Statut


STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


1. Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach, zwana dalej "Biblioteką", jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej; w sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

§ 2.

1. Siedzibą Biblioteki są Pyskowice, a terenem jej działania jest Miasto Pyskowice.

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Pyskowice, która zapewnia jej lokale z odpowiednim wyposażeniem i środki finansowe gwarantujące prawidłowe jej funkcjonowanie.

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Pyskowice.

4. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Pyskowice pod numerem 1.

5. Biblioteka używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer Regon, numer NIP, numer telefonu.

6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice.


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 3.


1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa miasta Pyskowice.

2. Do zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych bez względu na ich formę, służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska z uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta Pyskowice i regionu; także gromadzenie materiałów w językach mniejszości narodowych lub innych, nauczanych na terenie miasta,

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta; organizowanie sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu we współpracy z Biblioteką Powiatową,

- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych,

- udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych, tworzenie własnych baz, szczególnie przydatnych społeczności miasta,

- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb mieszkańców miasta,

- permanentne doskonalenie, stosownie do wymogów współczesności, form i warsztatu pracy bibliotecznej,

- podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 4.


1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. W bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.

4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

5. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie Wynagradzania.

6. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

7. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. W skład Biblioteki wchodzi:

- Wypożyczalnia i Czytelnia Centralna, Pyskowice, Plac Piłsudskiego 1,

- Filia Nr 1 Uniwersalna, Pyskowice, ul. Traugutta 53,

- Oddział dla Dzieci, Pyskowice, Plac Piłsudskiego 3.§ 5.


1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Pyskowice w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.


IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

§ 6.

1. Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta, dochodów własnych oraz innych źródeł.

2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykonania.

3. Plan finansowy ustala Dyrektor.

4. Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i celowe przyznane przez organizatora, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

§ 7.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, darowizny oraz fundusze przekazywane na rzecz Biblioteki stanowią jej dochody własne przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.


V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8.

Niniejszy Statut może być zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej, w trybie właściwym dla jego nadania.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Kotylak tel.:032/ 233-24-75 , w dniu:  25‑11‑2008 23:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  25‑11‑2008 23:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2012 08:58:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie