Statut


Statut Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Pyskowicach

Spis treści:

Rozdział I- Postanowienia ogólne- str.2

Rozdział II- Cele i zadania przedszkola- str.2

Rozdział III- Organy przedszkola- str.5

Rozdział IV- Organizacja pracy przedszkola- str.9

Rozdział V- Zadania pracowników- str.12

Rozdział VI- Prawa i obowiązki wychowanków i rodziców- str.17

Rozdział VII- Zasady rekrutacji- str.18

Rozdział VIII- Postanowienia końcowe- str.20

Podstawy prawne:

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r.

Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola (Dz. U. z 2001r. Nr. 61,

poz. 624 z póź. zm.)

3. Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

4. Rozporządzenie MEN z 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych( Dz. U. z 2014r. poz. 414)

5. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2013r. poz. 532)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, zwane dalej "Przedszkolem" jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Pyskowicach przy ulicy Wojska Polskiego 19.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pyskowice.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wojska Polskiego 19

44-120 Pyskowice

tel. 233 27 43

 

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§2

1. Cele przedszkola:

1) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej",

3) pomoc rodzicom w opiece nad ich dziećmi w czasie pracy,

4) stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających twórczo dziecko,

5) rozwijanie wszelakich zdolności dziecka, dzięki którym będzie kształtowało swoją osobowość, a tym samym zwiększy szansę swojego powodzenia w szkole i w życiu, realizowanie dziecięcych marzeń poprzez różne formy ekspresji plastycznej dzieci,

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

7) Wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu

 

2. Zadania przedszkola:

1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa,

2) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach

z rówieśnikami i dorosłymi,

3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językoweji religijnej

4) w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Przedszkole będzie pozyskiwać specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. Formy pomocy przewidziane dla dzieci to:

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

c) Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym

d) Porady i konsultacje

wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole, realizowanie zadań we współdziałaniu z rodzicami

6) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialne

informowanie na bieżąco o postępach dziecka

8) ustalenie wspólnie z rodzicami kierunku zadań realizowanych przez przedszkole.

organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno - lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola

3. Zadania i cele przedszkole realizuje na podstawie:

1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN,

2) planu pracy na dany rok szkolny,

3) współczesnej wiedzy pedagogicznej,

4) dobrej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego.

4. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna z dziećmi jest realizowanaprzez nauczyciela/nauczycieli, któremu powierzono dany oddział na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji.

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola poprzez:

a) stałą obecność nauczyciela,

b) zabezpieczenie terenu spacerów i wycieczek,

c) pomoc personelu obsługi w czasie wyjść poza teren placówki,

d) zabezpieczenie sprzętu znajdującego się we wszystkich pomieszczeniach przedszkola, w których przebywają dzieci,

e) bieżące usuwanie i konserwację sprzętu i uszkodzonych zabawek,

f) zabezpieczenie środków chemicznych przed dostępem dzieci,

g) pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia

się dzieci z przedszkola,

2) zapewnienia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa i akceptacji- zarówno pod względem fizycznym i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.,

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę możliwości pomoc,

5) podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,

6) w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dzieciom dodatkową opiekę,

7) Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane zarządzeniem dyrektora przedszkola.

 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu,

 

7. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnionych na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej (np. stan upojenia alkoholowego) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. O przypadku odmowy powinien być powiadomiony dyrektor lub jego zastępca, który podejmuje działania zamierzające do nawiązania kontaktu z rodzicem lub opiekunem dziecka.

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

9. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola (nauczycielowi dyżurującemu lub woźnej oddziałowej). Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

 

10.Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiada osoba odbierająca.

 

11. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godziny 16.00 nauczycielka zobowiązana jest telefonicznie powiadomić rodziców, ewentualnie osoby upoważnione do odbioru dziecka o pozostaniu dziecka w przedszkolu. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do 1-nej godziny, to należy powiadomić dyrektora, a ten może powiadomić policję o pozostaniu dziecka przez rodziców w przedszkolu.


Rozdział III

Organy przedszkola

§3

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

2. Zadania dyrektora są następujące:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych i dydaktycznych

4) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

5) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

6) opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosowaniedo przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkolaoraz przedstawienie do zaopiniowania radzie pedagogicznej,

7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych

z przepisami prawa,

8) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela określonych w odrębnych przepisach,

9) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

10) dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej

 

3. Zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy:

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych dla nauczycieli

oraz dla pozostałych pracowników przedszkola,

3) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

4) prowadzenie spraw kadrowych,

5) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,

7) organizowanie systematycznych przeglądów technicznych, przeprowadzenie koniecznych napraw, remontów itp. w celu utrzymania budynku i terenu przedszkola w odpowiednim stanie,

8) organizowanie i prowadzenie kancelarii przedszkola,

9) zapewnienie wymaganej ochrony przeciwpożarowej,

10) przestrzeganie procedur określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia,

11) wyposażenie placówki w certyfikowany sprzęt i zabawki,

12) odpowiedni podział zadań i odpowiedzialności w zakresie zapewnienia dzieciom opieki,

13) zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w placówce, także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem przedszkola

14) dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działanie i zajęcia określone w programie realizowane wspólnie z nauczycielami.

4. Zadania rady pedagogicznej:

1) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

a) opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przedszkola

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu

c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

d) przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i zatwierdzenia go

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola,

f) ustalanie regulaminu swojej działalności

2) rada pedagogiczna wnioskuje do organu prowadzącego:

a) o nadanie imienia przedszkolu

b) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

c) do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia,

3) decyzje rada pedagogiczna podejmuje w formie uchwał,

4) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 głosów jej członków,

5) dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

6) o wstrzymaniu uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący,

7) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna,

8) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola

b) projekt planu finansowego przedszkola

c) wnioski dyrektora o przyznaniu odznaczeń i innych wyróżnień

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych

e) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny

9) rada pedagogiczna działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na jej podstawie ustalonym regulaminem,

10) w skład rady pedagogicznej wchodzą:

a) dyrektor jako jej przewodniczący

b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

11) w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

12) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego (organizacyjne)

b) po zakończeniu pierwszego półrocza (podsumowujące pracę za ten okres)

c) po zakończeniu roku szkolnego (podsumowujące pracę za dany rok szkolny)

d) w miarę potrzeb

13) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

14) zebrania rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący,jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminiei porządku zebrania na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad,

15) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

16) dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje i działalności przedszkola,

17) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą narusza dobro osobiste wychowankówlub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

18) dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do:

- Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy dzieciom będących w trudnej sytuacji materialnej

- Poradni psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuacje rodzinną i losową dziecka.

5. Rada rodziców:

1) rada rodziców działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, statutem przedszkola

i regulaminem ustalonym na ich podstawie,

2) w skład rady rodziców wchodzi: co najmniej po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym,

3) do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym

w tym dyrektora przedszkola,

4) kadencja rady rodziców trwa 3 lata z możliwością corocznej zmiany 1/2 składu rady.

5) na posiedzeniu rady rodziców wybrani przedstawiciele wyłaniają większością głosów prezydium rady, tj.:

a) przewodniczącego

b) wiceprzewodniczącego

c) skarbnika

d) komisję rewizyjną

6) zebrania rady rodziców są protokołowane a protokolant jest wybierany na zebraniu

7) kompetencje rady rodziców:

a) uchwalenie własnego regulaminu

b) opiniowanie projektu finansowego przedszkola

c) wnioskowanie o zmiany w statucie przedszkola

d) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskamii opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola

e) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogicznynad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu

f) współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców

g) typowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego

h) opiniowanie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola ustalonegoprzez dyrektora

i) gromadzenie funduszy dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródełw celu wspierania działalności statutowej przedszkoli

j) opiniowanie, na piśmie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego po zakończeniu przez niego stażu

6. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola.

1) w razie zaistniałego sporu między organami przedszkola, strony mają prawodo zwrócenia się o jego rozstrzygnięcie:

a)rada pedagogiczna i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny

b) rada rodziców i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny

c) rada rodziców i rada pedagogiczna do dyrektora

d) dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców do organu prowadzącegolub organu sprawującego nadzór pedagogiczny

2) Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzi postępowanie wyjaśniającei powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia,

3) Organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa przestrzegając prawo oświatowe,

4) Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola zapewnia dyrektor posługując się tablicą informacyjną lub inną wspólnie ustaloną formą,

5) Spory między organami rozwiązywane są na drodze negocjacji.

 

Rozdział IV

Organizacja pracy przedszkola

§4

1. Przedszkole nr 3 w Pyskowicach jest przedszkolem czteroodziałowym w tym jeden oddział jest oddziałem integracyjnym.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.

3. Arkusz zatwierdza organ prowadzący do 25 maja każdego roku

4. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników przedszkola,

3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

4) terminy przerw pracy przedszkola (wykorzystane na remont i bieżące naprawyi konserwację),

5) Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola i uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców,liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego , liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele),któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,

8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieciw zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań oraz uzdolnień,

1) dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo-dydaktycznych w grupach między oddziałowych

2) grupy między oddziałowe są tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 - 8.00 oraz 15.00 - 16.00 celu zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzany wcześnie i odbieranym późno z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godz. 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grupod 15.30 do momentu zamknięcia przedszkola

3) w okresie niskiej frekwencji ( ferie, okresy przedświąteczne, tzw. długieweekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniemliczebności w grupie (25 dzieci)

9. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25,

10. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:

1) jednemu lub dwóm nauczycielom

2) dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele, którym powierzono oddział prowadzili go przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola

11. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora na wniosek nauczyciela programy wychowania przedszkolnego,

12. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut,

13. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów w przedszkolu może być organizowana nauka religii dla dzieci 5 letnich.  Czas trwania tych zajęć ( po realizacji podstawy programowej) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut dwa razy w tygodniu.

13 a.  Przedszkole prowadzi naukę j. angielskiego w ramach podstawy programowej dla dzieci 5 letnich począwszy od roku szkolnego 2015/2016, a w kolejnych latach sukcesywnie w młodszych grupach. Czas trwania zajęć określa dyrektor uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci

14. Naukę religii prowadzi nauczyciel religii posiadający kwalifikacje określonew odrębnych przepisach. Prowadzone zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć religii,

15. Przedszkole organizuje pomoc logopedyczną zatrudniając nauczyciela-logopedę. Zajęcia logopedyczne odbywają się po wstępnej diagnozie dzieci na terenie przedszkola, indywidualnie lub w małych grupach. Nauczyciel prowadzi dokumentację tych zajęć,

Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudniając specjalistów.

16. W razie nieobecności dyrektora w przedszkolu zastępstwo przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora i zaakceptowany przez organ prowadzący.

17. Czas pracy przedszkola:

1) przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych

przez organ prowadzący,

2) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola od 6.00 do 16.00 w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie, przy czym

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku mniejszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, itp.( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itp.)

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne i inne)

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odbywa się w godzinach od 8.00- 13.00

3) zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i wprowadza je zarządzeniem, natomiast opłaty za godzinę opieki poza podstawą programową określa ustawa MEN z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwała nr XLIII/338/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 maja 2014r.

4) z rodzicami dzieci uczęszczającymi do przedszkola dyrektor zawiera umowę dotyczącą zasad i terminów odpłatności za wyżywienie i opiekę,

5) w przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie w kolejnym miesiącu.

6) Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników określa zarządzenie dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Rozdział V

Zadania pracowników

§5

1. Zadania nauczycieli:

1) rzetelne realizowanie podstawowych funkcji przedszkola: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej,

2) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,

3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,

4) ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych

mu dzieci

5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla swojego i każdego człowieka,

6) respektowanie i prezentowanie każdemu wychowankowi praw zawartych

w Konwencji o Prawach Dziecka,

7) tworzenie bezpiecznego otoczenia i uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

8) pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działanie wychowawcze wobec rodziców,

9) organizowanie współpracy z rodzicami poprzez:

a) zebrania ogólne 2 razy w roku (dodatkowo dla nowych rodziców

po rekrutacji)

b) zebrania oddziałowe 2 razy w roku

c) zajęcia otwarte co najmniej 1 na kwartał

d) konsultacje indywidualne

e) uroczystości przedszkolne i rodzinne

10) rzetelne planowanie i realizowanie pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej wraz z odpowiedzialnością za jej jakość,

11) jak najlepsze wykorzystanie środków dydaktycznych i troska o nie,

12) efektywne wykorzystanie czasu pracy na zaplanowane działania z dzieckiem

dla dziecka:

a) zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi według miesięcznego plany pracy

b) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem uroczystości,

występów dzieci poza przedszkolem

c) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola

13) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji 3 razy w roku szkolnym. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) dla dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Nauczyciel przeprowadzają diagnozę dzieci 6 i 5 letnich. Do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowują informację dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

14) przestrzeganie tajemnicy służbowej,

15) współtworzenie życzliwej atmosfery w pracy,

16) dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawęetyczno-moralną,

17) dbanie o dobre imię przedszkola,

18) przestrzeganie obowiązujących regulaminów i procedur,

2. Zadania intendenta:

1) prowadzenie pogotowia kasowego zgodnego z odrębnymi przepisami,

2) zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czyszczące, sprzęt, pomoce

oraz materiały gospodarcze,

3) nadzorowanie sporządzanie posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu,

4) sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci,

5) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego,

7) prowadzenie kasy przedszkola,

8) prowadzenie na bieżąco raportu kasowego,

9) odprowadzanie do banku wszystkich wpłat,

10) dokonywanie kontroli spisów inwentarza, terminowe wykonywanie sprawozdań związanych z frekwencją i żywieniem dzieci, sporządzanie miesięcznego zestawień zużycia artykułów żywieniowych,

11) prowadzenie kontroli żywieniowej,

12) uczestniczenie w zebraniach rady rodziców i rady pedagogicznej w przypadku zaproszenia do udziału,

13) troska o dobrą atmosferę pracy,

14) przestrzeganie kultury w kontaktach z rodzicami, współpracownikami oraz osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole,

15) prowadzenie czynności zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych.

3. Zadania kucharki:

1) przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,

2) pobieranie produktów z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbanie o racjonalne ich zużycie,

3) wydawanie porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach,

4) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,

5) udział w ustalaniu jadłospisów,

6) pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

7) utrzymanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętu,

8) troska o dobra atmosferę w pracy.

4. Zadania pomocy kucharki:

1) pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków zgodnie z zasadami higieny, estetyki

i przepisami dotyczącymi sposobu zachowania wartości odżywczych produktów spożywczych,

2) pomoc kucharce w przenoszenie produktów spożywczych z magazynu,

3) utrzymanie w czystości naczyń i sprzętu kuchennego i obieralni,

4) znajomość instrukcji urządzeń kuchennych i ich bezwzględne przestrzeganie,

5) samodzielne przygotowanie posiłków zgodnie z normami i zasadami żywieniowymi w czasie nieobecności kucharki,

6) współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

7) dbanie o dobrą atmosferę pracy.

5. Zadania pomocy nauczyciela:

1) pełnienie zleconych przez nauczycielkę czynności opiekuńczych i obsługowych

w stosunku do dzieci,

2) pomoc w przygotowaniu materiałów i pomocy do zajęć,

3) postępowanie w procesie wychowawczym zgodnie z kierunkiem pracy ustalonym przez nauczyciela,

4) pełnienie roli "asystentki" nauczyciela w celu nadania większego znaczenia

w usamodzielnianiu dzieci,

5) przestrzeganie kultury w kontaktach z dziećmi, rodzicami i ze współpracownikami oraz osobami z zewnątrz odwiedzającymi,

6) troska o dobrą atmosferę w pracy,

7) pomoc przy rozdawaniu posiłków w razie nieobecności woźnej oddziałowej.

6. Zadania robotnika do pracy lekkiej/ woźnej w przedszkolu

1) utrzymanie porządku i czystości w przydzielonej sali zabaw dziecioraz w przydzielonych pomieszczeniach przedszkola w danym roku szkolnym,

2) staranne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń: odkurzanie, ścieranie kurzu, mycie i czyszczenie mebli, zabawek, kwiatów, okien, pranie ręczników, obrusów, odzieży ochronnej, firan, pościeli, mycie podłóg, umywalek, sedesów, luster itp.

3) rozkładnie leżaków lub pomoc przy ich rozkładaniu i składaniu,

4) pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę,

5) roznoszenie naczyń, nakrywanie i sprzątanie ze stołów,

6) roznoszenie i porcjowanie posiłków w przydzielonej grupie,

7) korzystanie z przydzielonych narzędzi, środków czystości, odzieży ochronnej, sprzętu, naczyń, materiałów z troską w sposób racjonalny i ekonomiczny,

8) współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

9) przestrzeganie zasad kultury w kontaktach ze współpracownikami, dziećmi, rodzicami wychowanków, osobami z zewnątrz odwiedzającymi przedszkole,

10) pełnienie dyżurów w szatni w czasie rozchodzenia się dzieci, legitymowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy po dziecko. Sprawdzenie oświadczeń rodziców,

11) troska o dobra atmosferę w pracy.

7. Zadania robotnika do pracy ciężkiej /konserwator w przedszkolu

1) dbanie o dobro przedszkola i sumienny stosunek do mienia, chronienie

go przed zniszczeniem i kradzieżą,

2) dbanie o ład i porządek na terenie przedszkolnym oraz jego obrębie:

a) zachowanie porządku przed przedszkolem oraz na terenie ogrodu, codzienny obchód, usuwanie śmieci i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci i osób tam przebywających

b) w zależności od pory roku- zgarnianie śniegu z chodnika prowadzącego

do budynku przedszkola, posypywanie go piaskiem, zgarnianie liści, podlewanie ogrodu- klombu

3) dbanie o posiadanie niezbędnych dla swojego odcinka pracy zasobów

(przybory, środki, narzędzia) oraz racjonalne ich wykorzystanie,

4) dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystanie ich zgodnie

z przeznaczeniem oraz przechowywanie w wyznaczonym pomieszczeniu (konserwacja i utrzymanie sprzętu w czystości),

5) niezwłoczne zawiadomienie policji i dyrektora o: zauważonej próbie włamania, zniszczenia lub kradzieży mienia przedszkola,

6) dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkola w miarę możliwości

i umiejętności oraz prac malarskich.

8. Zadania dotyczące wszystkich pracowników:

1) każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracy

oraz przepisów bhp i ppoż.,

2) dyrektor, zastrzega sobie prawo do zmian obowiązków oraz przydziału dodatkowych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.

9.Zadania kierownika gospodarczego:

1. Kierownik gospodarczy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola

2. Ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań wynikających z zakresu obowiązków:

1) nadzór nad funkcjonowaniem kuchni szczególnie w zakresie organizacji pracy, wyposażenia i zaopatrzenia

2) nadzór nad ekonomiczna gospodarką energią cieplną i elektryczną, gazem, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektu

3) realizację zakupów wyposażenia materialnego przedszkola zgodnie z decyzjami dyrektora i rady pedagogicznej

4) inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu przedszkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, uzgadnianie ilościowego i wartościowego stanu inwentarza zapisami księgowymi , organizacja inwentaryzacji rocznej, organizowanie prawidłowej kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania

5) współudział w projektowaniu budżetu przedszkola, w tym szczególnie na wydatki administracyjno-gospodarcze, materiałowe

6) współpraca z intendentem w zakresie zaopatrzenia, wyposażenia kuchni

7) prowadzi sprawy kadrowe pracowników w zakresie absencji, urlopów, ewidencji czasu pracy, godzin ponadwymiarowych oraz stażu pracowniczego,

8) zapewnia druki i materiały kancelaryjne, a także środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

9) dba o właściwą organizację stanowiska pracy w celu zabezpieczenia baz danych osobowych , podlegających ochronie,

10) robi sprawozdania do GUS, SIO oraz sporządza odpłatność dla rodziców za przedszkole,

11) przestrzega przepisy regulaminu pracy i BHP, przeciwpożarowe i o ochronie danych osobowych

12) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z potrzeb przedszkola

Rozdział VI

Prawa i obowiązki wychowanków i rodziców

§6

1. Dziecko ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) szacunku i poszanowania godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania,

4) do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy,

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

6) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

8) swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów,

9) badania, eksperymentowania błędów i poszukiwań,

10) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

11) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

12) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

13) snu i wypoczynku,

14) nauki i regulowania własnych potrzeb,

15) zdrowego jedzenia,

16) do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak i dorosłych,

17) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których się może zwrócić,

18) ochrony przed przemocą.

2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania,

2) szanowanie siebie i odrębności każdego kolegi,

3) przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych wspólnie z kolegami

i nauczycielami,

4) przestrzeganie wartości powszechnie znanych między innymi: miłości, szacunku, godności, prawdy, dobra i piękna,

5) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości,

6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

7) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

8) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

9) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerówi wycieczek.

3. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale do którego jego dziecko uczęszcza oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań

i rozwoju oraz uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,

3) uzyskania pomocy w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka,

4) wyboru rodzaju zajęć dodatkowych, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez przedszkole oraz zaproponowanie innych zajęć.

Ich realizacja regulowana jest ilością zgłoszonych dzieci, warunkami lokalowymi przedszkola i zasadą zachowania umiaru, tak by nie obciążać nadmiernie dziecka,

5) aktywnego włączania się w życie przedszkola, współtworzenie go,

6) współuczestniczenia w edukacji prowadzonej przez przedszkole dla rodziców,

w konsultacjach indywidualnych, zebraniach, spotkaniach integracyjnych.

7) traktowanie ich jako partnerów w realizowaniu zadań edukacyjnych,

8) życzliwej atmosfery, zrozumienia a przede wszystkim dyskrecji podczas kontaktów z nauczycielami i dyrektorem,

9) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola.

4. W przedszkolu nie mogą być stosowane:

1) żadne zabiegi lekarskie,

2) nie podaje się żadnych lekarstw, w razie zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wzywa się pogotowie ratunkowe i zawiadamia rodziców.

5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o zaistniałej sytuacji, dotyczy również pasożytów i wszawicy.

Rozdział VII

Zasady rekrutacji wychowanków

§7

1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, (dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat). W przypadku wolnych miejsc  przyjmuje się dzieci 2,5 letnie obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym.

2. Kryteria przyjęć określa ustawa o systemie oświaty:

1. Wielodzietność rodziny kandydata ( co najmniej 3 dzieci)

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objecie kandydata pieczą zastępczą.

3.Wprowadza się kryteria ustalone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym, które określa Zarządzenie nr 04/2014 Dyrektora Przedszkola nr 3 z dnia 27 lutego 2014r. Dostępne na stronie BIP Pyskowic oraz na stronie www przedszkola.

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Dyrektora Dostępne na stronie BIP Pyskowic oraz na stronie www przedszkola.

5. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może skreślić

dziecko z listy wychowanków w przypadku gdy:

1) rodzice nie powiadamiają przedszkola o nieobecności dziecka trwającej dłużej

niż 30 dni,

2) rodzice nie wywiązują się z ustalonych terminów opłat,

3) gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a podjęte działania psychologiczno-pedagogiczne nie przyniosły pożądanych rezultatów,

4) rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu

5) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§8

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) wywieszenie statutu w "kąciku dla rodziców",

2) udostępnienie statutu przez dyrektora pracownikom,

3) zapoznanie rodziców ze statutem na pierwszym w roku szkolnym zebraniu,

4) opublikowanie statutu na stronie BIP.

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj.: nauczycieli, rodziców, dzieci i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami:

1) arkusze organizacji przedszkola,

2) awans zawodowy nauczycieli,

3) nadzór pedagogiczny nauczycieli,

4) sprawy pracownicze.

5. Uchwalenie statutu Przedszkola nr 3 w Pyskowicach i dokonywanie jego zmian następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 3 w Pyskowicach.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia mocą Uchwały Nr 6/08/09 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 z dnia 07.04. 2009r. w sprawie zmiany statutu przedszkola.

7. Tekst jednolity po zmianach z dnia 01.10.2009r.Uchwałą nr3/2009/2010Rady Pedagogicznej

8. Tekst jednolity po zmianach z dnia 30.11.2009r. Uchwałą nr5/2009/2010 Rady Pedagogicznej

9. Tekst jednolity po zmianach z dnia 19.10.1010 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej

nr 4/2010/2011

10. Tekst jednolity po zmianach z dnia 29.03.2011 Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2010/2011

11. Tekst jednolity po zmianach z dnia 17.10.2012 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2012/2013

12. Tekst jednolity po zmianach z dnia 16.09.2013 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2013/2014

13. Tekst jednolity po zmianach z dnia 17.03.2014 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2013/2014

14. Tekst jednolity po zmianach z dnia 01.10.2014r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2014/2015

15. Zmiany wprowadzono Uchwałą nr 01/2016/2017  Rady Pedagogicznej

 

Pyskowice 01.10.2014 r.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marianna Wesołowska , w dniu:  28‑11‑2008 00:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Rydz , w dniu:  28‑11‑2008 00:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2016 10:16:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie