Statut


                                                                                        Załącznik do Uchwały nr  06/2017/2018 z dnia 30.11.2017r.

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach

 

Statut Przedszkola nr 3

z Oddziałami Integracyjnymi

w Pyskowicach

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne, nazwa i inne informacje o przedszkolu-  str.2

§ 2.Cele i zadania przedszkola- str.2

§ 3. Sposób realizacji zadań przedszkola- str.3

§ 4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi  - str.4

§ 5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola- str.5

§ 6. Formy współdziałania  z rodzicami- str.5

§ 7. Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencja- str.7

§ 8. Organizacja  pracy przedszkola- str.12

§ 9. Czas pracy przedszkola - str.14

§ 10. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia –    

         str.14

§ 11. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola – str.15

§ 12. Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor może skreślić   dziecko z listy wychowanków – str.19

§ 13. Postanowienia końcowe- str.22

 

§1. Postanowienia ogólne, w tym nazwa i inne informacje o przedszkolu.

1.  Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2.  Siedziba przedszkola znajduje się w Pyskowicach przy ulicy Wojska Polskiego 19.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich

     3,  44-120 Pyskowice.

4.  Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

            Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

            ul. Wojska Polskiego 19

            44-120 Pyskowice

5. Przedszkole posługuje się pieczątką  o następującej treści – wzór pieczątki:

6. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.

7.    Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2. Cele i zadania przedszkola

1.Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

3) stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających twórczość dzieci,

4) rozwianie wszelakich zdolności dziecka, dzięki którym będzie kształtowało swoją osobowość, a tym samym zwiększy szansę swojego powodzenia w szkole i w życiu,

5) realizowanie dziecięcych marzeń poprzez różne formy ekspresji dziecięcej,

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności i wyrażania własnych myśli i przeżyć

2.  Zadaniem przedszkola jest :

1) zapewnienie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,

3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

4) wspomaganie rodziny w wychowaniu,

5) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

6) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom zgodnie z potrzebami oraz  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej

7) organizowanie zajęć zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o kształceniu specjalnym, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-  pedagogiczną,

8) propagowanie zasad ochrony zdrowia, racjonalnego żywienia i kształtowania sprawności fizycznej dzieci.

§3. Sposób realizacji zadań przedszkola

1.    Przedszkole realizuje  zadania poprzez:

 1.  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 2.  plan pracy przedszkola na dany rok szkolny,
 3.  znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,
 4. organizację zajęć i zabaw edukacyjnych,
 5. tworzenie sytuacji wychowawczych,
 6. organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 7. organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z opinią i na wniosek rodzica,
 8. organizowanie zajęć  specjalistycznych np.  logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych o charakterze terapeutycznym.
 9.  spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie, uroczystości,
 10.  zabawy dowolne oraz spontaniczną działalność dzieci,
 11.  prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy gotowości szkolnej i ich dokumentowanie.

2.Przedszkole realizuje zadania dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych i lokalowych.

§4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

1.Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałąopiekęnad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć poza terenem placówki poprzez:

1) stałą obecność nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci,

2) pomoc personelu obsługi w sali i w czasie wyjść poza teren przedszkola, w tym pomocy nauczyciela, który wspomaga nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej,

3) w trakcie zajęć dodatkowych np. religia oraz w czasiezajęcia rewalidacjiopiekęnaddziećmi przejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia,

4) w trakcie wyjścia poza teren przedszkola nauczyciel zapewnia dzieciom dodatkowa opiekę poprzez zaangażowanie woźnej oddziałowej a w przypadku dzieci 3 letnichdodatkowo pomocy nauczyciela,

5) wyjścia poza teren przedszkola są odnotowywane w zeszycie wyjść, wycieczki wyjazdowe są odnotowywane zgodnie z regulaminem wycieczek,

6 )bieżące usuwanie i konserwację sprzętu i uszkodzonych zabawek,

7) zabezpieczenie środków chemicznych przed dostępem dzieci,

8) pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci przez nauczyciela lub pracownika obsługi,

9) stosowanie w swoich działaniach obowiązujących przepisów BHP i P/POŻ.

§5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w czasie drogi do i z przedszkola.
 2. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub  przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku bezpieczny powrót z przedszkola.
 3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy osoba upoważniona nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz w przypadku gdy stan osoby  odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić  dziecku bezpieczeństwa  np. stan  upojenia alkoholowego, lub stan po środkach odurzających.
 4. W przypadku odmowy wydania dziecka powinien być powiadomiony dyrektor lub jego zastępca, który podejmie odpowiednie działania.
 5. Wszelkie zastrzeżenia rodziców dotyczące zakazu odbioru dziecka przez jednego z rodziców musza być potwierdzone stosownym orzeczeniem sądowym.
 6. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola  powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać dziecko pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w szatni. Od momentu przekazania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada przedszkole.
 7. Osoba odbierająca dziecko zgłasza ten fakt u nauczyciela  lub  dyżurującej woźnej oddziałowej. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicom lub osobie upoważnionej. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic lub odpowiednio odbierająco osoba.
 8. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest telefonicznie powiadomić rodziców a w przypadku braku kontaktu z rodzicami  osobę upoważnioną o pozostaniu dziecka w przedszkolu. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do jednej godziny , to należy powiadomić dyrektora a ten może powiadomić policje o pozostawieniu  dziecka w przedszkolu  przez rodziców.

  § 6. Formy współdziałania z rodzicami.

 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez różnorodne formy współpracy do których należą:
 1. zebrania ogólne i oddziałowe prowadzone przez dyrektora i nauczycieli ( co najmniej 2 razy w roku szkolnym), zebrania dla nowych rodziców po okresie rekrutacji,
 2. zajęcia adaptacyjne dla dzieci w okresie rekrutacji na dany rok szkolny,
 3. zajęcia otwarte dla rodziców,  co najmniej dwa razy  w roku szkolnym
 4. uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców w/h harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny
 5. konsultacje indywidualne po uzgodnieniu z nauczycielem,
 6. spotkania ze specjalistami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udział w posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 7. warsztaty plastyczne organizowane na terenie przedszkola( 2 razy w roku szkolnym),
 8. stałe kontakty  z nauczycielem  i dyrektorem  w czasie pełnienia dyżurów w szatni oraz dyżuru dyrektora w kancelarii.

 

 1. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości  zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale do którego jego dziecko uczęszcza oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju oraz uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej  swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
 3. uzyskania pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,
 4. aktywnego włączania się w życie przedszkola,
 5. dyskrecji podczas kontaktów z nauczycielem i dyrektorem,
 6. znajomości postanowień niniejszego statutu.
 1. Do obowiązków rodziców należy:
 1. przestrzegania postanowień zawartych w umowie dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w tym terminu płatności za pobyt i korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
 2. informowania wychowawcy lub dyrektora  o nieobecności trwającej dłużej  niż 1 tydzień, telefonicznie lub osobiście, a przypadku dzieci realizujących obowiązek przedszkolny dłuższa nieobecność  z powodu  choroby powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,
 3.  poinformowania wychowawcy lub dyrektora o wystąpieniu choroby zakaźnej u dziecka  w tym wszawicy i pasożytów.
 4. poinformowania wychowawcy o innych niedyspozycjach i  alergiach występujących u dziecka,
 5. śledzenia na bieżąco informacji i ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie www przedszkola,
 6. przyprowadzania dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,
 7. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
 8. zapewnieniu warunków do regularnego  uczęszczania dziecka do przedszkola w  szczególności do realizowania obowiązkowego wychowania przedszkolnego przez dziecko 6 letnie,
 9. informowanie przedszkola o zmianie adresu zamieszkania i zmianie numeru kontaktowego rodzica.

§7.Organy przedszkola i ich kompetencje.

   1.  Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców.

2. Zadania dyrektora:

 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych,
 4. współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawnie o systemie oświaty i prawo oświatowe,
 5. opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosowanie

przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola,

 1. realizowanie uchwał  rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
 2. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
 3. zapewnienie bezpiecznych  warunków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym, a także na wycieczkach organizowanych przez przedszkole
 4. wyposażenie placówki w certyfikowany sprzęt i zabawki,
 5.  współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci i ich rodzin.
 1. W razie nieobecności dyrektora w przedszkolu zastępstwo przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i zaakceptowany przez organ prowadzący na podstawie ustawy o systemie oświaty lub inny wyznaczony przez dyrektora pracownik.

4. Zadania rady pedagogicznej:

 1. opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,
 2. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 3. przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i zatwierdzenia go
  1. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola,
  2. ustalanie regulaminu swojej działalności
 4. rada pedagogiczna wnioskuje do organu prowadzącego:
 1. o nadanie imienia przedszkolu
 2. o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
 3. do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia,
 1. decyzje rada pedagogiczna podejmuje w formie uchwał,
 2. uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 głosów jej członków,
 3. rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola
 2. projekt planu finansowego przedszkola
 3. wnioski dyrektora o przyznaniu odznaczeń i innych wyróżnień
 4. pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 1. rada pedagogiczna działa zgodnie z ustawą  Prawo Oświatowe
 2. w skład rady pedagogicznej wchodzą:
 1. dyrektor jako jej przewodniczący
 2. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu
 1. zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
 2. zebrania rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad,
 3. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,
 4. nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

5.  Rada Rodziców:

 1. działa zgodnie z ustawą o Prawo Oświatowe i regulaminem ustalonym na jej  podstawie,
 2. w skład rady rodziców wchodzi: co najmniej po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału wybranych na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym,
 3. do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym w tym dyrektor przedszkola,
 4. kadencja rady rodziców trwa 3 lata z możliwością corocznej zmiany 1/2 składu rady.
 5. na posiedzeniu rady rodziców wybrani przedstawiciele wyłaniają większością głosów prezydium rady, tj.
 1. przewodniczącego
 2. wiceprzewodniczącego
 3. skarbnika
 4. komisję rewizyjną
 1. zebrania rady rodziców są protokołowane, a protokolant jest wybierany na zebraniu
 1. Kompetencje rady rodziców:

a)opiniowanie projektu finansowego przedszkola

b)wnioskowanie o zmiany w statucie przedszkola

c)współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców

d) typowanie przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego

f) opiniowanie, na piśmie pracy nauczyciela ubiegającego się ostopień awansu zawodowego po zakończeniu przez niego stażu.

   7.  Rada rodziców może gromadzić  fundusze z  dobrowolnych składek rodziców oraz  innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola i gromadzić je na  rachunku bankowym. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola;
 1. koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
 2. dyrektor zapewnia  każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich  kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji, posługując się tablicą informacyjną lub inną wspólnie ustaloną formą,
 3. organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa przestrzegając prawo oświatowe,
 4. wszelkie spory między organami rozstrzyga się wewnątrz przedszkola  zachowaniem drogi służbowej zawartej w niniejszym statucie:
  1. w przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców do dyrektora należy prowadzenie mediacji w spornej sprawie i podejmowanie ostatecznej decyzji,
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
  3. dyrektor podejmuje działania na  pisemny wniosek, któregoś z organów stronu sporu,
  4. o swoim rozstrzygnięciu dyrektor informuje strony na piśmie zainteresowanych  w terminie 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze,
  5. w przypadku sporu między organami w którym stroną jest dyrektor, powołuje się zespół mediacyjny,
  6. w skład zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu  organów przedszkola a dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole,
  7. zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi  postepowanie mediacyjne a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzje w drodze głosowania,
  8. strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygniecie zespołu mediacyjnego jako  rozwiązanie ostateczne,
  9. każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

§8. Organizacja pracy przedszkola.

1. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Pyskowicach jest przedszkolem wielooddziałowym.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

3.  Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, a w oddziale integracyjnym  rodzaju niepełnosprawności dzieci .

5.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb lub występujących

7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25, a w oddziale integracyjnym 20.

8. W oddziale integracyjnym liczba dzieci niepełnosprawnych nie może być większa niż 5.

9.Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo- dydaktycznych w grupach między oddziałowych.

10.Grupy między oddziałowe są tworzona na okres roku szkolnego w godzinach  6.00 – 8.00 oraz 14.30 – 16.00 w celu zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzany wcześnie i odbieranym późno z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole  przyjmuje dzieci od godz. 6.00, do  momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od 15.30 do momentu zamknięcia przedszkola

 

11. W okresie niskiej frekwencji ( ferie, okresy przedświąteczne, tzw. długie

 weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem

liczebności w grupie 25 dzieci,  a w oddziale integracyjnym 20 dzieci.

12.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:

 1. jednego  lub dwóm nauczycielom,
 2. w oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego w celu organizowania kształcenia dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
 3. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest ( w miarę możliwości) , aby nauczyciele, którym powierzono oddział prowadzili go przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

13. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora na wniosek nauczycieli programy wychowania przedszkolnego,

14 .Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut,

1) na wniosek rodziców /opiekunów prawnych dziecka w przedszkolu może być prowadzona nauka religii. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić nie więcej niż 30 minut dwa razy w tygodniu.

     2) naukę religii prowadzi nauczyciel religii posiadający kwalifikacje określone

w odrębnych przepisach. Prowadzone zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć religii,

15. W ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej przedszkole organizuje pomoc logopedyczną zatrudniając nauczyciela-logopedę. Zajęcia logopedyczne odbywają się po wstępnej diagnozie dzieci na terenie przedszkola, indywidualnie lub w małych grupach. Nauczyciel prowadzi dokumentację tych zajęć.

16. Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudniając specjalistów zgodnie z zaleceniami zawartymi worzeczeniach o kształceniu specjalnym

17.Przedszkole realizuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie przedstawionej przez rodziców opinii oraz wniosku o objecie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

18. Wczesne wspomaganie rozwoju jest jedną z form pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przedszkoleorganizuje dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w wymiarze określonym odrębnymi przepisami, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka;

 1. dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psycho-ruchowym lub zdiagnozowaną niepełnosprawnością,
 2. zespół współpracuje z rodziną dziecka,
 3.  czas trwania zajęć specjalistycznych dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami,

19. W przedszkolu nie podaje się żadnych lekarstw, w razie zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wzywa się pogotowie ratunkowe i zawiadamia rodziców.

20. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka na terenie przedszkola, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka a rodzice są zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

§9. Czas pracy przedszkola

1) przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, w okresie wakacyjnym dzieci uczęszczają do przedszkoli pełniących dyżur wakacyjny,

2) dzienny czas pracy przedszkola to czas od 6.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy,

3) czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odbywa się w godzinach od 8.00- 13.00 .                                                              

§10. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia.

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków, z wyżywienia mogą  również korzystać pracownicy przedszkola zgodnie z zarządzeniem dyrektora.
 2. Koszt wyżywienia dzieci pokrywają rodzice zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy dyrektorem, a rodzicami przedszkola.
 3. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie

obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

 1. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Opłaty za godzinę opieki ustala Rada Miejska wydając stosowną uchwałę, z opłaty za godziny opieki zwolnione są  dzieci przebywające w godzinach bezpłatnej realizacji podstawy programowej tj. od 8.00- 13.00 oraz dzieci 6 letnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 3. Rodzice zobowiązani są do dokonania opłat za przedszkole do 10- tego każdego miesiąca z góry.
 4. Opłaty dokonują rodzice przelewem bankowym, pocztowym i itp. na konto bankowe przedszkola podane wraz z kwotą do zapłaty na blankiecie wpłaty.
 5. Rodzicowi w kolejnym miesiącu przysługuje zwrot kosztów  za  wyżywienie z powodu nieobecności dziecka.
 6. Potwierdzenie zapłaty za przedszkole rodzić dostarcza  do przedszkola najpóźniej do 20 danego miesiąca, a w okresie przedszkola zbiorczego ( dyżur wakacyjny) w drugim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

§11. Zakres zadań nauczycieli i innych  pracowników przedszkola

1.  Do zadań nauczycieli należy :

 1. rzetelne realizowanie podstawowych zadań przedszkola
 2. wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,
 3. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności  sumienia i szacunku dla swojego i każdego człowieka,
 4. respektowanie i prezentowanie każdemu wychowankowi praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka,
 5. tworzenie bezpiecznego otoczenia i uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 6. pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działanie wychowawcze wobec rodziców,
 7. organizowanie współpracy z rodzicami
 8. rzetelne planowanie i realizowanie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej  w miesięcznych planach pracy wraz z odpowiedzialnością za jej jakość,
 9. jak najlepsze wykorzystanie środków dydaktycznych i troska o nie,
 10. efektywne wykorzystanie czasu pracy na zaplanowane działania z dzieckiem tj;
 11. zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi według miesięcznego plany pracy
 12. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem uroczystości, występów dzieci poza przedszkolem
 13. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola
 14. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji które mogą pomóc:

a)rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać

b)nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu programu wspomagania i

korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej a w przypadku dziecka posiadającego

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespołowi nauczycieli i

specjalistów przy opracowaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu

edukacyjno- terapeutycznego.

c)pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym w

razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pogłębioną diagnozę dziecka.

d)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu oraz ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami świadczącymi pomoc na rzeczdziecka i jego rodziny,

2. Zadania nauczycieli wspomagających i specjalistów:

1) Nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym , współorganizuje  edukację i pracę wychowawczą, a w szczególności

  a. otacza opieką dzieci niepełnosprawne, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie  i dobre  

        samopoczucie w grupie,

 1. rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, prowadzi wnikliwą obserwację pedagogiczną oraz wspomaga dzieci w procesie kształcenia,
 2. rozpoznaje sytuację domową dzieci niepełnosprawnych i ich stan zdrowia,
 3. dostosowuje program nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych i do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
 4. prowadzi indywidualna pracę z dzieckiem i organizuje różnego rodzaju pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne,
 5. współorganizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne i proces wychowawczy na podstawie właściwego doboru treści programu do potrzeb dzieci (plan pracy),
 6. współpracuje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i z organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
 7. organizuje porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców,
 8. udziela pomoc nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
 9. prowadzi dokumentację prowadzonych zajęć

3.Zadania psychologa:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci w ramach rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym poszczególnych dzieci,

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4) pomoc dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych,

5) pomoc nauczycielom w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Zadania logopedy:

1)prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2)diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w wypowiadaniu się , we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi;

3)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

                4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu  

                   zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym

                   środowiskiem dziecka.

      5)prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach rewalidacji i wczesnego

         wspomagania  rozwoju dziecka.

5 . Do zadań pracowników administracji należy w szczególności:

 1. zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czyszczące, sprzęt, pomoce

oraz materiały gospodarcze, materiały biurowe,

 1. nadzorowanie sporządzanie posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu,
 2. sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci,
 3. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego,
 5. prowadzenie spraw kadrowe pracowników w zakresie absencji, urlopów, ewidencji  czasu pracy, godzin ponadwymiarowych oraz stażu pracowniczego, obsługa sekretariatu dyrektora w tym naliczanie odpłatności za przedszkole,
 6. oraz inne  zadania zawarte w przydziale czynności na danym stanowisku pracy.

6.Do zadań pracowników kuchni  należy w szczególności:

 1. przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,
 2. wydawanie porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach,
 3. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,
 4. udział w ustalaniu jadłospisów,
 5. pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
 6. utrzymanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętu
 7. oraz inne zadania zawarte w przydziale czynności kucharki i pomocy kuchennej.
 1. współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
 2. dbanie o dobrą atmosferę pracy.

7.  Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 1. wspieranie i pomoc nauczycielowi  w czynnościach opiekuńczych i wychowawczych

w stosunku do dzieci,

 1. pomoc w przygotowaniu materiałów i pomocy do zajęć,
 2. pełnienie roli „asystentki” nauczyciela w celu nadania większego znaczenia

w usamodzielnianiu dzieci,

8 . Do zadań  woźnych   oddziałowych  w przedszkolu należy w szczególności:

 1. utrzymanie porządku i czystości w przydzielonej sali zabaw dzieci

oraz w przydzielonych pomieszczeniach przedszkola w danym roku szkolnym,

 1. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę, towarzyszenie nauczycielce podczas wyjść poza teren przedszkola,
 2. roznoszenie naczyń, nakrywanie i sprzątanie ze stołów,
 3. roznoszenie i porcjowanie posiłków w przydzielonej grupie,
 4. pełnienie dyżurów w szatni w czasie rozchodzenia się dzieci, legitymowanie osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola zgodnie z procedurą
 5. sprawdzenie oświadczeń rodziców,
 6. oraz inne zadania zgodnie z przydziałem czynności.

9.Do zadań konserwatora w przedszkolu należy w szczególności:

 1. zachowanie porządku przed przedszkolem oraz na terenie ogrodu, codzienny obchód, usuwanie śmieci i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci i osób tam przebywających
 2. w zależności od pory roku,  zgarnianie śniegu z chodnika prowadzącego

do budynku przedszkola, posypywanie go piaskiem, zgarnianie liści,

dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkola w miarę możliwości

i umiejętności oraz drobnych prac malarskich.

 1. konserwacja sprzętu znajdującego się na salach i innych pomieszczeniach przedszkola

§12. Prawa i obowiązki dzieci , w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
 2. Za szczególnie uzasadniony przypadek rozumie się:

1) przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,

2) dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, posiada umiejętność komunikowania się, rozumie polecenia kierowane do niego,

3) oboje rodzice dziecka pracują lub uczą się w systemie dziennym,

4) dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej a rodzic pracuje zawodowo,

5) dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej a rodzice pracują zawodowo,

6) rodzeństwo dziecka uczęszcza do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

 1. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8  lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko mające orzeczenie o kształceniu specjalnym może być objęte wychowaniem przedszkolnym po odroczeniu nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 9 lat.
 2.  Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka  w szczególności do :
 3. akceptacji takim jakim jest,
 4. szacunku i poszanowania godności osobistej,
 5. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 6. do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy,
 7. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 8. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 9. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 10. swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów,
 11. badania, eksperymentowania błędów i poszukiwań,
 12. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,
 13. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
 14. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 15. snu i wypoczynku,
 16. nauki i regulowania własnych potrzeb,
 17. zdrowego jedzenia,
 18. do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak i dorosłych,
 19. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których się może zwrócić,
 20. ochrony przed przemocą.

2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

 1. współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania,
 2. szanowanie siebie i odrębności każdego kolegi,
 3. przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych wspólnie z kolegami

i nauczycielami,

 1. przestrzeganie wartości powszechnie znanych między innymi: miłości,    

szacunku, godności, prawdy, dobrai piękna,

 1. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości,
 2. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie  
 3.  
 4. kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
 5. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
 6. zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

4.Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy

podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola

w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno- pedagogicznej za zgodą rodziców  w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

5.Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie i schludnie ubrane i uczesane.

6. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola drogich zabawek ani rzeczy wartościowych ( np. telefonów, zegarków, złotej biżuterii) . Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

7.   Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić   

      dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:

 1. rodzice nie powiadamiają przedszkola o nieobecności dziecka trwającej dłużej

niż 30 dni,

 1. rodzice nie wywiązują się z ustalonych terminów opłat, zalegają  systematycznie z opłatami dłużej niż jeden  okres rozliczeniowy, skreślenie dziecka z listy wychowanków nie anuluje roszczenia zapłaty,
 2. gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a podjęte działania psychologiczno-pedagogiczne nie przyniosły pożądanych rezultatów,
 3. skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§13. Postanowienia końcowe

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. wywieszenie statutu w „kąciku dla rodziców”,
 2. udostępnienie statutu przez dyrektora pracownikom,
 3. zapoznanie rodziców ze statutem na pierwszym w roku szkolnym zebraniu,
 4. opublikowanie statutu na stronie BIP i stronie www przedszkola

 

2.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj.: nauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników nie będących nauczycielami.

    3.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

    4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami:

 1. arkusze organizacji przedszkola,
 2. awans zawodowy nauczycieli,
 3. nadzór pedagogiczny nauczycieli,
 4. sprawy pracownicze.

 

5.Uchwalenie statutu Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach i

dokonywanie jego zmian następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę

Pedagogiczną Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach.

6.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia mocą Uchwały nr 06/2017/2018Rady

Pedagogicznej Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie z uchwalenia statutu przedszkola i stanowi załącznik do w/w Uchwały.

                                                                                                     

 

Pyskowice dn. 30 listopada 2017 r.

 

Statut

26‑01‑2018 08:14:28
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marianna Wesołowska , w dniu:  28‑11‑2008 00:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  28‑11‑2008 00:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2018 09:12:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie