Statut


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 04/11/17 z dnia 29.11.2017 r.

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 w Pyskowicach

Statut Przedszkola nr 1 w Pyskowicach

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne, nazwa i inne informacje o przedszkolu- str. 2

§ 2. Cele i zadania przedszkola- str. 2

§ 3. Sposób realizacji zadań przedszkola- str. 3

§ 4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi - str. 3

§ 5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola- str. 3-4

§ 6. Formy współpracy z rodzicami- str. 4-5

§ 7. Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencja- str. 5-8

§ 8. Organizacja pracy przedszkola- str. 8-9

§ 9. Czas pracy przedszkola - str. 9

§ 10. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

str. 9-10

§ 11. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola – str. 10-12

§ 12. Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków – str.12-14

§ 13. Postanowienia końcowe- str. 14-15

§1.Postanowienia ogólne, w tym nazwa i inne informacje o przedszkolu.

1. Przedszkole nr 1, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Pyskowicach przy ulicy Oświęcimskiej 28

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich

3, 44-120 Pyskowice.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 1

ul. Oświęcimska 28

44-120 Pyskowice

5. Przedszkole posługuje się pieczątką o następującej treści – wzór pieczątki:Alternatywny tekst z opisem obrazu.

6. Przedszkole nr 1 z prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2. Cele i zadania przedszkola

1.Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

3) stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających kreatywność i twórczość dzieci,

d) rozwianie wszelakich zdolności dziecka, dzięki którym będzie kształtowało swoją osobowość, a tym samym zwiększy szansę swojego powodzenia w szkole i w życiu,

4) realizowanie dziecięcych marzeń poprzez różne formy ekspresji dziecięcej,

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności i wyrażania własnych myśli i przeżyć

2. Zadaniem przedszkola jest :

1) zapewnienie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,

3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

4) wspomaganie rodziny w wychowaniu,

5) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

6) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom zgodnie z potrzebami oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej

7) organizowanie zajęć zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o kształceniu specjalnym, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną,

8) propagowanie zasad ochrony zdrowia, racjonalnego żywienia i kształtowania sprawności fizycznej dzieci,.

§3. Sposób realizacji zadań przedszkola

1. Przedszkole realizuje zadania poprzez:

 1. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 2. plan pracy przedszkola na dany rok szkolny,

 3. znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,

 4. organizację zajęć i zabaw edukacyjnych,

 5. tworzenie sytuacji wychowawczych,

 6. organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 7. organizowanie zajęć specjalistycznych np. logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych o charakterze terapeutycznym.

 8. spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie, uroczystości,

 9. zabawy dowolne oraz spontaniczną działalność dzieci,

 10. prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy gotowości szkolnej i ich dokumentowanie.

2.Przedszkole realizuje zadania dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych i lokalowych.

§4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

 1. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć poza terenem placówki poprzez:

 1. stałą obecność nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci,

 2. pomoc personelu obsługi w sali i w czasie wyjść poza teren przedszkola, w tym pomocy nauczyciela, który wspomaga nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej,

 3. w trakcie zajęć dodatkowych np. religia oraz w czasie zajęć rewalidacji opiekę nad dziećmi przejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia,

 4. w trakcie wyjścia poza teren przedszkola nauczyciel zapewnia dzieciom dodatkową opiekę poprzez zaangażowanie woźnej oddziałowej a w przypadku dzieci 3 letnich dodatkowo pomocy nauczyciela, w razie takiej potrzeby pomoc nauczyciela może uczestniczyć jako dodatkowy opiekun w wyjściu innej grupy.

 5. wyjścia poza teren przedszkola są odnotowywane w zeszycie wyjść, wycieczki wyjazdowe są odnotowywane zgodnie z regulaminem wycieczek,

 6. 6 ) bieżące usuwanie i konserwację sprzętu i uszkodzonych zabawek,

 7. zabezpieczenie środków chemicznych przed dostępem dzieci,

 8. pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci przez nauczyciela lub pracownika obsługi,

 9. stosowanie w swoich działaniach obowiązujących przepisów BHP i P/POŻ.

§5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w czasie drogi do i z przedszkola.

 2. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku bezpieczny powrót z przedszkola.

 3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy osoba upoważniona nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. stan upojenia alkoholowego, lub stan po środkach odurzających.

 4. W przypadku odmowy wydania dziecka powinien być powiadomiony dyrektor lub jego zastępca, który podejmie odpowiednie działania.

 5. Wszelkie zastrzeżenia rodziców dotyczące zakazu odbioru dziecka przez jednego z rodziców muszą być potwierdzone stosownym orzeczeniem sądowym.

 6. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać dziecko pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w szatni. Od momentu przekazania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada przedszkole.

 7. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola zgłasza ten fakt u nauczyciela lub dyżurującej woźnej oddziałowej. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicom lub osobie upoważnionej. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic lub odpowiednio odbierająca osoba.

 8. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest telefonicznie powiadomić rodziców, a w przypadku braku kontaktu z rodzicami osobę upoważnioną o pozostaniu dziecka w przedszkolu. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do jednej godziny, to należy powiadomić dyrektora a ten może powiadomić policję o pozostawieniu dziecka w przedszkolu przez rodziców.

 9. §6. Formy współdziałania z rodzicami.

 10. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez różnorodne formy współpracy do których należą:

 11. zebrania ogólne i oddziałowe prowadzone przez dyrektora i nauczycieli ( co najmniej 2 razy w roku szkolnym), zebrania dla nowych rodziców po okresie rekrutacji,

 12. zajęcia otwarte/adaptacyjne dla kandydatów w okresie rekrutacji na dany rok szkolny,

 13. spotkania integracyjne z rodzicami i dziećmi w formie zabawowo-warsztatowej,

 14. zajęcia otwarte dla rodziców, co najmniej dwa razy w roku szkolnym

 15. uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców w/g harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny,

 16. konsultacje indywidualne po uzgodnieniu z nauczycielem,

 17. spotkania ze specjalistami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udział w posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

 18. stałe kontakty z nauczycielem i dyrektorem w czasie pełnienia dyżurów w szatni oraz dyżuru dyrektora w kancelarii.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale, do którego jego dziecko uczęszcza oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju oraz uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

 3. uzyskania pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,

 4. aktywnego włączania się w życie przedszkola,

 5. dyskrecji podczas kontaktów z nauczycielem i dyrektorem,

 6. znajomości postanowień niniejszego statutu.

 

 1. Do obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie postanowień zawartych w umowie dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu, w tym terminu płatności za pobyt i korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,

 2. zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania do przedszkola w szczególności przez dziecko 6 letnie,

 3. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,

 4. poinformowanie wychowawcy lub dyrektora o alergiach lub innych niedyspozycjach występujących u dziecka, jak również o wystąpieniu choroby zakaźnej, w tym wszawicy i pasożytów.

 5. informowanie wychowawcy lub dyrektora o nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 1 tydzień, telefonicznie lub osobiście, a przypadku dzieci realizujących obowiązek przedszkolny dłuższa nieobecność z powodu choroby powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,

 6. śledzenie na bieżąco informacji i ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie www przedszkola,

 7. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole,

 8. informowanie przedszkola o zmianie adresu zamieszkania i zmianie numeru telefonu kontaktowego rodzica.

 9. przestrzegania wyznaczonych w umowie oraz ramowym rozkładzie dnia godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, informowania wychowawcy lub dyrektora, telefonicznie lub osobiście o zamiarze przyprowadzenia lub odebrania dziecka w innych godzinach.

§7.Organy przedszkola i ich kompetencje.

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

2. Zadania dyrektora:

 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki,

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych,

 4. współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych przez przepisy prawa oświatowego,

 5. opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosowanie przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola,

 6. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

 7. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

 8. zapewnienie bezpiecznych warunków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym, a także na wycieczkach organizowanych przez przedszkole,

 9. wyposażenie placówki w certyfikowany sprzęt i zabawki,

 10. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci i ich rodzin,

 1. W razie nieobecności dyrektora w przedszkolu zastępstwo przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i zaakceptowany przez organ prowadzący na podstawie prawa oświatowego lub inny wyznaczony przez dyrektora pracownik.

 

 1. Zadania rady pedagogicznej:

 1. rada pedagogiczna działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe

 2. ustala regulamin swojej działalności,

 3. zatwierdza roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,

 1. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

 2. przygotowuje i zatwierdza projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany,

 3. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

 4. wnioskuje do organu prowadzącego:

 1. o nadanie imienia przedszkolu,

 2. o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

 1. wnioskuje do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia,

 2. rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola,

 2. projekt planu finansowego przedszkola,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń i innych wyróżnień,

 4. pracę dyrektora przedszkola, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 1. rada pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwał,

 2. uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 głosów jej członków,

 1. w skład rady pedagogicznej wchodzą:

 1. dyrektor jako jej przewodniczący

 2. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 1. zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

 2. zebrania rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący,

jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad,

 1. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

 2. nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

5. Rada Rodziców:

 1. działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i regulaminem ustalonym na jej podstawie,

 2. w skład rady rodziców wchodzi, co najmniej po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału przedszkolnego wybranych na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym,

 3. do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym, w tym dyrektor przedszkola lub nauczyciele,

 4. kadencja rady rodziców trwa 3 lata z możliwością corocznej zmiany 1/2 składu rady.

 5. na posiedzeniu rady rodziców wybrani przedstawiciele wyłaniają większością głosów prezydium rady, tj.:

 1. przewodniczącego

 2. wiceprzewodniczącego

 3. skarbnika

 4. komisję rewizyjną

 1. zebrania rady rodziców są protokołowane, a protokolant jest wybierany na zebraniu

 1. Kompetencje rady rodziców:

 1. opiniowanie projektu finansowego przedszkola,

 2. wnioskowanie o zmiany w statucie przedszkola,

 3. współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,

 4. typowanie przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego,

 5. opiniowanie, na piśmie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego po zakończeniu przez niego stażu.

 1. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola i gromadzić je na rachunku bankowym. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

 1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola;

 1. koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,

 2. dyrektor zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji, posługując się tablicą informacyjną lub inną wspólnie ustaloną formą,

 3. organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa przestrzegając prawo oświatowe,

 4. wszelkie spory między organami rozstrzyga się wewnątrz przedszkola zachowaniem drogi służbowej zawartej w niniejszym statucie:

 1. w przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców do dyrektora należy prowadzenie mediacji w spornej sprawie i podejmowanie ostatecznej decyzji,

 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

 3. dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek, któregoś z organów stronu sporu,

 4. o swoim rozstrzygnięciu dyrektor informuje strony na piśmie zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze,

 5. w przypadku sporu między organami w którym stroną jest dyrektor, powołuje się zespół mediacyjny,

 1. w skład zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole,

 2. zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postepowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzje w drodze głosowania,

 3. strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygniecie zespołu mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne,

 4. każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

§8. Organizacja pracy przedszkola.

 1. Przedszkole nr 1 w Pyskowicach jest przedszkolem wielooddziałowym.

 2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

 3. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 8. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo- dydaktycznych w grupach między oddziałowych.

 1. Grupy między oddziałowe są tworzone na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 8.00 oraz 14.30 – 16.00 w celu zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzanym przed lub po godzinach pracy kolejnych oddziałów przedszkolnych. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godz. 6.00, do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od 15.30 do momentu zamknięcia przedszkola.

 2. W okresie niskiej frekwencji (ferie, okresy przedświąteczne, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie do 25 dzieci.

 3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:

 1. jednego lub dwóch nauczycieli,

 2. w oddziale najmłodszym tj. dzieci 3 letnich zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

 3. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest ( w miarę możliwości) , aby nauczyciele, którym powierzono oddział prowadzili go przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora na wniosek nauczycieli programy wychowania przedszkolnego,

14 .Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka, w przedszkolu może być prowadzona nauka religii. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić nie więcej niż 30 minut dwa razy w tygodniu.

 2. Naukę religii prowadzi nauczyciel religii posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Prowadzone zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć religii.

 3. W ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej przedszkole organizuje pomoc logopedyczną zatrudniając nauczyciela-logopedę. Zajęcia logopedyczne odbywają się po wstępnej diagnozie dzieci na terenie przedszkola, indywidualnie lub w małych grupach. Nauczyciel logopeda prowadzi dokumentację tych zajęć.

 4. Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudniając specjalistów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o kształceniu specjalnym. Organizacja tych zajęć odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. W przedszkolu nie podaje się żadnych lekarstw, w razie zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wzywa się pogotowie ratunkowe i zawiadamia rodziców.

 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka na terenie przedszkola, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.§9. Czas pracy przedszkola

 3. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, w okresie wakacyjnym dzieci uczęszczają do przedszkoli pełniących dyżur wakacyjny na terenie miasta.

 4. Dzienny czas pracy przedszkola to czas od 6.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 5. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin, przeznaczony jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odbywa się w godzinach od 9.00- 14.00 .

 

 

§10 Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia.

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków, z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola zgodnie z zarządzeniem dyrektora.

 2. Koszt wyżywienia dzieci pokrywają rodzice zgodnie z zapisami porozumienia: „Zasady korzystania przez dziecko z pobytu w Przedszkolu nr 1 w Pyskowicach w roku szkolnym …” zawartego pomiędzy dyrektorem, a rodzicami przedszkola.

 3. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

 1. Wysokość opłaty za wyżywienie określa zarządzeniem dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 2. Opłaty za godzinę opieki ustala Rada Miejska wydając stosowną uchwałę.

 3. Z opłaty za godziny opieki zwolnione są dzieci przebywające w przedszkolu w godzinach bezpłatnej realizacji podstawy programowej tj. od 9.00 - 14.00 w tym dzieci 6 letnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 4. Rodzice zobowiązani są do dokonania opłat za przedszkole do 10-tego każdego miesiąca z góry.

 5. Opłat za przedszkole dokonuje się przelewem bankowym, pocztowym itp. na konto bankowe przedszkola podane wraz z kwotą do zapłaty na blankiecie wpłaty.

 6. Rodzicowi przysługuje zwrot kosztów za wyżywienie dziecka z powodu jego nieobecności w przedszkolu w danym miesiącu. Zwrotu dokonuje się w następnym miesiącu odliczając od rachunku równowartość tych nieobecności.

§11. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

1. Do zadań nauczycieli należy:

 1. rzetelne realizowanie podstawowych zadań przedszkola,

 2. wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,

 3. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności

sumienia i szacunku dla siebie oraz każdego człowieka,

 1. respektowanie i prezentowanie każdemu wychowankowi praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka,

 2. tworzenie bezpiecznego otoczenia i uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

 3. pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działanie wychowawcze wobec rodziców,

 4. organizowanie współpracy z rodzicami,

 5. rzetelne planowanie i realizowanie pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej w miesięcznych lub tygodniowych planach pracy wraz z odpowiedzialnością za jej jakość,

 6. jak najlepsze wykorzystanie środków dydaktycznych i troska o nie,

 7. efektywne wykorzystanie czasu pracy na zaplanowane działania z dzieckiem tj;

 1. zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi według opracowanych planów pracy,

 2. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem uroczystości przedszkolnych i

występów dzieci poza przedszkolem,

 1. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola.

 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji które mogą pomóc:

 1. rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

 2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego,

 3. pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej w przeprowadzającemu pogłębionej diagnozy dziecka, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu oraz ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dziecka i jego rodziny,

2. Do zadań nauczycieli specjalistów należy:

 1. Zadania psychologa i pedagoga:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci w ramach rewalidacji,

 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym poszczególnych dzieci,

 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

 4. pomoc dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych,

 5. pomoc nauczycielom w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Zadania logopedy:

 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

 2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w wypowiadaniu się , we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi,

 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 5. prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacji.

 

 1. Do zadań pracowników administracji należy w szczególności:

 1. zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czyszczące, sprzęt, pomoce oraz materiały gospodarcze i materiały biurowe,

 2. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania racji żywnościowych dla dzieci i personelu,

 3. sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci,

 4. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego,

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników w zakresie absencji, urlopów, ewidencji czasu pracy, godzin ponadwymiarowych oraz stażu pracowniczego, obsługa sekretariatu dyrektora w tym naliczanie odpłatności za przedszkole oraz prowadzenie księgi korespondencji,

 2. oraz inne zadania zawarte w przydziale czynności na danym stanowisku pracy.

 

 1. Do zadań pracowników kuchni należy szczególności:

 1. przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,

 2. wydawanie porcji żywnościowych o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach,

 3. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,

 4. udział w ustalaniu jadłospisów,

 5. pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

 6. utrzymanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętu

 7. inne zadania zawarte w przydziale czynności kucharki i pomocy kuchennej,

 8. współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

 9. dbanie o dobrą atmosferę pracy.

 

 1. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 1. wspieranie i pomoc nauczycielowi w czynnościach opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do dzieci,

 2. pomoc w przygotowaniu materiałów i pomocy do zajęć,

 3. pełnienie roli „asystentki” nauczyciela w zajęciach edukacyjnych, w czynnościach organizacyjno – porządkowych i higienicznych oraz w czuwaniu nad bezpieczeństwem dzieci i ich usamodzielnianiu.

 

 1. Do zadań woźnych oddziałowych należy w szczególności:

 1. utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonej sali zabaw dzieci oraz przydzielonych pomieszczeniach przedszkola w danym roku szkolnym,

 2. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę, towarzyszenie nauczycielce podczas wyjść poza teren przedszkola,

 3. roznoszenie naczyń, nakrywanie i sprzątanie ze stołów,

 4. roznoszenie i podawanie posiłków w przydzielonej grupie,

 5. pełnienie dyżurów w szatni w czasie przychodzenia i rozchodzenia się dzieci w godzinach od 6.00 do 7.00 oraz od 15.30 do 16.00, gdy w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach jest jeden nauczyciel prowadzący wtedy grupę między oddziałową, ,

 6. sprawdzanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych upoważniających inne osoby do odbioru dzieci z przedszkola oraz legitymowanie rodziców i osób odbierających dzieci w celu sprawdzenia ich tożsamości, jeśli zachodzi taka potrzeba

 7. inne zadania zgodnie z przydziałem czynności.

 

 1. Do zadań konserwatora w przedszkolu należy w szczególności:

 1. zachowanie porządku przed przedszkolem oraz na terenie ogrodu, codzienny obchód, usuwanie śmieci i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci oraz osób tam przebywających,

 2. w zależności od pory roku, zgarnianie śniegu z chodnika prowadzącego do budynku przedszkola, posypywanie go piaskiem, zgarnianie liści, dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkola i w obejściu w miarę możliwości i umiejętności oraz drobnych prac malarskich,

 3. konserwacja sprzętu znajdującego się na salach i innych pomieszczeniach przedszkola.

§12. Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których można skreślić dziecko z listy wychowanków.

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

 2. Za szczególnie uzasadniony przypadek rozumie się:

1) przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,

 1. dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, posiada umiejętność komunikowania się, rozumie polecenia kierowane do niego,

3) oboje rodzice dziecka pracują lub uczą się w systemie dziennym,

4) dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej, a rodzic pracuje zawodowo,

5) dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, a rodzice pracują zawodowo,

6) rodzeństwo dziecka uczęszcza do Przedszkola nr1 w Pyskowicach.

 1. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko mające orzeczenie o kształceniu specjalnym może być objęte wychowaniem przedszkolnym po odroczeniu nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym ,w którym kończy 9 lat.

 2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności do :

 1. akceptacji takim jakie jest,

 2. szacunku i poszanowania godności osobistej,

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania,

 4. do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy,

 5. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

 6. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 7. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

 8. swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów,

 9. badania, eksperymentowania, błędów i poszukiwań,

 10. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

 11. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

 12. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

 13. snu i wypoczynku,

 14. nauki i regulowania własnych potrzeb,

 15. zdrowego jedzenia,

 16. do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak i dorosłych,

 17. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których się może zwrócić,

 18. ochrony przed przemocą.

2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

 1. współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania,

 2. szanowanie siebie i odrębności każdego kolegi,

 3. przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych wspólnie z kolegami I nauczycielami,

 4. przestrzeganie wartości powszechnie znanych, między innymi: miłości, szacunku, godności, prawdy, dobra i piękna,

 5. szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej wartości,

 6. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

 7. kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

 8. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

 9. zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

 

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

 1. powiadomieniu dyrektora przedszkola,

 2. powiadomieniu rodziców dziecka,

 3. spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych,

 4. skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno - pedagogicznej za zgodą rodziców w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii,

 5. innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie i schludnie ubrane i uczesane.

 2. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola drogich zabawek ani rzeczy wartościowych (np. telefonów, zegarków, złotej biżuterii). Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

 3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:

 1. rodzice nie powiadamiają przedszkola o nieobecności dziecka trwającej dłużej

niż 30 dni,

 1. rodzice nie wywiązują się z ustalonych terminów opłat, zalegają systematycznie z opłatami dłużej niż jeden okres rozliczeniowy – skreślenie dziecka z listy wychowanków nie anuluje roszczenia zapłaty,

 2. gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a podjęte działania wychowawcze i psychologiczno-pedagogiczne nie przyniosły pożądanych rezultatów,

 3. skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. umieszczenie statutu w „kąciku dla rodziców”,

 2. udostępnienie statutu przez dyrektora pracownikom,

 3. zapoznanie rodziców ze statutem na pierwszym w roku szkolnym zebraniu,

 4. opublikowanie statutu na stronie BIP i stronie www przedszkola.

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj.: nauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników nie będących nauczycielami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami:

 1. arkusze organizacji przedszkola,

 2. awans zawodowy nauczycieli,

 3. nadzór pedagogiczny placówki,

 4. sprawy pracownicze.

 5. Zasady rekrutacji (naboru) dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Dokumentację związaną z rekrutacją przedszkole prowadzi i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Uchwalenie statutu Przedszkola nr 1 w Pyskowicach i dokonywanie jego zmian następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 1 w Pyskowicach.

 7. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. na mocy Uchwały 04/11/17 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 w Pyskowicach z dnia 29.11.2017r. w sprawie z uchwalenia statutu przedszkola i stanowi załącznik nr 1 do w/w Uchwały.

Pyskowice, dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w statucie (nowelizacje):

1.Tekst jednolity po zmianach z dnia 06.09.2018 r. Uchwałą Rady pedagogicznej nr 03/09/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Dąbrowska
email: ewadabrowska111@wp.pl tel.:32 3322580 fax: -
, w dniu:  28‑11‑2008 00:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  28‑11‑2008 00:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑10‑2018 09:35:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie