bądź rzeczowe za bardzo dobre wyniki w nauce,

c) nagroda dla ucznia za 100% obecność w szkole w danym roku szkolnym,

d) nagroda dyrektora szkoły.

e) uzyskanie tytułu wzorowego absolwenta

6. Szkoła stosuje system kar nie naruszając nietykalności i godności osobistej uczniów.,

7. Kary:

a) uwaga do dzienniczka,

b) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

c) wykonanie czynności mających na celu usunięcie wyrządzonej szkody,

d) przeniesienie ucznia do innej klasy tego samego oddziału,,

e) nagana dyrektora szkoły,

f) wyłączenie z możliwości reprezentowania szkoły,

g) wyłączenie z możliwości uczestniczenia w imprezach szkolnych.

8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

9. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

10. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem Szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

a) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

b) odwołać karę,

c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

11. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje

12. Niespełnienie obowiązku szkolnego, tzn. nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Karze w.w trybie podlegają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Rada Pedagogiczna może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania. Uczeń, który uzyska na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej oraz posiada z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą otrzyma świadectwo z wyróżnieniem.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 17 lutego 2009 r.
[puste]

07‑04‑2010 18:58:42

STATUT SZKOŁY

(tekst jednolity)


Uchwalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tj.

Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 62 poz.624 z późn. zmianami).

§ 1

  

2. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu, może być również używany skrót nazwy.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pyskowice.

4. Organem nadzorującym szkołę jest Kurator Oświaty w Katowicach.

5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat

6. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący szkołę

ul. Wojska Polskiego 23

 

§ 2

  

2. Szkoła zapewnia wychowanie dziecka świadomego dokonywania wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego.

3. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:

a)   wprowadzenie dziecka w system szkolny,

b)   naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania oraz liczenia,

c)   możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz kontynuowania nauki.

d)   dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

e)   rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,

f)    traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, siebie i innych ludzi,

g)   poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h)  wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, regionalnej dziecka,

i)    uczenie wytrwałości, systematyczności, zaradności i odpowiedzialności.

4.   Szkoła w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym zapewnia uczniom:

a)   opiekę pedagoga i psychologa szkolnego

b)   udział w programach profilaktycznych zapobiegającym patologiom społecznym

c)   uzyskanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia poprzez organizację imprez, konkursów, pogadanek, projekcji filmów o charakterze prozdrowotnym

5.   Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

a)   planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

b)   skutecznego porozumienia się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c)   rozwijania ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej,

d)   efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

e)   poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

f)    przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

g)   posługiwania się współczesnymi zdobyczami techniki,

h)  wyboru właściwych form spędzania wolnego czasu.

6.   W zakresie pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców nauczyciele zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

a)   znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

b)   rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

c)   mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

d)   stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialności za innych, wolności własnej z wolnością innych,

e)   poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

f)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych i odrębności regionalnej,

g)   rozbudzali w sobie motywacje do działań prozdrowotnych w trosce o zdrowie własne i innych,

h)  kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole tworząc wspólnotę nauczycieli i uczniów

i)    kształtowali umiejętności rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron,

j)    potrafili przeciwstawiać się zagrożeniom i patologiom społecznym

7. W szkole odbywa się:

a)   kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

b)   kształcenie w blokach przedmiotowych w klasach IV-VI

c)   wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez organizowanie:

-   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

-    nauczania domowego,

-    współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

-   oraz inne formy pomocy w miarę możliwości,

d)   indywidualny tok lub program nauczania dla uczniów zdolnych,

8. Nauczyciele w szkole mogą tworzyć zespoły nauczycielskie, których zadania wymienione są w § 11.

9. Szkoła stosuje ujednolicony wewnątrzszkolny system oceniania zapisany w dokumencie statutowym nr 1.

10. W szkole może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna w/g obowiązujących przepisów.

11. Szkoła zapewnia uczniom organizację zajęć dodatkowych (w miarę posiadanych środków), zajęcia odbywają się po skończonych lekcjach w szkole.

12. W celu poprawy stanu zdrowia prowadzi się na terenie szkoły zajęcia gimnastyki korekcyjnej zajęcia sportowo-rekreacyjne, turystyczne oraz szerzy oświatę zdrowotną wśród uczniów i rodziców.


13. Szkoła instaluje i aktualizuje w pracowni komputerowej i czytelni multimedialnej oprogramowanie zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego ich rozwoju psychicznego i moralnego, a w szczególności treści pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe oraz propagujących nienawiść i dyskryminację.

14. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe i potrzeby środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

15.  Opiekę nad uczniami sprawują i odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci:

a)  w czasie lekcji - nauczyciel uczący,

b)   w czasie przerwy - nauczyciel dyżurujący,

c)  w czasie zajęć pozalekcyjnych prowadzący zajęcia,

d)    w świetlicy - wychowawca świetlicy,

16. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas wycieczek przez nauczyciela organizującego wycieczkę, kierownika wycieczki lub opiekunów:

a)  liczbę opiekunów nad uczestnikami wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa regulują odrębne przepisy,

b)    kierownik wycieczki zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi, nie później niż na 2 dni przed realizacją wycieczki, kartę wycieczki z listą uczestników i opiekunów,

c)    wszystkie wycieczki poza teren szkoły muszą być zgodne z harmonogramem wycieczek na dany rok szkolny lub odbywają się za zgodą dyrektora szkoły,

d)    na udział dziecka w wycieczce lub imprezie rodzice (opiekunowie) ucznia muszą wyrazić zgodę,

16.  Szkoła współpracuje z opieką społeczną i innymi instytucjami organizując pomoc uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych jest ona potrzebna,

17.  Szkoła może organizować wsparcie finansowe, stałą lub doraźną pomoc materialna w miarę możliwości finansowych,

18.Szkoła współdziała z rodzicami (opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w następujący sposób:

a)   dyrektor szkoły powierza pedagogowi szkolnemu, psychologowi i nauczycielom opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad uczniami,

b)   opieką taką mogą być objęci uczniowie mający trudności z wdrożeniem do trybu szkolnego, z zaburzeniami rozwoju, z rodzin patologicznych lub inni uczniowie potrzebujący takiej opieki,

c)   nauczyciele zobowiązani są w trybie pilnym informować rodziców o występujących trudnościach wychowawczych,

d)   nauczyciele udzielają informacji po lekcjach, na spotkaniach z rodzicami odbywającymi się co najmniej trzy razy w roku szkolnym oraz w czasie comiesięcznych konsultacji.


19.Szkoła zapewnia uczniom maksymalne bezpieczeństwo poprzez:

a) monitorowanie wejść osób niebędących uczniami i pracownikami szkoły na teren budynku, zamykanie drzwi szkoły w trakcie trwania zajęć,

b) dyżury pielęgniarki szkolnej,

c) dyżury świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i po ich zakończeniu,

d) współpracę z wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i profilaktyką społeczną, min. policją, strażą miejską i in.

20.Szkoła przeciwdziała agresji i przemocy m.in. poprzez:

a) diagnozę poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej,

b) sukcesywną eliminację niepożądanych zjawisk występujących w szkole.

21.Szkoła przeciwdziała demoralizacji i innym przejawom patologii społecznej poprzez:

a) przestrzeganie procedur postępowania nauczycieli w określonych przypadkach, m.in. procedur współpracy z policją, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami,

b) organizowanie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i - w miarę zapotrzebowania - ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz organizację kampanii antyuzależnieniowych

c) realizację "Szkolnego Programu Wychowawczego" oraz "Szkolnego Programu Profilaktyki".

22.Szkoła realizuje własny Program Wychowawczy

23.Szkoła realizuje własny Program Profilaktyki

§ 3


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.


§ 4

Organy szkoły

1. Organami szkoły są:

a)   dyrektor szkoły,

b)   rada pedagogiczna,

c)   rada rodziców,

d)   samorząd uczniowski,

2. Szkołą kieruje dyrektor wybierany w drodze konkursu, którego zasady regulują odrębne przepisy. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Do głównych zadań dyrektora szkoły należy:

a)   kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

b)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)   tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych,

d)   współpracowanie z pozostałymi organami szkoły,

e)   realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samorządu uczniowskiego podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

f)    kontrolowanie realizacji obowiązku: rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

g)   uzupełnianie i zabezpieczanie majątku szkoły,

h)  dysponowanie i prawidłowe wykorzystywanie środków określonych w planie finansowym szkoły,

i)    sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

j)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


h)

3. Do szczególnych kompetencji dyrektora należy:

a)   zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)   powierzanie funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwoływanie z tej funkcji,

c)   przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

d)   występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

e)   rozstrzyganie konfliktów między organami szkoły,

f)    w uzasadnionym przypadku uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony do innej szkoły przez kuratora oświaty,

g)   dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

h)  nadawanie nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego

4.   Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

5.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole; w zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

7.Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)   zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

b)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

9. Rada pedagogiczna opiniuje:

a)  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)  projekt planu finansowego szkoły,

c)   wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)  kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ nadzorujący oraz prowadzący, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności prawnych. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców i samorządowi szkolnemu.

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole.

13. Tryb podejmowania uchwał rady pedagogicznej określa regulamin tej rady.

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ich członków.

16. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

17. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z pozostałymi organami szkoły i koordynującym działalność rad klasowych rodziców.

18. Do kompetencji rady rodziców należy:

a)   współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

b)   współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły,

c)   współudział w organizacji imprez szkolnych i wycieczek,

d)   podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

e)   Deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

f)    wydawanie opinii o pracy nauczyciela za okres odbywanego przez niego stażu.

19. Tryb powoływania rady rodziców oraz szczegółowe formy działalności określa regulamin tej rady.

20. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania funduszy rady określa jej regulamin.

21. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

22. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.


23. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

24. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

25. Rada Rodziców uchwala Program Profilaktyki obowiązujący w szkole

26. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.

27. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin. Samorząd w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera swój Zarząd. samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

28. Samorząd może przedstawić każdemu z organów szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)   prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)   prawo do redagowania gazetki szkolnej,

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem

f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

g)   prawo wyrażania opinii o pracy nauczyciela w trybie regulaminowym.

29.Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkolnym.

30.W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły, głos decydujący w jej rozwiązaniu należy do dyrektora szkoły.

31.W celu wspomagania dyrektora w kierowaniu szkołą, utworzono stanowiska wicedyrektora i kierownika świetlicy.

32.Do zakresu działania Wicedyrektora należy:

a)   udział w tworzeniu warunków sprzyjających realizacji podstawowych funkcji Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami społecznymi;

b)   udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i opiekuńczych Szkoły, udzielanie fachowej i merytorycznej pomocy i inspirowanie do twórczej i innowacyjnej działalności, wymianę doświadczeń, wdrażanie skutecznych rozwiązań służących realizacji przyjętych zadań;

c)   współuczestniczenie w organizowaniu mierzenia jakości pracy Szkoły oraz przeprowadzenie mierzenia jakości pracy Szkoły;

d)   inspirowanie i koordynowanie współpracy między nauczycielami;

e)   kontrola i analiza podstawowej dokumentacji nauczycieli (szczególnie dzienniki lekcyjne);

f)    opracowanie, wspólnie z Dyrektorem, tygodniowego podziału godzin w danym roku szkolnym;

g)   opracowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw;

h)  organizowanie zastępstw doraźnych za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach szkoleniowych itp.;

i)    rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczycieli;

j)    inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w planowaniu własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;

k)   czuwanie nad prawidłową realizacją przyjętych zadań zawartych w Statucie Szkoły;

l)    prowadzenie dokumentacji Wicedyrektora;

m) w sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

33.Do zakresu działania Kierownika Świetlicy należy:

a)   organizowanie i koordynowanie pracy świetlicy i stołówki szkolnej;

b)   czuwanie nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem wychowanków

c)   oraz wykonywanie innych zadań określonych w przydziale obowiązków


§ 4

Organizacja szkoły

1.   Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

2.   Podstawową jednostką szkoły jest oddział.

3.   Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.

4.   Oddziały na poziomie nauczania zintegrowanego będą się uczyły w systemie zmianowym.


§ 5

Podział oddziałów na grupy

1.   Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3.   W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.   Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.


§ 6

Jednostka lekcyjna

1.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.   Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1

3.   Organizacja zajęć dodatkowych:

a)   zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;

b)   zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych;

c)   liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MENiS.


§ 7

Świetlica szkolna

1.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej. Pracą świetlicy szkolnej kieruje kierownik świetlicy.

2.   W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3.   Szkoła umożliwia uczniom spożywanie obiadów w stołówce szkolnej prowadzonej przez świetlicę szkolną.

4.   Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

5.    organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej;

6.    organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu troskę o prawidłowy rozwój fizyczny;

7.    ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;8.    organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego;

8.    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;

9.    współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy;

10.    zapewnienie dzieciom właściwej opieki w czasie spożywania posiłku.

11.   Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.

12.   Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin.

§ 8


Stołówka szkolna.


§ 9


1. W ramach świetlicy szkolnej działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek (obiad) dziennie.


2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.


3. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.


4. Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy szkolnej oraz organem prowadzącym szkołę - odrębnie dla uczniów i dla pracowników szkoły


5. Do opłat wnoszonych przez uczniów za korzystanie z posiłku w stołówce nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.


6. Organ prowadzący szkołę -lub upoważniony przez ten organ dyrektor szkoły - może zwolnić ucznia z całości lub części opłat za posiłki:


a) w przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny, w którym to przypadku opłatę za posiłki uiszcza Ośrodek Pomocy Społecznej,


b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Biblioteka szkolna


1.   Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2.   Z biblioteki mogą korzystać:

a)   uczniowie,

b)   nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

c)   rodzice,

d)   inne osoby - za zgodą Dyrektora.

3.   Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

4.   Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

5.   Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

a)   udostępnianie zbiorów - zgodnie z regulaminem biblioteki;

b)   prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;

c)   prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

d)   udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej - zgodnie z obowiązującymi w Szkole programami i planem nauczania, poprzez prowadzenie godzin przysposobienia czytelniczego;

e)   udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły (poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami poza szkolnymi.

f)    praca organizacyjno-techniczna zgodnie z obowiązującymi normami i zakresami czynności.

6.   Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, według harmonogramu wywieszonego na drzwiach.,

7.   Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

8.   Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.


§ 10

Pedagog i psycholog szkolny

1.   Zakres działania Pedagoga i Psychologa szkolnego określają odrębne przepisy.

2.   Pedagog i Psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.   Pod koniec roku szkolnego Pedagog i Psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.

4.   Pedagog i Psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.   W ramach realizacji swoich zadań Pedagog i Psycholog szkolny, w szczególności:

a)    może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

b)   może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

c)   współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb innymi podmiotami.


§ 11

Organizacja nauczania

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego-ramowego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.   W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

a)   liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

b)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

a)   życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

b)   uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

c)   nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

d)   nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

e)   nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

f)    nauczyciel ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

g)   nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

h)  nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

i)    ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

j)    ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

k)   ocena z religii jest wystawiona wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę, w klasach I-III ocena wyrażona jest stopniem;

l)    nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodność z programem, prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.


§ 12

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

a)   dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b)   poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów,

c)   stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

d)   rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

e)   prawidłowa realizacji programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,

f)    doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni,

g)   tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy zespołowej i indywidualnej,

h)  kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

i)    upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

j)    ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,

k)   systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

l)    zachowanie bezstronności w ocenie uczniów

m) znajomość aktualnego prawa oświatowego

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

6. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:1. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą otrzymać pomoc materialną w postaci stypendium lub zasiłku - zgodnie z zasadami ustalonymi w stosownych przepisach prawa oświatowego.


2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.


3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku.


4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Miasta Pyskowice.

nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

 

§ 13


Karze w.w trybie podlegają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Rada Pedagogiczna może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania. Uczeń, który uzyska na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 i więcej oraz posiada z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą otrzyma świadectwo z wyróżnieniem.

Zespoły nauczycielskie

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb oraz stworzenie jednolitych wymagań edukacyjnych w ramach tego samego przedmiotu.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zespół przedmiotów matematyczno - informatycznych, zespół przedmiotów artystycznych, zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego, zespół problemowo - zadaniowy, zespól do spraw oceny z zachowania

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący.

4. Zespoły nauczycielskie opracowują plan pracy i składają dwa razy do roku dyrektorowi szkoły sprawozdania ze swojej pracy .

5. Wykonują inne zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły, zgodne ze statutem szkoły.


§ 14

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca


§ 15

Uczniowie szkoły

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie z ustalonego rejonu

a)   warunki przyjęcia do szkoły ucznia z poza obwodu ustala specjalna komisja powołana przez dyrektora szkoły

2. Uczeń szkoły ma prawo do:

a)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, oraz respektowania przez dorosłych postanowień zawartych w Konwencji Praw Dziecka.

b)   aktywnego uczestnictwa w działaniach Samorządu Szkolnego i zrzeszaniu się w organizacjach szkolnych,

c)   korzystania z organizowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych i imprez,

d)   pomocy w przypadku trudności w nauce,

e)   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a)   systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

b)   przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)   odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,,


d) uczeń ma obowiązek przychodzenia do szkoły w mundurku szkolnym (tzn. kamizelce w kolorze granatowo - niebieskim . Zwalnia się ucznia z noszenia stroju jednolitego podczas uroczystości szkolnych, w które to dni obowiązuje uczniów strój galowy, tj. biała bluzka, granatowe lub czarne: spódniczka lub spodnie), oraz zajęć pozalekcyjnych.

e)   dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

f)   aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,

g)    podporządkowania się dyscyplinie,

h) uczeń nie może posiadać w szkole telefonu komórkowego, wyłączając przypadki wyjątkowe takie jak zły stan zdrowia, uczeń może zdeponować telefon komórkowy w sekretariacie szkoły i skorzystać z niego podczas przerwy. Telefon do depozytu oddaje się wyłączony

i)   w klasie programowo najwyższej przystąpić do sprawdzianu kompetencji.

4. Uczeń jest nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorowe postępowanie i wybitne osiągnięcia w nauce i pracy.

5. Nagrody:

a)   list pochwalny do rodziców,

b)   nagrody książkowe bądź rzeczowe za bardzo dobre wyniki w nauce,

c)   nagroda dla ucznia za 100% obecność w szkole w danym roku szkolnym,

d)   nagroda dyrektora szkoły.

e)   uzyskanie tytułu wzorowego absolwenta

6. Szkoła stosuje system kar nie naruszając nietykalności i godności osobistej uczniów.,

7. Kary:

a)   uwaga do dzienniczka,

b)   powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

c)   wykonanie czynności mających na celu usunięcie wyrządzonej szkody,

d)   przeniesienie ucznia do innej klasy tego samego oddziału,,

e)   nagana dyrektora szkoły,

f)    wyłączenie z możliwości reprezentowania szkoły,

g)   wyłączenie z możliwości uczestniczenia w imprezach szkolnych.

8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

9. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

10. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem Szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

a)    oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

b)  odwołać karę,

c)    zawiesić warunkowo wykonanie kary.

11. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje


12. Niespełnienie obowiązku szkolnego, tzn. nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§ 16

Postanowienia końcowe

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 17 lutego 2009 r.

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.


Cele i zadania szkoły

1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie


Nazwa szkoły:

1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach,  


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Woźniak , w dniu:  10‑03‑2009 08:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  10‑03‑2009 08:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2011 18:17:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie