Statut Przedszkola Nr 4


STATUT

PRZEDSZKOLA NR 4

W PYSKOWICACH

 

Załącznik do Uchwały nr 6/2014/2015

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Pyskowicach

z dnia 30 października 2014 r.

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 4 W PYSKOWICACH

 

SPIS TREŚCI

1. ROZDZIAL I Postanowienia ogólne

2. ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

3. ROZDZIAŁ III Organy przedszkola

4. ROZDZIAŁ IV Zadania pracowników

5. ROZDZIAŁ V Zadania pracowników

6. ROZDZIAŁ VI Prawa i obowiązki wychowanków i rodziców

7. ROZDZIAŁ VII Zasady rekrutacji

8. ROZDZIAŁ VIII Postanowienia ogólne

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

  1. Przedszkole nr 4 , zwane dalej "Przedszkolem, jest przedszkolem publicznym.
  2. Siedziba przedszkola znajduje się w Pyskowicach przy ulicy Dąbrowskiego 3.
  3. Organem prowadzącym Przedszkole jest gmina Pyskowice.
  4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
  5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 4

ul. H. Dąbrowskiego 3

44-120 Pyskowice

tel. 32 233 22 15

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

 

1. Cele przedszkola:

1) Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;

2) Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej";

3) Pomoc rodzicom w opiece nad ich dziećmi w czasie pracy;

4) Stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających twórczo dziecko;

5) Rozwijanie wszelakich zdolności dziecka, dzięki którym będzie kształtowało swoją osobowość, a tym samym zwiększy szansę powodzenia w szkole i w życiu, realizowanie dziecięcych marzeń poprzez różne formy ekspresji plastycznej dzieci;

6) Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

7) Wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

 

2. Zadania przedszkola:

1) Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;

3) Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

4) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z logopedą i poradnią psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy: rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi. Korzystanie z pomocy jest bezpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

5) Wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole, realizowanie zadań we współdziałaniu z rodzicami poprzez wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;

6) Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

7) Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

8) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku zadań realizowanych przez przedszkole;

9) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi organizacyjnymi przedszkola;

10) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 

3. Zadania i cele przedszkole realizuje na podstawie:

1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN;

2) planu pracy na dany rok szkolny;

3) współczesnej wiedzy pedagogicznej;

4) dobrej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego.

 

4. Praca opiekuńczo-wychowawcza-dydaktyczna z dziećmi jest realizowana przez nauczyciela/nauczycieli, któremu powierzono dany oddział na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji.

 

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, w szczególności:

1) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola poprzez:

a) stałą obecność nauczyciela,

b) zabezpieczenie terenu spacerów i wycieczek,

c) pomoc personelu obsługi w czasie wyjść poza teren placówki,

d) zabezpieczenie sprzętu znajdującego się we wszystkich pomieszczeniach przedszkola, w których przebywają dzieci,

e) bieżące usuwanie i konserwację sprzętu i uszkodzonych zabawek, zabezpieczenie środków chemicznych przed dostępem dzieci,

f) pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci z przedszkola.

2) Zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa i akceptacji - zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe;

4) Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę możliwości pomoc;

5) Podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest prosić o pomoc innego pracownika przedszkola;

6) W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dzieciom dodatkową opiekę;

7) Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określone zarządzeniem dyrektora przedszkola.

 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

7. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej (np. stan upojenia alkoholowego) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. O przypadku odmowy powinien być powiadomiony dyrektor lub jego zastępca, który podejmuje działania zmierzające do nawiązania kontaktu z rodzicem lub opiekunem dziecka.

 

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

 

9. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikowi przedszkola (nauczycielowi dyżurującemu lub woźnej oddziałowej). Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

 

10. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiada osoba odbierająca.

 

11. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godziny 16:00 nauczycielka zobowiązana jest telefonicznie powiadomić rodziców, ewentualnie osoby upoważnione do odbioru dziecka o pozostaniu dziecka w przedszkolu. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do jednej godziny, to należy powiadomić dyrektora, a ten może powiadomić policję o pozostaniu dziecka w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 3

 

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

 

2. Zadania dyrektora są następujące:

1) Kierowanie bieżącą działalnością placówki;

2) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) Tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych i dydaktycznych;

4) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

5) Współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań, realizowanie jego zaleceń, wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

6) Opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosowanie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola oraz przedstawianie do zaopiniowania radzie pedagogicznej;

7) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

8) Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela określonych w odrębnych przepisach;

9) Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach dziecka;

10) Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej;

11) Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działanie i zajęcia określone w programie, realizowane wspólnie z nauczycielami.

 

3. Zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy

1) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) Przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych dla nauczycieli oraz dla pozostałych pracowników przedszkola;

3) Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;

4) Prowadzenie spraw kadrowych;

5) Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;

6) Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;

7) Organizowanie systematycznych przeglądów technicznych, przeprowadzanie koniecznych napraw, remontów itp. w celu utrzymania budynku i terenu przedszkola w odpowiednim stanie;

8) Organizowanie i prowadzenie kancelarii przedszkola;

9) Zapewnienie wymaganej ochrony przeciwpożarowej;

10) Przestrzeganie procedur określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia;

11) Wyposażenie placówki w certyfikowany sprzęt i zabawki;

12) Odpowiedni podział zadań i odpowiedzialności w zakresie zapewnienia dzieciom opieki;

13) Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w placówce, także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem przedszkola.

 

4. Zadania rady pedagogicznej:

1) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) Opracowanie i zatwierdzanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,

b) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu,

c) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) Przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i zatwierdzanie go,

e) Podpisywanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola,

f) Ustalanie regulaminu swojej działalności.

2) Rada pedagogiczna wnioskuje do organu prowadzącego:

a) Nadanie imienia przedszkola,

b) Odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

c) Do dyrektora o określenie ramowego rozkładu dnia.

3) Decyzje rada pedagogiczna podejmuje w formie uchwał;

4) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków;

5) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

6) O wstrzymaniu uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący;

7) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne;

8) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) Organizację pracy przedszkola,

b) Projekt planu finansowego przedszkola,

c) Wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń i innych wyróżnień,

d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych,

e) Pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

9) Rada pedagogiczna działa zgodnie z ustawą o systemie o światy oraz na jej podstawie ustalonym regulaminie;

10) W skład rady pedagogicznej wchodzą:

a) dyrektor, jako jej przewodniczący,

b) Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

11) W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

12) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

a) Przed rozpoczęciem roku szkolnego (organizacyjne),

b) Po zakończeniu pierwszego półrocza (podsumowujące pracę za ten okres),

c) Po zakończeniu roku szkolnego (podsumowujące pracę za dany rok szkolny),

d) W miarę potrzeb.

13) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole, albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;

14) Zebrania rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący. Jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad;

15) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;

16) Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola;

17) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

18) Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do:

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sadu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

 

5. Rada rodziców

1) Rada rodziców działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, statutem przedszkola i regulaminem ustalonym na ich podstawie;

2) W skład rady rodziców wchodzi co najmniej po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym;

3) Do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym, w tym dyrektor przedszkola;

4) Kadencja rady rodziców trwa 3 lata, z możliwością rocznej zmiany 1/2 składu rady;

5) Na posiedzeniu rady rodziców wybrani przedstawiciele wyłaniają większością głosów prezydium rady, tj.:

a) Przewodniczącego,

b) Wiceprzewodniczącego,

c) Skarbnika,

d) Komisję rewizyjną.

6) Zebrania rady rodziców są protokołowane, a protokolant jest wybierany na zebraniu;

7) Kompetencje rady rodziców:

a) Uchwalanie własnego regulaminu,

b) Opiniowanie projektu finansowego przedszkola,

c) Wnioskowanie o zmiany w statucie przedszkola,

d) Występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

e) Występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,

f) Współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,

g) Typowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego,

h) Opiniowanie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola ustalonego przez dyrektora,

i) Gromadzenie funduszy dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola,

j) Typowanie swych przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikacyjnej dzieci do przedszkola,

k) Opiniowanie na piśmie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego po zakończeniu przez niego stażu.

 

6. Rozwiązywanie sporów miedzy organami przedszkola

1) W razie zaistniałego sporu miedzy organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o jego rozstrzygnięcie:

a) Rada pedagogiczna i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b) Rada rodziców i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c) Rada rodziców i rada pedagogiczna do dyrektora,

d) Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiącu od zawiadomienia;

3) Organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając prawa oświatowego;

4) Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola zapewnia dyrektor, posługując się tablicą informacyjną lub nna wspólnie ustaloną formą;

5) Spory miedzy organami rozwiązywane są w drodze negocjacji.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy przedszkola

§ 4

 

1. Przedszkole nr 4 w Pyskowicach jest przedszkolem czteroodziałowym.

 

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

3. Arkusz zatwierdza organ prowadzący do 25 maja każdego roku.

 

4. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) Czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) Liczbę pracowników przedszkola;

3) Liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

4) Terminy przerw pracy przedszkola (wykorzystywane na remont i bieżące naprawy i konserwacje);

5) Ramowy rozkład dnia jest ustalony przez dyrektora przedszkola i uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne oraz jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców;

6) Liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

6. Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, możliwości i uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

1) Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo-dydaktycznych w grupach międzyoddziałowych.

2) Grupy międzyoddziałowe tworzone są w ciągu roku szkolnego w godzinach 6.00 - 8.00 oraz 14.00 - 16.00 w celu zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzanym wcześnie i odbieranym późno z przedszkola. Nauczycielka zaczynająca pracę od 6.00 przyjmuje dzieci do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka kończąca pracę o 16.00 przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.30;

3) W okresie niskiej frekwencji (ferie, okresy przedświąteczne, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie (25 dzieci).

 

7. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:

1) Jednego lub dwóch nauczycieli;

2) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel, któremu powierzono oddział prowadził, go przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora, na wniosek nauczyciela, programy wychowania przedszkolnego.

 

9. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

 

10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe i nauka religii. Organizację zajęć dodatkowych i religii określają odrębne przepisy. Czas trwania zajęć dodatkowych (po realizacji podstawy programowej) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) Z dziećmi w wieku 3 do 4 lat - około 15 minut;

2) Z dziećmi w wieku 4 do 6 lat - około 30 minut.

 

11. Naukę religii prowadzi nauczyciel religii posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Prowadzone zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć religii.

 

12. Przedszkole organizuje pomoc logopedyczną, zatrudniając nauczyciela logopedę. Zajęcia logopedyczne odbywają się po wstępnej diagnozie dzieci, na terenie przedszkola, indywidualnie lub w małych grupach. Nauczyciel prowadzi dokumentację tych zajęć.

 

12a. W przedszkolu prowadzona jest nauka języka angielskiego. Sukcesywnie nauka języka angielskiego obejmować będzie wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

13. W razie nieobecności dyrektora w przedszkolu zastępstwo przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i zaakceptowany przez organ prowadzący.

 

14. Czas pracy przedszkola:

1) Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

2) Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola od 6.00 do 16.00, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a) Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, itp. Organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itp.,

c) Co najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

d) Pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować (w tej puki czasu mieszczą się czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne i inne). Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 0d 8.00 do 13.00.

3) Zasady odpłatności za korzystanie przez dzieci z wyżywienia i opieki w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa ustalone są przez organ prowadzący poprzez uchwałę nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 sierpnia 2009 r.;

4) Z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola dyrektor zawiera umowę dotyczącą zasad i terminów odpłatności za wyżywienie i opiekę;

5) W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie za dni nieobecności, w kolejnym miesiącu.

6) Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników określa Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

ROZDZIAŁ V

Zadania pracowników

§ 5

 

1. Zadania nauczycieli:

1) Rzetelne realizowanie podstawowych funkcji przedszkola: opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej;

2) Wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju;

3) Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) Ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;

5) Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla siebie i każdego człowieka;

6) Respektowanie i prezentowanie każdemu wychowankowi praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka;

7) Tworzenie bezpiecznego otoczenia i uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;

8) Pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działanie wychowawcze;

9) Organizowanie współpracy z rodzicami poprzez:

a) Zebrania ogólne,

b) Zebrania oddziałowe,

c) Zajęcia otwarte,

d) Konsultacje indywidualne,

e) Uroczystości przedszkolne i rodzinne;

10) Rzetelne planowanie i realizowanie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej wraz z odpowiedzialnością za jej jakość;

11) Jak najlepsze wykorzystanie środków dydaktycznych i troska o nie;

12) Efektywne wykorzystanie czasu pracy na zaplanowane działania z dzieckiem i dla dziecka:

a) Zabawy i zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi według miesięcznego planu pracy,

b) Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem uroczystości, występów dzieci poza przedszkolem,

c) Inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola;

13) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji trzy razy w roku na arkuszu obserwacji wybranym przez nauczyciela danego oddziału. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) dla dziecka w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Diagnozę przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym - do końca XI i IV danego roku szkolnego. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego i przekazanie rodzicom w formie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-cio i 6-letnich.;

14) Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

15) Współtworzenie życzliwej atmosfery w pracy;

16) Dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną;

17) Dbanie o dobre imię przedszkola;

18) Przestrzeganie obowiązujących regulaminów i procedur.

 

2. Zadania intendenta:

1) Prowadzenie pogotowia kasowego zgodnego z odrębnymi przepisami;

2) Zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czyszczące, sprzęt, pomoce oraz materiały gospodarcze;

3) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu;

4) Sporządzanie jadłospisów zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci;

5) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) Systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego;

7) Prowadzenie kasy przedszkola;

8) Prowadzenie na bieżąco raportu kasowego;

9) Odprowadzanie do banku wszystkich wpłat;

10) Dokonywanie kontroli spisów inwentarza, terminowe wykonywanie sprawozdań związanych z frekwencją i żywieniem dzieci, sporządzanie miesięcznego zestawienia zużycia artykułów żywnościowych;

11) Prowadzenie kontroli żywieniowej;

12) Uczestniczenie w zebraniach rady rodziców i rady pedagogicznej w przypadku zaproszenia do udziału;

13) Troska o dobrą atmosferę w pracy;

14) Przestrzeganie kultury w kontaktach z rodzicami, współpracownikami oraz osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole;

15) Prowadzenie czynności zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych.

 

3. Zadania kucharki:

1) Przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;

2) Pobieranie z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbanie o racjonalne ich zużycie;

3) Wydawanie porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach;

4) Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu;

5) Pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej;

6) Utrzymywanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętu;

7) Troska o dobra atmosferę w pracy.

 

4. Zadania pomocy kuchennej:

1) Pomoc kucharce w przenoszeniu posiłków zgodnie z zasadami higieny, estetyki i przepisami dotyczącymi sposobu zachowania wartości odżywczych produktów spożywczych;

2) Pomoc kucharce w przenoszeniu produktów spożywczych z magazynu;

3) Utrzymanie w czystości naczyń, sprzętu kuchennego i obieralni;

4) Znajomość instrukcji urządzeń kuchennych i ich bezwzględne przestrzeganie;

5) Samodzielne przygotowywanie posiłków zgodnie z normami i zasadami żywieniowymi w czasie nieobecności kucharki;

6) Współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

7) Dbanie o dobrą atmosferę w pracy.

 

5. Zadania pomocy nauczyciela:

1) Pełnienie zleconych przez nauczycielkę czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci;

2) Pomoc w przygotowywaniu materiałów i pomocy do zajęć;

3) Postepowanie w procesie wychowawczym zgodnie z kierunkiem pracy ustalonym przez nauczyciela;

4) Pełnienie roli " asystentki" nauczyciela w celu większego usamodzielnienia dzieci;

5) Przestrzeganie kultury w kontaktach z dziećmi, rodzicami i ze współpracownikami oraz z osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole;

6) Troska o dobrą atmosferę w pracy, pomoc przy rozdawaniu posiłków w razie nieobecności woźnej oddziałowej;

 

6. Zadania robotnika do pracy lekkiej/woźnej oddziałowej w przedszkolu:

1) Utrzymanie porządku i czystości w przydzielonej sali zabaw dzieci oraz w przydzielonych pomieszczeniach przedszkola w danym roku szkolnym;

2) Staranne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń: odkurzanie, ścieranie kurzu, mycie i czyszczenie mebli, zabawek, kwiatów, okien, pranie ręczników, obrusów, odzieży ochronnej, firan, pościeli, mycie podłóg, umywalek, sedesów, luster, itp.;

3) Rozkładanie leżaków lub pomoc przy ich rozkładaniu i składaniu;

4) Pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę;

5) Roznoszenie naczyń, nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

6) Roznoszenie i porcjowanie posiłków w przydzielonej grupie;

7) Korzystanie z przydzielonych narzędzi, środków czystości, odzieży ochronnej, sprzętu, naczyń, materiałów z troską, w sposób racjonalny i ekonomiczny;

8) Współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

9) Przestrzeganie zasad kultury w kontaktach ze współpracownikami, dziećmi, rodzicami wychowanków, osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole;

10) Pełnienie dyżurów w szatni w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci, legitymowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy po dziecko. Sprawdzanie oświadczeń rodziców;

11) Troska o dobra atmosferę w pracy.

 

7. Zadania robotnika do pracy ciężkiej/ konserwatora w przedszkolu:

1) Dbanie o dobro przedszkola i sumienny stosunek do mienia, chronienie go przed zniszczeniem i kradzieżą;

2) Dbanie o ład i porządek na terenie przedszkolnym oraz jego obrębie:

a) Zachowanie porządku przed przedszkolem oraz na terenie ogrodu przedszkolnego,

b) W zależności od pory roku - zgarnianie śniegu z chodnika prowadzącego do budynku przedszkola, posypywanie go piaskiem, zgarnianie liści, podlewanie ogrodu, klombów;

3) Dbanie o posiadanie niezbędnych dla swojego odcinka pracy zasobów (przybory, środki, narzędzia) oraz racjonalne ich wykorzystanie;

4) Dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem oraz przechowywanie w wyznaczonym pomieszczeniu (konserwacja i utrzymanie sprzętu w czystości);

5) Niezwłoczne zawiadomienie policji i dyrektora o zauważonej próbie włamania, zniszczenia lub kradzieży mienia przedszkola;

6) Dokonywanie drobnych napraw i drobnych prac malarskich na terenie przedszkola w miarę możliwości i umiejętności.

 

8. Zadania kierownika gospodarczego:

Kierownik gospodarczy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań wynikających z zakresu obowiązków:

1) Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni, szczególnie w zakresie organizacji pracy, wyposażenia i zaopatrzenia;

2) Nadzór nad ekonomiczną gospodarką energii cieplnej i elektrycznej, gazem, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania przedszkola;

3) Realizację zakupów wyposażenia materialnego przedszkola zgodnie z decyzjami dyrektora i rady pedagogicznej;

4) Inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, uzgadnianie ilościowego i wartościowego stanu inwentarza, zapisami księgowymi, organizacja inwentaryzacji rocznej, organizowanie prawidłowej kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania;

5) Współudział w projektowaniu budżetu przedszkola, w tym szczególnie na wydatki administracyjno-gospodarcze i materiałowe;

6) Współpraca z intendentem w zakresie zaopatrzenia i wyposażenia kuchni;

7) Prowadzi sprawy kadrowe pracowników w zakresie absencji, urlopów, ewidencji czasu pracy, godzin ponadwymiarowych oraz stażu pracowniczego;

8) Zapewnia druki i materiały kancelaryjne, a także środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola;

9) Dba o właściwą organizację stanowiska pracy w celu zabezpieczenia baz danych osobowych podlegających ochronie;

10) Robi sprawozdania do GUS, SIO oraz sporządza odpłatność za przedszkole dla rodziców;

11) Przestrzega przepisów regulaminu pracy i bhp, przeciwpożarowe i o ochronie danych osobowych;

12) Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z potrzeb przedszkola.

 

8a. Zadania pomocy administracyjno-biurowej

Pomoc administracyjno-biurowa podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Do zadań pomocy administracyjno-biurowej należy:

1) Obsługa urządzeń biurowych tj. komputer, fax, kserokopiarka itp.

2) Obsługa programów komuterowych w zakresie powierzonych obowiązków.

3) Prowadzenie wymaganej dokumentacji przedszkolnej.

4) Współpraca z pracownikami przedszkola.

5) Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w ramach powierzonych obowiązków.

 

9. Zadania dotyczące wszystkich pracowników:

1) Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracy oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych;

2) Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmian obowiązków oraz przydziału dodatkowych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki wychowanków i rodziców

§ 6

 

1. Dziecko ma prawo do:

1) Akceptacji takim, jakim jest;

2) Szacunku i poszanowania godności osobistej;

3) Życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) Do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy;

5) Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

6) Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

7) Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

8) Swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów;

9) Badania, eksperymentowania, błędów i poszukiwań;

10) Doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

11) Spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;

12) Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

13) Snu i odpoczynku;

14) Nauki i regulowania własnych potrzeb;

15) Zdrowego jedzenia;

16) Do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak i dorosłych;

17) Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

18) Ochrony przed przemocą.

 

2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

1) Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania;

2) Szanowanie siebie i odrębności każdego kolegi;

3) Przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych wspólnie z kolegami i nauczycielami;

4) Przestrzeganie wartości powszechnie znanych, między innymi: miłości, szacunku, godności, prawdy, dobra i piękna;

5) Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości;

6) Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;

7) Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;

8) Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;

9) Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

 

3. Rodzice maja prawo do:

1) Znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale, do którego uczęszcza jego dziecko oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju oraz uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać;

3) Uzyskania pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;

4) Wyboru rodzaju zajęć dodatkowych, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez przedszkole oraz zaproponowanie innych zajęć. Ich realizacja regulowana jest ilością zgłoszonych dzieci, warunkami lokalowymi przedszkola i zasadą zachowania umiaru, tak aby nie obciążać nadmiernie dziecka;

5) Aktywnego włączania się w życie przedszkola, współtworzenie go;

6) Współuczestniczenia w edukacji prowadzonej przez przedszkole dla rodziców, w konsultacjach indywidualnych, zebraniach, spotkaniach integracyjnych;

7) Traktowania ich jako partnerów w realizowaniu zadań edukacyjnych;

8) Życzliwej atmosfery, zrozumienia, a przede wszystkim dyskrecji podczas kontaktów z nauczycielami i dyrektorem;

9) Wyrażania opinii na temat przedszkola.

 

4. W przedszkolu nie mogą być stosowane:

1) Żadne zabiegi lekarskie;

2) Nie podaje się żadnych lekarstw, w razie zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wzywa pogotowie ratunkowe i zawiadamia rodziców.

 

5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o zaistniałej sytuacji, dotyczy to również pasożytów i wszawicy.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji wychowanków

§ 7

 

1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności:

a) Wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku trzech do 6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,

b) Wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice pracują,

c) Wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka z rodziny niepełnej,

d) Rodzin wielodzietnych rodziców pracujących zawodowo,

e) Wniosek o przyjęcie dotyczy dziecka, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola,

f) Wykazanie się dziecka gotowością do uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym, przez co, miedzy innymi rozumie się takie umiejętności jak: sygnalizowanie potrzeb (szczególnie fizjologicznych), korzystanie z toalety, rozumienie poleceń nauczyciela, posługiwanie się łyżką.

2) Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może, na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

2. Rekrutacja do przedszkola

1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

2) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

c) Sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego.

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, o które może wystąpić do komisji w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

4) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie, o którym mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego;

5) Postepowanie rekrutacyjne jest etapowe;

6) Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Pyskowice;

7) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) Wielodzietność rodziny kandydata,

b) Niepełnosprawność kandydata,

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

e) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

f) Objęcie kandydat pieczą zastępczą.

8) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący;

9) Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy:

1) Rodzice nie powiadamiają przedszkola o nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 30 dni,

2) Rodzice nie wywiązują się z ustalonych terminów opłat,

3) Zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a podjęte działania psychologiczno-pedagogiczne nie przyniosły żadnych rezultatów:

a) Utajnienia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie przedszkolnej,

4) Rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu,

5) Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne,

6) Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, z uzasadnieniem, rodzice otrzymują na piśmie. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia rodzicom dziecka. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 

4. Zasady przyjęcia do przedszkola:

1) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica;

2) Wniosek rodzica zawiera:

a) Imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) Imiona i nazwiska rodziców kandydata,

c) Adres miejsca zamieszkania kandydata i rodziców,

d) Numery telefonów rodziców kandydata i adres poczty elektronicznej, o ile je posiadają,

e) Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

3) Do wniosku dołącza się:

a) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 8 lit. a - f.

4) Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 8 lit. a - f składane są w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata;

5) Oświadczenia rodziców składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia."

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 8

 

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) Umieszczenie statutu w miejscu dostępnym dla rodziców na stoliku w szatni;

2) Udostępnienie statutu przez dyrektora pracownikom;

3) Zapoznanie rodziców ze statutem na pierwszym zebraniu w roku szkolnym;

4) Opublikowanie statutu na stronie BIP.

 

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj. nauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników niebędących nauczycielami.

 

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:

1) Arkusze organizacji przedszkola;

2) Awans zawodowy nauczycieli;

3) Nadzór pedagogiczny nauczycieli;

4) Sprawy pracownicze.

 

5. Uchwalenie statutu Przedszkola nr 4 w Pyskowicach i dokonywanie jego zmian następuje w drodze uchwał, przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 4 w Pyskowicach.

 

6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia mocą Uchwały nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej przedszkola nr 4 w Pyskowicach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu przedszkola.

 

7. Tekst jednolity po zmianach z dnia 16.12.2009 r. uchwała nr 6/2009/2010 Rady Pedagogicznej.

 

8. Tekst jednolity po zmianach z dnia 21.10.2010 r. uchwala nr 6/2010/2011 Rady Pedagogicznej.

 

9. Tekst jednolity po zmianach z dnia 23.03.2011 r. uchwała nr 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej.

 

10. Tekst jednolity po zmianach z dnia 30.10.2014 r. uchwala nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej

 

11. Zmiany wprowadzono uchwałą nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

12. Zmiany wprowadzono uchwałą nr 9/2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 z dnia 3 lutego 2016r.

 

Pyskowice 30.10.2014 r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Danuta Adamska
email: d-adamska@o2.pl tel.:32/233-24-38
, w dniu:  28‑11‑2008 00:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2017 12:07:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive