Zasady odpłatności za świadczenia udzielane w Przedszkolu nr 5


Zasady płatności za usługi świadczone w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach określa:
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/278/99 z dnia 26 sierpnia 2009r., w sprawie opłat
za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyskowice.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2009r.

UCHWAŁA NR XXXVII/278/09

Rady Miejskiej w Pyskowicach


z dnia 26 sierpnia 2009 r.


w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / t.jedn. z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 199lr o systemie oświaty / tekst jedn. z Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach

uchwala:

§ 1.

1. Bezpłatne nauczanie i wychowanie, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane jest w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa w przedszkolu, ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za godzinę. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Ilość godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, w tym liczbę godzin dziennej opieki, o której mowa w ust. 2, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§2.

Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2, nie obejmuje kosztów korzystania z posiłków, ustalanych przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z burmistrzem miasta.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4.

Traci moc Uchwala Nr XIX/205/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28.04.2004r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pyskowice.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do opłat od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Jolanta Drozd

Informacja wytworzona przez:
Anna Konarska , w dniu:  10‑04‑2011 21:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Maria Konarska , w dniu:  10‑04‑2011 21:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2012 22:29:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie