Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Podstawą ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej, stanu zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenia stanowią aktualne dokumenty, a w szczególności:
- dowód osobisty

- orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca , w którym wniosek został złożony - pomniejszonego o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym, składki z tyt. ubezpieczeń : zdrowotnego, emerytalnego, rentowego i chorobowego ,

- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych /usług rolniczych/,

- dowód otrzymania renty lub emerytury,

- zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

- zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,

- decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze urzędu jako osoba poszukująca pracy,

- zaświadczenie o wysokości dochodu,

- oświadczenie o stanie majątkowym wg. wzoru,

- zaświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne.


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości udzielonych przez wnioskodawcę informacji lub niepowiadomieniu o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej, świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi.
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 21:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 21:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2008 21:18:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie