OgłoszeniaAby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy:
  1. Pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - dostępny na terenie placówki, w godzinach 530 - 1600 w godzinach pracy przedszkola i złożyć w terminie od 10 do 28 marca 2014 roku. Wniosek można pobrać również tutaj: www.p2pyskowice.szkolnastrona.pl
  2. Wypełnić czytelnie i dokładnie wszystkie rubryki wniosku. Wniosek składa się z dwóch części (4 strony).
  3. Jeśli to konieczne załączyć wszystkie wymagane dokumenty dodatkowe (np. zaświadczenia, oświadczenia i inne).
  4. Wypełniony wniosek podpisany czytelnie przez obydwoje rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
  5. Prawidłowo wypełniony wniosek z załączoną inną dokumentacją (wskazaną w pkt. 3) złożyć w przedszkolu.

ZARZĄDZENIE nr 2/2014

Dyrektora Przedszkola nr 2 w Pyskowicach

z dnia 28.02.2014

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. Poz.7), w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Gminy Pyskowice, Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:


1. Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie, osoba sprawująca pieczę zastępczą ), pracują , uczą sie w trybie dziennym

10 pkt.


2. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w tym przedszkolu

8 pkt


3. Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni, osoba sprawująca pieczę zastępczą) pobierają świadczenia rodzinne

6 pkt.


4. Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni, osoba sprawująca pieczę zastępczą) deklarują jego pobyt w przedszkolu co najmniej przez 7 godzin dziennie i korzystanie z trzech posiłków

4 pkt.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄDZENIE nr 3/2014

Dyrektora Przedszkola nr 2 w Pyskowicach

z dnia 28.02.2014

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. Poz.7), w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Gminy Pyskowice, Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015


L.P.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 10.03.2014r do

28.03.2014r

od 26 do 30.05.2014r


2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8.04.2014r.

do godz. 15,00

do 25. 06. 2014r

do godz. 15,00


3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 9.04 2014r do 15.04.2014r

do godz. 15,00


4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23.04.2014r

do godz. 15,00

30.06.2014r

do godz. 15,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Anna Kwaśniok
email: ania.kwasniok@wp.pl tel.:32/233-27-51
, w dniu:  08‑04‑2011 21:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Kwaśniok
email: ania.kwasniok@wp.pl tel.:32/233-27-51
, w dniu:  08‑04‑2011 21:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2014 16:52:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie