Statut


Statut Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach

 

Spis treści:

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne – str.2

 

Rozdział II – Cele i zadania przedszkola – str. 3

 

Rozdział III – Organy przedszkola – str. 6

 

Rozdział IV – Organizacja pracy przedszkola – str. 10

 

Rozdział V – Zadania pracowników – str. 12

 

Rozdział VI – Prawa i obowiązki wychowanków i rodziców – str. 17

 

Rozdział VII – Zasady rekrutacji – str. 18

 

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe – str. 2

Podstawy prawne:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tj. Dz. U. z 2015r. , poz. 2156 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

- Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

- Rozporządzenie MEN z 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych( Dz. U. z 2014r. poz. 414)

- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2013r. poz. 532)

 

Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej nr 03/08/16 z dnia 30.08.2016r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole Nr 1, zwane dalej "Przedszkolem" jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Pyskowicach przy ulicy Oświęcimskiej 28.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pyskowice.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 1

ul. Oświęcimska 28

44-120 Pyskowice

tel./fax 233 25 80

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Cele przedszkola:

 1. pomoc rodzinie w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci

 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do potrzeb warunków pobytu w przedszkolu, możliwości wspólnej zabawy z rówieśnikami i nauki poprzez zabawę

 3. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz rozwijanie wszelkich zainteresowań i zdolności dzięki, którym pozytywnie rozwinie ono swoją osobowość, a tym samym zwiększy szansę powodzenia w szkole i w życiu

 4. tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej -rozwijanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 5. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społeczno - kulturalnym, przyrodniczym i technicznym - wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej dzieci oraz zachęcanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć

 6. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych - rozwijanie wyobraźni, fantazji i ekspresji dziecięcej w kontakcie z różnymi formami artystycznymi: muzyczną, teatralną i plastyczną

 7. kształtowanie poczucia więzi i przynależności społecznej do własnego środowiska, miejscowości, regionu, kraju oraz postawy patriotycznej z jednoczesnym poszanowaniem i tolerancją dla odmienności.

2. Zadania przedszkola:

 1. bezpośrednia i stała opieka nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i podczas zajęć poza jego terenem - zapewnienie bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie i higienę dzieci.

 2. wychowanie, zabawa i edukacja w atmosferze radosnego dzieciństwa i akceptacji

 3. tworzenie sytuacji edukacyjnych rozbudzających ciekawość poznawczą i kreatywność dziecka, otwartość na różne wartości

 4. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci w trosce o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny - pomoc w realizacji własnej drogi w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, wzmacnianie dziecięcej wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu w szkole i w życiu.

 5. kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych sytuacjach - min. racjonalnego przeżywania stresów i porażek

 6. organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przedszkole współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyskowicach oraz będzie pozyskiwać wykwalifikowanych specjalistów mających uprawnienia do prowadzenia zajęć organizowanych w przedszkolu w zakresie pomocy indywidualnej dziecku i w miarę jego potrzeb rozwojowych.

Formy pomocy przewidziane dla dzieci to:

 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia

 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 3. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym

 4. porady i konsultacje

 5. wspomaganie rodziny w opiece, wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole, realizowanie zadań statutowych we współdziałaniu z rodzicami.

8) Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

 1. informowanie na bieżąco o postępach dziecka, ustalanie wspólnie z rodzicami kierunku zadań realizowanych przez przedszkole

 2. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola

3. Zadania i cele przedszkole realizuje w oparciu o:

 1. podstawę programową wychowania przedszkolnego obowiązującą i określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

 2. koncepcję pracy/rozwoju przedszkola

 3. planu pracy na dany rok szkolny

 4. współczesną wiedzę pedagogiczną,

 5. dobrą znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego.

4. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna z dziećmi jest realizowana przez nauczyciela/nauczycieli/, któremu powierzono dany oddział na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji.

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola poprzez:

 2. stałą obecność nauczyciela,

 3. zabezpieczenie terenu spacerów i wycieczek,

 4. pomoc personelu obsługi w czasie wyjść poza teren placówki,

 5. zabezpieczenie sprzętu znajdującego się we wszystkich pomieszczeniach przedszkola, w których przebywają dzieci,

 6. bieżące usuwanie i konserwację sprzętu i uszkodzonych zabawek,

 7. zabezpieczenie środków chemicznych przed dostępem dzieci,

 8. pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci z przedszkola,

 9. zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa i akceptacji zarówno pod względem fizycznym i psychicznym,

 10. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż. - zaznajamia z nimi dzieci poprzez pogadanki, zabawy i zajęcia wdrażając ogólne zasady bezpieczeństwa

 11. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę możliwości pomoc dziecku i jego rodzinie,

 12. podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,

 13. w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dzieciom dodatkową opiekę,

 14. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane zarządzeniem dyrektora przedszkola. Regulamin i zasady organizacji wycieczek autokarowych określają odrębne przepisy.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu,

7. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnione przez nich na piśmie osoby pełnoletnie mogące zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku pełnego bezpieczeństwa (np. osoba pod wpływem alkoholu). O przypadku odmowy powinien być powiadomiony dyrektor lub jego zastępca, który podejmie działania zamierzające do nawiązania kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem lub zastępcą, do podjęcia powyższych działań upoważniony jest nauczyciel opiekujący się dzieckiem

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

9. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola (nauczycielowi dyżurującemu lub w wyjątkowych przypadkach woźnej oddziałowej). Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

10. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek zgłosić to upoważnionemu pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialna jest osoba odbierająca.

11. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godziny 16.00 nauczycielka zobowiązana jest telefonicznie powiadomić rodziców /prawnych opiekunów/, ewentualnie osoby upoważnione przez nich na piśmie do odbioru dziecka, o pozostawaniu dziecka w przedszkolu. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w ciągu 1-nej godziny, to należy powiadomić dyrektora lub jego zastępcę, a ten może powiadomić policję o pozostawieniu dziecka przez rodziców w przedszkolu.

W przypadku niemożliwości skontaktowania się z dyrektorem lub jego zastępcą upoważniony do podjęcia powyższych działań jest (w razie konieczności) nauczyciel opiekujący się dzieckiem.

Rozdział III

Organy przedszkola

§ 3

1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodzic

2. Zadania dyrektora są następujące:

 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki,

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 3. tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych i dydaktycznych

 4. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

 5. współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

 6. opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, przedstawienie go do zaopiniowania radzie pedagogicznej oraz stosowanie się do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola,

 7. realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

 8. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela określonych w odrębnych przepisach,

 9. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

 10. dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej

3. Zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy:

 1. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 2. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych dla nauczycieli oraz dla pozostałych pracowników przedszkola,

 3. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

 4. prowadzenie spraw kadrowych,

 5. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

 6. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,

 7. organizowanie systematycznych przeglądów technicznych, przeprowadzenie koniecznych napraw, remontów itp. w celu utrzymania budynku i terenu przedszkola w odpowiednim stanie,

 8. organizowanie i prowadzenie kancelarii przedszkola,

 9. zapewnienie wymaganej ochrony przeciwpożarowej,

 10. przestrzeganie procedur określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia,

 11. wyposażenie placówki w certyfikowany sprzęt i zabawki,

 12. odpowiedni podział zadań i odpowiedzialności w zakresie zapewnienia dzieciom opieki,

 13. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem przedszkola.

 14. Dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie realizowane wspólnie z nauczycielami.

4. W razie nieobecności dyrektora w przedszkolu zastępstwo przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i zaakceptowany przez organ prowadzący.

5. Zadania rady pedagogicznej:

 1. rada pedagogiczna działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na jej podstawie ustalonym regulaminem,

2) w skład rady pedagogicznej wchodzą:

 1. dyrektor jako jej przewodniczący

 2. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 3. w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

3) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

 1. opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu

 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

 4. przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i zatwierdzenia ich

 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola,

 6. ustalanie regulaminu swojej działalności

4) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola

 2. projekt planu finansowego przedszkola

 3. wnioski dyrektora o przyznaniu odznaczeń i innych wyróżnień

 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych

 5. pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5) rada pedagogiczna wnioskuje do organu prowadzącego:

 1. nadanie imienia przedszkolu

 2. odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

 3. do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia,

 4. decyzje rada pedagogiczna podejmuje w formie uchwał,

 5. uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 jej członków,

 6. dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

 7. o wstrzymaniu uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący,

 8. organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, decyzja rozstrzygająca organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna,

 9. zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

 10. przed rozpoczęciem roku szkolnego (organizacyjne)

 11. po zakończeniu pierwszego półrocza (podsumowujące pracę za ten okres)

 12. po zakończeniu roku szkolnego (podsumowujące pracę za dany rok szkolny)

 13. w miarę potrzeb (narady szkoleniowe)

 14. zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

 15. zebrania rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad,

 16. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

 17. dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola,

 18. nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 19. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do:

- Ośrodka pomocy Społecznej o przyznanie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną i losową dziecka

 

6. Rada rodziców:

 1. rada rodziców działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, statutem przedszkola i regulaminem ustalonym na ich podstawie,

 2. w skład rady rodziców wchodzi:, co najmniej po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym,

 3. na posiedzeniu rady rodziców wybrani przedstawiciele wyłaniają większością głosów prezydium rady, w składzie tj.:

 4. przewodniczącego

 5. wiceprzewodniczącego

 6. skarbnika

 7. komisję rewizyjną

 8. do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym w tym dyrektor przedszkola,

 9. zebrania rady rodziców są protokołowane a protokolant jest wybierany na zebraniu

 10. kadencja rady rodziców trwa 3 lata z możliwością corocznej zmiany 1/2 składu rady.

 11. kompetencje rady rodziców:

 12. uchwalenie własnego regulaminu

 13. opiniowanie projektu finansowego przedszkola

 14. wnioskowanie o zmiany w statucie przedszkola

 15. występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola

 16. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub nauczycieli zatrudnionych w przedszkola

 17. współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców

 18. typowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego

 19. opiniowanie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola ustalonego przez dyrektora

 20. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola

 21. typowanie swych przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola

 22. opiniowanie, na piśmie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego po zakończeniu przez niego stażu

7. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola.

 1. w razie zaistniałego sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o jego rozstrzygnięcie:

 2. rada pedagogiczna i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. rada rodziców i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 4. rada rodziców i rada pedagogiczna do dyrektora,

 5. dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców do organu prowadzącego lub organu prawującego nadzór pedagogiczny,

 6. wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia,

 7. organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa przestrzegając prawo oświatowe,

 8. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola zapewnia dyrektor posługując się tablicą informacyjną lub inną wspólnie ustaloną formą,

 9. spory między organami rozwiązywane są na drodze negocjacji.

Rozdział IV

Organizacja pracy przedszkola

§ 4

1. Przedszkole Nr 1 w Pyskowicach jest przedszkolem trzyoddziałowym.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku

3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.

4. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników przedszkola,

 3. liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 4. terminy przerw w pracy przedszkola (wykorzystane na remont, bieżące naprawy i konserwację),

 5. ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola przy czym ma być dostosowany do założeń programowych. i uwzględniać wymagania zdrowotne, higieniczne oraz oczekiwania rodziców.

 6. Liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:

 1. jednemu lub dwóm nauczycielom

 2. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele, którym powierzono oddział prowadzili go przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele/, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 6

5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona w przedszkolu opiera się na:

 1. podstawie programowej określonej przez MEN

 2. programach wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora na wniosek nauczyciela

 3. planach pracy nauczycieli w poszczególnych oddziałach

6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7. Zajęcia opiekuńcze i wychowawczo-dydaktyczne są planowane, organizowane i prowadzone w sposób systematyczny w każdym oddziale przez nauczyciela/nauczycieli/, którym je powierzono.

8. Dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów i prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo-dydaktycznych w grupach łączonych/między oddziałowych.

9. Grupy łączone /międzyoddziałowe tworzone są w trakcie roku szkolnego z zachowaniem liczebności do maksimum 25 dzieci w grupie:

 1. w godzinach 6.00 – 8.00 oraz 14.3015.00 – 16.00 czyli w czasie schodzenia się do przedszkola i rozchodzenia się dzieci do domu w celu zapewniania opieki dzieciom wcześnie przychodzącym i późno odchodzącym z przedszkola.

 2. nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godz. 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów zgodnie z organizacją pracy przedszkola, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od 14.30/15.00 po zamknięciu pozostałych oddziałów zgodnie z organizacją pracy przedszkola do godz. 16.00.

 3. w okresie ferii, w okresach około świątecznych, podczas tzw. długich weekendów, jeżeli frekwencja jest zaniżona z innych powodów (np. chorób), a także w razie zaistnienia innej konieczności (np. dyżury nauczyciela w szatni na tzw. rankach i popołudniówkach.)

10. W przedszkolu może być organizowana nauka religii na życzenie rodziców/prawnych opiekunów, czas trwania tych zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. z dziećmi 3-4 letnimi ok. 15min dwa razy w tygodniu,

 2. z dziećmi 5-6 letnimi ok. 30 min. dwa razy w tygodniu.

11. Naukę religii prowadzi nauczyciel religii posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Prowadzone zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć religii,

12. Przedszkole może prowadzić nieodpłatnie kółka zainteresowań organizowane przez nauczycieli dla chętnych dzieci i ich rodziców.

13. Przedszkole organizuje pomoc logopedyczną zatrudniając nauczyciela-logopedę. Zajęcia logopedyczne odbywają się po wstępnej diagnozie dzieci przeprowadzonej na terenie przedszkola, indywidualnie lub w małych grupach dobranych zgodnie z potrzebami dzieci. Nauczyciel logopeda prowadzi dokumentację tych zajęć w dzienniku zajęć logopedycznych.

14. Przedszkole prowadzi naukę j. angielskiego w ramach podstawy programowej dla dzieci 6 oraz 5 letnich, począwszy od roku szkolnego 2015/2016, a w kolejnych latach sukcesywnie w młodszych grupach. Czas trwania zajęć określa dyrektor uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci.

15. Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudniając specjalistów.

§ 7

1. Czas pracy przedszkola:

 1. przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący,

 2. dzienny czas pracy przedszkola: od 6.00 do 16.00 ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

2. Podstawa programowa realizowana jest zgodnie z zaleceniami MEN, według których.:

 1. najwyżej 1/5 czasu należy przeznaczyć na różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

 2. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,

 3. co najmniej 1/5 czasu ( dzieci młodsze 1/4 ) należy spędzać na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, w parku, itp.( organizując gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki po okolicy itp.)

 4. pozostały czas, czyli 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować zgodnie z potrzebami dzieci np. na czynności samoobsługowe, opiekuńcze, higieniczno - porządkowe, organizacyjne i inne).

2a. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odbywa się w godzinach od 9.00- 14.00.

3. W razie nieobecności dyrektora w przedszkolu zastępstwo przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i zaakceptowany przez organ prowadzący.

§ 8

1. „Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i wprowadza je zarządzeniem, natomiast opłaty za godzinę opieki poza podstawą programową określa ustawa MEN z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwała nr XLIII/338/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 maja 2014r.”

2. Z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola dyrektor zawiera umowę dotyczącą zasad i terminów odpłatności za wyżywienie i opiekę.

3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie w kolejnym miesiącu, proporcjonalnie do nieobecności.

4. Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników określa zarządzenie dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Rozdział V

Zadania pracowników

§ 9

1. Zadania nauczycieli:

 1. rzetelne realizowanie podstawowych funkcji przedszkola: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej,

 2. wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,

 3. dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,

 4. ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci

 5. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla siebie i każdego człowieka,

 6. respektowanie i prezentowanie każdemu wychowankowi praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka,

 7. tworzenie bezpiecznego otoczenia i uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

 8. pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działanie wychowawcze wobec rodziców,

 9. organizowanie współpracy z rodzicami poprzez:

 10. zebrania ogólne 2 razy w roku

 11. zebrania oddziałowe 2 razy w roku

 12. zajęcia otwarte co najmniej 2 razy w roku

 13. konsultacje indywidualne

 14. uroczystości przedszkolne i rodzinne i inne spotkania

 15. rzetelne planowanie i realizowanie pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej wraz z odpowiedzialnością za jej jakość,

 16. jak najlepsze wykorzystanie środków dydaktycznych i troska o nie,

 17. efektywne wykorzystanie czasu pracy na zaplanowane działania z dzieckiem i dla dziecka:

a) zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze prowadzone

bezpośrednio z dziećmi według miesięcznego plany pracy

b) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem uroczystości, występów dzieci

poza przedszkolem

c) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola

 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji na arkuszu obserwacji wybranym przez nauczyciela, minimum dwa razy w roku szkolnym. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) dla dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej.

Nauczyciele przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole). Do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowują informację dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 1. przestrzeganie tajemnicy służbowej,

 2. współtworzenie życzliwej atmosfery w pracy,

 3. dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną,

 4. dbanie o dobre imię przedszkola

 5. przestrzeganie obowiązujących regulaminów i procedur.

2. Zadania intendenta:

 1. prowadzenie pogotowia kasowego zgodnego z odrębnymi przepisami,

 2. zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czyszczące, sprzęt, pomoce oraz materiały gospodarcze,

 3. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu,

 4. sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci,

 5. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego, sporządzanie miesięcznych raportów żywnościowych

 7. prowadzenie kasy przedszkola,

 8. prowadzenie na bieżąco raportu kasowego,

 9. odprowadzanie do banku wszystkich wpłat,

 10. dokonywanie kontroli spisów inwentarza, terminowe wykonywanie sprawozdań związanych z frekwencją i żywieniem dzieci, sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia artykułów żywieniowych,

 11. prowadzenie kontroli żywieniowej,

 12. uczestniczenie w zebraniach rady rodziców i rady pedagogicznej w przypadku zaproszenia do udziału,

 13. troska o dobrą atmosferę pracy,

 14. przestrzeganie kultury w kontaktach z rodzicami, współpracownikami oraz osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole,

 15. prowadzenie czynności zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych oraz z dokumentacją obowiązującą w placówce..

3. Zadania kucharki:

 1. przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,

 2. pobieranie produktów z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbanie o racjonalne ich zużycie,

 3. wydawanie porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach,

 4. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,

 5. udział w ustalaniu jadłospisów,

 6. pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

 7. utrzymanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętu,

 8. troska o dobra atmosferę w pracy.

4. Zadania pomocy kucharki:

 1. pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków zgodnie z zasadami higieny, estetyki i przepisami dotyczącymi sposobu zachowania wartości odżywczych produktów spożywczych,

 2. pomoc kucharce w przynoszeniu produktów spożywczych z magazynu,

 3. utrzymanie w czystości naczyń i sprzętu kuchennego i obieralni,

 4. znajomość instrukcji urządzeń kuchennych i ich bezwzględne przestrzeganie,

 5. samodzielne przygotowanie posiłków zgodnie z normami i zasadami żywieniowymi w czasie nieobecności kucharki,

 6. współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

 7. dbanie o dobrą atmosferę pracy.

5. Zadania pomocy nauczyciela:

 1. pełnienie zleconych przez nauczycielkę czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,

 2. pomoc w przygotowaniu materiałów i pomocy do zajęć,

 3. postępowanie w procesie wychowawczym zgodnie z kierunkiem pracy ustalonym przez nauczyciela,

 4. pełnienie roli "asystentki" nauczyciela w celu sprawnego organizowania pracy z dziećmi najmłodszymi, pomocy w opiece nad nimi, wdrażaniu ich do samodzielności w różnych sytuacjach przedszkolnych

 5. przestrzeganie kultury w kontaktach z dziećmi, rodzicami i ze współpracownikami oraz osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole,

 6. troska o dobrą atmosferę w pracy,

 7. pomoc przy rozdawaniu posiłków w razie nieobecności woźnej oddziałowej.

6. Zadania robotnika do pracy lekkiej/ woźnej w przedszkolu:

 1. utrzymanie porządku i czystości w przydzielonej sali zabaw dzieci oraz w przydzielonych pomieszczeniach przedszkola w danym roku szkolnym,

 2. staranne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń: odkurzanie, ścieranie kurzu, mycie i czyszczenie mebli, zabawek, kwiatów, okien, pranie ręczników, obrusów, odzieży ochronnej, firan, pościeli, mycie podłóg, umywalek, sedesów, luster itp.

 3. rozkładnie leżaków lub pomoc przy ich rozkładaniu i składaniu,

 4. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę,

 5. roznoszenie naczyń, nakrywanie i sprzątanie ze stołów,

 6. roznoszenie i porcjowanie posiłków w przydzielonej grupie,

 7. korzystanie z przydzielonych narzędzi, środków czystości, odzieży ochronnej, sprzętu, naczyń, materiałów z troską w sposób racjonalny i ekonomiczny,

 8. współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

 9. przestrzeganie zasad kultury w kontaktach ze współpracownikami, dziećmi, rodzicami oraz osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole,

 10. pomoc nauczycielce w pełnieniu dyżurów w szatni w czasie rozchodzenia się dzieci, w tym legitymowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy po dziecko. Sprawdzenie oświadczeń rodziców,

 11. troska o dobrą atmosferę w pracy.

7. Zadania robotnika do pracy ciężkiej /konserwator w przedszkolu

 1. dbanie o dobro przedszkola i sumienny stosunek do mienia, chronienie go przed zniszczeniem i kradzieżą,

 2. dbanie o ład i porządek na terenie przedszkolnym oraz jego obrębie:

 3. monitorowanie terenu wokół przedszkola (codzienny obchód) – usuwanie sytuacji i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci i osób tam przebywających

 4. w zależności od pory roku- zgarnianie śniegu z chodnika prowadzącego do budynku przedszkola, posypywanie go piaskiem, zgarnianie liści, podlewanie ogrodu- klombów

 5. dbanie o posiadanie niezbędnych dla swojego odcinka pracy zasobów (przybory, środki, narzędzia) oraz racjonalne ich wykorzystanie,

 6. dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem oraz przechowywanie w wyznaczonym pomieszczeniu (konserwacja i utrzymanie sprzętu w czystości),

 7. niezwłoczne zawiadomienie policji i dyrektora o: zauważonej próbie włamania, zniszczenia lub kradzieży mienia przedszkola,

 8. dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkola w miarę możliwości i umiejętności oraz prac malarskich.

8. Zadania kierownika gospodarczego:

I. Kierownik gospodarczy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

II. Ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań wynikających z zakresu obowiązków:

 1. nadzór nad funkcjonowaniem kuchni szczególnie w zakresie organizacji pracy, wyposażenia i zaopatrzenia

 2. nadzór nad ekonomiczna gospodarką energią cieplną i elektryczną, gazem, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektu

 3. realizację zakupów wyposażenia materialnego przedszkola zgodnie z decyzjami dyrektora i rady pedagogicznej

 4. inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu przedszkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, uzgadnianie ilościowego i wartościowego stanu inwentarza zapisami księgowymi, organizacja inwentaryzacji, organizowanie prawidłowej kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania

 5. współudział w projektowaniu budżetu przedszkola, w tym szczególnie na wydatki administracyjno-gospodarcze, materiałowe

 6. współpraca z intendentem w zakresie zaopatrzenia, wyposażenia kuchni

 7. prowadzenie spraw kadrowych pracowników w zakresie absencji, urlopów, ewidencji czasu pracy, godzin ponadwymiarowych oraz stażu pracowniczego,

 8. zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych, a także środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

 9. dbanie o właściwą organizację stanowiska pracy w celu zabezpieczenia baz danych osobowych , podlegających ochronie,

 10. sporządzanie sprawozdań do GUS, SIO oraz sporządzanie odpłatności dla rodziców za przedszkole i monitorowanie terminowości dokonywania w/w opłat przez rodziców

 11. przestrzeganie przepisów regulaminu pracy i BHP, przeciwpożarowego i o ochronie danych osobowych

 12. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola

9. Zadania dotyczące wszystkich pracowników:

 1. każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracy oraz przepisów bhp i ppoż. oraz innych dotyczących go regulaminów obowiązujących w przedszkolu

 2. dyrektor, zastrzega sobie prawo do zmian obowiązków oraz przydziału dodatkowych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki wychowanków i rodziców

§ 10

1. Dziecko ma prawo do:

 1. akceptacji takim, jakim jest,

 2. szacunku i poszanowania godności osobistej,

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania,

 4. do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy,

 5. indywidualnego procesu własnego tempa rozwoju,

 6. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 7. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

 8. swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów,

 9. badania, eksperymentowania, popełniania błędów i poszukiwań,

 10. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

 11. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

 12. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

 13. snu i wypoczynku,

 14. nauki i regulowania własnych potrzeb,

 15. zdrowego jedzenia,

 16. obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak i dorosłych,

 17. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

 18. ochrony przed przemocą.

2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

 1. współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania,

 2. szanowanie siebie i odrębności każdego kolegi,

 3. przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych wspólnie z kolegami i nauczycielami,

 4. przestrzeganie wartości powszechnie znanych między innymi: miłości, szacunku, godności, prawdy, dobra i piękna,

 5. szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej wartości,

 6. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

 7. kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

 8. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

 9. zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

3. Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale, do którego jego dziecko uczęszcza oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania, postępów, trudności

 3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

 4. uzyskania pomocy w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka,

 5. wyboru rodzaju zajęć dodatkowych, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez przedszkole oraz zaproponowanie innych zajęć.

 6. Przy czym realizacja w/w zajęć regulowana jest ilością zgłoszonych dzieci, warunkami lokalowymi przedszkola i zasadą zachowania umiaru, tak by nie obciążać nadmiernie dziecka,

 7. aktywnego włączania się w życie przedszkola, współtworzenie go,

 8. współuczestniczenia w edukacji prowadzonej przez przedszkole dla rodziców, w konsultacjach indywidualnych, zebraniach, spotkaniach integracyjnych.

 9. traktowania jako partnerów w realizowaniu zadań edukacyjnych,

 10. życzliwej atmosfery, zrozumienia, a przede wszystkim dyskrecji podczas kontaktów z nauczycielami i dyrektorem,

 11. wyrażania opinii na temat pracy przedszkola.

§ 11

1. W przedszkolu nie mogą być stosowane:

 1. żadne zabiegi lekarskie,

 2. nie podaje się żadnych lekarstw, w razie zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wzywa się pogotowie ratunkowe i zawiadamia rodziców.

2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o zaistniałej sytuacji, dotyczy to również pasożytów, świerzbu i wszawicy.

Rozdział VII

Zasady rekrutacji wychowanków

§ 12

1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, (dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat).

 1. dzieci w wieku 2,5 lat przyjmowane są do przedszkola w przypadku wolnych miejsc, w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) dzieci samotnych matek lub ojców pracujących

b) rodzin wielodzietnych, w których rodzice pracują zawodowo (co najmniej 3 dzieci)

c) rodzin z jednym lub dwojgiem dzieci, gdy oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w trybie dziennym,

d) innych losowych zdarzeń

e) w zależności od możliwości wynikających ze sposobu organizacji pracy przedszkola

 

2. Zasady, tryb oraz kryteria naboru do przedszkola regulują odrębne przepisy, określone w ustawie o systemie oświaty – rozdział 2a, art.20a: „Rekrutacja do publicznych placówek przedszkolnych i publicznych szkół”.

3. Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji na kolejny rok szkolny zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola

4. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy:

 1. rodzice nie powiadamiają przedszkola o nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 30 dni,

 2. rodzice nie wywiązują się z ustalonych terminów opłat,

 3. gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a podjęte działania psychologiczno-pedagogiczne nie przyniosły pożądanych rezultatów,

 4. rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

 5. skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. udostępnienie statutu w "kąciku dla rodziców",

 2. udostępnienie statutu przez dyrektora pracownikom,

 3. zapoznanie rodziców ze statutem na pierwszym w roku szkolnym zebraniu,

 4. opublikowanie statutu na stronie BIP.

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj.: nauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:

 1. arkusze organizacji przedszkola,

 2. awans zawodowy nauczycieli,

 3. nadzór pedagogiczny nauczycieli,

 4. sprawy pracownicze.

5. Uchwalenie statutu Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach i dokonywanie jego zmian następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia mocą Uchwały Nr 07/01/10 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach z dnia 07.01.2010r. w sprawie zmiany statutu przedszkola.

7. Tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2010r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 05/10/10;

8. Tekst jednolity po zmianach z dnia 30.06.2011r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9a/06/2011;

9. Tekst jednolity po zmianach z dnia 29.05.2012 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 06/05/12;

10. Tekst jednolity po zmianach z dnia 30.08.2013r. Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 02a/08/13;

11. Tekst jednolity po zmianach z dnia 03.03.2014r. Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 04/03/14;

12. Tekst jednolity po zmianach z dnia 03.03.2014r. Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 04a/03/14;

13. Tekst jednolity po zmianach z dnia 01.03.2016r. Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 04/03/16;

14. Tekst jednolity po zmianach z dnia 30.08.2016r. Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 03/08/16;

Pyskowice 30.08.2016r.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Dąbrowska
email: ewadabrowska111@wp.pl tel.:32 3322580 fax: -
, w dniu:  28‑11‑2008 00:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2016 13:03:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive