Świadczenia rodzinne


Świadczeniami rodzinnymi są:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne .

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.
 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m. in. od spełnienia kryterium dochodowego, którego aktualna wysokości wynosi 504,00 zł na osobę w rodzinie, oraz 583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • rozpoczęcia roku szkolnego

Świadczenia opiekuńczeZasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Świadczenie to przysługuje:
 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
  do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.5)) ciąży obowiązek alimentacyjny,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka
 4. osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma
  osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.
 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nadmienia się, że prawo do świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne)nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  - do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
  - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.
Ponadto, świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Sekcja Świadczeńgodziny przyjęć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
Poniedziałek-środa 07.30 -14.00
Czwartek 07.30 - 16.30
Piątek 07.30-12.00

W Sekcji Świadczeń w godzinach przyjęć można otrzymać druki wniosków o świadczenia rodzinne, złożyć wypełnione wnioski oraz uzyskać pomoc przy ich wypełnianiu.

Poza godzinami przyjęć Sekcji Świadczeń druki wniosków o świadczenia rodzinne można otrzymać oraz złożyć wypełnione wnioski w Biurze Podawczym Ośrodka (pokój nr 403) - codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy OPS.

Druki wniosków i załączników do pobrania w formacie "rtf":
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=318
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Krzaczyński , w dniu:  27‑11‑2008 22:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 22:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2019 07:03:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie