Przedmioty działalności


Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz zgodnie z Programem Wychowawczym szkoły.
Umożliwiając uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej gimnazjum organizuje naukę religii.
Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie". Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. Na udział w zajęciach wyrażają zgodę w formie pisemnej rodzice (prawni opiekunowie).
Szczegółowy zakres wykonywania zadań szkoły określają organy szkoły w planie rozwoju szkoły, planie nauczania, programie wychowania i programie profilaktyki
Szkoła pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych
Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:
- zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
- nauczania indywidualnego,
- indywidualnych konsultacji,
- zajęć terapeutycznych,
- porad dla uczniów,
- porad i konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegóły określają odrębne przepisy.

Dyrektor szkoły:
jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  4. w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Ponadto dyrektor szkoły:

1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
3. realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, związkami zawodowymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  25‑11‑2008 22:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  25‑11‑2008 22:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑11‑2008 22:40:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie