Budżet placówki


PLAN JEDNOSTKOWY BT - 1

DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 1

NA 2015 ROK
Dział 801 ŚLĄSKIE PYSKOWICE

województwo gmina - miasto - dzielnicaRozdział 80104 ............ Przedszkole nr 3 ...............

( nazwa i adres jednostki )

Poz.

Nazwa

Przewidywane wykonanie

za 2014 rok

Plan - budżet

na 2015 rok

wskaźnik ( 4:3 )

1

2

3

4

5

A

1.


Plan gospodarczy:


2.


Wskaźnik budżetowy


3.


Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:

18,45

18,55

1,01


pracownicy pedagogiczni

9,2

9,3

1,01


pracownicy administracyjno - obsługowi

9,25

9,25

1


Ilość godzin zatrudnienia

545

545

1

.


Norma budżetowa
B
Rozdział 80104


Wydatki bieżące - ogółem

951 945

961 700

1,01

§


Wydatki objęte normą4010


Wynagrodzenia osobowe pracowników

646 582

665 367

1,03

4040


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

47 204

50 498

1,08

4110


Składki na ubezpieczenie społeczne

117 644

112 155

0,95

4120


Składki na Fundusz Pracy

16 856

15 980

1,15

4170


Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

0

0

3020


Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń

1 500

1 500

1

4210


Zakup materiałów i wyposażenia

17 140

10 525

0,61

4240


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 500

3 500

2,33

4260


Zakup energii

44 500

44 000

0,99

4270


Zakup usług remontowych

1 500

1 600

1,07

4280


Zakup usług zdrowotnych

1 020

1 000

0,98

4300


Zakup usług pozostałych

14 393

14 000

0,97

4350


Zakup usług dostępu do Internetu

450

430

0,96

4370


Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon stacjonarny

1 300

1 200

0,92

4410


Podróże służbowe

200

200

1

4430


Różne opłaty i składki

371

260

0,70

4440


Odpisy na Z.F.Ś.S.

38 300

38 400

1

4520

Wywóz nieczystości

185

185

1

4700

Szkolenia pracowników administracji i obsługi

300

900
3

BT - 1
str. 2


1

2

3

4

5
Wydatki nie objęte normąRozdział................................................Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

6060


C
Rozdział 80104Dochody - ogółem


0690

Opłaty za sprawowanie opieki, koszt przygotowania posiłków dla pracowników
62279

55 000

0,88D


Uzasadnienie wydatków - dochodów


I. Wydatki

961 700,-


§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 17 pracowników (7 nauczycieli i 10

pracowników administracyjno - obsługowych, nagrody dyrektora, nagrody

jubileuszowe )

665 367,-


§ 4040 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego

pracowników z 2009 roku

50 498,-


§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (.......% ) od planowanych wydatków
na wynagrodzenia osobowe ( minus nagrody jubileuszowe ) oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne

112 155,-


§ 4120 Składki na Fundusz Pracy ( 2,45% ) od j.w.

15 980,-


§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia )

0,-


§ 3020 Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

odzież ochronna dla pracowników

1 500,-


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości itp......

- materiały biurowe: do pracy biurowej, do pracy z dziećmi itp...............

- wyposażenie między innymi: sal, holi, magazynu, ogrodu - kuchni (deski, garnki , naczynia kuchenne, zastawa stołowa, kubki, sztućce), sprzęt AGD itp.........

- zakup akcesoria komputerowych, programy, tusze do drukarek, papier ksero itp......................

- materiały do konserwacji sprzętu i drobnych remontów itp..............

10 525,-

3 500,-

1 000,-

3 725,-

1 000,-

1 300,-


§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi itp.............

- książki i zabawki do pracy z dziećmi itp. .................

3 500,-

2 000,-

1 500,-


§ 4260 Zakup energii:

- opłata za zużyty gaz do sporządzania posiłków oraz grzania wody w kuchni

- opłata za dostarczoną energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń przedszkolnych

- opłata za zużytą wodę

- opłata za energię elektryczną zużytą m.in. do oświetlenia pomieszczeń

Opłaty ponosi się według odczytów liczników

44 000,-

4 600,-

33 000,-

2 200,-

4 200,-

§ 4270 Zakup usług remontowych:

- usługi konserwacyjne i naprawcze, maszyn, urządzeni sprzętu itp. .........

- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń itp. ......

1 600,-

900,-

700,-


§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:

- wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne,

okresowe i profilaktyczne pracowników itp. ...........

1 000,-

1 000-


§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- opłaty za usługi pocztowe, abonament za TV itp. ................

- kanalizacja itp. ..................

- przeglądy ( roczne i pięcioletni) itp. ...................

- doradztwo BHP itp. ......................

- różne usług itp. ...............

14 000,-

450,-

3 600,-

450,-

8 800,-

700,-


§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu

- abonament

430,-

430,-

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny

- opłaty za abonament oraz rozmowy telefoniczne z rodzicami dzieci, służbowe z placówkami, instytucjami itp..............

1 200,-

1 200,-


§ 4410 Podróże służbowe krajowe - zwrot za delegacje pracowników - wyjazdy
na szkolenia, kursy itp. ........

200,-

200,-


§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie placówki przedszkolnej od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów itp.

- opłaty sądowe itp. ...........

260,-

260-

0,-


§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

38 400,-


§ 4520 Wywóz śmieci

185,-


§ 4700 Szkolenie pracowników administracji i obsługi

900,-

BT - 1
str. 4II. Dochody

Opłata za sprawowanie opieki i przygotowanie posiłków dla pracowników
55 000,-EPlan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ............................ ....................................

Pokrycie kosztów zł....................................

1. z budżetu zł....................................


2. z innych źródeł

a).................................... zł....................................

b).................................... zł....................................

c).................................... zł....................................Poz.

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych

Termin wykonania

od - do

(podać m-ce ) ...............r.

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania

w roku ......... systemem

gospodarczym

zleconym


Ogółemw tym: robocizna.........

materiały..........

X

X

X

X

X

X

X

X


Pyskowice, dnia 26.11.2014 r. .......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )


Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące ( rozdział 80104 ) w kwocie 961 700,- zł. słownie : dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złoty


b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ( rozdział......................... ) w kwocie.................................................................................... słownie...........................................................................................................................................................................................................

c) dochody ( rozdział 80104 ) w kwocie .. 55 000,- zł. słownie .pięćdziesiąt pięć tysięcy ..................
Pyskowice, dnia 26.11.2014 r. .......................................................

( podpis i pieczęć organu sporządzającego )

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.11.2014 r. projekt budżetu przedszkola na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/2014/2015
Dział 801 Rozdział 80146

dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli: rok 2015 - 2 000,- zł.

Dział 801 Rozdział 80148
Dochody na zakup żywności: rok 2015 - 86 102,- zł.
Zakup żywności w celu przygotowania posiłków: rok 2015 - 86 102,- zł.

Informacja wytworzona przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  30‑12‑2008 10:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marianna Wesołowska
email: przedszk_3@op.pl tel.:32/233-27-43
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2015 15:15:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive