Kontrole


23.03. 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
 

- protokół kontroli Nr 7/NS/HDM/432/71/10
- temat kontroli: ocena stanu sanitarnego placówki

- stwierdzone nieprawidłowości: zacieki na suficie i ścianie w szatni Oddziału II,

- brak wentylacji mechanicznej w ustępach Oddziału II i III.

Zalecenia pokontrolne wykonane.


23.06. 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

- temat kontroli: ocena stanu sanitarnego placówki

- brak zaleceń pokontrolnych

23.06.2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

- temat kontroli: ocena stanu sanitarnego placówki

- brak zaleceń pokontrolnych.


20.04.2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
- protokół kontroli Nr 112/1207/NS/HDM/12

- temat kontroli: ocena stanu sanitarnego placówki.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Ubytki schodów przy wejściu głównym do Żłobka

2. Zakurzone ściany wózkarni Oddziału I

3. Brak certyfikatów, atestów na meble w żłobku, dot. Oddz. III krzesła, stoliki)

Zalecenia pokontrolne zrealizowane

11.09.2012r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
protokół kontroli Nr 2918/1207/NS/HŻŻiPU/12
- temat kontroli: kontrola sanitarna bloku żywieniowego w Miejskim Żłobku.
Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Zawilgocone z odpadającym tynkiem i łuszczącą się farbą ściany
w korytarzu prowadzącym do kuchni głównej.
2. Brak urządzenia do wyparzania naczyń stołowych.
Decyzja NS/HŻŻiPU-432-247-7283 z dnia 09.10.2012r.
1. Odnowienie brudnych, zniszczonych ścian w pomieszczeniach żywnościowych zakładu.
2. Doposażenie zakładu w urządzenie do dezynfekcji naczyń stołowych używanych w zakładzie.
Decyzja wykonana.


27.09.2012r. - Urząd Miejski w Pyskowicach, Wydział KSiSS

 

kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w Miejskim Żłobku w Pyskowicach

 

Protokół z dnia 08.10.2012r. - bez zaleceń pokontrolnych.

10.04.2013r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

1. Kontrola sprawdzająca realizacji decyzji z dnia 09.10.2012r.
znak NS / HŻŻiPO-432-247-7283/12
2. Kontrola tematyczna: kontrola w związku z poborem do badań laboratoryjnych
próbek żywności ( obiadu ).

Brak zaleceń pokontrolnych.

17.10.2013r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
- kontrola sprawdzająca i kompleksowa

Protokół kontroli sprawdzającej Nr: 3670/1207/NS/HŻŻiPU/13

Protokół kontroli kompleksowej Nr: 3671/1207/NS/HŻŻiPU/13

Pouczono o konieczności przygotowywania próbek pokarmowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. Nr 80 poz. 545 ).


20.12.2013r. - Urząd Miejski w Pyskowicach, Wydział KSiSS

 

Zakres kontroli:

 

1. Sprawdzenie zgodności kwalifikacji osób zatrudnionych w Miejskim Żłobku z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

2. Sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki, w tym stopnia spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

 

3. Sprawdzenie zgodności liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna w Żłobku.

 

4. Sprawdzenie wieku dzieci objętych opieką Żłobka.

 

5. Sprawdzenie jakości opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej sprawowanej w Żłobku.

 

Protokół kontroli z dnia 30.12.2013r.

 

Zalecenia pokontrolne:

 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.01.2014r. zalecono usunięcie zacieków w szatni Oddziału III.

 

Zalecenie pokontrolne wykonano.


16.05.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

- kontrola planowa dot. oceny stanu sanitarnego żłobka

Protokół kontroli Nr 138/1207/NS/HDM/14

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Zły stan techniczny gumolitów w salach Oddziału II i III


Termin realizacji zalecenia: prolongata terminu do dnia 31.08.2015r.

25.11.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Kontrola bloku żywieniowego w Miejskim Żłobku

Protokół kontroli Nr 3853/1207/ NS/HŻŻiPU/14

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Zawilgocone, brudne, z ubytkami tynki ściany w korytarzu komunikacyjnym prowadzącymi do kuchni głównej oraz obieralni warzyw ( pomieszczenie przyległe do kuchni ).

2. Pouczono o konieczności przeprowadzenia szkolenia personelu kuchni, dotyczącego higieny procedur produkcji żywności i przygotowywania próbek pokarmowych.

Decyzja PPIS Nr : NS / HŻŻiPU - 432 -241 - 8872 / 14 z dnia 24.12.2014r.

1. Odnowienie zniszczonych, zawilgoconych ścian w pomieszczeniach żywnościowych zakładu.

Termin: 31.08.2015r.


10.07.2014r. - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

- bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu niebezpiecznych mieszanin chemicznych ( produktów chemii gospodarczej ).

 

W wyniku kontroli PIP nakazem nr rej. 04480-5317-K041-Nk01/14 z dnia 14.07.2014r. nakazał:

1. Poddać przyjętą pracownicę szkoleniu wstępnemu z zakresu bhp- instruktażowi ogólnemu. Termin wykonania: 10.08.2014r.

2. Poddać przyjętą pracownicę szkoleniu wstępnemu z zakresu bhp - instruktażowi stanowiskowemu. Termin wykonania: 10.08.2014r.

3. Zaprowadzić spis niebezpiecznych substancji/ mieszanin chemicznych.

Termin wykonania: 10.08.2014r.

4. Zapewnić karty charakterystyki dla następujących produktów: Domestos, General Fresh odświeżacz powietrza, Cleanlux, Cargosept, Manusan, Kret, Klara KR, Płyn Tytan WC oraz Vanish Clean and Fresh. Termin wykonania: 10.08.2014r.

5. Opracować instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Termin wykonania: 31.08.2014r.

6. Opracować instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą składowania materiałów niebezpiecznych. Termin wykonania: 31.08.2014r.

7. Ustalić rodzaje środków indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy kucharki oraz woźnej jest niezbędne. Termin wykonania: 31.08.2014r.

8. Dostarczyć pracownicom zatrudnionym na stanowisku woźna rękawice ochronne zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych występujących w środowisku pracy.

9. Zapewnić przechowywanie substancji i mieszanin chemicznych w pojemnikach i opakowaniach oznakowanych w sposób pozwalający na ustalenie nazwy i właściwości znajdujących się w nich środków.

10. Oznakować znakami ostrzegawczymi ogólny magazyn pod kątem przechowywanych w nim niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Termin wykonania: 31.08.2014r.

Zalecenia ujęte w nakazie zostały zrealizowane w wyznaczonych terminach.

13.01.2015r. - 21.01.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli Nr: 482015010117

Brak zaleceń pokontrolnych.

30.07.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Protokół kontroli: 183/1207/NS/HDM/15

Zakres kontroli:

kontrola doraźna dotycząca oceny stanu sanitarnego żłobka.

Stwierdzone  nieprawidłowości:

1/ żły stan techniczny gumolitów w salach zajęć grupy III,

2/zakurzone ściany w pomieszczeniach sanitarnych grupy II oraz salach grupy III

i łazienki grypy IV,

3/ pęknięta umywalka w pomieszczeniach sanitarnych grupy II

Nieprawidłowości usunięto w terminie do dnia 31.10.2015r.

28.09.2015r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

Protokół kontroli sprawdzającej Nr 2352/1207/NS/HŻŻiPU/15

Kontrola realizacji Decyzji Nr NS/HŻŻiPU-432-421-8872/14  z dnia 24.12.2014r.

Protokół kontroli sanitarnej NR 2351/1207/NS/HŻŻiPU/15

Zakres kontroli - blok żywieniowy w Miejskim Żłobku

- nieprawidłowości nie stwierdzono

09.03.2016r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola tematyczna, protokół kontroli Nr 463/1207/NS/HŻŻiPU/16

- nieprawidłowości nie stwierdzono.

07.10.2016r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola planowa stanu sanitarnego placówki - protokół  kontroli Nr 298/1207/NS/HDM/2016

- nieprawidłowości nie stwierdzono

13.10.2017r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego żłobka - protokół kontroli Nr 319/1207/NS/HDMNSHŻŻ/17

- nieprawidłowości nie stwierdzono.

13.12.2017r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Blok żywieniowy - kontrola kompleksowa zgodnie z harmonogramem kontroli.

Protokół kontroli Nr 2983/1207/NS/HŻŻiPU/17

Stwierdzone nieprawidłowośći: brak aktualnego badania wody pod względem mikrobiologicznym.

Nieprawidłowość została usunięta - badanie wody wykonane.

08.03.2018r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Blok żywieniowy w Miejskim Żłobku w Pyskowicach.

Protokół kontroli Nr 406/1207/NS/HZŻiPU/18

Na podstawie protokołu  Nr 09/BZ/18 pobrano posiłek obiadowy bezpośrednio,

próbkę sporządził  personel  w kuchni Miejskiego Żlobka.

04.04.2019 r. -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli Nr 746/1207/NS/HZŻiPU/19

Blok zywieniowy w Miejskim Żłobku w Pyskowicach-nieprawidłowości nie stwierdzono.

Pobrano do badania laboratyjnego  próbkę żywności - posiłek obiadowy dwudaniowy.

02.10.2019 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli Nr 301/1207/NS/HDM/19

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego żłobka - bez uwag.

 


30.01.2020 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Protokół kontroli Nr 24/1207/NS/ZNS/20/526/26

Decyzja NS/ZNS-P-526-26(1)/20:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach potwierdza spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych dla poszerzenia działalności o jeden oddział żłobkowy w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi od 2 do 3 lat w grupie liczącej maksymalnie 24 dzieci oraz porcjowania i wydawania posiłków i ich konsumpcji w naczyniach wielokrotnego uzytku.

05.05.2021 r. - Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

Protokół kontroli  Nr 564/1207/NS/HŻŻiPU21

Blok żywieniowy w Miejskim Żłobku w Pyskowicach -

Decyzja NS/HŻŻiPU-432-21-5606 / 21:

1. Odnowić zniszczone, brudne ściany i sufity w pomieszczeniach żywnościowych zakładu.

2. Odnowić lub wymienić zniszczone stoły produkcyjne w pomieszczeniach obróbki warzyw i owoców zakładu.

3. Zapewnić odpowiednio wyposażone miejsce i warunki do przebierania się przez personel zakładu.

Termin wykonania:  do dnia 30.09.2021 r.

28.09.2021 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Blok żywieniowy w Miejskim Żłobku w Pyskowicach

Decyzja  NS/HŻŻiPU-432-21-5606(2)/21

zmiana decyzji z dnia 31.05.2021 r. nr  NS/HŻŻiPU-432-21-5606/21 w zakresie orzeczonego w niej terminu, dotyczącej  bloku żywienia w Miejskim Żłobku w Pyskowicach, ul. Paderewskiego 5

-na prośbę Miejskiego Żlobka w Pyskowicach nowy termin wykonania zarządzeń decyzji

w pkt 1, 2 ustala się na dzień 30.09.2022 r.

 

11.05.2022 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

kontrola tematyczna - protokół kontroli Nr 169 / 1207/NS/HDM/22

kontrola planowana, dotycząca oceny stanu sanitarnego żłobka.

Stwierdzone nieprawidłowości:  zakurzone ściany w salach,  szatni oraz wózkowni 

oddziału II i III i w pomieszczeniu sanitarnym dla dzieci oddziału III.

Zalecono likwidację nieprawidłowości.

 

 

12.10.2022 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

kontrola sprawdzająca  - prtokół kontroli Nr  2094/1207/NS/HŻŻiPU/22

w wyniku kontroli stwierdzono wykonanie obowiązków wynikających z decyzji z dnia 31.05.2021 r. 

znak: NS/HŻŻiPU - 432-21-5606/21, tzn. odnowiono  zniszczone  i brudne ściany i sufity

w pomieszczeniach żywnościowych zakładu oraz zakupiono stoły produkcyjne do pomieszczenia

obróbki warzyw i owoców,

kontrola sanitarna - protokół kontroli Nr  2095/1207/NS/HŻŻiPU/22

kontrola bloku żywieniowego w Miejskim  Żłobku w Pyskowicach - nieprawidłowości nie stwierdzono,

Wyznaczono termin do przekazania do  Sanepidu jadłospisu dekadowego wraz z raportem

magazynowym celem dalszej analizy.

 

13.04.2023 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

konrola sanitarna - protokół kontroli  Nr  122/NS/HDM/2023

kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego Miejskiego Żlobka:

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Świętojańska , w dniu:  27‑11‑2008 20:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 20:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2023 06:50:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie