Statut


Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

Statut

Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

___________________________________________________________

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Żłobek w Pyskowicach działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( DZ. U. Nr 45 poz. 235 ),

2.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r., z późniejszymi zmianami),

3.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157 poz. 1240
z późniejszymi zmianami).

4.Niniejszego statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach.

§ 2

1. Miejski Żłobek w Pyskowicach zwany dalej "Żłobkiem'' realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z miesięczną przerwą wakacyjną.

3. Żłobek ma siedzibę w Pyskowicach, ul. Paderewskiego 5.

4. Obszarem działania Żłobka jest teren gminy Pyskowice.

5. Organem, który utworzył Żłobek jest gmina pyskowice.

6. Żłobek używa pieczątki o brzmieniu:

Miejski Żłobek Integracyjny

ul. Paderewskiego 5

44 - 120 Pyskowice

tel. 32 - 233-27-17


§ 3

Ilekroć w Statucie mowa jest o rodzicach, rozumie się przez to także prawnych opiekunów dziecka.

II. Cele i zadania Żłobka

§ 4

1. Podstawowym celem działalności Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia

20 tygodnia życia do 3 lat lub do lat 4, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem

przedszkolnym.

2. Cele Żłobka są realizowane w szczególności przez:

1) zapewnienie zorganizowanej opieki w poszczególnych grupach wiekowych w warunkach

zbliżonych do warunków domowych,

2) zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,

5) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia

wyżywienia zgodnie z normami i zasadami dietetyki,

6) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.


III. Warunki przyjmowania dzieci

§ 5

1.Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje dyrektor Żłobka.

2.Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Pyskowicach.

3.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się

2) rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją rodzinną lub zdrowotną,

do Żłobka może być przyjęte dziecko poza kolejnością i nie spełniające kryteriów określonych

w ust.3.

5.O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożenia Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka.

6.Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie

do Żłobka.


7.W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście

oczekujących na przyjęcie.

8.W przypadku wolnych miejsc, do Żłobka mogą być przyjęte dzieci nie spełniające kryterium określonego

w ust. 2.

IV. Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 6

1.Rada Miejska w Pyskowicach w drodze uchwały ustala:

1) miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku,

2) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez rodzica dziecka objętego opieką za dany miesiąc

z góry, w terminie ustalonym w umowie.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

4. Opłata za wyżywienie, stanowiąca koszt produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków,

podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku zgodnie z zasadą :

dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy od drugiego

dnia nieobecności, a od pierwszego dnia nieobecności, jeśli nieobecność zostanie zgłoszona

z wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 800 pierwszego dnia nieobecności.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4 jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości odpłatności za wyżywienie

w miesiącu następnym.


V. Zarządzanie Żłobkiem

§ 7

Pracą Żłobka kieruje dyrektor , działający jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa nadanego przez Burmistrza Miasta.

§ 8

Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy Żłobka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 9

Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.VI. Gospodarka finansowa Żłobka

§ 10

1.Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,

poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

2.Podstawę gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, opracowany zgodnie

z obowiązującymi zasadami.


VII. Nadzór i kontrola

§ 11

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta.

2. Nadzór , o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) warunki i jakość świadczonej opieki,

2) realizację zadań statutowych,

3) prawidłowość gospodarowania mieniem,

4) gospodarkę finansową. ,

VIII. Postanowienia końcowe

§ 12

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy prawa.


Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach.Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Skubała , w dniu:  27‑11‑2008 20:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 20:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2011 12:30:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie