Budżet i majątek


PLAN JEDNOSTKOWY BT - 1

DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 1

NA 2012 ROK
Dział 801 ŚLĄSKIE PYSKOWICE

województwo gmina - miasto - dzielnica

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE NR 5 Pyskowice ul. Szopena9A

( nazwa i adres jednostki )

Poz.

Nazwa

Przewidywane wykonanie

za 2011rok

Plan - budżet

na 2012 rok

wskaźnik ( 4:3 )

1

2

3

4

5

A

1.

Plan gospodarczy:
Liczba oddziałów

5

5

1,00


Liczba dzieci

125

125

1,00


2.

Wskaźnik budżetowy

3.

Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:

22

22

1,0


pracownicy pedagogiczni

10

10

1,00


pracownicy administracyjno - obsługowi

12

12

1,00


Ilość godzin zatrudnienia
4.

Norma budżetowa
B


Rozdział: 80104

Wydatki bieżące - ogółem

949548,84

972100,00

1,02

§

Wydatki objęte normą
3020

Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń

1050,00

1300,00

1,23

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

619992,00

660003,00

1,06

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

50653,00

50 380,00

0,99

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

95599,00

105760,00

1,10

4120

Składki na Fundusz Pracy

15511,00

17057,00

1,10

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7974,00

4500,00

0,56

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

300,00

300,00

1,0

4260

Zakup energii

68800,00

68800,00

1

4270

Zakup usług remontowych

29356,84

500,00

0,01

4280

Zakup usług zdrowotnych

700,00

800,00

1,14

4300

Zakup usług pozostałych

10550,00

12000,00

1,14

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarny

1350,00

1500,00


1,11

4410

Podróże służbowe

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki 600,00 800,00 1,33

4440

Odpisy na ZFŚS

46013,00 47900,00

1,04

4480

Podatek od nieruchomości 0,00 0,00

0

4700

Szkolenia pracowników administracji i obsługi

800,00

0,00

0


4610

Opłaty sądowe

0,00

0,00

BT - 1

str. 21

2

3

4

5


Wydatki nie objęte normą

Rozdział................................................

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem
6060
C


Rozdział: 80104

Dochody - ogółem
069

Opłata stała

72675,00

83175,00

1,14
D

Uzasadnienie wydatków - dochodów


I. Wydatki972100,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 20 pracowników (10 nauczycieli i 12

pracowników administracyjno - obsługowych, nagrody dyrektora, nagrody

jubileuszowe )

660003,00

§ 4040 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego

pracowników z 2009roku

50380,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (15,56% ) od planowanych wydatków

na wynagrodzenia osobowe ( minus nagrody jubileuszowe ) oraz

dodatkowe wynagrodzenie roczne

105760,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy ( 2,45% ) od j.w.

17057,00

§ 4140 Składki na PFRON - obowiązkowe składki od zakładów zatrudniających

powyżej 25 pracowników - od I - XII


§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

0

300,00

§ 3020 Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1300,00

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

0,00

- odprawy z przyczyn dotyczących pracodawcy

0,00

- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących

200,00

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP-zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży,

1100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:


4500,00

- materiały na remont i konserwację wyposażenia itp.

400,00

- środki do utrzymania czystości, opał , paliwo

1500,00

- materiały biurowe, druki, prasa, i inne

600,00

-prenumerata prasy

300,00

-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, itp.

700,00

-wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni, gabinetów, kuchni, zakup komputerów pon.3.500 zł.

1000,00§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

1. pomoce dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów , gry edukacyjn

2.książki

500,00

300,00

200,00

§ 4260 Zakup energii:

68800,00

- energia elektryczna: do oświetlenia pomieszczeń, przygotowywania posiłków

8000,00

- energia cieplna do ogrzewania pomieszczeń oraz do podgrzania wody, opłata stała za przesył

56300,00

- gaz do przygotowywania posiłków

2000,00

- woda do utrzymania czystości i higieny oraz do przygotowywania posiłków

2500,00

§4270 Zakup usług remontowych

500,00

- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn,

500,00

- usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, koszty zlec. oprac. dokum.

0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:

- wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne,

okresowe i profilaktyczne pracowników

800,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych:


12000,00

- opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, opłaty za radio i tv,

100,00

- wywóz śmieci, kanalizacja,

-usługi transportowe

6000,00

200,00

- doradztwo BHP,ochrona danych osobowych,

ogłoszenia prasowe

1500,00

- przeglądy np. pieca c.o., gaśnic, instalacji wentylacyjnej, gazowej, elektrycznej, alarmowej, wind itp.

4000,00

- usługi w zakresie oświaty i wychowania, oraz inne usługi nie świadczone przez osoby fizyczne,

200,00

opłaty abonamentowe za korzystanie z zasobów internetowych

0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji tel. stacjonarnej

1500,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - zwrot za delegacje pracowników - wyjazdy

na szkolenia, kursy oraz zakupy niezbędnych materiałów )


0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie szkoły od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów

800,00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

47900,00

§ 4480 Podatek od nieruchomości:


0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników administracji i obsługi

0,00

§ 4610 Sprawy sadowe

0,00

BT - 1

str. 4II. Dochody Dofinansowanie z OPS

Wpłaty rodziców uczniów ,personelu, OPS w Pyskowicach§069 Opłata za opiekę:

1,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin (darmowych)
83175,00EPlan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ............................ ....................................

Pokrycie kosztów zł....................................

1. z budżetu zł....................................

2. z innych źródeł

a).................................... zł....................................

b).................................... zł....................................

c).................................... zł....................................Poz.

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych

Termin wykonania

od - do

(podać m-ce ) ...............r.

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania

w roku ......... systemem

gospodarczym

zleconymOgółem
w tym: robocizna.........

materiały..........

X

X

X


X

X

X

X


XPyskowice, dnia 13.12.2011r. ......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
Wydział Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach zatwierdza plan jednostkowy


a) wydatki bieżące ( rozdział 80104) w kwocie 972100,00 słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto zł


b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ( rozdział......................... ) w kwocie.................................................................................... słownie...........................................................................................................................................................................................................

c) dochody ( rozdział 80104 ) w kwocie83 175,00 słownie osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć zł


Pyskowice, dnia 13.12.2011 .......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 grudnia 2011 projekt budżetu szkoły na 2012 rok został zaopiniowany

pozytywnie UCHWAŁĄ NR 8/2011

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )

PLAN JEDNOSTKOWY BT - 1

DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 1

NA 2012 ROKDział 801 ŚLĄSKIE PYSKOWICE

województwo gmina - miasto - dzielnica

Przedszkole Nr 5 Pyskowice

Rozdział 80146 ( nazwa i adres jednostki )

Poz.

Nazwa

Przewidywane wykonanie

za 2010rok

Plan - budżet

na 2011 rok

wskaźnik ( 4:3 )

1

2

3

4

5

A

1.

Plan gospodarczy:

Liczba oddziałów

5

5

1,00


Liczba dzieci

125

125

1,002.

Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:

-pracownicy pedagogiczni

10

10

1,00


-pracownicy administracyjno - obsługowi

12

12

1,00

B


Rozdział 80146

Wydatki bieżące - ogółem

§

Wydatki objęte normą

3703,00

4000,00

1,08


4210

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z szkoleniami

400,00

100,00

0,25

4300

Zakup usług pozostałych dopłata do czesnego

0

2400,00

0,00

4700

Szkolenia nauczycieli

3202,00

1500,00

0,47

4410

Podróże służbowe

100,00

0,00

0,00C


Rozdział 80146

Dochody - ogółem


D

Uzasadnienie wydatków - dochodów


Wydatki 4000,00

§4700 - Udział nauczycieli w kształceniu ustawicznym: kursy, warsztaty

metodyczne, szkolenia dyrektora

§4210 -Zakup materiałów i wyposażenia związanych ze szkoleniami

§4410 - Delegacje na szkolenia nauczycieli i dyrektora


§4300 Dopłata do czesnego 2 studia podyplomowe
1500,00

100,00

0,00

2400,00EPlan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ............................ ....................................

Pokrycie kosztów zł....................................

1. z budżetu zł....................................

2. z innych źródeł

a).................................... zł....................................

b).................................... zł....................................

c).................................... zł....................................Poz.

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych

Termin wykonania

od - do

(podać m-ce ) ...............r.

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania

w roku ......... systemem

gospodarczym

zleconymOgółem
w tym: robocizna.........

materiały..........

X

X

X


X

X

X

X


X

Pyskowice, dnia 13 .12.2011 ..Anna Konarska -dyrektor Przedszkola nr 5

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
Wydział Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach zatwierdza plan jednostkowya) wydatki bieżące ( rozdział 80146) w kwocie 4000,00słownie: cztery tysiące zł


Pyskowice, dnia 13.12.2011 .......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 grudnia 2011 projekt budżetu szkoły na 2012 rok został zaopiniowany

pozytywnie UCHWAŁĄ nr 8/2011

.......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
PLAN JEDNOSTKOWY BT - 1

DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 1

NA 2012 ROKDział 801 ŚLĄSKIE PYSKOWICE

województwo gmina - miasto - dzielnica

Przedszkole Nr 5 Pyskowice

Rozdział 80148 ( nazwa i adres jednostki )

Poz.

Nazwa

Przewidywane wykonanie

za 2010rok

Plan - budżet

na 2011 rok

wskaźnik ( 4:3 )

1

2

3

4

5

A

1.

Plan gospodarczy:

Liczba oddziałów

5

5

1,00


Liczba dzieci

125

125

1,002.

Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:

-pracownicy pedagogiczni

10

10

1,00


-pracownicy administracyjno - obsługowi

12

12

1,00

B


Rozdział 80148

Wydatki bieżące
§

Wydatki objęte normą
4220

Zakup środków żywności

88400,00

92500,00

1,05

BT - 11

2

3

4

5


Rozdział 80148

Wydatki
§4220

Środki na zakup żywności

92500,00

98580,00

1,06
C


Rozdział...............................

Dochody - ogółem


D

Uzasadnienie wydatków - dochodów
§4220 Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków

Dochody

§083 Wyżywienie:wplaty na przygotowanie posilkow dla dzieci, personelu

97*4zl *20dni *10 m c 37*3,20zl * 20 dni*10 mc ,1*2zl*20 dni*10 mc,

40*4zl*10dni wakacje ,165*2zl*10mc personel

98580,00EPlan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ............................ ....................................

Pokrycie kosztów zł....................................

1. z budżetu zł....................................

2. z innych źródeł

a).................................... zł....................................

b).................................... zł....................................

c).................................... zł....................................Poz.

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych

Termin wykonania

od - do

(podać m-ce ) ...............r.

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania

w roku ......... systemem

gospodarczym

zleconymOgółem
w tym: robocizna.........

materiały..........

X

X

X


X

X

X

X


X

Pyskowice, dnia 13.12.2011 .......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
Wydział Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach zatwierdza plan jednostkowya) wydatki bieżące ( rozdział 80148) w kwocie 98580,,00 słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysiącz pięćset osiemdziesiat zł


Pyskowice, dnia 13.12.2011 .......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 grudnia 2011 projekt budżetu szkoły na 2012 rok został zaopiniowany

pozytywnie UCHWAŁĄ NR 8 2011

.......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

22‑05‑2019 12:27:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Konarska , w dniu:  10‑04‑2011 21:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Maria Konarska , w dniu:  10‑04‑2011 21:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2019 12:30:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie