Regulaminy Korzystania z Filii Nr 1
Regulamin Wypożyczalni

Filii Nr 1

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach

§ 1

Prawo korzystania

1. Z Wypożyczalni Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej zwanej dalej "Biblioteką" mogą korzystać wszystkie osoby.

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych użytkownikom materiałów.

4. Przy zapisie należy:

- okazać dokument tożsamości ze zdjęciem

- zapoznać się z Regulaminem,

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu,

ü za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni

5. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.

6. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach.

7. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania

z usług Biblioteki, umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

8. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również prawo do kontroli przetwarzania danych na podstawie tejże ustawy.

9. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Wypożyczalni, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

10. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 7.

11. Czytelnik nie powinien korzystać z Biblioteki, jeżeli choruje na chorobę zakaźną lub choroba taka panuje w jego domu.

12. W Bibliotece obowiązuje zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, rozmawiania przez telefony komórkowe, handlu, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów, psów, jazdy na rolkach. Osób nietrzeźwych nie zapisuje się do Biblioteki. Nie mogą one również przebywać w lokalu bibliotecznym, ani wypożyczać zbiorów.

§ 2

Wypożyczanie.

1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekują inni Czytelnicy.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.

5. Wybrane książki Czytelnik rejestruje w Bibliotece u dyżurnego bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

6. W Bibliotece można wypożyczyć czasopisma na okres 2 tygodni.

7. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism.

8. Przetrzymanie czasopisma stanowi podstawę do odmowy dalszych wypożyczeń.

9. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Materiały biblioteczne zarezerwowane i zamówione w Wypożyczalni oczekują na odbiór przez 7 dni wliczając w ten termin dzień zarezerwowania materiałów dostępnych i dzień zwrotu materiałów dotychczas niedostępnych.

10. Bibliotekarze wyjaśniają Czytelnikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki oraz udzielają pomocy w odnalezieniu potrzebnych publikacji w zbiorach bibliotecznych.

11. Pracownicy udzielają informacji o książkach i innych dokumentach znajdujących się w placówce, a w przypadku ich braku, informują w której bibliotece można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika materiały.

12. Bibliotekarze pomagają w korzystaniu z tradycyjnego i zautomatyzowanego warsztatu informacyjnego Biblioteki oraz informują, jak korzystać z innych automatycznych katalogów bibliotecznych prezentowanych w Internecie.

§ 3

Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni. Wysokość kary (odszkodowania) reguluje Cennik opłat (Załącznik nr 1). Wysokość kary (odszkodowania) podnoszą również :

- posiadanie przez Bibliotekę tylko 1 egzemplarza danego tytułu lub wydania,

- zaliczenie książek do podstawowych podręczników akademickich lub lektur szkolnych,

- zawarte w książce atrakcyjne i szczególnie poszukiwane przez Czytelników treści.

3. Czytelnik może odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub może w zamian, za zgodą Kierownika, dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

4. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

§ 4

Przetrzymanie książek.

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt. 1 pobierane są kary pieniężne ustalone w Cenniku opłat (Załącznik nr 1). Na wpłacone kwoty Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia pisemne lub realizuje upomnienie telefoniczne w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszty według aktualnego Cennika opłat.

3. Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący materiały biblioteczne może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń.

4. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień zwleka ze zwrotem materiałów bibliotecznych lub uiszczeniem należnych opłat - Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5

Przepisy końcowe.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Kierownika pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach.

3. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do "Księgi uwag i wniosków" znajdującej się w Wypożyczalni.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 roku.

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

1. Za zagubienie książki:

- literatura piękna do 2002 roku: 20 zł.

- literatura popularno- naukowa do 2002 roku: 30 zł.

- po 2002 roku: dwukrotna cena

2. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 pkt 1 Wypożyczalnia pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł. za każdy rozpoczęty tydzień

po ustalonym terminie zwrotu.

3. Czytelnik, do którego Wypożyczalnia wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty. Opłaty pocztowe pobiera się według aktualnego cennika. Koszt każdego wysłanego upomnienia wynosi 3zł.


REGULAMIN CZYTELNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PYSKOWICACH

§ 1.

ZASADY KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu informacji.

4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, picia, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.

5. W Czytelni zajmuje się dowolne miejsca.

6. Administratorem danych osobowych, podanych w Czytelni, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 2.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego, czasopism oraz książek wypożyczonych z innych bibliotek.

3. Przyniesione z sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

5. Książek i czasopism nie można wynosić z Czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

6. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia Czytelni) 2 książki. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wypełnienie rewersu.

7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz winien udzielić informacji, w której z najbliższych bibliotek można ją znaleźć.

8. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

9. Jeżeli czytelnik zamierza w kolejnych dniach korzystać z książki, bibliotekarz może zatrzymać ją w Czytelni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być rezerwowane książki, z których często korzystają inni czytelnicy.

§ 3.

USŁUGI KSEROGRAFICZNE I INTERNETOWE.

1. Na prośbę czytelnika wykonuje się odpłatne usługi kserograficzne. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo nie wyrazić zgody na kopiowanie ze względu na stan zachowania dokumentu.

2. Kopiowanie dokumentów jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie rozumie się jako:

- Kserowanie- odpłatnie według cennika

- Skanowanie- odpłatnie według cennika

- Wydruk- odpłatnie według cennika

3. Czytelnik może korzystać bezpłatnie z Internetu.

4. Czytelnik ma prawo korzystać z własnego sprzętu (np. komputer umożliwiający dostęp do sieci Internet przez HotSpot) za wiedzą i zgodą bibliotekarza.

5. Wysokość za poszczególne rodzaje usług reguluje Cennik opłat stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Zasady korzystania z komputera i Internetu ustala odrębny Regulamin.

§ 4.

ZABEZPIECZENIE I POSZANOWANIE ZBIORÓW.

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Kierownik placówki w zależności od stopnia uszkodzenia książki. Czytelnia wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5.

PRZEPISY KOŃCOWE.

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do "Księgi uwag i wniosków".

2. Korzystając z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Nie stosujący się do Regulaminu czytelnik może na mocy decyzji bibliotekarza utracić czasowo lub na stałe prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach.

4. Regulamin obowiązuje od 01.07.2010 roku.CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

§ 3.

USŁUGI KSEROGRAFICZNE I INTERNETOWE.

Wydruki z komputera

1 strona A4 druk czarno- biały 0,50 zł

1 strona A4 druk kolor 1,- zł.

1 strona A4 rys. czarno- biały 1,- zł.

1 strona A4 rys. kolor 3,50 zł.

Skanowanie

Skanowanie materiałów - 0,20 zł za jednokrotny przebieg skanera (bez specjalistycznej obróbki zeskanowanych materiałów) - na skanerze formatu A4.

Kserowanie

Strona A4 - 0,20 zł.

Dwustronnie A4 - 0,30 zł.

Strona A3 - 0,40 zł.

Dwustronnie A3 - 0,60 zł.

Kolorowe A4 - 2 zł.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne w godzinach pracy biblioteki, ostatnie 15 minut przez zamknięciem przeznaczone jest na zakończenie pracy przy stacjach roboczych.
 2. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę, przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Internetu i programów komputerowych wynikłych z przyczyn leżących poza Biblioteką.
 4. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, rejestruje swoją obecność z dokumentem tożsamości u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 5. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 6. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia czytelnikowi pełnoletniemu (dot. Oddziału dla Dzieci i Filii Nr 1), o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera. Stanowisko pozostawione na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.
 7. Użytkownik pełnoletni (dot. Oddziału dla Dzieci i Filii Nr 1) może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem.
 8. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Użytkownik korzystający z Internetu w innych celach, może być poproszony przez bibliotekarza o udostępnienie stanowiska innemu Użytkownikowi. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna lub dwie osoby.
 9. Użytkownikowi zabrania się :
  • wykorzystywania Internetu do pracy zarobkowej,
  • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
  • instalowania (uruchomiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika,
  • zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  • łamania zabezpieczeń systemu,
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 10. Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z Internetu,
  • pracy z programami MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) zainstalowanymi na specjalnie przystosowanym do tego stanowisku komputerowym,
  • telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze,
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece,
  • odpłatnego kopiowania części danych w formie wydruku lub na płycie CD według obowiązującego cennika, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
 11. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 12. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonane przez Użytkownika przy komputerze.
 13. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 15. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu oraz o komunikatach obecności wirusów w momencie ich zauważenia.
 16. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są uwzględnione w Regulaminie.
 17. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 18. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora biblioteki.
 19. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach.
 20. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 roku.


Informacja wytworzona przez:
Ilona Surman
email: biblioteka@pyskowice.pl tel.:32/233-24-75
, w dniu:  27‑11‑2008 19:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  27‑11‑2008 19:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2010 13:39:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie